Verordening hygiënevoorschriften eieren (PPE) 2005

[Regeling vervallen per 15-08-2010.]
Geldend van 10-12-2006 t/m 14-08-2010

Verordening van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 9 juni 2005 tot vaststelling van enkele voorschriften met betrekking tot de hygiëne van eieren (Verordening hygiënevoorschriften eieren (PPE) 2005)

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;

Gelet op de artikelen 93, 95, 102 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en de artikelen 6 en 7 van het Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 15-08-2010]

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. productschap

:

Productschap Pluimvee en Eieren;

b. bestuur

:

het bestuur van het productschap;

c. voorzitter

:

de voorzitter van het productschap;

d. ondernemer

:

de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft, waarvoor het productschap is ingesteld;

e. verzamelaar

:

de ondernemer die ongesorteerde eieren ophaalt bij of koopt van een pluimveehouder teneinde deze eieren af te (doen) leveren of te (doen) verkopen aan de houder van een pakstation of de industrie;

f. houder van een pakstation

:

de ondernemer die ongesorteerde eieren koopt van een pluimveehouder of van een verzamelaar teneinde deze eieren, gesorteerd naar kwaliteit en gewicht te leveren aan anderen dan consumenten;

g. grossier

:

de ondernemer die naar kwaliteit en gewicht gesorteerde eieren koopt, teneinde deze eieren te leveren aan anderen dan consumenten;

h. leghennen

:

pluimvee dat wordt gehouden voor de productie van consumptie-eieren;

i. leghennenbedrijf

:

voorziening - die een inrichting kan omvatten - die wordt gebruikt voor het op een locatie houden van leghennen en die als zodanig bij het productschap is geregistreerd, dan wel had moeten worden geregistreerd;

Artikel 2

[Vervallen per 15-08-2010]

 • 1 In het geval een ondernemer die een leghennenbedrijf uitoefent eieren wast of op een andere wijze reinigt, dient hij deze eieren gescheiden te houden van eieren die deze behandeling niet ondergaan of niet hebben ondergaan.

 • 2 De ondernemer die een leghennenbedrijf uitoefent dient gewassen of anderszins gereinigde eieren als zodanig herkenbaar te maken door gebruik te maken van een door het bestuur bij besluit vastgesteld merkteken en het op de verpakking aanbrengen van de term ”Klasse B”.

 • 3 Het besluit als bedoeld in het tweede lid wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 3

[Vervallen per 15-08-2010]

 • 1 Het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften wordt namens het productschap uitgeoefend door toezichthouders die hiervoor door het bestuur bij besluit zijn aangewezen.

 • 2 Ondernemers zijn verplicht:

  • a. aan de door het bestuur aangewezen toezichthouders al die gegevens te verstrekken of te doen verstrekken, die naar hun oordeel nodig zijn voor de vervulling van hun taak;

  • b. aan de door het bestuur aangewezen toezichthouders inzage te geven of te doen geven van die boeken en bescheiden, die naar hun oordeel nodig is voor de vervulling van hun taak;

  • c. aan de door het bestuur aangewezen toezichthouders te allen tijde toegang te geven of te doen geven tot hun bedrijfsruimten en tot die plaatsen of vervoermiddelen, waar of waarin voorraden, tot het bedrijf van de ondernemer behorende, zijn opgeslagen of worden vervoerd;

  • d. te gedogen dat door het bestuur aangewezen toezichthouders monsters nemen uit de voorraden, waaronder begrepen verpakkingsmateriaal, van het bedrijf van de ondernemer, ongeacht de plaats waar of waarin zich die voorraden bevinden en de ondernemer zal alsdan de van hem gevorderde medewerking verlenen overeenkomstig de aanwijzingen en toezicht van die toezichthouders.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde personen zijn bevoegd berechtingsrapporten ten behoeve van tuchtrechtelijke afhandeling op te maken.

 • 4 Het besluit bedoeld in het eerste lid wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 4

[Vervallen per 15-08-2010]

Het bij of krachtens deze verordening bepaalde is mede bindend voor natuurlijke en rechtspersonen, die geen ondernemers zijn, voorzover deze bedrijfsmatig handelingen verrichten, waaronder begrepen het bedrijfsmatig verhandelen van eieren, die in ondernemingen van ondernemers plegen te worden verricht.

Artikel 5

[Vervallen per 15-08-2010]

 • 1 De door het productschap uit hoofde van deze verordening verkregen gegevens omtrent ondernemingen worden in handen gesteld van de voorzitter; zij worden, behoudens aan personeelsleden van het secretariaat van het productschap, alsmede ten behoeve van de handhaving van het bepaalde in deze verordening, niet verder bekendgemaakt.

 • 2 De door het bestuur aangewezen dienst en personen dienen, ter bescherming van de privacy van de ondernemer, vertrouwelijk en op verantwoorde wijze om te gaan met de uit hoofde van het toezicht verkregen gegevens.

Artikel 6

[Vervallen per 15-08-2010]

Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.

Artikel 7

[Vervallen per 15-08-2010]

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening hygiënevoorschriften eieren (PPE) 2005.

 • 2 De Verordening verhandelen kippeëieren E.E.G. 1991, de Verordening Hygiënevoorschriften Eieren 2002 en de Retributieverordening controle hygiënecode eieren 2003 (PPE) worden ingetrokken.

 • 3 Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Zoetermeer, 9 juni 2005

J.J. Ramekers

voorzitter

,

S.B.M. Jongerius

secretaris

.

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 6 oktober 2005.

Terug naar begin van de pagina