Regeling titulatuur hoger onderwijs

Geraadpleegd op 22-06-2024.
Geldend van 01-09-2016 t/m 31-08-2018

Regeling titulatuur hoger onderwijs

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap;

Gelet op:

artikel 7.10a, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Besluit

Artikel 1. Andere toevoeging wetenschappelijk onderwijs

Als toevoeging aan de graden Bachelor en Master, verleend na het met goed gevolg afleggen van het afsluitend examen van een bacheloropleiding onderscheidenlijk masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs op het gebied van het recht, wordt vastgesteld ”of Laws”.

Artikel 1a. Afkorting andere toevoeging wetenschappelijk onderwijs

De graden met toevoeging, als bedoeld in artikel 1, worden als volgt afgekort:

 • a. Bachelor met de toevoeging ‘of Laws’: LLB;

 • b. Master met de toevoeging ‘of Laws’: LLM.

Artikel 1b. Vaststelling referentielijst internationale herkenbaarheid titulatuur hoger beroepsonderwijs

De referentielijst internationale herkenbaarheid titulatuur hoger beroepsonderwijs, bedoeld in artikel 5a.2, lid 2a, onderdeel a, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, en de graden met toevoegingen, bedoeld in artikel 7.19a, lid 3a, van deze wet, worden vastgesteld overeenkomstig de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling titulatuur hoger onderwijs.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

drs. M. Rutte

Bijlage Referentielijst internationale herkenbaarheid titulatuur hoger beroepsonderwijs

In deze bijlage worden voor het hoger beroepsonderwijs per onderdeel van het Centraal register opleidingen hoger onderwijs internationaal herkenbare bachelor- en mastergraden met toevoegingen benoemd.

Het gaat om de volgende onderdelen van het Centraal register opleidingen hoger onderwijs:

 • economie;

 • gedrag en maatschappij;

 • gezondheidzorg;

 • landbouw en natuurlijke omgeving;

 • onderwijs;

 • recht;

 • taal en cultuur;

 • techniek.

Deze bijlage behoort bij de Regeling titulatuur hoger onderwijs.

Economie

Toevoeging aan bachelorgraad

Aanduiding

In aanmerking komende bacheloropleidingen

‘of Arts’

BA

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op economie, talen, management, marketing en communicatie.

‘of Science’

BSc

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op accountancy, finance, informatica en communicatiesystemen.

‘of Business Administration’

BBA

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op bedrijfskunde.

‘of Laws’

LLB

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op rechten, bijvoorbeeld de opleiding Hogere Juridische Opleiding.

Toevoeging aan mastergraad

Aanduiding

In aanmerking komende masteropleidingen

‘of Arts’

MA

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op economie, talen, management, marketing en communicatie.

‘of Science’

MSc

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op accountancy, finance, informatica, facility, facility en real estate management en communicatiesystemen.

‘of Business Administration’

MBA

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op bedrijfskunde.

Gedrag en maatschappij

Toevoeging aan bachelorgraad

Aanduiding

In aanmerking komende opleidingen

‘of Arts’

BA

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op management, therapie, pastoraal werk, veiligheidskunde en pedagogiek.

‘of Science’

BSc

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op toegepaste psychologie.

‘of Social Work’

BSW

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op maatschappelijk werk en dienstverlening, culturele en maatschappelijke vorming, sociaal pedagogische hulpverlening en social work.

‘of Laws’

LLB

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op rechten, bijvoorbeeld opleiding Sociaal-Juridische Dienstverlening.

Toevoeging aan mastergraad

Aanduiding

In aanmerking komende masteropleidingen

‘of Arts’

MA

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op management, therapie, pastoraal werk, veiligheidskunde en pedagogiek.

‘of Science’

MSc

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op toegepaste psychologie.

‘of Social Work’

MSW

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op maatschappelijk werk en dienstverlening, culturele en maatschappelijke vorming, sociaal pedagogische hulpverlening en social work.

Gezondheidzorg

Toevoeging aan bachelorgraad

Aanduiding

In aanmerking komende bacheloropleidingen

‘of Arts’

BA

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op management en kunstzinnige therapie.

‘of Science’

BSc

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op verpleegkunde en opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op techniek, laboratoriumonderzoek en opleidingen die een sterke natuurwetenschappelijke component hebben zoals fysiotherapie, verloskunde en logopedie.

Toevoeging aan mastergraad

Aanduiding

In aanmerking komende masteropleidingen

‘of Arts’

MA

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op management en kunstzinnige therapie.

‘of Science’

MSc

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op techniek, laboratoriumonderzoek, opleidingen die een sterke natuurwetenschappelijke component hebben zoals fysiotherapie, verloskunde en logopedie en opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op een verdieping of verbreding in de verpleegkunde, het opleiden tot Advanced Nurse Practitioner of tot Physician Assistant.

Landbouw en natuurlijke omgeving

Toevoeging aan bachelorgraad

Aanduiding

In aanmerking komende bacheloropleidingen

‘of Science’

BSc

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op landbouw, veehouderij, tuinbouw, milieu en landschap.

‘of Education’

BEd

Lerarenopleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op landbouw en natuurlijke omgeving. Bijvoorbeeld de lerarenopleiding Educatie en Kennismanagement Groene Sector.

‘of Business Administration’

BBA

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op bedrijfskunde.

Toevoeging aan mastergraad

Aanduiding

In aanmerking komende masteropleidingen

‘of Science’

MSc

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op landbouw, veehouderij, tuinbouw, milieu en landschap.

‘of Education’

MEd

Lerarenopleidingen en onderwijskundige opleidingen.

Onderwijs

Toevoeging aan bachelorgraad

Aanduiding

In aanmerking komende bacheloropleidingen

‘of Education’

BEd

Lerarenopleidingen, waaronder lerarenopleidingen in de kunstsector en opleidingskundige opleidingen

‘of Arts’

BA

Opleidingen tot leraar Nederlandse gebarentaal/opleiding tot tolk Nederlande gebarentaal.

Toevoeging aan mastergraad

Aanduiding

In aanmerking komende masteropleidingen

‘of Education’

MEd

Lerarenopleidingen en onderwijskundige opleidingen.

‘of Arts’

MA

Opleidingen die voor het grootste gedeelte gericht zijn op management, dovenstudies/opleiding leraar Nederlandse gebarentaal, special educational needs: auditief gehandicapten en special educational needs: communicatief gehandicapten.

Recht

Toevoeging aan bachelorgraad

Aanduiding

In aanmerking komende bacheloropleidingen

‘of Laws’

LLB

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op rechten, bijvoorbeeld de opleiding HBO Rechten.

Toevoeging aan mastergraad

Aanduiding

In aanmerking komende masteropleidingen

‘of Laws’

LLM

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op rechten.

Taal en cultuur

Toevoeging aan bachelorgraad

Aanduiding

In aanmerking komende bacheloropleidingen

‘of Music’

BMus

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op muziek.

‘of Arts’

BA

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op de beeldende kunsten of vormgeving of die niet in aanmerking komen voor de toevoeging ‘of Music’.

Toevoeging aan mastergraad

Aanduiding

In aanmerking komende masteropleidingen

‘of Music’

MMus

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op muziek.

‘of Arts’

MA

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op de beeldende kunsten of vormgeving of die niet in aanmerking komen voor de toevoeging ‘of Music’ of ‘of Science’.

‘of Science’

MSc

Opleidingen die gericht zijn op de architectuur.

Techniek

Toevoeging aan bachelorgraad

Aanduiding

In aanmerking komende bacheloropleidingen

‘of Science’

BSc

Natuurwetenschappelijke- en wiskundige opleidingen op het gebied van chemie en laboratorium, logistiek en vervoer, milieutechniek, textieltechniek en in het domein van ICT en Creative Technologies en opleidingen die specifiek opleiden voor het beroep van ingenieur.

Toevoeging aan mastergraad

Aanduiding

In aanmerking komende masteropleidingen

‘of Science’

MSc

Natuurwetenschappelijke- en wiskundige opleidingen op het gebied van chemie en laboratorium, logistiek en vervoer, milieutechniek, textieltechniek en in het domein van ICT en Creative Technologies en opleidingen die specifiek opleiden voor het beroep van ingenieur.

Afwijking in verband met de internationale herkenbaarheid

Als het instellingsbestuur kan motiveren dat in een specifiek geval deze lijst niet aansluit bij de internationale herkenbaarheid van de opleiding, kan de NVAO de voorgestelde toevoeging aan een graad van het instellingsbestuur positief beoordelen. Hierbij waakt de NVAO voor de eenheid van de opleidingsspecifieke graden.

Invoering nieuwe graden aan het begin van een studiejaar

Op verzoek van degene die in enig studiejaar een bachelor- of masteropleiding met succes heeft afgerond en op grond daarvan een getuigschrift heeft ontvangen met daarop vermeld een graad met een toevoeging en indien de toevoeging van deze graad van deze opleiding gedurende datzelfde studiejaar wordt gewijzigd, verstrekt het instellingsbestuur binnen het studiejaar na afstuderen tegen inlevering van het desbetreffende getuigschrift een getuigschrift waarop de graad met de gewijzigde toevoeging is vermeld.

Op verzoek van degene die tussen 1 januari 2014 en 31 augustus 2014 met succes een opleiding heeft afgerond en op grond daarvan een getuigschrift heeft ontvangen en voor wiens opleiding geldt dat de graadtoevoeging tussen 1 januari 2014 en 31 augustus 2014 is gewijzigd, verstrekt het instellingsbestuur tegen inlevering van het desbetreffende getuigschrift een getuigschrift waarop de graad met de gewijzigde toevoeging is vermeld. Een dergelijk verzoek kan tot uiterlijk 1 januari 2017 worden ingediend.

Overgangsbepalingen in verband met wijzigingen in het referentiekader

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op toegepaste psychologie

 • 1. Op verzoek van degene die een bacheloropleiding die voor het grootste deel gericht is op toegepaste psychologie, met succes heeft afgerond in de periode van 1 januari 2014 tot en met 1 september 2015 en aan wie de graad Bachelor of Arts is verleend op grond van deze regeling, verstrekt het instellingsbestuur van deze opleiding tegen inlevering van het getuigschrift met de graad Bachelor of Arts een getuigschrift waarop de graad Bachelor of Science is vermeld, afgekort BSc.

 • 2. Op verzoek van degene die een masteropleiding die voor het grootste deel gericht is op toegepaste psychologie, met succes heeft afgerond in de periode van 1 januari 2014 tot en met 1 september 2015 en aan wie de graad Master of Arts is verleend op grond van deze regeling, verstrekt het instellingsbestuur van deze opleiding tegen inlevering van het getuigschrift met de graad Master of Arts een getuigschrift waarop de graad Master of Science is vermeld, afgekort MSc.

 • 3. Een verzoek als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt uiterlijk 31 augustus 2016 bij het instellingsbestuur ingediend.

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op het opleiden tot Advanced Nurse Practitioner

 • 1. Op verzoek van degene die een masteropleiding die voor het grootste deel gericht is op het opleiden tot Advanced Nurse Practitioner, met succes heeft afgerond in de periode van 1 januari 2014 tot en met 1 september 2015 en aan wie de graad Master Advanced Nurse Practicioner is verleend op grond van deze regeling, verstrekt het instellingsbestuur van deze opleiding tegen inlevering van het getuigschrift met de graad Master of Arts een getuigschrift waarop de graad Master of Science is vermeld, afgekort MSc.

 • 2. Een verzoek als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt uiterlijk 31 augustus 2016 bij het instellingsbestuur ingediend.

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op de beeldende kunsten

 • 1. Op verzoek van degene die een bacheloropleiding die voor het grootste deel gericht is op de beeldende kunsten, met succes heeft afgerond in de periode van 1 januari 2014 tot en met 1 september 2015 en aan wie de graad Bachelor of Fine Art is verleend op grond van deze regeling, verstrekt het instellingsbestuur van deze opleiding tegen inlevering van het getuigschrift met de graad Bachelor of Fine Art een getuigschrift waarop de graad Bachelor of Arts is vermeld, afgekort BA.

 • 2. Op verzoek van degene die een masteropleiding die voor het grootste deel gericht is op de beeldende kunsten, met succes heeft afgerond in de periode van 1 januari 2014 tot en met 1 september 2015 en aan wie de graad Master Fine Art is verleend op grond van deze regeling, verstrekt het instellingsbestuur van deze opleiding tegen inlevering van het getuigschrift met de graad Master of Fine Art een getuigschrift waarop de graad Master of Arts is vermeld, afgekort MA.

 • 3. Een verzoek als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt uiterlijk 31 augustus 2016 bij het instellingsbestuur ingediend.

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op vormgeving

 • 1. Op verzoek van degene die een bacheloropleiding die voor het grootste deel gericht is op vormgeving met succes heeft afgerond in de periode van 1 januari 2014 tot en met 1 september 2015 en aan wie de graad Bachelor of Design is verleend op grond van deze regeling, verstrekt het instellingsbestuur van deze opleiding tegen inlevering van het getuigschrift met de graad Bachelor of Design een getuigschrift waarop de graad Bachelor of Arts is vermeld, afgekort BA.

 • 2. Op verzoek van degene die een masteropleiding die voor het grootste deel gericht is op vormgeving, met succes heeft afgerond in de periode van 1 januari 2014 tot en met 1 september 2015 en aan wie de graad Master of Design is verleend op grond van deze regeling, verstrekt het instellingsbestuur van deze opleiding tegen inlevering van het getuigschrift met de graad Master of Design een getuigschrift waarop de graad Master of Arts is vermeld, afgekort MA.

 • 3. Een verzoek als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt uiterlijk 31 augustus 2016 bij het instellingsbestuur ingediend.

Naamswijziging opleiding

De in deze bijlage genoemde toevoegingen aan graden blijven gelden als de opleiding van naam verandert.

Naar boven