Zorgverzekeringswet

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
AfkortingZvw
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0018450
RechtsgebiedGezondheidsrecht en farmaceutisch recht
OverheidsthemaGezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 2. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 3. Beleidsregel CAK betaling bestuurlijke boete onverzekerden Zorgverzekeringswet 2017
 4. Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 01-08-2018
 5. Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2017
 6. Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2018
 7. Beleidsregels CAK verstrekking bijdrage aan zorgverzekeraars voor het verzekerd houden van wanbetalers van de nominale premie Zorgverzekeringswet 2017
 8. Beleidsregels catastrofebijdrage coronapandemie 2020 en 2021
 9. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2009
 10. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2010
 11. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2011
 12. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2012
 13. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2013
 14. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2014
 15. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2015
 16. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2016
 17. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2017
 18. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2018
 19. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2019
 20. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2020
 21. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2021
 22. Besluit bepaling vestigingsplaats College voor zorgverzekeringen
 23. Besluit CAK mandaat en machtiging aan het CJIB voor de inning van bestuurlijke boetes en bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet
 24. Besluit Jeugdwet
 25. Besluit langdurige zorg
 26. Besluit zorgverzekering
 27. Bestuursreglement Zorginstituut Nederland
 28. Invoeringsbesluit ambulancezorg
 29. Regeling aanleveren kwaliteitsinformatie Zorginstituut Nederland
 30. Regeling aanlevering zorgvraagzwaarte cGGZ
 31. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2006
 32. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2007
 33. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2008
 34. Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018
 35. Regeling elektronisch gegevensverkeer Zorgverzekeringswet 2017
 36. Regeling gebruik burgerservicenummer in de zorg
 37. Regeling risicoverevening 2012
 38. Regeling risicoverevening 2013
 39. Regeling risicoverevening 2014
 40. Regeling risicoverevening 2015
 41. Regeling risicoverevening 2016
 42. Regeling risicoverevening 2017
 43. Regeling risicoverevening 2018
 44. Regeling risicoverevening 2019
 45. Regeling risicoverevening 2020
 46. Regeling structurele aanlevering gegevens Zorgverzekeringswet 2017
 47. Regeling structurele aanlevering gegevens Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg 2020
 48. Regeling tijdelijke opschorting levering zorgvraagzwaarte cGGZ
 49. Regeling vaststelling standaardpremie 2017 en aanpassing bestuursrechtelijke premies
 50. Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2018
 51. Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2019
 52. Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2020
 53. Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2021
 54. Regeling vereenvoudiging administratieve procedures regeling voor gemoedsbezwaarden in de Zorgverzekeringswet
 55. Regeling verlenging tijdelijke opschorting zorgvraagzwaarte cGGZ
 56. Regeling zorgverzekering
 57. Reglement Adviescommissie Pakket Zorginstituut Nederland
 58. Reglement Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland
 59. Toetsingskader kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten 2015
 60. Wijzigingsbesluit Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, enz. (herstellen misslagen en omissies)
 61. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering (bijdrage voor zorgverzekeraars die wanbetalers verzekerd houden)
 62. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering (zorgpakket Zvw 2015), enz.
 63. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering (zorgpakket Zvw 2018)
 64. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering en Besluit prudentiële regels Wft (actualisatie regels vereveningsbijdrage)
 65. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering enz. (maatregelen zorgpakket 2013)
 66. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering, enz. (wijziging te verzekeren prestaties en eigen bijdragen Zorgverzekeringswet per 2012 en stringent pakketbeheer)
 67. Wijzigingsregeling Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid 2011 (toekennen vaste vergoeding aan de voorzitter en de andere leden van de Adviescommissie Pakket en de Adviescommissie Kwaliteit van het Zorginstituut Nederland)
 68. Wijzigingsregeling Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, enz. (diverse onderwerpen)
 69. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (gedifferentieerde berekening bijdrage voor verdragsgerechtigden)
 70. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering)
 71. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vaststellen woonlandfactor)
 72. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vaststellen woonlandfactoren 2015 t.b.v. gedifferentieerde berekening bijdrage verdragsgerechtigden)
 73. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vaststellen woonlandfactoren 2018 t.b.v. gedifferentieerde berekening bijdrage verdragsgerechtigden)
 74. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vaststellen woonlandfactoren 2020 t.b.v. gedifferentieerde berekening bijdrage verdragsgerechtigden)
 75. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vaststelling bijdrage verdragsgerechtigden)
 76. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vaststelling vereveningsbijdragen van zorgverzekeraars voor 2006 en 2007), enz.
