Verordening tegemoetkoming leveranties van broedeieren wegens uitbraak van Aviaire Influenza (PPE) 2005

[Regeling vervallen per 13-11-2011.]
Geldend van 20-11-2005 t/m 12-11-2011

Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 9 juni 2005 houdende vaststelling van een regeling tot toekenning van een tegemoetkoming ter zake van leveranties van broedeieren aan eiproductenfabrikanten en afvoer ter destructie wegens de uitbraak van Aviaire Influenza in Nederland in 2003 (Verordening tegemoetkoming leveranties van broedeieren wegens uitbraak van Aviaire Influenza (PPE) 2005)

Het Bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;

Gelet op de artikelen 93 en 95 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 6 van het Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 13-11-2011]

Artikel 1

[Vervallen per 13-11-2011]

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

productschap

:

het Productschap Pluimvee en Eieren;

b.

bestuur

:

het bestuur van het productschap;

c.

voorzitter

:

: de voorzitter van het productschap;

d.

onderneming

:

een in Nederland gevestigde en gelegen productie- eenheid gericht op de productie van eieren bestemd voor de productie van kuikens van kippen, kalkoenen, eenden of fazanten;

e.

ondernemer

:

de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de onderneming drijft;

f.

broedeieren van kippen

:

eieren van kippen bestemd voor de productie van kuikens;

g.

overige broedeieren

:

eieren van kalkoenen, eenden en fazanten bestemd voor de productie van kalkoenen, eenden of fazanten;

h.

eiproductenfabrikant

:

de ondernemer die per jaar uit meer dan 200.000 kippen-, kalkoenen-, eenden- of fazanteneieren eiproducten vervaardigt.

§ 2. Verlening van de tegemoetkoming

[Vervallen per 13-11-2011]

Artikel 2

[Vervallen per 13-11-2011]

 • 1 Op verzoek van de ondernemer verstrekt de voorzitter met inachtneming van de navolgende bepalingen, een eenmalige tegemoetkoming voor broedeieren van kippen die in de periode van 1 juni 2003 tot en met 22 augustus 2003 door de ondernemer wegens de uitbraak van Aviaire Influenza aan eiproductenfabrikanten zijn geleverd.

 • 2 Op verzoek van de ondernemer verstrekt de voorzitter met inachtneming van de navolgende bepalingen, een eenmalige tegemoetkoming voor overige broedeieren die in de periode van 1 maart 2003 tot en met 22 augustus 2003 door de ondernemer wegens de uitbraak van Aviaire Influenza ter destructie zijn afgeleverd.

Artikel 3

[Vervallen per 13-11-2011]

 • 1 De tegemoetkoming wordt toegekend op basis van een verdeling van het maximaal beschikbare bedrag van €1.500.000,-- over het aantal broedeieren van kippen en overige broedeieren waarvoor een aanvraag is ingediend en dat op grond van deze verordening voor een tegemoetkoming in aanmerking komt.

 • 2 De tegemoetkoming wordt berekend op basis van een tarief van €0,035 per broedei, tenzij het aantal voor een tegemoetkoming in aanmerking komende broedeieren het maximale aantal van 42.857.000 overschrijdt, in welk geval het op grond van het eerste lid beschikbare bedrag naar evenredigheid over de aanvragers wordt verdeeld.

 • 3 In geval het aantal broedeieren dat voor een tegemoetkoming in aanmerking komt, onder het in het tweede lid bedoelde maximum blijft, wordt het resterende bedrag, naar evenredigheid verdeeld over de voor de tegemoetkoming in aanmerking komende broedeieren door toekenning van een aanvulling, met dien verstande dat de periode voor broedeieren van kippen, in afwijking van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, wordt gesteld op 1 maart 2003 tot en met 22 augustus 2003.

 • 5 In geval de hoeveelheid broedeieren en de hoeveelheid overige broedeieren in de in de artikelen 4 en 9, tweede lid, bedoelde documenten slechts is uitgedrukt in kilogrammen, dan zal voor de berekening van de tegemoetkoming een broedei van legrassen geacht worden een gewicht te hebben van 62,03 gram, een broedei van vleesrassen geacht worden een gewicht te hebben van 66,89 gram, een broedei van kalkoenen geacht worden een gewicht te hebben van 88 gram, een broedei van eenden geacht worden een gewicht te hebben van 85 gram en een broedei van fazanten geacht worden een gewicht te hebben van 33 gram.

§ 3. De aanvraag

[Vervallen per 13-11-2011]

Artikel 4

[Vervallen per 13-11-2011]

 • 1 Voor de aanvraag van de tegemoetkoming wordt gebruik gemaakt van een formulier volgens het in Bijlage I opgenomen model dat, volledig en naar waarheid, wordt ingevuld, ondertekend en gedagtekend.

 • 2 De aanvrager voegt bij de aanvraag:

  • -

   de factuur van de eiproductenfabrikant, of de factuur of destructiebon van de destructor, en

  • -

   een betalingsbewijs (kopie van een rekeningsafschrift) van bovenbedoelde factuur,

  betrekking hebbend op de in de aanvraag gespecificeerde broedeieren.

 • 3 Indien uit de factuur of destructiebon de datum van aflevering van de broedeieren aan de eiproductenfabrikant of destructor niet blijkt, dienen alternatieve documenten te worden overgelegd waaruit de datum van aflevering van de in de aanvraag gespecificeerde broedeieren onomstotelijk blijkt.

 • 4 Indien een aanvraag wordt ingediend namens 1 of meerdere ondernemers voegt de aanvrager bij de aanvraag tevens per betrokken ondernemer een door deze ondernemer ondertekende machtiging volgens het in Bijlage II opgenomen model.

 • 5 Indien een aanvraag wordt ingediend namens 2 of meerdere ondernemers, dienen naast de in het tweede, derde en vierde lid vermelde documenten tevens de afleverbewijzen die de ondernemers hebben ontvangen van de afnemer van de in de aanvraag gespecificeerde broedeieren bij de aanvraag te worden gevoegd.

 • 6 Indien het bepaalde in artikel 3, vijfde lid, van toepassing is dient de aanvrager bij zijn aanvraag aan te tonen of zijn aanvraag betrekking heeft op broedeieren van legrassen, op broedeieren van vleesrassen, op broedeieren van kalkoenen, op broedeieren van eenden of op broedeieren van fazanten. Voor het geval een tegemoetkoming voor meerdere soorten broedeieren wordt aangevraagd dient te worden aangegeven voor welke hoeveelheid de aanvraag bestaat uit broedeieren van legrassen, respectievelijk broedeieren van vleesrassen, kalkoenen, eenden of fazanten.

 • 7 De aanvraag voor de tegemoetkoming, voorzien van de in het tweede lid en voor zover nodig het derde, vierde en vijfde lid bedoelde documenten, dient uiterlijk 30 dagen na de dag van inwerkingtreding van deze verordening door het productschap te zijn ontvangen.

§ 4. Voorschot

[Vervallen per 13-11-2011]

Artikel 5

[Vervallen per 13-11-2011]

 • 1 De voorzitter kan voorschotten verlenen tot maximaal 70% van het bedrag waarvoor de aanvrager op grond van de artikelen 2 en 3 in aanmerking komt.

 • 2 Een voorschot wordt, mits is voldaan aan de voorwaarden voor toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in de artikelen 2 en 3, binnen 12 weken na sluiting van de aanvraagtermijn, bedoeld in artikel 4, zevende lid, aan de aanvrager verstrekt.

§ 5. Vaststelling tegemoetkoming en aanvulling

[Vervallen per 13-11-2011]

Artikel 6

[Vervallen per 13-11-2011]

 • 1 De voorzitter stelt de tegemoetkoming vast aan de hand van de aanvraag als bedoeld in artikel 4 en het rapport van bevindingen als bedoeld in artikel 9, tweede lid, voor zover een bedoeld rapport met betrekking tot de betreffende onderneming is opgemaakt.

 • 2 Bij toepassing van artikel 3, vijfde lid, stelt de voorzitter de aanvulling vast aan de hand van de voorhanden zijnde gegevens.

§ 6. Toezicht

[Vervallen per 13-11-2011]

Artikel 7

[Vervallen per 13-11-2011]

Het toezicht op de naleving van het bij deze verordening bepaalde wordt uitgeoefend door controleurs in dienst van de Stichting Controlebureau Pluimvee, Eieren en Eiproducten, statutair gevestigd te Barneveld.

Artikel 8

[Vervallen per 13-11-2011]

 • 1 De ondernemer is verplicht de met de uitvoering van of toezicht op de naleving van deze verordening belaste personen alle medewerking te verlenen die laatstgenoemden nodig achten voor de vervulling van hun taken.

 • 2 De ondernemer is verplicht alle gegevens te verstrekken waaruit blijkt dat aan het bepaalde in de artikelen 2 en 3 is voldaan.

Artikel 9

[Vervallen per 13-11-2011]

 • 1 Na ontvangst van de aanvraag kan door de in artikel 7 bedoelde controleurs een controle worden uitgevoerd bij de onderneming. De controle dient ter verificatie van de door de ondernemer verstrekte gegevens en is gericht op de naleving door de ondernemer van het bij of krachtens deze verordening bepaalde.

 • 2 Van de controle bedoeld in het eerste lid wordt een rapport van bevindingen opgemaakt dat aan de voorzitter ter hand wordt gesteld.

§ 7. Intrekking en wijziging tegemoetkoming

[Vervallen per 13-11-2011]

Artikel 10

[Vervallen per 13-11-2011]

 • 2 Indien de tegemoetkoming wordt ingetrokken of ten nadele van de ondernemer wordt gewijzigd met toepassing van de op deze verordening van overeenkomstige toepassing verklaarde artikelen 4:49 en 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht, worden de terug te vorderen bedragen vermeerderd met de wettelijke rente over de periode vanaf de eerste uitbetaling tot aan het moment van algehele voldoening.

 • 3 De te betalen rente is de wettelijke rente zoals deze geldt op de laatste dag van de maand waarin de betaling van de tegemoetkoming heeft plaatsgevonden.

 • 4 Geen wettelijke rente is verschuldigd indien de oorzaak van het onverschuldigd betalen bij de voorzitter is gelegen.

§ 8. Slotbepalingen

[Vervallen per 13-11-2011]

Artikel 11

[Vervallen per 13-11-2011]

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tegemoetkoming leveranties van broedeieren wegens uitbraak van Aviaire Influenza (PPE) 2005.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Zoetermeer, 9 juni 2005

J.J. Ramekers

voorzitter

,

S.B.M. Jongerius

secretaris

.

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 10 november 2005.

Terug naar begin van de pagina