Besluit aanwijzing personen Verordeningen welzijnsnormen (PPE) 2005

[Regeling vervallen per 20-04-2008.]
Geldend van 16-10-2005 t/m 19-04-2008

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 9 juni 2005 aangaande de aanwijzing van personen die toezicht houden op de naleving van de Verordeningen welzijnsnormen nertsen en vleeskuikenouderdieren (Besluit aanwijzing personen Verordeningen welzijnsnormen (PPE) 2005)

Artikel 1

[Vervallen per 20-04-2008]

 • 1 De volgende nader genoemde personen worden ten behoeve van het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Verordening welzijnsnormen nertsen (PPE) 2003 en de Verordening welzijnsnormen vleeskuikenouderdieren (PPE) 2003 bepaalde aangewezen:

  • -

   De heer H.G.M. Grolleman, geboren op 25 maart 1975 te Raalte, en werkzaam als controleur bij B.V. Controle Bureau Dierlijke Sector gevestigd te Utrecht;

  • -

   De heer P.C.J.M. van den Heuvel, geboren op 6 maart 1953 te Nistelrode, en werkzaam als controleur bij B.V. Controle Bureau Dierlijke Sector gevestigd te Utrecht.

 • 2 De in het vorige lid aangewezen personen dienen te beschikken over een legitimatiebewijs en een door de voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren op naam gestelde lastgeving.

Artikel 2

[Vervallen per 20-04-2008]

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing personen Verordeningen welzijnsnormen (PPE) 2005.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin dit besluit wordt geplaatst.

Zoetermeer, 9 juni 2005

J.J. Ramekers

voorzitter

,

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens de Minister van Justitie bij besluit van 29 september 2005, nr. TRCJZ/2005/1898.

Terug naar begin van de pagina