Besluit HPA aanwijzing rassen wratziekte 2005

[Regeling vervallen per 08-07-2007 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2007.]
Geldend van 13-11-2005 t/m 31-12-2006

Besluit van de voorzitter van het Hoofdproductschap Akkerbouw, namens het bestuur, van 9 juni 2005 tot aanwijzing van rassen in de Verordening HPA wratziekte 2003 (PBO-blad 30.5.03, HPA nr. 29)

De voorzitter van het Hoofdproductschap Akkerbouw;

Gelet op artikel 3, eerste lid van de verordening HPA wratziekte 2003;

Besluit namens het bestuur:

Artikel 1

[Vervallen per 08-07-2007]

Als rassen, andere dan de in de bijlage 1 onder B en bijlage 3 onder C 1 van de verordening HPA wratziekte 2003 genoemde, worden aangewezen:

 • Averia (cijfer 10)

 • Aviala (cijfer 9)

 • Hansa (cijfer 9)

 • Kuroda (cijfer 9)

 • Smaragd (cijfer 9)

 • Sofista (cijfer 9)

 • Annabelle (cijfer 7)

 • Hommage (cijfer 7)

 • Burren (cijfer 7)

 • Shannon (cijfer 7)

 • Avarna (cijfer 7)

 • Raja (cijfer 6)

Artikel 3

[Vervallen per 08-07-2007]

Als rassen, andere dan de in bijlage 3 onder C 2 van de verordening HPA wratziekte 2003 genoemde, worden aangewezen:

 • Estima (cijfer 5)

 • Markies (cijfer 5)

 • Victoria (cijfer 5)

Artikel 4

[Vervallen per 08-07-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit HPA aanwijzing rassen wratziekte 2005 en treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Den Haag, 9 juni 2005

Th.A.M. Meijer

voorzitter

Het besluit is op 22 juli 2005 ingevolge artikel 8, eerste lid, van de richtlijn nr. 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEG L 204), zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 98/48/EG van 20 juli 1998 (PbEG L 217), voorgelegd aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

Terug naar begin van de pagina