Regeling publicatie modellen Dienst Wegverkeer

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 02-02-2013 t/m 31-12-2013

Regeling publicatie modellen Dienst Wegverkeer

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

  • 1 Vanaf de buitenkant van iedere vestiging van een bedrijf waarvoor een erkenning of bevoegdheid is verleend dan wel een handelaarskenteken is opgegeven is een schild zichtbaar volgens het in bijlage I van dit besluit opgenomen model.

  • 2 Door middel van het in bijlage II van dit besluit opgenomen model sticker is vanaf de buitenkant duidelijk zichtbaar waarvoor een erkenning geldt en welke bevoegdheden is of zijn afgegeven, dan wel dat er handelaarskentekens zijn opgegeven.

  • 3 In afwijking van het eerste lid wordt, indien uitsluitend een erkenning als installateur alcoholslot is verleend aan de binnenkant van elke werkplaats waarvoor een erkenning is verleend een schild zichtbaar volgens het in bijlage I van deze regeling opgenomen model.

  • 4 In afwijking van het tweede lid wordt bij een erkenning als installateur alcoholslot aan de binnenkant van elke werkplaats waarvoor de erkenning is verleend een sticker zichtbaar volgens het in bijlage II van deze regeling opgenomen model.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

Gebruik door erkenninghouders dan wel degenen aan wie een handelaarskenteken is opgegeven van een illustratie van de in artikel 1 genoemde model schild en modellen stickers is uitsluitend voor bedrijfsmatige reclame uitingen toegestaan indien de in artikel 1 genoemde modellen via elektronische wijze van de RDW worden verkregen en deze illustraties niet op de ware grootte van de modellen worden gebruikt.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2014]

Het in artikel 1, eerste lid en derde lid, genoemde model schild moet binnen 10 werkdagen worden ingeleverd bij de RDW indien de erkenninghouder niet meer in het bezit is van enige erkenning, dan wel geen aan hem geen geldig handelaarskenteken meer is opgegeven.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2014]

De in artikel 1, tweede lid en vierde lid, genoemde modellen stickers moeten worden verwijderd indien:

  • a. de erkenning dan wel bevoegdheid op eigen verzoek wordt ingetrokken, en

  • b. de erkenning dan wel bevoegdheid als sanctie wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van publicatie in de Staatcourant waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van het in bijlage II onder 1d opgenomen model, dat in werking treedt met ingang van de 1 september 2005.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Algemeen Directeur van de RDW

,

J.G. Hakkenberg

Terug naar begin van de pagina