Regeling adviescommissies OCW bezwaarschriften Awb

[Regeling vervallen per 04-01-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008.]
Geldend van 07-07-2005 t/m 31-12-2007

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 juni 2005, nr. WJZ/2005/24227 (1567), houdende het instellen van adviescommissies ten behoeve van de beslissing op bezwaarschriften op het terrein van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Regeling adviescommissies OCW bezwaarschriften Awb)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 04-01-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 04-01-2008]

 • 1 Er is een Commissie voor de bezwaarschriften.

 • 2 De commissie heeft tot taak het horen van belanghebbenden en het adviseren van de minister over de te nemen beslissingen op bezwaarschriften op het terrein van het ministerie, met uitzondering van bezwaren tegen besluiten met rechtspositionele gevolgen voor ambtenaren werkzaam binnen het gezagsbereik van de minister.

Artikel 3

[Vervallen per 04-01-2008]

 • 1 De commissie bestaat uit:

  • a. een voorzitter en een of meer plaatsvervangend voorzitters;

  • b. een of meer leden van wie uit hoofde van hun kennis van het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap of anderszins een bijdrage aan de werkzaamheden van de commissie kan worden verwacht;

  • c. een of meer ambtelijke leden.

 • 2 De minister benoemt de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter(s) en de leden, bedoeld in het eerste lid, onder b.

 • 3 De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter(s) en de leden, bedoeld in het eerste lid, onder b, maken geen deel uit van het ministerie en zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van de minister.

 • 4 De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter(s) bezitten de hoedanigheid van meester in de rechten.

 • 5 De leden, bedoeld in het eerste lid, onder c, worden door de secretaris-generaal van het ministerie aangewezen.

Artikel 4

[Vervallen per 04-01-2008]

 • 2 Voor elke hoorzitting worden door de voorzitter de leden aangewezen.

 • 3 Voor de behandeling van een bezwaar kan niet als lid, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder c, worden aangewezen een ambtenaar die bij de voorbereiding van het bestreden besluit betrokken is geweest.

Artikel 5

[Vervallen per 04-01-2008]

 • 1 De minister voegt aan de commissie een secretariaat toe.

 • 2 Voor elk bezwaar treedt een der juridische medewerkers van het secretariaat als secretaris op.

Artikel 6

[Vervallen per 04-01-2008]

 • 1 De minister draagt er zorg voor dat de commissie over alle stukken die zij in verband met de uitoefening van haar taken nodig heeft, tijdig en volledig kan beschikken.

 • 2 Iedere ambtenaar van het ministerie geeft aan een oproep of een verzoek van de commissie gehoor.

Artikel 7

[Vervallen per 04-01-2008]

 • 2 Het horen geschiedt in het openbaar, tenzij de commissie op verzoek van belanghebbende of om gewichtige redenen ambtshalve anders beslist.

 • 4 De secretaris draagt na overleg met de voorzitter zorg voor de tijdige uitnodiging voor de hoorzitting van de belanghebbenden alsmede van de vertegenwoordiger van de minister.

 • 5 Van elke hoorzitting stelt de secretaris een verslag op.

Artikel 8

[Vervallen per 04-01-2008]

De commissie stelt een reglement omtrent haar werkwijze vast en brengt dit ter kennis van de minister.

Artikel 9

[Vervallen per 04-01-2008]

 • 1 Naast de commissie kunnen tijdelijke commissies worden ingesteld.

 • 3 Het reglement, bedoeld in artikel 8, geldt als reglement voor de tijdelijke commissies.

Artikel 11

[Vervallen per 04-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2005.

Artikel 12

[Vervallen per 04-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling adviescommissies OCW bezwaarschriften Awb.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina