Zorgverzekeringswet

Geraadpleegd op 19-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 04-10-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 58

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit bepaling vestigingsplaats College voor zorgverzekeringen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (nacalculatie 2013 en opbrengstverrekening afwikkeling oude bekostigingssysteem geneeskundige geestelijke gezondheidszorg)
  Artikel: 1
 2. Aanwijzing opbrengstverrekening cggz-instellingen en enkele andere opbrengstverrekening aangelegenheden
  Artikel: 1
 3. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 20
 4. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 57
 5. Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers
  Artikel: 119
 6. Beleidsregel betaling zonder machtiging aan Zorginstituut Nederland en het CAK
  Artikel: 1
 7. Beleidsregels catastrofebijdrage coronapandemie 2020 en 2021
  Artikel: 1
 8. Beleidsregels risicoverevening 2022
  Artikel: 1.1
 9. Beleidsregels risicoverevening 2023
  Artikel: 1.1
 10. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2012
  Artikel: 1
 11. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2013
  Artikel: 1
 12. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2014
  Artikel: 1
 13. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2015
  Artikel: 1
 14. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2016
  Artikel: 1
 15. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2017
  Artikel: 1
 16. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2018
  Artikel: 1
 17. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2019
  Artikel: 1
 18. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2020
  Artikel: 1
 19. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2021
  Artikel: 1.1
 20. Beleidsregels voor de zorgkantoren en het CAK met het oog op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz
  Artikel: 1
 21. Besluit SUWI
  Artikel: 1.1
 22. Besluit betalingsregels periodieke bijdrage Zorgverzekeringsfonds
  Artikel: 1
 23. Besluit mandaat en machtiging Zorginstituut Nederland subsidieverstrekking transparantie kwaliteit van zorg
  Artikel: 1
 24. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Zorginstituut Nederland subsidieverstrekking Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen 2021–2025
  Artikel: 1
 25. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Zorginstituut Nederland subsidieverstrekking veelbelovende zorg
  Artikel: 1
 26. Besluit zorgverzekering BES
  Artikel: 1
 27. Bestuursreglement Zorginstituut Nederland
  Artikel: 1
 28. Geneesmiddelenwet
  Artikel: 13
 29. Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet
  Artikel: 1
 30. Jeugdwet
  Artikel: 2.15
 31. Klachtenregeling Zorginstituut Nederland 2022
  Artikel: 1
 32. Regeling aanleveren kwaliteitsinformatie Zorginstituut Nederland
  Artikel: 1
 33. Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018
  Artikel: 1
 34. Regeling structurele aanlevering gegevens Zorgverzekeringswet 2017
  Artikel: 1
 35. Regeling structurele aanlevering gegevens Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg 2022
  Artikel: 1
 36. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 6.7.1
 37. Reglement Adviescommissie Pakket Zorginstituut Nederland
  Artikel: 1
 38. Reglement Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland
  Artikel: 1
 39. Reglement adviescommissie veelbelovende zorg 2022
  Artikel: 1
 40. Subsidieregeling leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen 2021-2025
  Artikel: 1.1
 41. Subsidieregeling veelbelovende zorg
  Artikel: 1.1
 42. Toeslagenwet
  Artikel: 22
 43. Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956
  Artikel: 31
 44. Werkloosheidswet
  Artikel: 39
 45. Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps
  Artikel: 27a
 46. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 57
 47. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:55, 3:47, 5.8.9, 49
 48. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 1
 49. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 30
 50. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
  Artikel: 1
 51. Wet langdurige zorg
  Artikel: 1.1.1
 52. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikelen: 2.6.7a, 8.3
 53. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 1
 54. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 54
 55. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 34
 56. Wet toelating zorginstellingen
  Artikel: 1
 57. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 71
 58. Wijzigingswet Zorgverzekeringswet, enz. (overgang van aantal taken van Zorginstituut Nederland naar CAK)
  Artikelen: XII, XIII, XIV
 59. Ziektewet
  Artikel: 40
 60. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 11-12-2013
samen met
07-10-2015
samen met
24-03-2014
Stb. 2013, 578
samen met
Stb. 2015, 407
samen met
Stb. 2014, 136
33243
samen met
32402
Alg. 1, Inwtr. 2
01-04-2014 Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 578 33243 11-02-2014 Stb. 2014, 93
01-07-2011 Wijziging 31-03-2011 Stb. 2011, 204 31950 27-04-2011 Stb. 2011, 249
01-01-2006 Tekstplaatsing-wijziging 31-01-2006 Stb. 2006, 79 31-01-2006 Stb. 2006, 79 Alg. 3
Nieuwe-regeling 16-06-2005 Stb. 2005, 358 29763 09-12-2005 Stb. 2005, 649

Opmerkingen

 1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2015/407.1)
 2. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2014/93 gesteld op 1 april 2014.2)
 3. Tekstplaatsing met aanpassing van in de regeling genoemde nummering.3)
Naar boven