Zorgverzekeringswet

Toekomstige wijziging(en) op 01-07-2024.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2021.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 25-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
  Artikel: 1.23
 2. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (voortzetting macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg)
  Artikel: 1
 3. Aanwijzing integrale tarifering medisch specialistische zorg 2015
  Artikel: IV.1
 4. Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg
  Artikel: 1
 5. Aanwijzing opbrengstverrekening cggz-instellingen en enkele andere opbrengstverrekening aangelegenheden
  Artikel: 1
 6. Beleidsregel macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf, geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen en medische verklaring 2022
  Artikel: 1
 7. Beleidsregel macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2022
  Artikel: 1
 8. Beleidsregel macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2023
  Artikel: 1
 9. Beleidsregel macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2024
  Artikel: 1
 10. Beleidsregel macrobeheersinstrument kortdurende zorg 2023
  Artikel: 1
 11. Beleidsregel macrobeheersinstrument kortdurende zorg 2024
  Artikel: 1
 12. Beleidsregel macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2022
  Artikel: 1
 13. Beleidsregel macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2023
  Artikel: 1
 14. Beleidsregel macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2024
  Artikel: 1
 15. Beleidsregel macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2022
  Artikel: 1
 16. Beleidsregel macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2023
  Artikel: 1
 17. Beleidsregel macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2024
  Artikel: 1
 18. Beleidsregel macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2024
  Artikel: 1
 19. Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Babyconnect
  Artikel: 1
 20. Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional OPEN
  Artikel: 1
 21. Beleidsregel toetsing eisen Wlz-uitvoerderschap – TH/BR-031
  Artikel: 1
 22. Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw
  Tekst: tekst
 23. Beleidsregel transparante financiële bedrijfsvoering en verbod op winstoogmerk
  Artikel: 1
 24. Beleidsregels CAK vergoeden declaraties naar Nederlands tarief
  Artikel: 1
 25. Beleidsregels risicoverevening 2023
  Artikel: 1.1
 26. Beleidsregels verantwoord spelen
  Artikelen: 3.1.3, 3.1.5
 27. Beschikking Landelijk MBI-omzetplafond 2013
  Tekst: tekst
 28. Beschikking landelijk MBI-omzetplafond Macrobeheersmodel geriatrische revalidatiezorg
  Tekst: tekst
 29. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Artikel: 5
 30. Besluit Jeugdwet
  Artikel: 7.1.3
 31. Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart
  Artikel: 5
 32. Besluit aanwijzing geschilleninstanties Wft
  Artikel: 1
 33. Besluit aanwijzing personen en instanties die het donorregister kunnen inzien of raadplegen
  Artikel: 1
 34. Besluit basisregistratie personen
  Bijlage: 4
 35. Besluit bekostiging financieel toezicht 2019
  Bijlagen: 1, 2
 36. Besluit ex artikel 162 Wetboek van Strafvordering
  Artikel: 1
 37. Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikelen: 2b, 2c
 38. Besluit orgaandonatie
  Artikel: 7
 39. Besluit prudentiële regels Wft
  Artikelen: 68, 142
 40. Besluit register onderwijsdeelnemers
  Artikelen: 41, 52
 41. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel: 462
 42. Geneesmiddelenwet
  Artikel: 18
 43. Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 2.2.5, 2.5.2, 2.5.7, 1
 44. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK
  Tekst: tekst
 45. Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  Tekst: tekst
 46. Nadere regel controle en administratie zorgverzekeraars
  Artikel: 1
 47. Participatiewet
  Artikelen: 64, 67
 48. Regeling Geneesmiddelenwet
  Artikelen: 1.1, 6.9a
 49. Regeling Integraal macrobeheersmodel
  Artikel: 1
 50. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 3
 51. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg 2013
  Artikel: 3
