Besluit instelling categoriaal beschermingsbeleid asielzoekers Somalië

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 30-06-2005 t/m 31-12-2013

Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 24 juni 2005, nr. DDS/5354240, Directie Vreemdelingenbeleid, tot het instellen van een categoriaal beschermingsbeleid voor asielzoekers afkomstig uit bepaalde delen van Somalië

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Gelet op artikel 29, eerste lid, onder d van de Vreemdelingenwet 2000, j° artikel 3.106 Vreemdelingenbesluit 2000;

Overwegende:

– dat het thans niet mogelijk is het huidige vertrekmoratorium te verlengen voor vreemdelingen van Somalische nationaliteit die niet afkomstig zijn uit Somaliland of Puntland;

– dat hierdoor vreemdelingen wederom van rechtswege de verantwoordelijkheid krijgen Nederland te verlaten, dan wel uitzetbaar worden;

– dat uitzetting van genoemde vreemdelingen van Somalische nationaliteit feitelijk wordt belemmerd door de getroffen interim measures van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de duiding ervan door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State;

– dat mede gelet op de aard en de geografische spreiding van het geweld in delen van Somalië, zoals neergelegd in het algemeen ambtsbericht van mei 2005, en de handelingen van het Europese Hof een categoriaal beschermingsbeleid wordt ingesteld voor vreemdelingen van Somalische nationaliteit die niet afkomstig zijn uit Somaliland, of Puntland, met uitzondering van de provincies Sool en Sanaag.

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

Een categoriaal beschermingsbeleid wordt ingesteld voor vreemdelingen van Somalische nationaliteit die niet afkomstig zijn uit Somaliland of Puntland, met uitzondering van de provincies Sool en Sanaag.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

Vreemdelingen van Somalische nationaliteit die behoren tot de groep waarvoor categoriaal beschermingsbeleid is ingesteld, maar wier asielaanvraag reeds onherroepelijk is afgewezen, kunnen, indien zij een tweede of volgende asielaanvraag indienen, ook in aanmerking komen voor verblijf voor bepaalde tijd op grond van het categoriaal beschermingsbeleid.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2014]

Dit besluit treedt in werking twee dagen na publicatie in de Staatscourant.

De

Minister

voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M.C.F. Verdonk

Terug naar begin van de pagina