Verordening bestemmingsheffing fonds o. & o. vleeswarenindustrie (PVV) 2005

Geldend van 04-09-2005 t/m heden

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 8 juni 2005, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van het fonds onderzoek en ontwikkeling in de vleeswarenindustrie voor het jaar 2005 (Verordening bestemmingsheffing fonds o. & o. vleeswarenindustrie (PVV) 2005)

Artikel 1

Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 en verstaat voorts onder:

a.

omzet

:

omzet behaald met de onderneming over het kalenderjaar dat voorafgaat aan het tijdvak waarover wordt geheven;

b.

fonds o. & o.

:

fonds als bedoeld in artikel 1 van de Verordening fonds onderzoek en ontwikkeling vleeswarenindustrie (PVV) 2003.

Artikel 2

 • 1 De ondernemer die een onderneming drijft waarin de vleeswaren- en vleesconservenindustrie of de baconindustrie wordt uitgeoefend, is over het kalenderjaar 2005 op basis van de omzet, ten behoeve van het fonds o. & o., een bestemmingsheffing verschuldigd naar het navolgende tarief:

     

  Omzet

   

  Tarief

  Van

  € 0,-

  tot en met

  € 45.000,-

  € 88,-

  Vanaf

  € 45.001,-

  tot en met

  € 225.000,-

  € 136,-

  Vanaf

  € 225.001,-

  tot en met

  € 450.000,-

  € 169,-

  Vanaf

  € 450.001,-

  tot en met

  € 900.000,-

  € 230,-

  Vanaf

  € 900.001,-

  tot en met

  € 2.250.000,-

  € 396,-

  Vanaf

  € 2.250.001,-

  tot en met

  € 4.500.000,-

  € 623,-

  Vanaf

  € 4.500.001,-

  tot en met

  € 7.000.000,-

  € 822,-

  Vanaf

  € 7.000.001,-

  tot en met

  € 9.000.000,-

  € 984,-

  Vanaf

  € 9.000.001,-

  tot en met

  € 14.000.000,-

  € 1218,-

  Vanaf

  € 14.000.001,-

  tot en met

  € 27.000.000,-

  € 1677,-

   

  € 27.000.001,-

  tot en met

  € 50.000.000,-

  € 1973,-

     

  en meer dan

  € 50.000.000,-

  € 2267,-

 • 2 Voor een ondernemer, die na 1 januari 2005 aangevangen heeft een onderneming te drijven bedraagt de heffing € 88,--.

Artikel 3

 • 1 Aan de ondernemer, die contributie heeft betaald als lid of indirect lid van een overeenkomstig het derde lid aangewezen ondernemersorganisatie, wordt op zijn verzoek een aftrek toegestaan op het totaal aan huishoudelijke- en bestemmingsheffingen verschuldigde bedrag voor de vleeswarenindustrie voor het kalenderjaar 2005.

 • 2 De aftrek beloopt 50% van het bedrag, dat de ondernemer als contributie aan de betreffende ondernemersorganisatie over het betrokken kalenderjaar heeft betaald tot ten hoogste de helft van hetgeen hij in totaal is verschuldigd aan huishoudelijke- en bestemmingsheffingen voor de vleeswarenindustrie, op grond van de daarop betrekking hebbende heffingsverordeningen over datzelfde betrokken kalenderjaar.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde ondernemersorganisatie wordt aangewezen door het bestuur, met inachtneming van het bepaalde in het

  Besluit beleidsregels Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad.

Artikel 5

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffing fonds o. & o. vleeswarenindustrie (PVV) 2005.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Zoetermeer, 8 juni 2005

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 21 juli 2005 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 3 augustus 2005, nr. TRCJZ/2005/1889.

Terug naar begin van de pagina