 77. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vereenvoudigen wanbetalersbijdrage)
 78. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vereveningsbijdrage zorgverzekeraars 2008)
 79. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vereveningsbijdrage zorgverzekeraars 2009)
 80. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vereveningsbijdrage zorgverzekeraars 2010)
 81. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vereveningsbijdrage zorgverzekeraars 2011)
 82. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (wanbetalersbijdrage)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid, aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen
 2. Loonheffingen, verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2010, 2011 en 2012

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 2. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 9.13
 3. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 10.12
 4. Aanwijzing bekostiging epilepsiezorg 2013
  Artikel: 2
 5. Aanwijzing bekostigingsexperiment aanvullende beroepen ggz/fz
  Artikel: 1
 6. Aanwijzing bekostigingsexperiment vermindering administratieve lasten tijdschrijven ggz/fz
  Artikel: 1
 7. Aanwijzing contracteerruimte AWBZ 2013
  Artikel: 3
 8. Aanwijzing contracteerruimte AWBZ 2014
  Artikel: 10
 9. Aanwijzing ex art. 7 Wet marktordening gezondheidszorg overdekking ziekenhuiszorg 2007 en volgende jaren
  Artikel: 3
 10. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (nacalculatie 2013 en opbrengstverrekening afwikkeling oude bekostigingssysteem geneeskundige geestelijke gezondheidszorg)
  Artikel: 6
 11. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (normatieve huisvestingscomponenten in tarieven intramurale AWBZ)
  Artikelen: 2, 13
 12. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (overgangsregeling kapitaallasten algemene en academische ziekenhuizen)
  Artikel: 1
 13. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (resterende overheveling van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen)
  Artikel: 6
 14. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging acute psychiatrische hulpverlening
  Artikel: 1
 15. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake indexering
  Artikel: 1
 16. Aanwijzing kapitaallasten transitiemodel prestatiebekostiging medisch specialistische zorg 2012
  Artikelen: 3, 5
 17. Aanwijzing macrobeheersinstrument voor geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 1
 18. Aanwijzing medisch specialistische geneesmiddelen 2012 en 2013
  Artikel: 1
 19. Aanwijzing nieuwe bekostiging voor geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz)
  Artikel: 1
 20. Aanwijzing opbrengstverrekening cggz-instellingen en enkele andere opbrengstverrekening aangelegenheden
  Artikelen: 1, 6
 21. Aanwijzing transitiemodel prestatiebekostiging medisch specialistische zorg 2012
  Artikelen: 3, 4, 10, 13
 22. Aanwijzing tweedelijns geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 1
 23. Aanwijzingsbesluit geschilleninstantie Zorgverzekeringswet
  Artikel: 1
 24. Accountantsprotocol Verantwoordingen Zorg- en beheerskosten gemaakt t.b.v. verdragsgerechtigden
  Tekst: tekst
 25. Accountantsprotocol gegevensvraag Wlz-gegevens met oplevering vanaf 2019
  Tekst: tekst
 26. Accountantsprotocol verantwoording kosten gemaakt in Nederland t.b.v. ingeschreven tlv buitenland
  Tekst: tekst
 27. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 4:21
  Bijlagen: 2, 3
 28. Beleidsregel Informatieverstrekking via vergelijkingssites
  Tekst: tekst
 29. Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Babyconnect
  Artikel: 1
 30. Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional OPEN
  Artikel: 1
 31. Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw
  Tekst: tekst
 32. Beleidsregels WTZi 2017
  Bijlage: bij artikel 1
 33. Beleidsregels catastrofebijdrage coronapandemie 2020 en 2021
  Artikel: 1
 34. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2021
  Bijlage: Inleiding
 35. Beleidsregels machtigingsvereiste
  Tekst: tekst
 36. Beleidsregels subsidieonderzoek IPS 2018
  Artikel: 1
 37. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2009
  Artikelen: 33, 38
 38. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2010
  Artikelen: 41, 42, 46
 39. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2011
  Artikelen: 42, 43, 45
