Wijzigingsregeling Subsidieregeling aanpak urgente bedrijfslocaties

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 01-07-2005 t/m 31-12-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 17 juni 2005, nr. WJZ 5037443, houdende wijziging van de Subsidieregeling aanpak urgente bedrijfslocaties en openstelling van een tweede tender krachtens die regeling

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling aanpak urgente bedrijfslocaties.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2009]

  • 1 Als periode in 2005 na afloop waarvan de aanvragen op grond van de Subsidieregeling aanpak urgente bedrijfslocaties, die in die periode zijn ontvangen, worden behandeld, wordt vastgesteld: de periode die aanvangt op het tijdstip waarop deze regeling in werking treedt en eindigt op 30 september 2005, om 16.00 uur.

  • 2 Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies op aanvragen als bedoeld in het eerste lid, ontvangen in de daar genoemde periode, wordt vastgesteld op € 1 500 000.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2009]

Op aanvragen om subsidie die vóór de inwerkingtreding van artikel I zijn ingediend en op subsidies die vóór bedoeld tijdstip zijn verstrekt, blijft de Subsidieregeling aanpak urgente bedrijfslocaties van toepassing zoals die onmiddellijk vóór dat tijdstip luidde.

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen die ter inzage worden gelegd bij het Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag.

Den Haag, 17 juni 2005

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

C.E.G. van Gennip

Terug naar begin van de pagina