Openstellingsbesluit ondernemingsgerichte subsidies 2005

[Regeling vervallen per 01-02-2006.]
Geldend van 30-11-2005 t/m 31-01-2006

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 17 juni 2005, nr. TRCJZ/2005/1235, houdende vaststelling van de aanvraagperioden en subsidieplafonds in het kader van de Subsidieregeling demonstratie- en kennisoverdrachtprojecten duurzame landbouw, de Kaderregeling kennis en advies, de Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht, de Regeling Structuurverbetering Glastuinbouw 2002 (Openstellingsbesluit ondernemingsgerichte subsidies 2005)

Hoofdstuk I. Subsidieregeling demonstratie- en kennisoverdrachtprojecten

[Vervallen per 01-02-2006]

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2006]

Aanvragen tot subsidieverlening op grond van dit hoofdstuk worden beoordeeld op basis van een vergelijking van de projecten met betrekking tot hun geschiktheid om bij te dragen aan de doelstellingen van de regeling volgens de criteria, bedoeld in artikel 11 van de regeling.

§ 1. Openstelling biologische landbouw

[Vervallen per 01-02-2006]

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2006]

 • 1 Aanvragen tot subsidieverlening kunnen slechts worden ingediend voor projecten die gericht zijn op het thema, genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de regeling en daarbinnen op één of meer van de volgende subthema’s:

  • a. demonstratie van de biologische bedrijfsvoering of elementen hieruit voor gangbare ondernemers met als doel verduurzaming van de gangbare landbouw;

  • b. demonstratie van wijzen van communicatie met en verkoop aan de eindconsument;

  • c. demonstratie van productie, verwerking of verkoop van biologische producten waarbij kostprijsverlaging van het eindproduct wordt bereikt.

 • 2 Aanvragen tot subsidieverlening op grond van deze paragraaf kunnen worden ingediend vanaf 3 oktober 2005 tot en met 30 november 2005.

§ 2. Openstelling geïntegreerde gewasbescherming

[Vervallen per 01-02-2006]

Artikel 4

[Vervallen per 01-02-2006]

 • 2 Aanvragen tot subsidieverlening op grond van de regeling kunnen worden ingediend vanaf 15 juli 2005 tot en met 31 augustus 2005.

§ 3. Openstelling marktgericht ondernemen

[Vervallen per 01-02-2006]

Artikel 5

[Vervallen per 01-02-2006]

 • 1 Aanvragen tot subsidieverlening kunnen slechts worden ingediend voor projecten die gericht zijn op het thema, genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdeel i, van de regeling en daarbinnen op het subthema vernieuwing van de intensieve varkens- en pluimveehouderij, in het bijzonder gericht op het voldoen aan maatschappelijke eisen op het gebied van natuur, milieu, landschap, diergezondheid of -welzijn.

Artikel 6

[Vervallen per 01-02-2006]

In aanvulling op artikel 11 van de regeling worden projecten als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van dit besluit, van samenwerkingsverbanden tussen ondernemers uit de verschillende schakels van de productieketen of samenwerkingsverbanden tussen ondernemers en organisaties buiten de productieketen hoger gerangschikt dan samenwerkingsverbanden tussen ondernemers binnen dezelfde schakel van de productieketen.

§ 4. Openstelling energie

[Vervallen per 01-02-2006]

Artikel 7

[Vervallen per 01-02-2006]

 • 1 Aanvragen tot subsidieverlening kunnen slechts worden ingediend voor projecten die gericht zijn op het thema, genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdeel e, van de regeling en daarbinnen op één of meer van de volgende subthema’s:

  • a. bloembollenteelt;

  • b. paddestoelenteelt;

  • c. glastuinbouw.

 • 2 Aanvragen tot subsidieverlening in het kader van de regeling kunnen worden ingediend vanaf 1 december 2005 tot en met 31 januari 2006.