 40. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2012
  Artikelen: 43, 44, 46
 41. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2013
  Artikelen: 39, 40, 42
 42. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2014
  Artikelen: 1, 39
 43. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2015
  Artikelen: 1, 39, 40
 44. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2016
  Artikelen: 1, 84, 85
 45. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2017
  Artikel: 1
 46. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2018
  Artikel: 1
 47. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2019
  Artikel: 1
 48. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2020
  Artikel: 1
 49. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2021
  Artikel: 1.1
 50. Beschikking Transitiebedrag instellingen voor medisch specialistische zorg, audiologische centra, centra voor erfelijkheidsadvisering
  Tekst: tekst
 51. Beschikking individueel MBI-omzetplafond
  Tekst: tekst
 52. Beschikking landelijk MBI-omzetplafond Macrobeheersmodel geriatrische revalidatiezorg
  Tekst: tekst
 53. Besluit Jeugdwet
  Artikel: 7.1.3
 54. Besluit SUWI
  Artikelen: 1.1, 5.7
 55. Besluit Taakverdeling Minister/Staatssecretaris VWS
  Artikel: Enig
 56. Besluit Wmcz 2018
  Artikel: 2
 57. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (gefaseerde overheveling van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen)
  Artikel: 1
 58. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering vrije tarieven mondzorg)
  Artikel: 1
 59. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (korting op de begroting voor huisartsenzorg per 2009)
  Artikel: 1
 60. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (kortingen huisartsenzorg, verloskundige zorg en logopedische zorg)
  Artikel: 1
 61. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (modulair tariefsysteem voor farmaceutische hulp)
  Artikel: 1
 62. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (kortingen huisartsenzorg, verloskundige zorg en logopedische zorg 2012)
  Artikel: 1
 63. Besluit aanwijzing generalistische basis geestelijke gezondheidszorg en praktijkondersteuner huisartsenzorg geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 1
 64. Besluit aanwijzing inzake afschaffen lumpsum externe honorering lokale initiatieven
  Artikel: 1
 65. Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
  Artikel: 3
 66. Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG
  Bijlage: behorende bij de artikelen 2 en 4 van het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG
 67. Besluit beslagvrije voet
  Artikel: 5
 68. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie
  Artikel: 14a
 69. Besluit experiment integraal pgb 2019
  Artikel: 3
 70. Besluit langdurige zorg
  Artikelen: 3.1.4, 3.3.2.2, 3.3.2.3, 3.6.6
 71. Besluit macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Bijlage: Prestaties huisartsenzorg
 72. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  Tekst: tekst
 73. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  Tekst: tekst
 74. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  Tekst: tekst
 75. Besluit op de huurtoeslag
  Artikel: 3
 76. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa
  Artikelen: 3, 13
  Bijlage: 1
 77. Besluit proceskosten bestuursrecht
  Bijlage: bij Besluit proceskosten bestuursrecht
 78. Besluit register onderwijsdeelnemers
  Artikelen: 40, 41, 51, 52
 79. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 3
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 3
 80. Besluit zorgverzekering
  Artikelen: 1, 4.1
 81. Besluit zorgverzekering BES
  Artikel: 4
 82. Bestuursreglement van het CAK
  Artikel: 1
 83. Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid, aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen
  Tekst: tekst
 84. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel: 734a
 85. Circulaire Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2005–2006
  Tekst: tekst
 86. Circulaire Introductie bij gemeenten van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de circulaire van 28 november 2018 (kenmerk 2018-0000918502) betreffende de introductie bij gemeenten van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 87. Circulaire Introductie bij provincies van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de circulaire betreffende de introductie bij provincies van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 88. Circulaire Introductie bij waterschappen van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de Circulaire betreffende de Introductie bij waterschappen van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 89. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel: 9.30
 90. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 91. Informatiemodel UV zorgverzekeraars 2014
  Bijlagen: 2, 4
 92. Informatiemodel Uitvoeringsverslag (UV) Zvw 2015 met oplevering in 2016
  Tekst: tekst
 93. Informatiemodel Uitvoeringsverslag (UV) Zvw 2016 met oplevering in 2017
  Tekst: tekst
  Bijlage: 4
 94. Informatiemodel Uitvoeringsverslag (UV) Zvw voor onbepaalde tijd
  Tekst: tekst
 95. Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 96. Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 2.2.5, 2.5.6, 5.1
  Paragraaf: 2.5
  Hoofdstuk: 2
 97. Invorderingswet 1990
  Artikel: 2
 98. Jeugdwet
  Artikelen: 1.2, 10.2a, 10.4, 10.4a
 99. Leidraad Invordering 2008
  Tekst: tekst
 100. Loonheffing, inkomstenbelasting, erfbelasting, salaire differé, executeurbeloning
  Tekst: tekst
 101. Loonheffingen, correctieverplichting
  Tekst: tekst
 102. Loonheffingen, inkomstenbelasting, heffingsaspecten stagiairs
  Tekst: tekst
 103. Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen
  Tekst: tekst
 104. Loonheffingen, loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen
  Tekst: tekst
 105. Loonheffingen, loonheffing, afdrachtverminderingen
  Tekst: tekst
 106. Loonheffingen, verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2010, 2011 en 2012
  Tekst: tekst
 107. Loonheffingen, wijziging beloningen; cafetariaregelingen
  Tekst: tekst
 108. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK
  Tekst: tekst
 109. Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  Tekst: tekst
 110. Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 3
 111. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2020
  Tekst: tekst
 112. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019
  Tekst: tekst
 113. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2020
  Tekst: tekst
 114. Nadere regel controle en administratie zorgverzekeraars
  Artikelen: 2, 3, 6, 8
 115. Nadere regel ‘Verplichte aanlevering minimale dataset gespecialiseerde ggz’, kenmerk NR/REG-1829
  Tekst: tekst
 116. Omzetbelasting, artiesten
  Tekst: tekst
 117. Participatiewet
  Artikel: 67
 118. Premieheffing, volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet; Internationale aspecten
  Tekst: tekst
 119. Prestatiebeschrijvingbeschikking Facultatieve Prestatie Fysiotherapie
  Tekst: tekst
 120. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, CVR, COPD) 2010
  Tekst: tekst
 121. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (stoppen-met-rokenprogramma) 2013
  Tekst: tekst
 122. Protocol Accountantsonderzoek 2014 CAK
  Tekst: tekst
 123. Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK
  Tekst: tekst
 124. Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK
  Tekst: tekst
 125. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2017
  Tekst: tekst
 126. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2018
  Tekst: tekst
 127. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  Tekst: tekst
 128. Protocol Gegevensvraag Wlz-gegevens 2017
  Tekst: tekst
 129. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2015
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
 130. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2016
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 2, 3
 131. Protocol Voorzieningen UWV 2020
  Bijlage: Protocol voorzieningen uwv 2020
 132. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2019
  Bijlage: 1
 133. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2020
  Bijlage: 1
 134. Regeling Instructie DBC-registratie
  Artikelen: 1, 4
 135. Regeling Integraal macrobeheersmodel
  Artikel: 4
 136. Regeling Jeugdwet
  Artikel: 8b
 137. Regeling Macrobeheers-model
  Artikelen: 1, 4
 138. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg 2013
  Artikel: 1
 139. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2014
  Artikel: 1
 140. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg vanaf 2020
  Artikel: 1
 141. Regeling Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg 2014
  Artikel: 1
 142. Regeling Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Artikel: 1
 143. Regeling Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  Artikel: 1
 144. Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015
  Artikelen: 1, 3
 145. Regeling Model Jaarverslaggeving 2014 CAK
  Tekst: tekst
 146. Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK
  Tekst: tekst
 147. Regeling Model Jaarverslaggeving 2017 CAK
  Tekst: tekst
 148. Regeling Model Jaarverslaggeving 2018 CAK
  Tekst: tekst
 149. Regeling Stoppen-met-rokenprogramma
  Artikel: 3
 150. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (contracteerruimte AWBZ 2008)
  Artikel: 3
 151. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (inzake budgetopschoning in verband met de 2e tranche opleidingsfonds AWBZ en ‘cure’)
  Artikel: 3
 152. Regeling aanwijzing ex artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake efficiëntietaakstelling ambulancezorg
  Artikel: 1
 153. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake opschoning in verband met het opleidingsfonds AWBZ en Zvw
  Artikelen: 1, 3
 154. Regeling archiefbeheer NZa
  Artikel: 8
 155. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2006
  Artikelen: 2, 20b, 27, 28, 30
 156. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2007
  Artikelen: 2, 28, 29, 31
 157. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2008
  Artikelen: 30, 31, 35
 158. Regeling beslagvrije voet
  Artikel: 4
 159. Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp
  Bijlage: bij artikel 2
 160. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel: 1
 161. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 162. Regeling declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling
  Artikel: 1
 163. Regeling declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, CVR, COPD)
  Artikel: 3
 164. Regeling declaratievoorschriften en declaratiebepalingen integrale geboortezorg
  Artikelen: 1, 3
 165. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019
  Tekst: tekst
 166. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2021
  Artikelen: 4, 5, 6
 167. Regeling eerstelijnsverblijf
  Artikel: 1
 168. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlagen: 3, 4, 5, 9
 169. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 170. Regeling experiment integraal pgb 2019
  Artikel: 5
 171. Regeling gecombineerde leefstijlinterventie
  Artikel: 3
 172. Regeling gegevensoverdracht in verband met de invoering van de Jeugdwet
  Artikelen: 1, 7, 10, 11
 173. Regeling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen
  Artikel: 1
 174. Regeling generalistische basis-ggz
  Tekst: tekst
 175. Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 2 en 2A, 1
 176. Regeling informatieverstrekking aanmelding en wijzigingen Wlz-uitvoerderschap
  Artikel: 1
 177. Regeling informatieverstrekking vaststelling budget en bepalingen acute psychiatrische hulpverlening
  Tekst: tekst
 178. Regeling informatieverstrekking voorheen gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde ggz
  Tekst: tekst
 179. Regeling informatievoorziening WVO
  Bijlage: 4
 180. Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten
  Tekst: tekst
 181. Regeling langdurige zorg
  Artikelen: 5.15, 5.20, 5.7, 5.7a, 5.9
  Bijlage: A
 182. Regeling macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2020
  Artikel: 1
 183. Regeling macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2021
  Artikel: 1
 184. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2019
  Tekst: tekst
 185. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2020
  Artikel: 3
 186. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2021
  Artikel: 3
 187. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2019
  Tekst: tekst
 188. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2020
  Artikel: 3
 189. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2021
  Artikel: 3
 190. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2019
  Artikel: 3
 191. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2020
  Artikel: 3
 192. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2021
  Artikel: 3
 193. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg
  Artikel: 1
 194. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2021
  Artikelen: 1, 3
 195. Regeling medisch specialistische zorg met kenmerk NR/CU-263
  Artikelen: 23, 30
 196. Regeling medisch specialistische zorg met kenmerk NR/CU-266
  Artikelen: 23, 30
 197. Regeling medisch-specialistische zorg
  Tekst: tekst
 198. Regeling medisch-specialistische zorg
  Tekst: tekst
 199. Regeling meldplicht continuïteit van cruciale zorg
  Tekst: tekst
 200. Regeling mondzorg
  Tekst: tekst
 201. Regeling multidisciplinaire zorg
  Tekst: tekst
 202. Regeling paramedische zorg
  Artikel: 3
 203. Regeling persoonsgegevens vrijwillige ziektekostenverzekeringen WMG
  Artikelen: 3, 6
 204. Regeling prestaties en tarieven medisch specialistische zorg
  Artikel: 2
 205. Regeling proeftuin kortdurende zorg
  Artikel: 1
 206. Regeling protocol Prestatiemeting Wlz 2015
  Tekst: tekst
 207. Regeling structurele aanlevering gegevens Zorgverzekeringswet 2017
  Artikelen: 1, 2
  Bijlagen: 3, 4, 8
 208. Regeling structurele aanlevering gegevens Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg 2020
  Artikelen: 1, 2, 5
  Bijlage: 3
 209. Regeling subsidiëring Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling Langdurige Zorg
  Artikelen: 1, 4, 5
 210. Regeling transparantie zorgaanbieders
  Artikel: 4
 211. Regeling transparantie zorgaanbieders casemanagement dementie
  Artikel: 3
 212. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage: bijlage
 213. Regeling verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg
  Artikel: 3
 214. Regeling verpleging en verzorging
  Artikel: 3
 215. Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg
  Artikel: 1
 216. Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg
  Artikel: 1
 217. Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg
  Artikel: 1
 218. Regeling zintuiglijk gehandicaptenzorg
  Artikel: 3
 219. Regeling zorgverzekering
  Artikelen: 6.3.1, 6.6.1, 1, 3.1, 5.11, 5.8, 7.1, 7b.1, 7.2a
 220. Regeling ‘Declaratievoorschriften Wlz-zorg’
  Tekst: tekst
 221. Regeling ‘Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten’
  Artikel: 3
 222. Reglement organisatie Zorginstituut Nederland 2020
  Bijlage: bij het Reglement organisatie Zorginstituut Nederland 2020
 223. Subsidieregeling NIPT
  Artikel: 3
 224. Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19
  Artikel: 1
 225. Subsidieregeling coronabanen in de zorg
  Artikel: 1
 226. Subsidieregeling donatie bij leven
  Artikelen: 3, 4
 227. Subsidieregeling impulsfinanciering PGO-leveranciers 2018–2021
  Artikel: 1
 228. Subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsemen
  Artikel: 3
 229. Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2020–2022
  Artikelen: 1, 3
 230. Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden
  Artikel: 3
 231. Subsidieregeling onderzoek IPS voor CMD
  Artikel: 1
 232. Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg 2020 en 2021
  Artikel: 1
 233. Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg 2016
  Artikel: 1
 234. Subsidieregeling stageplaatsen zorg II
  Artikel: 1
 235. Subsidieregeling veelbelovende zorg
  Artikel: 1.7
 236. Tariefbeschikking 5500-1900-11-1
  Tekst: tekst
 237. Tariefbeschikking CU-2012-MBI1 Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst: tekst
 238. Tariefbeschikking CU-2012-MBI2 Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst: tekst
 239. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg
  Tekst: tekst
 240. Tariefbeschikking kraamzorg Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst: tekst
 241. Tariefbeschikking orthodontische zorg
  Tekst: tekst
 242. Tariefbeschikking overige producten GGZ Zvw
  Tekst: tekst
 243. Tijdelijke Regeling Ontheffing verplichte vermelding diagnose-informatie op DBC-factuur
  Tekst: tekst
 244. Tijdelijke regeling maatregelen covid-19
  Artikel: 6.8
 245. Tijdelijke regeling vergoeding eigen risico zorgverzekering slachtoffers seksueel geweld
  Artikel: 2
 246. Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling
  Artikel: 1.2
 247. Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten
  Artikel: 3
 248. Transparantieregeling zorgaanbieders ggz
  Artikelen: 1, 3
 249. Transparantieregeling zorgaanbieders ggz
  Artikel: 3
 250. Uitvoeringsbesluit WTZi
  Artikel: 2.1
 251. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  Artikel: 3.13
 252. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Bijlage: B
 253. Uitvoeringsregeling Wmo 2015
  Artikel: 2b
