Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s

[Regeling vervallen per 21-04-2021.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-01-2021 t/m 20-04-2021

Regeling van 7 juni 2005, nr. TRCJZ/2005/1411, houdende regels inzake preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s (Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (titel 4, hoofdstuk 1, paragraaf 1);

Gelet op:

– verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 november 2003 inzake de bestrijding van salmonella en andere specifieke door voedsel overgedragen zoönoseverwekkers (PbEG L 325);

– verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopatieën (PbEG L 147);

– richtlijn nr. 2003/99/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 november 2003 inzake de bewaking van zoönoses en zoönoseverwekkers en houdende wijziging van beschikking nr. 90/424/EEG van de Raad van de Europese Unie en intrekking van richtlijn nr. 92/117/EEG van de Raad van de Europese Unie (PbEG L 325);

– richtlijn nr. 2003/85/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 september 2003 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van mond- en klauwzeer, tot intrekking van richtlijn nr. 85/511/EEG en van de beschikkingen nr. 89/531/EEG en nr. 91/665/EEG, en tot wijziging van richtlijn nr. 92/46/EEG (PbEG L 306);

– richtlijn nr. 2001/89/EG van de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2001 betreffende maatregelen van de Gemeenschap ter bestrijding van klassieke varkenspest (PbEG L 316);

– richtlijn nr. 95/70/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 december 1995 tot vaststelling van minimale communautaire maatregelen ter bestrijding van bepaalde ziekten van tweekleppige weekdieren (PbEG L 332);

– richtlijn nr. 93/53/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 juni 1993 tot vaststelling van minimale communautaire maatregelen voor de bestrijding van bepaalde visziekten (PbEG L 175);

– richtlijn nr. 92/35/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 april 1992 tot vaststelling van controlevoorschriften en van maatregelen ter bestrijding van paardepest (PbEG L 157);

– richtlijn nr. 92/40/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 mei 1992 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van aviaire influenza (PbEG L 167);

– richtlijn nr. 92/66/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 juli 1992 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van de ziekte van Newcastle (PbEG L 260);

– richtlijn nr. 92/119/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 december 1992 tot vaststelling van algemene communautaire maatregelen voor de bestrijding van bepaalde dierziekten en van specifieke maatregelen ten aanzien van vesiculaire varkensziekte (PbEG 1993 L 62);

– richtlijn nr. 91/68/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in schapen en geiten (PbEG L 46);

– richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);

– richtlijn nr. 90/426/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen en de invoer van paardachtigen uit derde landen (PbEG L 224);

– richtlijn nr. 90/539/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 oktober 1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren (PbEG L 303);

– richtlijn nr. 82/894/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1982 inzake de melding van dierziekten in de Gemeenschap (PbEG L 378);

– richtlijn nr. 78/52/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 13 december 1977 tot vaststelling van de communautaire criteria voor de nationale programma’s voor de versnelde uitroeiing van brucellose, tuberculose en endemische leukose bij runderen (PbEG 1978 L 15);

– richtlijn nr. 64/432/EEG van inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens, zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 97/12/EG van de Raad van de Europese Unie van 17 maart 1997 (PbEG L 109);

– beschikking nr. 90/424/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (PbEG L 224);

– beschikking nr. 2003/100/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 13 februari 2003 tot vaststelling van minimumeisen voor fokprogramma’s ter verkrijging van resistentie tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapen (PbEG L 041);

Gelet op de artikelen 10, eerste en tweede lid, onderdelen b en c, 11, eerste lid, 15, 17, 18, 23, 25, tweede lid, 26, 30, 31, 77, 81, 94, 100 en 107, 108 en 108a van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, artikel 10a van de Veewet, artikel 19 van de Landbouwwet, artikel 7, tweede en derde lid van de wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990, de artikelen 3 en 5 van het Besluit verdachte dieren, de artikelen 3 en 3a van het Besluit bescherming tegen bepaalde zoönosen en besmettelijke dierziekten, de artikelen 2 en 3 van het Besluit gebruik sera en entstoffen;

Besluit:

Titel 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

§ 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • AI-gevoelige dieren: gehouden dieren van een soort behorende tot de orde van de hoenderachtigen (Galliformes), tot de familie van de eenden, ganzen en zwanen (Anatidae), tot de families van de struisvogels (Struthionidae), emoes (Dromaiidae) en nandoes (Rheidae) en voor consumptie gehouden duiven (Columba Livia);

  • assistent: door de NVWA met werkzaamheden belaste persoon, niet zijnde een dierenarts;

  • beschikking 93/152/EEG: beschikking 93/152/EEG van de Commissie van 8 februari 1993 houdende vaststelling van de eisen waaraan in het kader van de programma's inzake routinevaccinatie tegen Newcastle disease te gebruiken vaccins moeten voldoen (PbEG 1993, L 59);

  • beslag: op een verzamelcentrum in een afzonderlijke epidemiologische eenheid gehouden varkens of groep varkens, onderscheidenlijk rund of groep runderen, onderscheidenlijk paardachtige of groep paardachtigen met eenzelfde gezondheidsstatus;

  • blokperiode: tijdseenheid, die begint vanaf het tijdstip van eerste verzameling, van:

   • 1. ten hoogste 120 uur op een schapen- en geitenverzamelcentrum;