Artikel 8

[Vervallen per 01-02-2006]

Voor op grond van deze paragraaf te verstrekken subsidies worden de subsidieplafonds, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de regeling als volgt vastgesteld:

Artikel 9

[Vervallen per 01-02-2006]

In aanvulling op artikel 11 van de regeling worden projecten als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van dit besluit hoger gerangschikt naarmate:

 • a. het project een grotere energiebesparingspotentie heeft;

 • b. de energiebesparing toepasbaar is op een groter aantal bedrijven of een groter aantal hectares, en

 • c. voor zover het een project betreft als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel c, het project relevant is voor meerdere gewassen of gewasgroepen.

Hoofdstuk II. Kaderregeling kennis en advies

[Vervallen per 01-02-2006]

Artikel 10

[Vervallen per 01-02-2006]

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

§ 1. Openstelling biologische landbouw

[Vervallen per 01-02-2006]

Artikel 12

[Vervallen per 01-02-2006]

Aanvragen tot subsidieverlening in het kader van deze paragraaf kunnen worden ingediend vanaf 29 juni 2005 tot en met 12 augustus 2005 door ondernemers die overwegen om te schakelen naar de biologische productiemethode of die reeds zijn omgeschakeld naar de biologische productiemethode.

Artikel 13

[Vervallen per 01-02-2006]

Aanvragen tot subsidieverlening kunnen worden ingediend voor de categorieën van activiteiten, bedoeld in artikel 2, onderdelen a, b, c, d, en f van de regeling, voor zover de activiteiten betrekking hebben op:

 • a. de bedrijfseconomische gevolgen van de omschakeling naar, aanpassing of uitbreiding van de biologische productiemethode;

 • b. de markt- en afzetperspectieven voor de ondernemer bij omschakeling naar, de aanpassing of uitbreiding van de biologische productiemethode;

 • c. de implementatie van de regelgeving voor de biologische productiemethode in de bedrijfsvoering;

 • d. de aanpassingen in het bedrijfssysteem ten behoeve van de biologische productiemethode;

 • e. de financieringsmogelijkheden van de voor omschakeling naar, de aanpassing of uitbreiding van de biologische productiemethode benodigde investeringen;

 • f. het verwerven van technische kennis en vaardigheden van de biologische productiemethode, of

 • g. het verwerven van alternatieve inkomsten opdat de biologische productiemethode op het bedrijf kan worden gecontinueerd.

Artikel 14

[Vervallen per 01-02-2006]

De te verlenen subsidie voor deze aanvraagperiode bedraagt ten hoogste € 6.000,– per ondernemer.

Artikel 15

[Vervallen per 01-02-2006]

Voor op grond van deze paragraaf te verstrekken subsidies wordt het subsidieplafond vastgesteld op € 1.115.000,–.

§ 2. Openstelling jonge agrariërs

[Vervallen per 01-02-2006]

Artikel 16

[Vervallen per 01-02-2006]

In deze paragraaf wordt verstaan onder vestigen: stichten van een nieuw landbouwbedrijf of het overnemen van een bestaand landbouwbedrijf, waarbij een natuurlijke persoon, die niet eerder een landbouwbedrijf volledig in eigendom, pacht of erfpacht van een landbouwbedrijf heeft gehad:

 • a. het betreffende landbouwbedrijf volledig in eigendom, pacht of erfpacht verwerft, of

 • b. met een andere natuurlijke persoon die niet eerder het volledige eigendom, pacht of erfpacht van een landbouwbedrijf heeft gehad, gezamenlijk het betreffende landbouwbedrijf in eigendom, pacht of erfpacht verwerft.

Artikel 17

[Vervallen per 01-02-2006]

Aanvragen tot subsidieverlening in het kader van deze paragraaf kunnen worden ingediend vanaf 12 september 2005 tot en met 10 oktober 2005 door natuurlijke personen die:

 • a. voornemens zijn zich te vestigen binnen drie jaar na de datum van het ondernemingsplan, en

 • b. op de datum van de subsidieaanvraag jonger zijn dan 40 jaar.

Artikel 18

[Vervallen per 01-02-2006]

 • 1 Aanvragen tot subsidieverlening kunnen worden ingediend voor de categorie van activiteiten, bedoeld in artikel 2, onderdeel d, van de regeling, voor zover het betreft het opstellen van een ondernemingsplan met het oog op een voorgenomen vestiging op een bedrijf met een omvang van ten minste 16 NGE.

 • 2 Het ondernemingsplan, bedoeld in het eerste lid, omvat in elk geval:

  • a. de doelstellingen van het landbouwbedrijf;

  • b. een sterkte-zwakte analyse van de ondernemer en het desbetreffende landbouwbedrijf;

  • c. de voorgenomen bedrijfsvoering;

  • d. een overzicht van de benodigde investeringen en de financieel-economische onderbouwing daarvan;

  • e. een begroting van de eerstvolgende vijf jaar na overname.

Artikel 19

[Vervallen per 01-02-2006]

De te verlenen subsidie voor deze aanvraagperiode bedraagt ten hoogste € 1.500,– per ondernemer.

Artikel 20

[Vervallen per 01-02-2006]

Voor op grond van deze paragraaf te verstrekken subsidies wordt het subsidieplafond vastgesteld op € 700.000,–.

§ 3. Openstelling bedrijfsbeëindiging

[Vervallen per 01-02-2006]

Artikel 21

[Vervallen per 01-02-2006]

Aanvragen tot subsidieverlening in het kader van deze paragraaf kunnen worden ingediend vanaf 1 september 2005 tot en met 15 december 2005 door ondernemers die, vanwege de slechte financiële situatie van het desbetreffende bedrijf, gedwongen zijn het bedrijf te beëindigen.

Artikel 22

[Vervallen per 01-02-2006]

 • 1 Aanvragen tot subsidieverlening kunnen worden ingediend voor de categorie van activiteiten, bedoeld in artikel 2, onderdeel e, van de regeling, voor zover het betreft het opstellen van beëindigingsplan met het oog op een voorgenomen bedrijfsbeëindiging.

 • 2 Aanvragen tot subsidieverlening gaat vergezeld van een verklaring van een bank waarmee de ondernemer een bestendige relatie onderhoudt, waarin de bank verklaart niet bereid te zijn aanvullend krediet te verschaffen.

 • 3 Het beëindigingsplan, bedoeld in het eerste lid, omvat in ieder geval:

  • a. een advies over de datum van beëindiging;

  • b. een advies over de wijze waarop de activa worden verkocht;

  • c. een advies voor de fiscale afhandeling van de beëindiging;

  • d. een advies over de betaling aan de crediteuren;

  • e. een advies over de sociaal-emotionele aspecten.

Artikel 23

[Vervallen per 01-02-2006]

De te verlenen subsidie voor deze aanvraagperiode bedraagt ten hoogste € 1.000,– per ondernemer.

Artikel 24

[Vervallen per 01-02-2006]

Voor op grond van deze paragraaf te verstrekken subsidies wordt het subsidieplafond vastgesteld op € 75.000,–.

§ 4. Openstelling vaktechnische kennis mestbeleid

[Vervallen per 01-02-2006]

Artikel 25

[Vervallen per 01-02-2006]

 • 1 Aanvragen tot subsidieverlening op grond van deze paragraaf kunnen worden ingediend vanaf 1 september 2005 tot en met 15 december 2005 door een ondernemer als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de regeling, met uitzondering van een ondernemer in de glastuinbouw.

 • 2 Aanvragen tot subsidieverlening kunnen worden ingediend voor de categorie van activiteiten, bedoeld in artikel 2, onderdeel a van de regeling, voor zover de activiteiten bestaan uit het in groepsbijeenkomsten van minimaal 10 ondernemers verkrijgen van informatie van deskundigen over vaktechnische maatregelen voor de implementatie van het voorstel van wet tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen).

 • 3 Subsidie voor alle aan de bijeenkomst verbonden subsidiabele kosten kan slechts worden aangevraagd door één aan de bijeenkomst deelnemende ondernemer.

Artikel 26

[Vervallen per 01-02-2006]

De te verlenen subsidie voor deze aanvraagperiode bedraagt ten hoogste € 300,– per dagdeel, tot een maximum van € 1.500,– per aanvraag.

Artikel 27

[Vervallen per 01-02-2006]

Voor op grond van deze paragraaf te verstrekken subsidies wordt het subsidieplafond vastgesteld op € 1.300.000,–.

§ 5. Openstelling bedrijfsadvisering randvoorwaarden

[Vervallen per 01-02-2006]

Artikel 27a

[Vervallen per 01-02-2006]

Aanvragen tot subsidieverlening in het kader van deze paragraaf kunnen worden ingediend vanaf 1 december 2005 tot en met 23 december 2005 door ondernemers die in aanmerking komen voor een rechtstreekse betaling als bedoeld in artikel 2, onderdeel d, van verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van de Europese Unie van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en houdende wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2019/93, (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, (EG) nr. 1454/2001, (EG) nr. 1868/94, (EG) nr. 1251/1999, (EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 en (EG) nr. 2529/2001 (PbEU L 270).

Artikel 27b

[Vervallen per 01-02-2006]

 • 1 Aanvragen tot subsidieverlening kunnen worden ingediend voor de categorie van activiteiten, bedoeld in artikel 2, onderdelen a en b, van de regeling, voor zover het betreft het opstellen van een schriftelijk rapport inzake de randvoorwaarden.

 • 2 Het schriftelijk rapport, bedoeld in het eerste lid, omvat in elk geval een overzicht van alle op 1 januari 2006 van toepassing zijnde randvoorwaarden, waarbij wordt aangegeven aan welke randvoorwaarden de ondernemer voldoet.

Artikel 27c

[Vervallen per 01-02-2006]

De te verlenen subsidie voor deze aanvraagperiode bedraagt ten hoogste € 1.500,– per ondernemer.

Artikel 27d

[Vervallen per 01-02-2006]

Voor op grond van deze paragraaf te verstrekken subsidies wordt het subsidieplafond vastgesteld op € 1.000.000,–.

Hoofdstuk III. Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht

[Vervallen per 01-02-2006]

Artikel 29

[Vervallen per 01-02-2006]

 • 1 Aanvragen tot subsidieverlening kunnen slechts worden ingediend voor marktgerichte innovatieprojecten, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de regeling, die:

  • a. worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband van ondernemers als bedoeld in artikel 4, onderdeel b, van de regeling dan wel door een samenwerkingsverband van ondernemers en organisaties van buiten de productieketen, en

  • b. gericht zijn op innovaties in de intensieve varkens- en pluimveehouderij, in het bijzonder op het voldoen aan de maatschappelijke eisen op het gebied van natuur, milieu, landschap, diergezondheid of -welzijn.

 • 2 Aanvragen voor een subsidie op grond van deze paragraaf kunnen worden ingediend vanaf 15 juli 2005 tot en met 31 augustus 2005.

Artikel 30

[Vervallen per 01-02-2006]

In aanvulling op artikel 10, eerste lid, van de regeling wordt aan innovatieprojecten als bedoeld in artikel 29, tweede lid, van samenwerkingsverbanden tussen ondernemers uit de verschillende schakels van de productieketen of samenwerkingsverbanden tussen ondernemers en organisaties buiten de productieketen prioriteit gegeven boven samenwerkingsverbanden tussen ondernemers binnen dezelfde schakel van de productieketen.

Hoofdstuk IV. Regeling Structuurverbetering Glastuinbouw 2002

[Vervallen per 01-02-2006]

Artikel 32

[Vervallen per 01-02-2006]

 • 2 Voor op grond van dit artikel te verstrekken subsidies wordt het subsidieplafond vastgesteld op € 5.000.000,–.

Artikel 33

[Vervallen per 01-02-2006]

 • 2 Voor op grond van dit artikel te verstrekken subsidies wordt subsidieplafond vastgesteld op € 500.000,–.

Hoofdstuk V. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-02-2006]

Artikel 34

[Vervallen per 01-02-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit ondernemingsgerichte subsidies 2005.

Artikel 35

[Vervallen per 01-02-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 februari 2006.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina