Instellingsbesluit Stuurgroep ‘Begeleiding Science System Assessment Rathenau Instituut’

[Regeling vervallen per 01-02-2006.]
Geldend van 14-08-2005 t/m 31-01-2006

Instellingsbesluit Stuurgroep ‘Begeleiding Science System Assessment Rathenau Instituut’

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-02-2006]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • b. KNAW: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen;

 • c. RI: het Rathenau Instituut;

 • d. Stuurgroep: de Stuurgroep als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2. Instelling en taak

[Vervallen per 01-02-2006]

 • 1 Er is een Stuurgroep ‘Begeleiding Science System Assessment Rathenau Instituut’.

 • 2 De Stuurgroep heeft tot taak:

  • a. het Rathenau Instituut begeleiden in het werk van science system assessment;

  • b. het samen met het Rathenau Instituut ontwikkelen van een herzien plan voor een verdere ontwikkeling van de onder sub a bedoelde taak.

Artikel 3. Instellingsduur

[Vervallen per 01-02-2006]

De Stuurgroep wordt ingesteld met ingang van heden en wordt opgeheven uiterlijk per 1 februari 2006.

Artikel 4. Informatieplicht

[Vervallen per 01-02-2006]

De Stuurgroep verstrekt aan de minister desgevraagd de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen.

Artikel 5. Leden

[Vervallen per 01-02-2006]

 • 1 Tot leden van de Stuurgroep worden benoemd:

  • a. Drs. W.G. van Velzen (voorzitter Bestuur Rathenau Instituut), tevens voorzitter;

  • b. Prof. dr. D.F.J. Bosscher;

  • c. Mw. prof. dr. C.D. Dijkstra;

  • d. Prof. dr. J. Grin;

  • e. Dr. H.D. Webbink;

  • f. Dr. M.F. Cornet;

  • g. Dr. C.A. van Bochove;

  • h. Drs. E.A.A.M. Broesterhuizen;

  • i. Mr. J. Staman, directeur Rathenau Instituut, tevens secretaris.

 • 2 De benoeming geschiedt voor de duur van de Stuurgroep.

Artikel 6. Werkwijze

[Vervallen per 01-02-2006]

 • 1 De Stuurgroep stelt zijn eigen werkwijze vast.

 • 2 De Stuurgroep kan zich door andere personen doen bijstaan voorzover dat voor de vervulling van haar taak nodig is, waaronder – op persoonlijke titel – ambtelijke deskundigen.

Artikel 7. Eindrapport

[Vervallen per 01-02-2006]

De Stuurgroep brengt vóór 1 februari 2006 zijn eindrapport uit aan de minister.

Artikel 8. Vergoeding

[Vervallen per 01-02-2006]

Alleen die leden die geen functie ten behoeve van het Rathenau Instituut uitoefenen en die leden die geen ambtenaar zijn, ontvangen per vergadering een beloning op basis van het Vacatiegeldenbesluit 1988 en de daarop gebaseerde voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geldende bepalingen, waarbij de Stuurgroep als algemene commissie in de zin van het Vacatiegeldenbesluit 1988 wordt aangemerkt.

Artikel 9. Kosten deskundigen

[Vervallen per 01-02-2006]

Indien de Stuurgroep ten behoeve van zijn werk deskundigen raadpleegt waaraan kosten zijn verbonden, dient voor vergoeding van deze kosten vooraf door de minister goedkeuring te zijn verleend.

Artikel 10. Kosten van de Stuurgroep

[Vervallen per 01-02-2006]

 • 1 De kosten van de Stuurgroep komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de minister. Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

  • a. de kosten voor vergaderingen en secretariële ondersteuning;

  • b. de kosten voor het inschakelen van externe deskundigheid en het laten verrichten van onderzoek; en

  • c. de kosten voor publicatie van rapportages.

 • 2 De Stuurgroep biedt zo spoedig mogelijk na zijn instelling een begroting en een planning aan de minister aan.

Artikel 11. Verantwoording

[Vervallen per 01-02-2006]

 • 1 De Stuurgroep biedt de minister voor 1 februari 2006 een eindverslag aan waarin verslag wordt gedaan over de activiteiten van de periode dat de Stuurgroep werkzaam is geweest

Artikel 12. Geheimhouding

[Vervallen per 01-02-2006]

 • 1 De Stuurgroep neemt geheimhouding in acht ten aanzien van alle informatie die in het kader van dit besluit bekend wordt en waarvan het karakter als vertrouwelijk is aan te merken.

 • 2 De Stuurgroep zorgt ervoor dat door een ieder die betrokken is bij de werkzaamheden van de Stuurgroep, geheimhouding in acht wordt genomen ten aanzien van alle informatie die in het kader van dit besluit bekend wordt en waarvan het karakter als vertrouwelijk is aan te merken.

Artikel 13. Openbaarmaking

[Vervallen per 01-02-2006]

Rapporten, notities, verslagen en andere producten welke door of namens de Stuurgroep worden vervaardigd, worden niet door de Stuurgroep openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de minister uitgebracht.

Artikel 14. Archiefbescheiden

[Vervallen per 01-02-2006]

De Stuurgroep draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van zijn werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid (OWB) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 15. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-02-2006]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dag van tekening.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 februari 2006.

Artikel 16. Citeertitel

[Vervallen per 01-02-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Stuurgroep ‘Begeleiding Science System Assessment Rathenau Instituut’

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina