Besluit zorgverzekering

Geraadpleegd op 23-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.12

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing coördinatiefunctie verblijf
  Artikel: 1
 2. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (bekostiging verpleging en verzorging)
  Artikel: 1
 3. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (resterende overheveling van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen)
  Artikel: 1
 4. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg, inzake de aanwijzing voor het verschijnen ter zitting en zorg tijdens onvrijwillige opname op grond van de Wet Zorg en Dwang
  Artikel: 2
 5. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidzorg (experiment resultaatbeloning en zorgvernieuwing eerstelijnsverblijf)
  Artikel: 1
 6. Aanwijzing macrobeheersinstrument voor eerstelijns verblijf en geriatrische revalidatiezorg
  Artikel: 1
 7. Aanwijzingsbesluit ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging langdurige op behandeling gerichte ggz binnen Zorgverzekeringswet
  Artikel: 1
 8. Beleidsregel eerstelijnsverblijf
  Artikel: 1
 9. Beleidsregel overige geneeskundige zorg
  Artikel: 5
 10. Beleidsregel prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg
  Tekst: tekst
 11. Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg
  Artikel: 4
 12. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (gefaseerde overheveling van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen)
  Artikel: 1
 13. Besluit langdurige zorg
  Artikel: 3.1.5
 14. Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG
  Artikelen: 3, 5a, 5b
 15. Besluit zorgverzekering
  Artikelen: 2.1, 2.10, 2.15a, 2.2, 2.5c
 16. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2015
  Tekst: tekst
 17. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2016
  Tekst: tekst
 18. Regeling eerstelijnsverblijf
  Artikel: 1
 19. Regeling langdurige zorg
  Artikel: 2.4
 20. Regeling proeftuin kortdurende zorg
  Artikel: 1
 21. Regeling registratieonderzoek eerstelijnsverblijf en Wlz crisiszorg vv
  Artikel: 1
 22. Regeling risicoverevening 2015
  Artikel: 12
 23. Regeling risicoverevening 2016
  Artikel: 12
 24. Regeling risicoverevening 2017
  Artikel: 13
 25. Regeling risicoverevening 2018
  Artikel: 12
 26. Regeling risicoverevening 2019
  Artikel: 12
 27. Regeling risicoverevening 2020
  Artikel: 12
 28. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 2.30
 29. Tariefbeschikking kraamzorg Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst: tekst
 30. Uitvoeringsbesluit WTZi
  Artikel: 1.1
 31. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
  Tekst: tekst
 32. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering enz. (maatregelen zorgpakket 2013)
  Artikel: VII

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2022 Wijziging 22-09-2021 Stb. 2021, 445 22-09-2021 Stb. 2021, 445
01-01-2015 Wijziging 15-10-2014 Stb. 2014, 417 15-10-2014 Stb. 2014, 417
01-01-2013 Wijziging 13-10-2012 Stb. 2012, 512 13-10-2012 Stb. 2012, 512
31-10-2012 t/m 01-01-2006 Wijziging 13-10-2012 Stb. 2012, 512 13-10-2012 Stb. 2012, 512
01-01-2006 Nieuwe-regeling 28-06-2005 Stb. 2005, 389 28-06-2005 Stb. 2005, 389
Naar boven