Zorgverzekeringswet

Geldend van 09-10-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 09-10-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
  Artikel: 1.23
 2. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (voortzetting macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg)
  Artikel: 1
 3. Aanwijzing integrale tarifering medisch specialistische zorg 2015
  Artikel: IV.1
 4. Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg
  Artikel: 1
 5. Aanwijzing opbrengstverrekening cggz-instellingen en enkele andere opbrengstverrekening aangelegenheden
  Artikel: 1
 6. Beleidsregel compensatie zorgverzekeraars niet-geleverde zorg Zvw-pgb
  Artikel: 1
 7. Beleidsregel concentraties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars
  Artikel: 1
 8. Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Babyconnect
  Artikel: 1
 9. Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional OPEN
  Artikel: 1
 10. Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw
  Tekst: tekst
 11. Beleidsregels WTZi 2017
  Bijlage: bij artikel 1
 12. Beschikking Landelijk MBI-omzetplafond 2013
  Tekst: tekst
 13. Beschikking landelijk MBI-omzetplafond Macrobeheersmodel geriatrische revalidatiezorg
  Tekst: tekst
 14. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Artikel: 5
 15. Besluit Jeugdwet
  Artikel: 7.1.3
 16. Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart
  Artikel: 5
 17. Besluit aanwijzing geschilleninstanties Wft
  Artikel: 1
 18. Besluit basisregistratie personen
  Bijlage: 4
 19. Besluit bekostiging financieel toezicht 2019
  Bijlagen: 1, 2
 20. Besluit ex artikel 162 Wetboek van Strafvordering
  Artikel: 1
 21. Besluit experiment integraal pgb 2019
  Artikel: 1
 22. Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikelen: 2b, 2c
 23. Besluit orgaandonatie
  Artikel: 7
 24. Besluit prudentiële regels Wft
  Artikelen: 68, 142
 25. Besluit register onderwijsdeelnemers
  Artikelen: 41, 52
 26. Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 2.2.5, 2.5.2, 2.5.7, 1
 27. Jeugdwet
  Artikel: 10.2
 28. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK
  Tekst: tekst
 29. Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  Tekst: tekst
 30. Nadere regel controle en administratie zorgverzekeraars
  Artikel: 1
 31. Participatiewet
  Artikelen: 64, 67
 32. Regeling Integraal macrobeheersmodel
  Artikel: 1
 33. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 3
 34. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg 2013
  Artikel: 3
 35. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2014
  Artikel: 3
 36. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg vanaf 2020
  Artikel: 3
 37. Regeling Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg 2014
  Artikel: 3
 38. Regeling Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Artikel: 3
 39. Regeling Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  Artikel: 3
 40. Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015
  Artikel: 3
 41. Regeling Model Jaarverslaggeving 2014 CAK
  Tekst: tekst
 42. Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK
  Tekst: tekst
 43. Regeling Model Jaarverslaggeving 2017 CAK
  Tekst: tekst
 44. Regeling Model Jaarverslaggeving 2018 CAK
  Tekst: tekst
 45. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (overheveling van geriatrische revalidatiezorg van AWBZ naar Zorgverzekeringswet)
  Artikel: 9
 46. Regeling informatieverstrekking aanmelding en wijzigingen Wlz-uitvoerderschap
  Artikel: 1
 47. Regeling informatieverstrekking voorheen gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde ggz
  Tekst: tekst
 48. Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten
  Tekst: tekst
 49. Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten
  Tekst: tekst
 50. Regeling macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2020
  Artikel: 1
 51. Regeling macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2021
  Artikel: 1
 52. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2019
  Tekst: tekst
 53. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2020
  Artikel: 1
 54. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2021
  Artikel: 1
 55. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2019
  Tekst: tekst
 56. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2020
  Artikel: 1
 57. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2021
  Artikel: 1
 58. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2019
  Artikelen: 1, 3
 59. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2020
  Artikelen: 1, 3
 60. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2021
  Artikelen: 1, 3
 61. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2019
  Tekst: tekst
 62. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2021
  Artikel: 1
 63. Regeling structurele aanlevering gegevens Zorgverzekeringswet 2017
  Artikelen: 1, 2
 64. Regeling structurele aanlevering gegevens Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg 2021
  Artikel: 1
 65. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 6.7.1
 66. Regeling ‘Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf’
  Artikel: 3
 67. Reglement Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland
  Artikel: 1
 68. Reglement rechtstoestand tewerkgestelden
  Artikel: 26
 69. Subsidieregeling NIPT
  Artikel: 3
 70. Subsidieregeling impulsfinanciering PGO-leveranciers 2018–2021
  Artikel: 1
 71. Subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsemen
  Artikelen: 3, 4
 72. Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2020–2022
  Artikel: 3
 73. Subsidieregeling ondersteuning wijkverpleging 2021–2023
  Artikel: 1
 74. Subsidieregeling preventiecoalities
  Artikel: 1
 75. Subsidieregeling veelbelovende zorg
  Artikel: 1.7
 76. Tariefbeschikking CU-2012-MBI1 Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst: tekst
 77. Uitvoeringsbesluit Wkkgz
  Artikel: 4.1
 78. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  Artikel: 1.1
 79. Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 6
 80. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  Artikel: 15
 81. Vrijstellingsregeling Wft
  Artikel: 43
 82. Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
  Artikel: 1
 83. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikelen: 45, 48
 84. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikelen: 45, 48
 85. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 6.18
 86. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
  Artikel: 1
 87. Wet langdurige zorg
  Artikel: 1.1.1
 88. Wet medische hulpmiddelen
  Artikel: 6
 89. Wet op de zorgtoeslag
  Artikelen: 1, 3
 90. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 3a:94
 91. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 34
 92. Wet toelating zorginstellingen
  Artikelen: 5, 14
 93. Wpg-machtigingsbesluit schadebeperkende maatregelen zorgfraude
  Artikel: 1
 94. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 12

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina