Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Volkshuisvesting, [...] en Milieubeheer, beleidsterrein Volkshuisvesting 1945–1996

Geldend van 06-08-2005 t/m heden

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, beleidsterrein Volkshuisvesting 1945–1996

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 28 april 2005, nr. arc-2005.02131/2);

Besluiten:

Artikel 2

De ‘lijst van te vernietigen archiefbescheiden van huurcommissies, vastgesteld 11 mei 1982, beschikking nr. CD/A92.481 JK/NF’ wordt ingetrokken.

Artikel 3

De ‘lijst van te vernietigen archiefbescheiden van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Hoofdstuk Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting, vastgesteld 12 september 1989, beschikking nr. MAZ 298007’ wordt ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 9 juni 2005

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
namens deze:
de

Directeur Personeel, Informatie en Organisatie

,

A.J. Kuijper

Terug naar begin van de pagina