Regeling wijziging subsidieplafond 2005 subsidies kleine dienstenprojecten en vaststelling [...] en subsidieplafond derde tender grote dienstenprojecten

[Regeling vervallen per 11-03-2009 met terugwerkende kracht tot 01-01-2009.]
Geldend van 10-07-2005 t/m 01-01-2009

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 24 juni 2005, nr. WJZ 5034520, houdende wijziging van het subsidieplafond voor 2005 voor subsidies voor kleine dienstenprojecten en de vaststelling van de datum en het subsidieplafond voor de derde tender voor grote dienstenprojecten

Artikel I

[Vervallen per 11-03-2009]

[Red: Wijzigt de Regeling vaststelling subsidieplafond 2005 voor kleine dienstenprojecten.]

Artikel II

[Vervallen per 11-03-2009]

Aanvragen voor subsidies voor grote dienstenprojecten kunnen worden ingediend in de periode van 1 augustus 2005 tot en met 27 september 2005, met dien verstande dat de aanvragen op 27 september 2005 voor 17.00 uur moeten zijn ontvangen.

Artikel III

[Vervallen per 11-03-2009]

Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies voor grote dienstenprojecten in de periode, genoemd in artikel II, wordt vastgesteld op € 1.500.000,–.

Artikel IV

[Vervallen per 11-03-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 juni 2005

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina