Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, beleidsterrein Volkshuisvesting 1945–1996

Geldend van 06-08-2005 t/m heden

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, beleidsterrein Volkshuisvesting 1945–1996

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 28 april 2005, nr. arc-2005.02131/2);

Besluiten:

Artikel 2

De ‘lijst van houdende opgaaf van voor vernietiging – c.q. voor bewaring – in aanmerking komende stukken in de archieven van het Ministerie van maatschappelijk werk en in de archieven van de onder dat ministerie ressorterende takken van dienst, colleges, commissiën en ambtenaren, vastgesteld door de minister van Onderwijs en Wetenschappen d.d. 23 april 1959 nr. ON 64841, voorzover het betreft het woonwagenbeleid’, wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 9 juni 2005

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
De

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze:
de

plv. Secretaris-Generaal

,

P.H.A.M. Huijts

Terug naar begin van de pagina