Wijzigingsbesluit Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (verduidelijkingen en aanpassing Bouwbesluit 2003)

Geldend van 01-09-2005 t/m heden

Besluit van 24 juni 2005, houdende wijziging van het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (wijziging van de bijlage als gevolg van enkele verduidelijkingen en een aanpassing in verband met de afstemming op het Bouwbesluit 2003)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 28 december 2004, nr. MJZ2004128660, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op de artikelen 2, 40a en 57, tweede en derde lid, van de Woningwet;

De Raad van State gehoord (advies van 17 februari 2005, nr. W08.04.0648/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 juni 2005, nr. MJZ2005124769, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Artikel II van het besluit van 17 december 2004 (Stb. 2005, 1), houdende wijziging van het Bouwbesluit 2003, komt te luiden:

ARTIKEL II

De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel III

De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 juni 2005

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,

S. M. Dekker

Uitgegeven de zesentwintigste juli 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina