Zorgverzekeringswet

Geraadpleegd op 13-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 04-10-2023

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Afkorting Zvw
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0018450
Rechtsgebied Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht
Overheidsthema Gezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 2. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 3. Beleidsregel CAK bestuurlijke boete onverzekerden Zorgverzekeringswet 2022
 4. Beleidsregel CAK betaling bestuurlijke boete onverzekerden Zorgverzekeringswet 2017
 5. Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 01-08-2018
 6. Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2017
 7. Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2018
 8. Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2023
 9. Beleidsregels CAK verstrekking bijdrage aan zorgverzekeraars voor het verzekerd houden van wanbetalers van de nominale premie Zorgverzekeringswet 2017
 10. Beleidsregels catastrofebijdrage coronapandemie 2020 en 2021
 11. Beleidsregels risicoverevening 2022
 12. Beleidsregels risicoverevening 2023
 13. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2009
 14. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2010
 15. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2011
 16. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2012
 17. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2013
 18. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2014
 19. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2015
 20. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2016
 21. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2017
 22. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2018
 23. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2019
 24. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2020
 25. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2021
 26. Besluit bepaling vestigingsplaats College voor zorgverzekeringen
 27. Besluit CAK mandaat en machtiging aan het CJIB voor de inning van bestuurlijke boetes en bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet
 28. Besluit Jeugdwet
 29. Besluit langdurige zorg
 30. Besluit zorgverzekering
 31. Bestuursreglement Zorginstituut Nederland
 32. Invoeringsbesluit ambulancezorg
 33. Regeling aanlevering zorgvraagzwaarte cGGZ
 34. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2006
 35. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2007
 36. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2008
 37. Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018
 38. Regeling elektronisch gegevensverkeer Zorgverzekeringswet 2017
 39. Regeling gebruik burgerservicenummer in de zorg
 40. Regeling risicoverevening 2012
 41. Regeling risicoverevening 2013
 42. Regeling risicoverevening 2014
 43. Regeling risicoverevening 2015
 44. Regeling risicoverevening 2016
 45. Regeling risicoverevening 2017
 46. Regeling risicoverevening 2018
 47. Regeling risicoverevening 2019
 48. Regeling risicoverevening 2020
 49. Regeling risicoverevening 2021
 50. Regeling risicoverevening 2022
 51. Regeling structurele aanlevering gegevens Zorgverzekeringswet 2017
 52. Regeling structurele aanlevering gegevens Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg 2022
 53. Regeling tijdelijke opschorting levering zorgvraagzwaarte cGGZ
 54. Regeling vaststelling standaardpremie 2017 en aanpassing bestuursrechtelijke premies
 55. Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2018
 56. Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2019
 57. Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2020
 58. Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2021
 59. Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2022
 60. Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2023
 61. Regeling vereenvoudiging administratieve procedures regeling voor gemoedsbezwaarden in de Zorgverzekeringswet
 62. Regeling verlenging tijdelijke opschorting zorgvraagzwaarte cGGZ
 63. Regeling zorgverzekering
 64. Reglement Adviescommissie Pakket Zorginstituut Nederland
 65. Reglement Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland
 66. Wijzigingsbesluit Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, enz. (herstellen misslagen en omissies)
 67. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering (bijdrage voor zorgverzekeraars die wanbetalers verzekerd houden)
 68. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering (zorgpakket Zvw 2015), enz.
 69. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering (zorgpakket Zvw 2018)
 70. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering en Besluit prudentiële regels Wft (actualisatie regels vereveningsbijdrage)
 71. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering enz. (maatregelen zorgpakket 2013)
 72. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering, enz. (wijziging te verzekeren prestaties en eigen bijdragen Zorgverzekeringswet per 2012 en stringent pakketbeheer)
 73. Wijzigingsregeling Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid 2011 (toekennen vaste vergoeding aan de voorzitter en de andere leden van de Adviescommissie Pakket en de Adviescommissie Kwaliteit van het Zorginstituut Nederland)
 74. Wijzigingsregeling Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, enz. (diverse onderwerpen)
 75. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (gedifferentieerde berekening bijdrage voor verdragsgerechtigden)
 76. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering)
 77. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vaststellen woonlandfactor)
 78. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vaststellen woonlandfactoren 2015 t.b.v. gedifferentieerde berekening bijdrage verdragsgerechtigden)
 79. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vaststellen woonlandfactoren 2018 t.b.v. gedifferentieerde berekening bijdrage verdragsgerechtigden)
 80. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vaststellen woonlandfactoren 2020 t.b.v. gedifferentieerde berekening bijdrage verdragsgerechtigden)
 81. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vaststelling bijdrage verdragsgerechtigden)
 82. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vaststelling vereveningsbijdragen van zorgverzekeraars voor 2006 en 2007), enz.
 83. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vereenvoudigen wanbetalersbijdrage)
 84. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vereveningsbijdrage zorgverzekeraars 2008)
 85. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vereveningsbijdrage zorgverzekeraars 2009)
 86. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vereveningsbijdrage zorgverzekeraars 2010)
 87. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vereveningsbijdrage zorgverzekeraars 2011)
 88. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (wanbetalersbijdrage)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid, aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Regeling informatieverstrekking vaststelling budget en bepalingen acute psychiatrische hulpverlening
  Tekst: tekst
 2. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 3. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 9.13
 4. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 10.12
 5. Aanwijzing bekostiging epilepsiezorg 2013
  Artikel: 2
 6. Aanwijzing bekostigingsexperiment aanvullende beroepen ggz/fz
  Artikel: 1
 7. Aanwijzing bekostigingsexperiment vermindering administratieve lasten tijdschrijven ggz/fz
  Artikel: 1
 8. Aanwijzing contracteerruimte AWBZ 2013
  Artikel: 3
 9. Aanwijzing contracteerruimte AWBZ 2014
  Artikel: 10
 10. Aanwijzing ex art. 7 Wet marktordening gezondheidszorg overdekking ziekenhuiszorg 2007 en volgende jaren
  Artikel: 3
 11. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (medische verklaring onder de Wet zorg en dwang)
  Artikel: 2
 12. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (nacalculatie 2013 en opbrengstverrekening afwikkeling oude bekostigingssysteem geneeskundige geestelijke gezondheidszorg)
  Artikel: 6
 13. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (normatieve huisvestingscomponenten in tarieven intramurale AWBZ)
  Artikelen: 2, 13
 14. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (overgangsregeling kapitaallasten algemene en academische ziekenhuizen)
  Artikel: 1
 15. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (resterende overheveling van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen)
  Artikel: 6
 16. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging acute psychiatrische hulpverlening
  Artikel: 1
 17. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake indexering
  Artikel: 1
 18. Aanwijzing kapitaallasten transitiemodel prestatiebekostiging medisch specialistische zorg 2012
  Artikelen: 3, 5
 19. Aanwijzing macrobeheersinstrument voor geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 1
 20. Aanwijzing medisch specialistische geneesmiddelen 2012 en 2013
  Artikel: 1
 21. Aanwijzing nieuwe bekostiging voor geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz)
  Artikel: 1
 22. Aanwijzing opbrengstverrekening cggz-instellingen en enkele andere opbrengstverrekening aangelegenheden
  Artikelen: 1, 6
 23. Aanwijzing transitiemodel prestatiebekostiging medisch specialistische zorg 2012
  Artikelen: 3, 4, 10, 13
 24. Aanwijzing tweedelijns geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 1
 25. Aanwijzingsbesluit geschilleninstantie Zorgverzekeringswet
  Artikel: 1
 26. Accountantsprotocol Verantwoordingen Zorg- en beheerskosten gemaakt t.b.v. verdragsgerechtigden
  Tekst: tekst
 27. Accountantsprotocol gegevensvraag Wlz-gegevens met oplevering vanaf 2019
  Tekst: tekst
 28. Accountantsprotocol verantwoording kosten gemaakt in Nederland t.b.v. ingeschreven tlv buitenland
  Tekst: tekst
 29. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 4:21
  Bijlagen: 2, 3
 30. Beleidsregel Handhaving
  Tekst: tekst
 31. Beleidsregel IZA-transformaties
  Artikelen: 1, 3
 32. Beleidsregel Informatieverstrekking via vergelijkingssites
  Tekst: tekst
 33. Beleidsregel SARS-CoV-2 virus extra kosten Wlz 2022
  Artikelen: 4, 5
 34. Beleidsregel bijzondere tandheelkunde instellingen
  Artikel: 3
 35. Beleidsregel budgetbekostiging acute psychiatrische hulpverlening
  Tekst: tekst
 36. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2022
  Artikel: 10
 37. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2022
  Artikel: 10
 38. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2023
  Artikel: 10
 39. Beleidsregel definities Wlz
  Artikel: 3
 40. Beleidsregel definities Wlz
  Artikel: 3
 41. Beleidsregel gecombineerde leefstijlinterventie
  Artikel: 3
 42. Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen
  Artikel: 1
 43. Beleidsregel huisartsendienstenstructuur
  Artikel: 2
 44. Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2023
  Artikelen: 3, 5, 6, 8
 45. Beleidsregel indexering
  Artikel: 1
 46. Beleidsregel integrale bekostiging geboortezorg
  Artikel: 1
 47. Beleidsregel jeugdtandverzorging instellingen
  Artikel: 3
 48. Beleidsregel kraamzorg
  Artikel: 3
 49. Beleidsregel macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg vanaf 2023
  Artikel: 1
 50. Beleidsregel macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf, geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen en medische verklaring 2022
  Artikel: 1
 51. Beleidsregel macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2022
  Artikel: 3
 52. Beleidsregel macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2023
  Artikel: 3
 53. Beleidsregel macrobeheersinstrument kortdurende zorg 2023
  Artikel: 1
 54. Beleidsregel macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2022
  Artikel: 3
 55. Beleidsregel macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2023
  Artikel: 3
 56. Beleidsregel macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2022
  Artikel: 3
 57. Beleidsregel macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2023
  Artikel: 3
 58. Beleidsregel macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2023
  Artikel: 3
 59. Beleidsregel normatieve huisvestingscomponent (nhc) en normatieve inventariscomponent (nic) gespecialiseerde ggz, forensische zorg en langdurige zorg
  Artikelen: 1, 3
 60. Beleidsregel openbaarmaking handhavingsbesluiten, Woo-besluiten en beslissingen op bezwaar
  Tekst: tekst
 61. Beleidsregel orthodontische zorg
  Artikel: 3
 62. Beleidsregel overige geneeskundige zorg
  Artikel: 3
 63. Beleidsregel prestatie-beschrijving en tarief verkeerde bed Wlz 2023
  Artikelen: 1, 5
 64. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2023
  Artikelen: 5, 9
 65. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor ergotherapie
  Artikelen: 2, 4
 66. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor extramurale diëtetiek
  Artikel: 2
 67. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie
  Artikelen: 2, 4
 68. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor logopedie
  Artikelen: 2, 4
 69. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie
  Artikelen: 2, 4
 70. Beleidsregel prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg
  Tekst: tekst
  Bijlage: 5
 71. Beleidsregel prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  Tekst: tekst
  Bijlage: 3
 72. Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg
  Artikelen: 1, 11
 73. Beleidsregel regiefunctie complexe wondzorg
  Artikel: 2
 74. Beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg
  Artikel: 2
 75. Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Babyconnect
  Artikel: 1
 76. Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional OPEN
  Artikel: 1
 77. Beleidsregel tandheelkundige zorg
  Artikel: 3
 78. Beleidsregel toetsing eisen Wlz-uitvoerderschap – TH/BR-031
  Artikel: 1
 79. Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw
  Tekst: tekst
 80. Beleidsregel transparante financiële bedrijfsvoering en verbod op winstoogmerk
  Artikel: 1
 81. Beleidsregel verloskunde
  Artikel: 3
 82. Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg
  Artikel: 3
 83. Beleidsregel zintuiglijk gehandicaptenzorg
  Artikelen: 3, 4
 84. Beleidsregel ‘Prestaties en tarieven forensische zorg’
  Bijlage: 3
 85. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
  Bijlage: bij de Boetebeleidsregels ministerie VWS 2019: Wet toetreding zorgaanbieders
 86. Beleidsregels catastrofebijdrage coronapandemie 2020 en 2021
  Artikel: 1
 87. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2023
  Bijlage: Inhoud
 88. Beleidsregels machtigingsvereiste
  Tekst: tekst
 89. Beleidsregels risicoverevening 2022
  Artikel: 1.1
 90. Beleidsregels risicoverevening 2023
  Artikel: 1.1
 91. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2009
  Artikelen: 33, 38
 92. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2010
  Artikelen: 41, 42, 46
 93. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2011
  Artikelen: 42, 43, 45
 94. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2012
  Artikelen: 43, 44, 46
 95. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2013
  Artikelen: 39, 40, 42
 96. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2014
  Artikelen: 1, 39
 97. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2015
  Artikelen: 1, 39, 40
 98. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2016
  Artikelen: 1, 84, 85
 99. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2017
  Artikel: 1
 100. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2018
  Artikel: 1
 101. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2019
  Artikel: 1
 102. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2020
  Artikel: 1
 103. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2021
  Artikel: 1.1
 104. Beschikking Transitiebedrag instellingen voor medisch specialistische zorg, audiologische centra, centra voor erfelijkheidsadvisering
  Tekst: tekst
 105. Beschikking individueel MBI-omzetplafond
  Tekst: tekst
 106. Beschikking landelijk MBI-omzetplafond Macrobeheersmodel geriatrische revalidatiezorg
  Tekst: tekst
 107. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
  Tekst: tekst
  Circulaired.divisie: 13
 108. Besluit Jeugdwet
  Artikel: 7.1.3
 109. Besluit SUWI
  Artikelen: 1.1, 5.7
 110. Besluit Taakverdeling Minister/Staatssecretaris VWS
  Artikel: Enig
 111. Besluit Wmcz 2018
  Artikel: 2
 112. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (gefaseerde overheveling van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen)
  Artikel: 1
 113. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering vrije tarieven mondzorg)
  Artikel: 1
 114. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (korting op de begroting voor huisartsenzorg per 2009)
  Artikel: 1
 115. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (kortingen huisartsenzorg, verloskundige zorg en logopedische zorg)
  Artikel: 1
 116. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (modulair tariefsysteem voor farmaceutische hulp)
  Artikel: 1
 117. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (kortingen huisartsenzorg, verloskundige zorg en logopedische zorg 2012)
  Artikel: 1
 118. Besluit aanwijzing generalistische basis geestelijke gezondheidszorg en praktijkondersteuner huisartsenzorg geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 1
 119. Besluit aanwijzing inzake afschaffen lumpsum externe honorering lokale initiatieven
  Artikel: 1
 120. Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
  Artikel: 3
 121. Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG
  Bijlage: behorende bij de artikelen 2 en 4 van het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG
 122. Besluit beslagvrije voet
  Artikel: 5
 123. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie
  Artikel: 14a
 124. Besluit correctieverplichting
  Tekst: tekst
 125. Besluit experiment onderwijszorgarrangementen
  Artikel: 1
 126. Besluit langdurige zorg
  Artikelen: 3.1.4, 3.3.2.2, 3.3.2.3, 3.6.6
 127. Besluit macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Bijlage: Prestaties huisartsenzorg
 128. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  Tekst: tekst
 129. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  Tekst: tekst
 130. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  Tekst: tekst
 131. Besluit op de huurtoeslag
  Artikel: 3
 132. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa
  Artikelen: 3, 13
  Bijlage: 1
 133. Besluit proceskosten bestuursrecht
  Bijlage: bij Besluit proceskosten bestuursrecht
 134. Besluit register onderwijsdeelnemers
  Artikelen: 40, 41, 51, 52
 135. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening 2023
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening
 136. Besluit zorgverzekering
  Artikelen: 1, 4.1
 137. Besluit zorgverzekering BES
  Artikel: 4
 138. Bestuursreglement van het CAK
  Artikel: 1
 139. Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid, aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen
  Tekst: tekst
 140. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel: 734a
 141. Circulaire Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2005–2006
  Tekst: tekst
 142. Circulaire Introductie bij gemeenten van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de circulaire van 28 november 2018 (kenmerk 2018-0000918502) betreffende de introductie bij gemeenten van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 143. Circulaire Introductie bij provincies van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de circulaire betreffende de introductie bij provincies van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 144. Circulaire Introductie bij waterschappen van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de Circulaire betreffende de Introductie bij waterschappen van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 145. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel: 9.30
 146. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 147. Informatiemodel UV zorgverzekeraars 2014
  Bijlagen: 2, 4
 148. Informatiemodel Uitvoeringsverslag (UV) Zvw 2015 met oplevering in 2016
  Tekst: tekst
 149. Informatiemodel Uitvoeringsverslag (UV) Zvw 2016 met oplevering in 2017
  Tekst: tekst
  Bijlage: 4
 150. Informatiemodel Uitvoeringsverslag (UV) Zvw voor onbepaalde tijd
  Tekst: tekst
 151. Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 152. Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 2.2.5, 2.5.6, 5.1
  Paragraaf: 2.5
  Hoofdstuk: 2
 153. Invorderingswet 1990
  Artikel: 2
 154. Jeugdwet
  Artikel: 1.2
 155. Leidraad Invordering 2008
  Teksten: tekst, tekst
 156. Loonheffing, inkomstenbelasting, erfbelasting, salaire differé, executeurbeloning
  Tekst: tekst
 157. Loonheffingen, inkomstenbelasting, heffingsaspecten stagiairs
  Tekst: tekst
 158. Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen
  Tekst: tekst
 159. Loonheffingen, inkomstenbelasting, winst, vervoer; reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer
  Tekst: tekst
 160. Loonheffingen, loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen
  Tekst: tekst
 161. Loonheffingen, loonheffing, afdrachtverminderingen
  Tekst: tekst
 162. Loonheffingen, wijziging beloningen; cafetariaregelingen
  Tekst: tekst
 163. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK
  Tekst: tekst
 164. Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  Tekst: tekst
 165. Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2021
  Tekst: tekst
 166. Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2022
  Tekst: tekst
  Bijlage: 4
 167. Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 3
 168. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2020
  Tekst: tekst
 169. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2022
  Bijlage: 5
 170. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019
  Tekst: tekst
 171. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2020
  Tekst: tekst
 172. Nadere regel controle en administratie zorgverzekeraars
  Artikelen: 2, 3, 6, 8
 173. Omzetbelasting, artiesten
  Tekst: tekst
 174. Opiumwetbesluit
  Artikel: 16
 175. Participatiewet
  Artikel: 67
 176. Premieheffing, volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet; Internationale aspecten
  Tekst: tekst
 177. Prestatiebeschrijvingbeschikking Facultatieve Prestatie Fysiotherapie
  Tekst: tekst
 178. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, CVR, COPD) 2010
  Tekst: tekst
 179. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (stoppen-met-rokenprogramma) 2013
  Tekst: tekst
 180. Protocol Accountantsonderzoek 2014 CAK
  Tekst: tekst
 181. Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK
  Tekst: tekst
 182. Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK
  Tekst: tekst
 183. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2017
  Tekst: tekst
 184. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2018
  Tekst: tekst
 185. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  Tekst: tekst
 186. Protocol Gegevensvraag Wlz-gegevens 2017
  Tekst: tekst
 187. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2015
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
 188. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2016
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 2, 3
 189. Protocol Voorzieningen UWV 2021
  Bijlage: Protocol Voorzieningen UWV 2021
 190. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2019
  Bijlage: 1
 191. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2020
  Bijlage: 1
 192. Regeling Instructie DBC-registratie
  Artikelen: 1, 4
 193. Regeling Integraal macrobeheersmodel
  Artikel: 4
 194. Regeling Jeugdwet
  Artikel: 8b
  Bijlage: 2
 195. Regeling Macrobeheers-model
  Artikelen: 1, 4
 196. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg 2013
  Artikel: 1
 197. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2014
  Artikel: 1
 198. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg vanaf 2020
  Artikel: 1
 199. Regeling Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg 2014
  Artikel: 1
 200. Regeling Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Artikel: 1
 201. Regeling Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  Artikel: 1
 202. Regeling Model Jaarverslaggeving 2014 CAK
  Tekst: tekst
 203. Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK
  Tekst: tekst
 204. Regeling Model Jaarverslaggeving 2017 CAK
  Tekst: tekst
 205. Regeling Model Jaarverslaggeving 2018 CAK
  Tekst: tekst
 206. Regeling Stoppen-met-rokenprogramma
  Artikel: 3
 207. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (contracteerruimte AWBZ 2008)
  Artikel: 3
 208. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (inzake budgetopschoning in verband met de 2e tranche opleidingsfonds AWBZ en ‘cure’)
  Artikel: 3
 209. Regeling aanwijzing ex artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake efficiëntietaakstelling ambulancezorg
  Artikel: 1
 210. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake opschoning in verband met het opleidingsfonds AWBZ en Zvw
  Artikelen: 1, 3
 211. Regeling archiefbeheer NZa
  Artikel: 8
 212. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2006
  Artikelen: 2, 20b, 27, 28, 30
 213. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2007
  Artikelen: 2, 28, 29, 31
 214. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2008
  Artikelen: 30, 31, 35
 215. Regeling beslagvrije voet
  Artikel: 4
 216. Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp
  Bijlage: bij artikel 2
 217. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel: 1
 218. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 219. Regeling declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling
  Artikel: 1
 220. Regeling declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, CVR, COPD)
  Artikel: 3
 221. Regeling declaratievoorschriften en declaratiebepalingen integrale bekostiging geboortezorg
  Artikel: 1
 222. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019
  Tekst: tekst
 223. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2021
  Artikelen: 4, 5
 224. Regeling eerstelijnsverblijf
  Artikel: 1
 225. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlagen: 3, 4, 5, 9
 226. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 227. Regeling gecombineerde leefstijlinterventie
  Artikel: 3
 228. Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg
  Artikelen: 1.1, 1.3, 4.4
  Bijlage: 2
 229. Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 2
 230. Regeling informatieverplichting acute zorg
 231. Regeling informatieverstrekking aanmelding en wijzigingen Wlz-uitvoerderschap – TH/NR-020
  Artikel: 1
 232. Regeling informatieverstrekking voorheen gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde ggz
  Tekst: tekst
 233. Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten
  Artikel: 1
 234. Regeling informatievoorziening WVO
  Bijlage: 4
 235. Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten
  Tekst: tekst
 236. Regeling langdurige zorg
  Artikelen: 5.15, 5.20, 5.7, 5.7a, 5.9
  Bijlage: A
 237. Regeling macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2020
  Artikel: 1
 238. Regeling macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2021
  Artikel: 1
 239. Regeling macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf, geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen en medische verklaring 2022
  Artikel: 1
 240. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2020
  Artikel: 3
 241. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2021
  Artikel: 3
 242. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2022
  Artikel: 3
 243. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2023
  Artikel: 3
 244. Regeling macrobeheersinstrument kortdurende zorg 2023
  Artikel: 1
 245. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2020
  Artikel: 3
 246. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2021
  Artikel: 3
 247. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2022
  Artikel: 3
 248. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2023
  Artikel: 3
 249. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2020
  Artikel: 3
 250. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2021
  Artikel: 3
 251. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2022
  Artikel: 3
 252. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2023
  Artikel: 3
 253. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg
  Artikel: 1
 254. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2023
  Artikelen: 1, 3
 255. Regeling medisch specialistische zorg met kenmerk NR/CU-263
  Artikelen: 23, 30
 256. Regeling medisch specialistische zorg met kenmerk NR/CU-266
  Artikelen: 23, 30
 257. Regeling medisch-specialistische zorg
  Artikelen: 1, 23, 35
 258. Regeling meldplicht continuïteit van cruciale zorg
  Tekst: tekst
 259. Regeling mondzorg
  Tekst: tekst
 260. Regeling multidisciplinaire zorg
  Tekst: tekst
 261. Regeling openbare jaarverantwoording WMG
  Bijlagen: 1, 2, 4
 262. Regeling paramedische zorg
  Artikel: 3
 263. Regeling persoonsgegevens vrijwillige ziektekostenverzekeringen WMG
  Artikelen: 3, 6
 264. Regeling prestaties en tarieven medisch specialistische zorg
  Artikel: 2
 265. Regeling proeftuin kortdurende zorg
  Artikel: 1
 266. Regeling protocol Prestatiemeting Wlz 2015
  Tekst: tekst
 267. Regeling specifieke uitkering domein-overstijgend samenwerken
  Artikel: 1
 268. Regeling strafrechtelijke handhaving door de Nederlandse Arbeidsinspectie op het terrein van Jeugdwet, Wlz, Wmo 2015, Wmg en Zvw
  Artikel: 1
 269. Regeling structurele aanlevering gegevens Zorgverzekeringswet 2017
  Artikelen: 1, 2
  Bijlagen: 3, 4, 8
 270. Regeling structurele aanlevering gegevens Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg 2022
  Artikelen: 1, 2, 3, 6
  Bijlagen: 1, 2, 3, 4
 271. Regeling subsidiëring Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling Langdurige Zorg
  Artikelen: 1, 4, 5
 272. Regeling transparantie zorgaanbieders
  Artikel: 4
 273. Regeling transparantie zorgaanbieders casemanagement dementie
  Artikelen: 1, 3
 274. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage: bijlage
 275. Regeling verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg
  Artikel: 3
 276. Regeling verplichte aanlevering minimale dataset (mds) medisch specialistische zorg
  Artikel: 3
 277. Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg
  Artikel: 1
 278. Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg
  Artikel: 1
 279. Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg
  Artikel: 1
 280. Regeling zintuiglijk gehandicaptenzorg
  Artikel: 3
 281. Regeling zorgverzekering
  Artikelen: 6.3.1, 6.6.1, 1, 3.1, 5.11, 5.8, 7.1, 7b.1, 7.2a
 282. Regeling ‘Declaratievoorschriften Wlz-zorg’
  Tekst: tekst
 283. Regeling ‘Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten’
  Artikel: 3
 284. Subsidieregeling NIPT
  Artikel: 3
 285. Subsidieregeling behoud langdurig zieke zorgwerknemers
  Artikel: 1
 286. Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19
  Artikel: 1
 287. Subsidieregeling coronabanen in de zorg
  Artikel: 1
 288. Subsidieregeling coronabanen in de zorg 2022
  Artikel: 1
 289. Subsidieregeling donatie bij leven
  Artikelen: 3, 4
 290. Subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsemen
  Artikel: 3
 291. Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2020 – 2024
  Artikelen: 1, 3
 292. Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden
  Artikel: 3
 293. Subsidieregeling ondersteuning wijkverpleging 2021–2023
  Artikel: 1
 294. Subsidieregeling onderzoek IPS voor CMD
  Artikel: 1
 295. Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg 2020 en 2021
  Artikel: 1
 296. Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg 2017–2019
  Artikel: 1
 297. Subsidieregeling stageplaatsen zorg II
  Artikel: 1
 298. Subsidieregeling veelbelovende zorg
  Artikel: 1.7
 299. Tariefbeschikking 5500-1900-11-1
  Tekst: tekst
 300. Tariefbeschikking CU-2012-MBI1 Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst: tekst
 301. Tariefbeschikking CU-2012-MBI2 Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst: tekst
 302. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg
  Tekst: tekst
 303. Tariefbeschikking kraamzorg Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst: tekst
 304. Tariefbeschikking orthodontische zorg
  Tekst: tekst
 305. Tariefbeschikking overige producten GGZ Zvw
  Tekst: tekst
 306. Tijdelijke Regeling Ontheffing verplichte vermelding diagnose-informatie op DBC-factuur
  Tekst: tekst
 307. Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten
  Artikel: 3
 308. Transparantieregeling zorgaanbieders ggz
  Artikelen: 1, 3
 309. Transparantieregeling zorgaanbieders ggz
  Tekst: tekst
 310. Uitvoeringsbesluit WTZi
  Artikel: 8.6
 311. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  Artikel: 3.13
 312. Uitvoeringsbesluit Wtza
  Artikelen: 3, 5
 313. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Bijlage: B
 314. Uitvoeringsregeling Wmo 2015
  Artikel: 2b
 315. Uitvoeringsregeling Wtza
  Bijlage: Aanvraagformulier als bedoeld in artikel 4
 316. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikelen: 1.2, 2.2, 7.4
 317. Uniform kader beschikbaarheidbijdrage NZa
  Tekst: tekst
 318. Veegwet VWS 2013
  Artikel: IIIa
 319. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
  Teksten: tekst, tekst
 320. Verantwoordingen RVE Zvw met oplevering in 2017 (Accountantsprotocol)
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 2, 3
 321. Verantwoordingen Zvw met accountantsproduct vanaf oplevering 2019 (Accountantsprotocol)
  Bijlagen: bijlage, 1, 2
 322. Verzamelwet Brexit
  Artikelen: IX, IXa
 323. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: XXXIII
 324. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: XXXIV
 325. Verzamelwet Zvw 2016
 326. Veteranenbesluit
  Artikel: 19
 327. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Tekst: tekst
 328. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Tekst: tekst
 329. Werkwijze bij concentratiezaken
  Bijlage: Werkwijze bij concentratiezaken
 330. Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
  Artikelen: 1, 17, 17a
 331. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikel: 14b
 332. Wet ambulancezorgvoorzieningen
  Artikel: 25
 333. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 18, 123, 124
 334. Wet forensische zorg
  Artikel: 2.5
 335. Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving
  Artikel: XV
 336. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 48
 337. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 48
 338. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 6.18
 339. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
  Artikel: 1
 340. Wet langdurige zorg
  Artikelen: 10.1.2, 10.5.1, 2.2.1, 9.1.2, 9.1.3
 341. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikelen: 1.1.1, 2.1.2, 2.3.2, 2.3.5, 5.1.1, 5.2.1, 5.2.5, 5.2.9, 5.4.1
 342. Wet marktordening gezondheidszorg
  Paragraaf: 3.2
  Artikelen: 1, 16, 24, 27, 36, 39, 40, 77, 78e, 80, 83
 343. Wet normering topinkomens
  Bijlage: 3
 344. Wet op belastingen van rechtsverkeer
  Artikel: 24
 345. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 11
 346. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 11d, 27, 27d, 27da, 28
 347. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 5
 348. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 8
 349. Wet open overheid
  Bijlage: bij artikel 8.8 van de Wet open overheid
 350. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 33, 34, 54
 351. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikel: 1.1
 352. Wet toetreding zorgaanbieders
  Artikelen: 4, 8
 353. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 32
 354. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 20
 355. Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
  Artikel: XXI
 356. Wet voortgezet onderwijs 2020
  Artikel: 2.41
 357. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2006
  Tekst: tekst
 358. Wijzigingen financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2010 sector Rijk
  Tekst: tekst
 359. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (aanpassing te verzekeren prestaties 2009)
  Artikel: II
 360. Wijzigingswet Algemene Ouderdomswet, enz. (toekennen tegemoetkomingen aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten)
 361. Wijzigingswet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en Zorgverzekeringswet (opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering)
 362. Wijzigingswet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, enz. (instelling zelfstandig bestuursorgaan CAK)
  Artikel: VIII
 363. Wijzigingswet Wet bezoldiging Raad van State en Algemene Rekenkamer, enz. (inwerkingtreding Zorgverzekeringswet)
 364. Wijzigingswet Wet op de zorgtoeslag, enz. (technische verbeterpunten en het vervallen van een bepaling in een wijzigingswet)
 365. Wijzigingswet Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb)
 366. Wijzigingswet Zorgverzekeringswet en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (bijdragen bij inkomstenderving ten gevolge van verlenen medisch noodzakelijke zorg aan bepaalde groepen vreemdelingen, en verzekering bepaalde groepen minderjarige vreemdelingen)
 367. Wijzigingswet Zorgverzekeringswet enz. (vervanging no-claimteruggave door verplicht eigen risico)
 368. Wijzigingswet Zorgverzekeringswet, enz. (verbetering wanbetalersmaatregelen)
 369. Wijzigingswet Zorgverzekeringswet, enz. (verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen zorgverzekering)
 370. Wpg-machtigingsbesluit schadebeperkende maatregelen zorgfraude
  Artikel: 1

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2023

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 34522
Aanhangig 34995
Aanhangig 36295
Aanhangig 36357
Aanhangig 36561
Aanhangig 36579
Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 67 35299
Wijziging 23-01-2019 Stb. 2019, 73 34857
Wijziging 03-10-2018 Stb. 2018, 356 34923
Wijziging 29-09-2021
samen met
26-09-2018
Stb. 2021, 458
samen met
Stb. 2018, 337
35905
samen met
34929
Wijziging 21-12-2016 Stb. 2016, 546 34554
Wijziging 07-10-2015
samen met
24-03-2014
samen met
11-12-2013
Stb. 2015, 407
samen met
Stb. 2014, 136
samen met
Stb. 2013, 578
32402
samen met
33243
Wijziging 10-04-2008 Stb. 2008, 164 30380
Wijziging 06-06-2011
samen met
30-11-2006
Stb. 2011, 288
samen met
Stb. 2006, 644
32131
samen met
30831
Wijziging 16-06-2005 Stb. 2005, 358 29763
Wijziging 25-08-2023 Stb. 2023, 293 36002 16-05-2024 Stb. 2024, 132
Wijziging 25-08-2023 Stb. 2023, 293 36002 25-09-2023 Stb. 2023, 323
Wijziging 25-08-2023 Stb. 2023, 293 36002 25-09-2023 Stb. 2023, 323
Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 532 36202 21-12-2022 Stb. 2022, 532
Wijziging 22-08-2022 Stb. 2022, 327 36135 29-08-2022 Stb. 2022, 347
Wijziging 11-05-2022 Stb. 2022, 185 35872 09-06-2022 Stb. 2022, 236
Wijziging 16-02-2022 Stb. 2022, 104 35890 21-03-2022 Stb. 2022, 171
Wijziging 03-02-2021 Stb. 2021, 102 35556 27-08-2021 Stb. 2021, 411
Wijziging 10-06-2020 Stb. 2020, 181 34768 07-07-2021 Stb. 2021, 344
Wijziging 29-09-2021 Stb. 2021, 458 35905 29-09-2021 Stb. 2021, 458
Wijziging 09-09-2020 Stb. 2020, 346 35124 15-03-2021 Stb. 2021, 143
t/m 01-02-2020 1) Wijziging 16-12-2020 Stb. 2020, 554 35595 16-12-2020 Stb. 2020, 554
Wijziging 07-10-2020 Stb. 2020, 402 35362 19-11-2020 Stb. 2020, 478
Wijziging 06-03-2020 Stb. 2020, 95 34971 31-08-2020 Stb. 2020, 323
Wijziging 25-11-2020
samen met
08-03-2017
Stb. 2020, 496
samen met
Stb. 2017, 110
35494
samen met
34628
30-11-2020 Stb. 2020, 499
Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 67 35299 06-03-2020 Stb. 2020, 93
Wijziging 27-03-2019 Stb. 2019, 123 35084 09-04-2019 Stb. 2020, 23
Wijziging 17-04-2019 Stb. 2019, 173 35073 24-10-2019 Stb. 2019, 385
Wijziging 27-03-2019 Stb. 2019, 140 35044 28-05-2019 Stb. 2019, 208
Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 260 34629 22-02-2019 Stb. 2019, 111
t/m 01-01-2015 2) Wijziging 23-01-2019 Stb. 2019, 73 34857 13-02-2019 Stb. 2019, 74
Wijziging 28-11-2018 Stb. 2018, 489 34842 11-12-2018 Stb. 2018, 491
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 08-11-2018 Stb. 2018, 425
Wijziging 03-10-2018 Stb. 2018, 356 34923 30-11-2018 Stb. 2018, 454
Wijziging 26-09-2018 Stb. 2018, 337 34929 26-09-2018 Stb. 2018, 337
Wijziging 24-01-2018
samen met
02-12-2015
Stb. 2018, 38
samen met
Stb. 2015, 502
32398
samen met
33683
11-12-2018 Stb. 2018, 498
Wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 280 33841 09-07-2014 Stb. 2014, 280
t/m 01-01-2017 3) Wijziging 03-10-2018 Stb. 2018, 356 34923 05-11-2018 Stb. 2018, 416
Wijziging 21-03-2018 Stb. 2018, 94 34797 04-07-2018 Stb. 2018, 224
t/m 25-05-2018 4) Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
Wijziging 22-03-2017 Stb. 2017, 139 34426 29-05-2017 Stb. 2017, 253
Wijziging 08-03-2017 Stb. 2017, 99 34333 12-05-2017 Stb. 2017, 208
t/m 01-01-2015 5) Wijziging 29-11-2017 Stb. 2017, 484 34766 06-12-2017 Stb. 2017, 485
t/m 01-01-2017 6) Wijziging 22-03-2017 Stb. 2017, 146 34575 31-05-2017 Stb. 2017, 244
Wijziging 05-10-2016
samen met
18-05-2016
Stb. 2016, 373
samen met
Stb. 2016, 206
33509
samen met
34191
13-06-2017 Stb. 2017, 279
t/m 25-10-2013 7) Wijziging 08-03-2017 Stb. 2017, 99 34333 12-05-2017 Stb. 2017, 208
Wijziging 08-04-2016 Stb. 2016, 173 34203 15-11-2016 Stb. 2016, 442
Wijziging 30-03-2016 Stb. 2016, 143 33675 27-09-2016 Stb. 2016, 392
Wijziging 09-03-2016 Stb. 2016, 108 34233 12-12-2016 Stb. 2016, 509
Wijziging 09-03-2016 Stb. 2016, 108 34233 09-03-2016 Stb. 2016, 108
Wijziging 02-12-2015 Stb. 2015, 502 33683 23-03-2016 Stb. 2016, 129
Wijziging 08-06-2016 Stb. 2016, 268 34279 29-06-2016 Stb. 2016, 269
t/m 01-01-2016 8) , t/m 01-01-2015 9) Wijziging 18-05-2016 Stb. 2016, 206 34191 29-06-2016 Stb. 2016, 270
Wijziging 02-12-2015 Stb. 2015, 502 33683 23-03-2016 Stb. 2016, 129
Wijziging 09-11-2015 Stcrt. 2015, 40451 09-11-2015 Stcrt. 2015, 40451
Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 10-12-2015
samen met
09-12-2014
Stb. 2015, 516
samen met
Stb. 2014, 521
Wijziging 13-12-2012 Stb. 2012, 679 33273 10-07-2015 Stb. 2015, 309
Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
Wijziging 01-10-2014 Stcrt. 2014, 28363 01-10-2014 Stcrt. 2014, 28363
Wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 280 33841 09-07-2014 Stb. 2014, 281
Wijziging 04-06-2014 Stb. 2014, 259 33726 04-06-2014 Stb. 2014, 259
Wijziging 01-03-2014 Stb. 2014, 105 33684 14-11-2014 Stb. 2014, 443
Wijziging 22-12-2011
samen met
06-06-2011
Stb. 2011, 642
samen met
Stb. 2011, 288
33007
samen met
32131
22-12-2011
samen met
06-06-2011
Stb. 2011, 642
samen met
Stb. 2011, 288
t/m 01-01-2014 10) Wijziging 04-06-2014 Stb. 2014, 259 33726 04-06-2014 Stb. 2014, 259
Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 578 33243 11-02-2014 Stb. 2014, 93
Wijziging 04-12-2013 Stb. 2013, 560 33507 11-02-2014 Stb. 2014, 93
t/m 01-01-2006 11) , t/m 01-01-2013 12) , t/m 01-01-2008 13) Wijziging 04-12-2013 Stb. 2013, 560 33507 03-02-2014 Stb. 2014, 62
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494
Wijziging 27-11-2013 Stb. 2013, 522 33253 17-12-2013 Stb. 2013, 592
Wijziging 26-11-2013 Stcrt. 2013, 33835 26-11-2013 Stcrt. 2013, 33835
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 669 33403 20-12-2012 Stb. 2012, 669
t/m 01-01-2012 14) Wijziging 01-11-2012 Stb. 2012, 544 33245 01-11-2012 Stb. 2012, 544
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 381 33288 12-07-2012 Stb. 2012, 381
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 381 33288 11-12-2012 Stb. 2012, 646
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 639 33003 30-10-2012 Stb. 2012, 536
Wijziging 24-11-2011 Stb. 2011, 562 32810 30-10-2012 Stb. 2012, 536
Wijziging 07-11-2011 Stb. 2011, 561 32543 11-12-2012 Stb. 2012, 646
Wijziging 20-12-2012
samen met
01-11-2012
samen met
06-06-2011
samen met
06-06-2011
Stb. 2012, 669
samen met
Stb. 2012, 544
samen met
Stb. 2011, 288
samen met
Stb. 2011, 288
33403
samen met
33245
samen met
32131
samen met
32131
06-02-2012 Stb. 2012, 45
t/m 01-01-2011 15) Wijziging 02-02-2012 Stb. 2012, 77 32154 16-03-2012 Stb. 2012, 144
Wijziging 13-12-2011 Stcrt. 2011, 23077 13-12-2011 Stcrt. 2011, 23077
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 596 32393 15-12-2011 Stb. 2011, 653
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 591 32788 01-12-2011 Stb. 2011, 591
Wijziging 31-03-2011 Stb. 2011, 204 31950 27-04-2011 Stb. 2011, 249
t/m 18-05-2010 16) Wijziging 26-02-2011 Stb. 2011, 111 32150 26-02-2011 Stb. 2011, 113
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 867 32421 23-12-2010 Stb. 2010, 868
Wijziging 17-11-2010 Stcrt. 2010, 18501 17-11-2010 Stcrt. 2010, 18501
Wijziging 30-09-2009 Stcrt. 2009, 15178 30-09-2009 Stcrt. 2009, 15178
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 525 30124 06-10-2005 Stb. 2005, 525
t/m 01-01-2009 17) Wijziging 29-10-2009 Stb. 2009, 486 31905 29-10-2009 Stb. 2009, 486
Wijziging 18-06-2009 Stb. 2009, 384 31751 18-06-2009 Stb. 2009, 384
Wijziging 18-07-2009 Stb. 2009, 356 31736 06-08-2009 Stb. 2009, 357
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 12-06-2008 Stb. 2008, 271 31405 23-05-2008 Stb. 2008, 186
Wijziging 10-04-2008 Stb. 2008, 164 30380 23-05-2008 Stb. 2008, 186
Wijziging 05-02-2009 Stb. 2009, 108 30907 10-03-2009 Stb. 2009, 135
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 606 31706 29-12-2008 Stb. 2008, 608
Wijziging 10-11-2008 Stcrt. 2008, 228 10-11-2008 Stcrt. 2008, 228
Wijziging 30-10-2008 Stb. 2008, 526 31249 21-11-2008 Stb. 2008, 527
Wijziging 15-11-2007 Stb. 2007, 490 31094 15-11-2007 Stb. 2007, 490
Wijziging 29-05-2008 Stb. 2008, 277 31377 03-07-2008 Stb. 2008, 278
Wijziging 12-06-2008 Stb. 2008, 271 31405 12-06-2008 Stb. 2008, 271
Wijziging 10-04-2008 Stb. 2008, 164 30380 23-05-2008 Stb. 2008, 186
Wijziging 13-12-2007 Stb. 2007, 540 30918 23-05-2008 Stb. 2008, 186
Wijziging 13-12-2007
samen met
13-12-2007
Stb. 2007, 541
samen met
Stb. 2007, 540
30918 13-12-2007 Stb. 2007, 541
Wijziging 15-11-2007 Stb. 2007, 490 31094 15-11-2007 Stb. 2007, 490
Wijziging 08-11-2007 Stb. 2007, 480 30674 06-12-2007 Stb. 2007, 584
Wijziging 27-09-2007 Stb. 2007, 376 30322 20-12-2007
samen met
27-09-2007
Stb. 2007, 563
samen met
Stb. 2007, 376
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 525 30124 22-11-2006
samen met
09-12-2005
Stb. 2006, 630
samen met
Stb. 2005, 649
t/m 01-01-2006 18) Wijziging 13-12-2007 Stb. 2007, 540 30918 13-12-2007 Stb. 2007, 540
Wijziging 22-11-2006 Stb. 2006, 629 30668 22-11-2006 Stb. 2006, 629
t/m 01-01-2006 19) Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 644 30831 11-12-2006 Stb. 2006, 701
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 605 30658 11-12-2006 Stb. 2006, 664
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 525 30124 09-12-2005 Stb. 2005, 649
Wijziging 22-11-2006 Stb. 2006, 629 30668 22-11-2006 Stb. 2006, 629
Wijziging 07-07-2006 Stb. 2006, 415 30186 21-09-2006 Stb. 2006, 432
Nieuwe-regeling 16-06-2005 Stb. 2005, 358 29763 09-12-2005 Stb. 2005, 649
Wijziging 31-01-2006 Stb. 2006, 79 31-01-2006 Stb. 2006, 79
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 708 30238 22-12-2005 Stb. 2005, 709
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 525 30124 09-12-2005 Stb. 2005, 649

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 1231)
 2. Heeft betrekking op Artikel 58a2)
 3. Heeft betrekking op Artikel 923)
 4. Heeft betrekking op Artikel 35 , Artikel 69 , Artikel 70 , Artikel 87 , Artikel 88 , Artikel 89 , Artikel 9a , Artikel 18g4)
 5. Heeft betrekking op Artikel 13a5)
 6. Heeft betrekking op Artikel 18f6)
 7. Heeft betrekking op Artikel 69b7)
 8. Heeft betrekking op Artikel 39 , Artikel 918)
 9. Heeft betrekking op Artikel 122a , Artikel 66a9)
 10. Heeft betrekking op Artikel 39 , Artikel 118a , Artikel 11a10)
 11. Heeft betrekking op Artikel 3411)
 12. Heeft betrekking op Artikel 69 , Artikel 8912)
 13. Heeft betrekking op Artikel 7413)
 14. Heeft betrekking op Artikel 4314)
 15. Heeft betrekking op Artikel 39 , Artikel 18g15)
 16. Heeft betrekking op Artikel 69 , Hoofdstuk 8 , Paragraaf 9.1 , Paragraaf 9.2 , Artikel 96 , Paragraaf 9.3 , Hoofdstuk 9 , Hoofdstuk 10 , Hoofdstuk 11 , Hoofdstuk 1216)
 17. Heeft betrekking op Artikel 118a17)
 18. Heeft betrekking op Artikel 69 , Artikel 7018)
 19. Heeft betrekking op Artikel 8 , Artikel 49 , Artikel 10519)
Naar boven