Beleidsregels baggerspecieverklaring Wet belastingen op milieugrondslag

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 21-01-2011 t/m 31-12-2011

Besluit van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 juni 2005, nr. BWL/2005051331, houdende beleidsregels en enige andere bepalingen met betrekking tot de afgifte van verklaringen als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 12, eerste lid, onder d, en artikel 17, tweede lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag, alsmede op de artikelen 3:2, 4:2, 4:4, 4:5, 4:13, 4:81 en 10:6 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

§ 1. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

In deze regels wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

Als baggerspecie wordt niet aangemerkt baggerspecie die voor meer dan 50% (gewichtsprocenten) is vermengd met ander materiaal, al dan niet met een korrelgrootte van meer dan 2 millimeter.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2012]

Als baggerspecie wordt niet aangemerkt baggerspecie die voor ten hoogste 50% (gewichtsprocenten) is vermengd met ander materiaal, al dan niet met een korrelgrootte van meer dan 2 millimeter, indien de betrokken partij niet als zodanig is ingedeeld overeenkomstig de richtlijnen die zijn opgenomen in bijlage 1.

§ 2. De aanvraag van een verklaring

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2012]

  • 1 Voor het indienen van een aanvraag van een baggerspecieverklaring wordt het formulier met toelichting vastgesteld, dat verkrijgbaar is bij Agentschap NL, onderdeel Bodem+, via http://www.bodemplus.nl.

  • 2 Bij de aanvraag van een baggerspecieverklaring worden de gegevens en bescheiden verstrekt waarvan een overzicht verkrijgbaar is bij Agentschap NL, onderdeel Bodem+, via http://www.bodemplus.nl.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2012]

De termijn, bedoeld in artikel 4:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, voor het aanvullen van de aanvraag, bedraagt twee weken, voor zover door of namens de Minister geen andere termijn is bepaald.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2012]

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht wordt een partij zowel steekproefsgewijs als in specifieke gevallen onderzocht ter controle van de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens.

§ 3. De beslistermijn

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2012]

Het besluit inzake het afgeven van een baggerspecieverklaring wordt genomen binnen vier weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

§ 4. Het wijzigen en intrekken van een verklaring

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2012]

Een baggerspecieverklaring kan op verzoek van de houder van de verklaring in elk geval worden gewijzigd:

  • a. indien hij de desbetreffende partij wil splitsen in deelpartijen;

  • b. indien de omvang of de samenstelling van de partij na het ontgraven is gewijzigd.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2012]

Een baggerspecieverklaring kan worden ingetrokken indien:

  • a. de verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn genomen, indien bij de beoordeling daarvan de juiste gegevens bekend waren geweest;

  • b. de omvang of de samenstelling van de partij zodanig is gewijzigd dat een hernieuwde beoordeling noodzakelijk is;

  • c. gedurende ten minste twee jaren van de verklaring geen gebruik is gemaakt.

Deze regels zullen met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 juni 2005

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Bijlage 1. Indelen in partijen voorafgaand aan het baggeren

[Vervallen per 01-01-2012]

Een aanvraag voor een baggerspecieverklaring in het kader van de Wet belastingen op milieugrondslag wordt aangevraagd heeft betrekking op een bepaalde hoeveelheid die de ontdoener wil aanbieden aan een stortplaats. Zo’n hoeveelheid wordt aangeduid als een ‘partij’.

De aangevraagde hoeveelheid zal doorgaans zijn gebaseerd op het volume aan materiaal dat de ontdoener voornemens is te verwijderen uit de waterbodem. Dit volume wordt gevormd door de ontgravingscontour, ofwel de afmetingen van het te baggeren deel van de waterbodem in de breedte, de lengte en de diepte. Deze ontgravingscontour wordt in de baggerspecieverklaring opgenomen.

De aanvraag van een baggerspecieverklaring moet zijn gebaseerd op onderzoek naar de aard van het materiaal dat de ontdoener uit de waterbodem wil verwijderen. In veel gevallen zal dit onderzoek uitwijzen dat de partij baggerspecie betreft. In enkele gevallen kunnen echter ook substantiële hoeveelheden bodemvreemd materiaal in de waterbodem aanwezig zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om stortingen van gebroken puin en dergelijke. Indien bodemvreemd materiaal in substantiële hoeveelheden aanwezig is in (een deel van) de waterbodem en het materiaal uit het betrokken deel van de waterbodem met de gangbare baggertechnieken gescheiden is te ontgraven, dan dient dit deel van de waterbodem apart in de beschouwing te worden betrokken. Dat wil zeggen dat het materiaal uit dit deel van de waterbodem wordt beschouwd als een afzonderlijke partij. Dit materiaal mag dus niet worden meegenomen in de aanvraag van de baggerspecieverklaring voor het overige deel van de waterbodem. Indien de baggerspecie uit een ontgraving naar twee of meer verschillende stortplaatsen gaat, dient de waterbodem om administratieve redenen (toekennen afvalstroomnummers per partij) te worden opgedeeld in partijen.

Bijlage 3. Bij de aanvraag voor een baggerspecieverklaring te verstrekken gegevens

[Vervallen per 21-01-2011]

Terug naar begin van de pagina