Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instantie Verordening hygiënevoorschriften eieren (PPE) 2005

[Regeling vervallen per 10-12-2006.]
Geldend van 16-10-2005 t/m 09-12-2006

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 9 juni 2005 tot vaststelling van erkenningsvoorwaarden voor controle-instanties die door ondernemers kunnen worden ingeschakeld ten behoeve van controle op de naleving (Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instantie Verordening hygiënevoorschriften eieren (PPE) 2005)

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Verordening hygiënevoorschriften eieren (PPE) 2005;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 10-12-2006]

De controle-instantie zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Verordening hygiënevoorschriften eieren (PPE) 2005 dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • a. De controle-instantie is geaccrediteerd volgens NEN-EN-norm 45004 of 45011 en beschikt over voldoende gekwalificeerd personeel;

 • b) Controleurs in dienst van de controle-instantie beschikken over de hiervoor noodzakelijke expertise, hetgeen wordt aangetoond met de door de controleurs gevolgde scholingsprogramma’s;

 • c) De controle-instantie beschikt over een deugdelijke administratie en registratie;

 • d) De controle-instantie documenteert de uitgevoerde controles en verschaft het productschap desgevraagd inzage in deze documentatie;

 • e) De controle-instantie is in staat een adequate rapportage van de controles aan de voorzitter te verschaffen;

 • f) De controle-instantie verantwoordt de kosten verbonden aan controles op de naleving van de verordening;

 • g) Op de controle-activiteiten is een aansprakelijkheidsverzekering met een adequate dekking van toepassing;

 • h) De controle-instantie verbindt zich ertoe de gegevens die naar aanleiding van de controles op de naleving van de verordening worden gegenereerd niet aan derden te verstrekken;

 • i) De controle-instantie beschikt over een klachtenprocedure.

Artikel 2

[Vervallen per 10-12-2006]

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instantie Verordening hygiënevoorschriften eieren (PPE) 2005.

 • 2 Dit besluit zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 9 juni 2005

J.J. Ramekers

voorzitter

,

S.B.M. Jongerius

secretaris

.
Terug naar begin van de pagina