 52. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2014
  Artikel: 3
 53. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg vanaf 2023
  Tekst: tekst
 54. Regeling Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg 2014
  Artikel: 3
 55. Regeling Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Artikel: 3
 56. Regeling Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  Artikel: 3
 57. Regeling Model Jaarverslaggeving 2014 CAK
  Tekst: tekst
 58. Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK
  Tekst: tekst
 59. Regeling Model Jaarverslaggeving 2017 CAK
  Tekst: tekst
 60. Regeling Model Jaarverslaggeving 2018 CAK
  Tekst: tekst
 61. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (overheveling van geriatrische revalidatiezorg van AWBZ naar Zorgverzekeringswet)
  Artikel: 9
 62. Regeling informatieverstrekking aanmelding en wijzigingen Wlz-uitvoerderschap – TH/NR-020
  Artikel: 1
 63. Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten
  Artikel: 1
 64. Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten
  Tekst: tekst
 65. Regeling macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf, geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen en medische verklaring 2022
  Artikel: 1
 66. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2022
  Artikel: 1
 67. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2023
  Artikel: 1
 68. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2024
  Artikel: 1
 69. Regeling macrobeheersinstrument kortdurende zorg 2023
  Artikel: 1
 70. Regeling macrobeheersinstrument kortdurende zorg 2024
  Artikel: 1
 71. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2022
  Artikel: 1
 72. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2023
  Artikel: 1
 73. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2024
  Artikel: 1
 74. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2022
  Artikel: 1
 75. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2023
  Artikel: 1
 76. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2024
  Artikel: 1
 77. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2019
  Tekst: tekst
 78. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2024
  Artikel: 1
 79. Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging thuis
  Artikelen: 3, 6
 80. Regeling specifieke uitkering domein-overstijgend samenwerken
  Artikel: 1
 81. Regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026
  Artikelen: 3.1, 4.1
 82. Regeling structurele aanlevering gegevens Zorgverzekeringswet 2017
  Artikelen: 1, 2
 83. Regeling structurele aanlevering gegevens Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg 2023
  Artikel: 1
 84. Regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten
  Artikel: 1.4
 85. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 6.7.1
 86. Reglement rechtstoestand tewerkgestelden
  Artikel: 26
 87. Subsidieregeling [ont]regelprojecten zorgaanbieders
  Artikel: 1
 88. Subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsemen
  Artikelen: 3, 4
 89. Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2020 – 2024
  Artikel: 1
 90. Subsidieregeling veelbelovende zorg
  Artikel: 1.7
 91. Tariefbeschikking CU-2012-MBI1 Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst: tekst
 92. Uitvoeringsbesluit Wkkgz
  Artikelen: 1.1, 4.1
 93. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  Artikel: 1.1
 94. Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 6
 95. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  Artikel: 15
 96. Uitvoeringsregeling Wtza
  Bijlage: Aanvraagformulier als bedoeld in artikel 4
 97. Vrijstellingsregeling Wft
  Artikel: 43
 98. Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
  Artikel: 1
 99. Wet hersteloperatie toeslagen
  Artikel: 4.2
 100. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikelen: 45, 48
 101. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikelen: 45, 48
 102. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 6.18
 103. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
  Artikel: 1
 104. Wet langdurige zorg
  Artikel: 1.1.1
 105. Wet medische hulpmiddelen
  Artikel: 6
 106. Wet op de orgaandonatie
  Artikel: 1
 107. Wet op de zorgtoeslag
  Artikelen: 1, 3
 108. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 3a:94
 109. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 34
 110. Wet toelating zorginstellingen
  Artikel: 1
 111. Wet toetreding zorgaanbieders
  Artikel: 5
 112. Wet veiligheidsregio’s
  Artikel: 33
 113. Wpg-machtigingsbesluit schadebeperkende maatregelen zorgfraude
  Artikel: 1
 114. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 12

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 23-01-2019 Stb. 2019, 73 34857
Wijziging 11-12-2013
samen met
24-03-2014
samen met
07-10-2015
Stb. 2013, 578
samen met
Stb. 2014, 136
samen met
Stb. 2015, 407
33243
samen met
32402
Alg. 1, Inwtr. 2
Wijziging 30-11-2006
samen met
06-06-2011
Stb. 2006, 644
samen met
Stb. 2011, 288
30831
samen met
32131
Alg. 3
01-01-2022 Wijziging 10-06-2020 Stb. 2020, 181 34768 07-07-2021 Stb. 2021, 344
01-07-2021 Wijziging 09-09-2020 Stb. 2020, 346 35124 15-03-2021 Stb. 2021, 143
01-07-2019 Wijziging 27-03-2019 Stb. 2019, 140 35044 28-05-2019 Stb. 2019, 208
01-01-2017 Wijziging 08-04-2016 Stb. 2016, 173 34203 15-11-2016 Stb. 2016, 442
Wijziging 09-03-2016 Stb. 2016, 108 34233 12-12-2016 Stb. 2016, 509
01-08-2016 Wijziging 18-05-2016 Stb. 2016, 206 34191 29-06-2016 Stb. 2016, 270
01-01-2016 Wijziging 13-12-2012 Stb. 2012, 679 33273 10-07-2015 Stb. 2015, 309
01-01-2015 Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
Wijziging 04-06-2014 Stb. 2014, 259 33726 04-06-2014 Stb. 2014, 259
01-04-2014 Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 578 33243 11-02-2014 Stb. 2014, 93 Alg. 4
15-02-2014 Wijziging 04-12-2013 Stb. 2013, 560 33507 03-02-2014 Stb. 2014, 62
06-01-2014 Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494 Inwtr. 5
01-01-2013 Wijziging 07-11-2011 Stb. 2011, 561 32543 11-12-2012 Stb. 2012, 646
Wijziging 06-06-2011 Stb. 2011, 288 32131 06-02-2012 Stb. 2012, 45
07-04-2012 Wijziging 02-02-2012 Stb. 2012, 77 32154 16-03-2012 Stb. 2012, 144 Alg. 6
15-03-2011 Wijziging 26-02-2011 Stb. 2011, 111 32150 26-02-2011 Stb. 2011, 113
01-09-2009 Wijziging 18-07-2009 Stb. 2009, 356 31736 06-08-2009 Stb. 2009, 357
25-03-2009 Wijziging 05-02-2009 Stb. 2009, 108 30907 10-03-2009 Stb. 2009, 135 Alg. 7
01-01-2009 Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 606 31706 29-12-2008 Stb. 2008, 608
01-06-2008 Wijziging 10-04-2008 Stb. 2008, 164 30380 23-05-2008 Stb. 2008, 186 Alg. 8
01-01-2008 Wijziging 15-11-2007 Stb. 2007, 490 31094 15-11-2007 Stb. 2007, 490
01-01-2007 Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 644 30831 11-12-2006 Stb. 2006, 701
01-10-2006 Wijziging 07-07-2006 Stb. 2006, 415 30186 21-09-2006 Stb. 2006, 432 Alg. 9
01-01-2006 Tekstplaatsing-wijziging 31-01-2006 Stb. 2006, 79 31-01-2006 Stb. 2006, 79 Alg. 10
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 708 30238 22-12-2005 Stb. 2005, 709
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 525 30124 09-12-2005 Stb. 2005, 649
Nieuwe-regeling 16-06-2005 Stb. 2005, 358 29763 09-12-2005 Stb. 2005, 649

Opmerkingen

 1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2015/407.1)
 2. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2014/93 gesteld op 1 april 2014.2)
 3. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2011/288.3)
 4. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.4)
 5. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisregistratie personen in werking treedt.5)
 6. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.
  Artikel III van Stb. 2012/77 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.6)
 7. Abusievelijk geeft het Staatsblad een wijzigingsopdracht voor onderdeel j in plaats van onderdeel k.7)
 8. Abusievelijk is op onderdeel t een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.
  Abusievelijk voegt het Staatsblad een tweede onderdeel u toe.8)
 9. Abusievelijk geeft het Staatsblad een wijzigingsopdracht voor onderdeel n in plaats van het tweede onderdeel m.9)
 10. Tekstplaatsing met aanpassing van in de regeling genoemde nummering.
  Abusievelijk is het tweede onderdeel m verletterd tot n.10)
Naar boven