 254. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikelen: 1.2, 2.2, 7.4
 255. Veegwet VWS 2013
  Artikel: IIIa
 256. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
  Teksten: tekst, tekst
 257. Verantwoordingen RVE Zvw met oplevering in 2017 (Accountantsprotocol)
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 2, 3
 258. Verantwoordingen Zvw met accountantsproduct vanaf oplevering 2019 (Accountantsprotocol)
  Bijlagen: bijlage, 1, 2
 259. Verzamelwet Brexit
  Artikelen: IX, IXa
 260. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: XXXIII
 261. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: XXXIV
 262. Verzamelwet Zvw 2016
 263. Veteranenbesluit
  Artikel: 19
 264. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Tekst: tekst
 265. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Tekst: tekst
 266. Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
  Artikelen: 1, 17, 17a
 267. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikel: 14b
 268. Wet ambulancezorgvoorzieningen
  Artikel: 25
 269. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 123, 124
 270. Wet forensische zorg
  Artikel: 2.5
 271. Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving
  Artikel: XV
 272. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 48
 273. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 48
 274. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 6.18
 275. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
  Artikel: 1
 276. Wet langdurige zorg
  Artikelen: 10.1.2, 10.5.1, 2.2.1, 9.1.2, 9.1.3
 277. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikelen: 1.1.1, 2.1.2, 2.3.2, 2.3.5, 5.1.1, 5.2.1, 5.2.5, 5.2.9, 5.4.1
 278. Wet marktordening gezondheidszorg
  Paragraaf: 3.2
  Artikelen: 1, 16, 24, 27, 36, 39, 40, 77, 78e, 80, 83
 279. Wet normering topinkomens
  Bijlage: 3
 280. Wet op belastingen van rechtsverkeer
  Artikel: 24
 281. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 11
 282. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 11d, 27, 27d, 27da, 28
 283. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 5
 284. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 8
 285. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 17b
 286. Wet publieke gezondheid
  Artikel: 58a
 287. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 33, 34, 54
 288. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikel: 1.1
 289. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 32
 290. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 20
 291. Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
  Artikel: XXI
 292. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2006
  Tekst: tekst
 293. Wijzigingen financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2010 sector Rijk
  Tekst: tekst
 294. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (aanpassing te verzekeren prestaties 2009)
  Artikel: II
 295. Wijzigingswet Algemene Ouderdomswet, enz. (toekennen tegemoetkomingen aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten)
 296. Wijzigingswet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en Zorgverzekeringswet (opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering)
 297. Wijzigingswet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, enz. (instelling zelfstandig bestuursorgaan CAK)
  Artikel: VIII
 298. Wijzigingswet Wet bezoldiging Raad van State en Algemene Rekenkamer, enz. (inwerkingtreding Zorgverzekeringswet)
 299. Wijzigingswet Wet op de zorgtoeslag, enz. (technische verbeterpunten en het vervallen van een bepaling in een wijzigingswet)
 300. Wijzigingswet Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb)
 301. Wijzigingswet Zorgverzekeringswet en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (bijdragen bij inkomstenderving ten gevolge van verlenen medisch noodzakelijke zorg aan bepaalde groepen vreemdelingen, en verzekering bepaalde groepen minderjarige vreemdelingen)
 302. Wijzigingswet Zorgverzekeringswet enz. (vervanging no-claimteruggave door verplicht eigen risico)
 303. Wijzigingswet Zorgverzekeringswet, enz. (verbetering wanbetalersmaatregelen)
 304. Wijzigingswet Zorgverzekeringswet, enz. (verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen zorgverzekering)
 305. Wpg-machtigingsbesluit schadebeperkende maatregelen zorgfraude
  Artikel: 1
Terug naar begin van de pagina