Heffingsverordening Convenant Verpakkingen III vleeswarenindustrie (PVV) 2005

Geldend van 07-08-2005 t/m heden

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 8 juni 2005, houdende de vaststelling van een heffing ten behoeve van het Convenant Verpakkingen III voor het jaar 2005 (Heffingsverordening Convenant Verpakkingen III vleeswarenindustrie (PVV) 2005)

Artikel 1

Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 en verstaat voorts onder:

a.

onderneming

:

onderneming waarin de vleeswaren- en vleesconservenindustrie of de baconindustrie wordt uitgeoefend;

b.

Convenant Verpakkingen III

:

het op 4 december 2002 tussen het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening enerzijds en de Vereniging VNO-NCW, de Stichting Verpakking en Milieu, de Koninklijke vereniging MKB-Nederland anderzijds gesloten Integratieconvenant Verpakkingen.

Artikel 2

  • 1 De ondernemer is, ter bestrijding van de kosten die het productschap maakt als gevolg van deelname aan het Convenant Verpakkingen III, over het jaar 2005 een heffing verschuldigd tegen het tarief van:

    • a. € 300,- indien de ondernemer uit hoofde van het Convenant Verpakkingen III monitorplichtig is;

    • b. € 150,- in alle ander gevallen.

  • 2 De ondernemer die ten genoegen van het productschap aantoont dat hij reeds op andere wijze dan via het productschap deelneemt aan het Convenant Verpakkingen III is vrijgesteld van de in het eerste lid genoemde heffing.

Artikel 4

  • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening Convenant Verpakkingen III vleeswarenindustrie (PVV) 2005.

  • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Zoetermeer, 8 juni 2005

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 21 juli 2005 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 28 juli 2005 nr. TRCJZ/2005/1887.

Terug naar begin van de pagina