Verordening PT bijzondere heffing teelt fruit en champignons 2006

[Regeling materieel uitgewerkt per 24-12-2006.]
Geldend van 30-09-2007 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 28 juni 2005, houdende de vaststelling van een heffing ten behoeve van de teelt van fruit en champignons voor het jaar 2006 (Verordening PT bijzondere heffing teelt fruit en champignons 2006)

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw,

gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en

gelet op de artikelen 12 tot en met 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

gehoord de Commissie voor groenten en fruit, d.d. 7 juni 2005;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

 • 3 In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  a. het braakland

  :

  de gronden die in enig oogstjaar tot en met april van het daarop volgend oogstjaar niet worden beteeld, alsmede niet beteelde gronden, waarop in juli of augustus in enig oogstjaar aardbeien zullen worden geplant en waarvan in het daaropvolgende jaar zal worden geoogst;

  b. de cultuurgrond

  :

  beteelde grond, braakland, de oppervlakte van de grond die gemoeid is met het gebruik van elk ander groeimedium met behulp waarvan de in artikel 4 genoemde gewassen of producten kunnen worden geteeld, of ten tijde van het tijdvak als bedoeld in de Regeling Landbouwtelling, nog niet beteelde grond waarbij een teelt voor eind augustus wordt ingezet;

  c. de teelt onder glas

  :

  iedere andere teelt dan die in de open grond;

  d. de gemeten maat

  :

  de oppervlakte beteelbare grond, inclusief paden en voren die voor de teelt noodzakelijk zijn;

  e. de contractteelt

  :

  de teelt van gewassen of producten ingevolge een overeenkomst.

§ 2. Heffingsplicht

Artikel 2

 • 1 De ondernemer die in het jaar 2006 een onderneming drijft waarin fruit of champignons worden geteeld is aan het productschap een heffing verschuldigd.

 • 2 De berekening van de heffing als bedoeld in het eerste lid, vindt plaats op basis van de door de ondernemer aan het productschap verstrekte gegevens.

 • 3 De heffing als bedoeld in het eerste lid, is aan het productschap verschuldigd over het kalenderjaar 2006, ten behoeve van afzetbevordering, onderzoek en milieuprojecten.

 • 4 De heffing als bedoeld in het eerste lid, wordt opgelegd bij wege van een aanslag, met inachtneming van het in de volgende artikelen bepaalde.

§ 3. Grondslag en hoogte

Artikel 3

De heffing die is verschuldigd wordt opgelegd naar de grondslag grondgebruik, een en ander overeenkomstig de volgende artikelen.

Artikel 4

 • 1 De heffing naar de grondslag grondgebruik wordt berekend naar de oppervlakte van de bij de onderneming behorende cultuurgrond en bedraagt ten hoogste voor:

  a.

  groep 32

  cultturgrond in gebruik voor de teelt in de open grond van appelen:

  € 90,75 per ha

  b.

  groep 33

  cultuurgrond in gebruik voor de teelt in de open grond van peren:

  € 140,67 per ha

  c.

  groep 34

  cultuurgrond in gebruik voor de teelt in de open grond van klein fruit

  € 453,78 per ha

  d.

  Groep 34a

  cultuurgrond in gebruik voor de teelt in open grond van blauwe bessen

  € 310,01 per ha

  e.

  groep 35

  cultuurgrond in gebruik voor de teelt in de open grond van overige pit- en steenvruchten:

  € 226,89 per ha

  f.

  groep 36

  cultuurgrond in gebruik voor de teelt in de open grond van zwarte bessen en zure kersen:

  € 45,37 per ha

  g.

  groep 60

  cultuurgrond in gebruik voor de teelt onder glas van fruit

  € 11,34 per are

  h.

  groep 75

  Teeltbakken beschikbaar voor de teelt van champignons:

  € 2,72 per m2

Artikel 5

 • 1 Voor de toepassing van artikel 4, wordt onder de bij de landbouwonderneming behorende cultuurgrond mede verstaan cultuurgrond die:

  • a. zaai- of pootklaar is gehuurd;

  • b. als overig los land is gehuurd;

  • c. in gebruik is ontvangen, of

  • d. door de ondernemer wordt beteeld voor contractteelt.

 • 2 Voor de toepassing van artikel 4, wordt cultuurgrond gerekend naar de gemeten maat.

 • 3 Voor de toepassing van artikel 4, worden met betrekking tot de groepen 32 tot en met 36 gedeelten van een hectare belast in evenredigheid met de voor die groepen bedoelde bedragen. Gedeelten van een hectare worden naar beneden afgerond tot een veelvoud van aren.

 • 4 Voor de toepassing van artikel 4, worden met betrekking tot groep 60 gedeelten van een are belast in evenredigheid met de voor die groep bedoelde bedragen.

§ 4. Oplegging en inning

Artikel 6

 • 1 De oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing vindt plaats na afloop van het jaar waarover de heffing verschuldigd is en geschiedt door middel van toezending of uitreiking aan de heffingsplichtige van een heffingsnota.

 • 2 In afwijking van het eerste lid kan de heffingsplichtige een voorlopige heffing worden opgelegd tot het bedrag waarop de heffing vermoedelijk zal worden vastgesteld. De voorlopige heffing wordt verrekend met de krachtens deze verordening verschuldigde heffing.

Artikel 7

Indien uit de ter beschikking gekomen gegevens blijkt dat de verstrekking van de gegevens of een raming als bedoeld in artikel 6, niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd.

Artikel 8

 • 1 De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening dienen in handen van de voorzitter of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap te worden gesteld.

 • 2 Deze gegevens mogen slechts worden gebezigd voor de vervulling van de taak van het productschap.

Deze verordening en de daarbij behorende bijlage worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 28 juni 2005

J. van der Veen

voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 22 september 2005 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 5 september 2005, nr. TRCJZ/2005/2184.

Terug naar begin van de pagina