   • 2. ten hoogste 144 uur op een runderverzamelcentrum, ingeval de runderen die worden verzameld fokrunderen zijn die zijn bestemd voor de afvoer naar een lidstaat;

   • 3. ten hoogste 35 dagen op een runderverzamelcentrum, in geval de runderen die worden verzameld fokrunderen zijn die zijn bestemd voor de afvoer naar een derde land;

   • 3a. ten hoogste 30 uur op een runderverzamelcentrum, in geval de runderen die worden verzameld jonger dan 12 weken zijn;

   • 4. ten hoogste 48 uur op een varkensverzamelcentrum, in geval de varkens die worden verzameld slachtvarkens zijn;

   • 5. ten hoogste 24 uur op een:

    • varkensverzamelcentrum, in geval de varkens die worden verzameld geen slachtvarkens zijn,

    • runderverzamelcentrum, ingeval de runderen die worden verzameld geen fokrunderen of runderen, jonger dan twaalf weken zijn;

   • 6. ten hoogste 72 uur op een erkend paardenverzamelcentrum, ingeval de paardachtigen die worden verzameld bestemd zijn voor een in Nederland of in een andere lidstaat gelegen bestemming;

   • 7. ten hoogste 35 dagen op een erkend paardenverzamelcentrum, ingeval de paardachtigen die worden verzameld bestemd zijn voor een in een derde land gelegen bestemming.

  • compartiment: compartiment als bedoeld in bijlage I, onderdeel a, van richtlijn nr. 2006/88/EG;

  • derde land: land, niet zijnde Nederland en niet zijnde een lidstaat;

  • dierenarts: dierenarts als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet dieren;

  • dierenartsassistent paraveterinair: dierenartsassistent paraveterinair als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van het Besluit diergeneeskundigen;

  • eendagskuikens: dieren die nog geen 72 uur oud zijn en die nog niet zijn gevoerd;

  • eenden: dieren van de soort Anas platyrhynchos;

  • eerste verzameling: eerste aanvoer van varkens, runderen, schapen, of geiten op onderscheidenlijk een varkensverzamelcentrum, een runderverzamelcentrum, een schapenverzamelcentrum of een geitenverzamelcentrum, nadat dit is ontvolkt, gereinigd en ontsmet. Ingeval op een runderverzamelcentrum met meer dan een epidemiologische eenheden fokrunderen worden aangevoerd: eerste aanvoer van fokrunderen op een epidemiologische eenheid nadat deze is ontvolkt, gereinigd en ontsmet;

  • epidemiologische eenheid: fysiek volledig afgescheiden stalruimte op een runderverzamelcentrum of erkend paardenverzamelcentrum voor de huisvesting van een afzonderlijk beslag zodat geen contact met de overige op het verzamelcentrum aanwezige beslagen mogelijk is en die alleen via een eigen hygiënesluis te betreden is. Ingeval er meerdere epidemiologische eenheden op een runderverzamelcentrum of erkend paardenverzamelcentrum zijn ondergebracht is elke epidemiologische eenheid ook fysiek volledig van de overige epidemiologische eenheden afgescheiden;

  • evenhoevigen: varkens, runderen, schapen, geiten of herten;

  • fokgeiten: geiten die zijn bestemd voor fok- en gebruiksdoeleinden;

  • fokrunderen: runderen, ouder dan 2 maanden, die kennelijk bestemd zijn voor de fokkerij in een lidstaat of een derde land;

  • fokschapen: schapen die zijn bestemd voor fok- en gebruiksdoeleinden;

  • ganzen: dieren van de familie anseridae;

  • geaccrediteerde keuringsinstantie: keuringsinstantie, ten aanzien waarvan:

   • 1°. door de Nederlandse Raad voor Accreditatie of een gelijkwaardige buitenlandse instantie is verklaard dat de keuringsinstantie voldoet aan de criteria van EN 45004 en ISO 17020 en de relevante criteria van ISO 9001/9002, voorzover deze verklaring betrekking heeft op het bedrijfsrapport, bedoeld in artikel 79, tweede lid, onderdeel m.

   • 2°. door de Nederlandse Raad voor Accreditatie of een gelijkwaardige buitenlandse instantie is verklaard dat de keuringsinstantie voldoet aan de criteria van EN 45004 en ISO 17020 en de relevante criteria van ISO 9001/9002, voorzover deze verklaring betrekking heeft op verrichtingen in de veehouderij, en de keuringsinstantie aan de Nederlandse Raad voor Accreditatie of een gelijkwaardige buitenlandse instantie heeft verzocht te verklaren dat de keuringsinstantie aan genoemde criteria voldoet met betrekking tot het bedrijfsrapport, bedoeld in artikel 79, tweede lid, onderdeel m.

  • gebied: gebied als bedoeld in bijlage I, onderdeel p, van richtlijn nr. 2006/88/EG;

  • geitenverzamelcentrum: plaats in Nederland ten behoeve van de verzameling van geiten;

  • geringe capaciteit: het aantal behandelde grootvee-eenheden bedraagt per week ten hoogste 30 en per jaar ten hoogste 1.500, waarbij het aantal grootvee-eenheden als volgt wordt berekend:

   • 1°. runderen en gedomesticeerde wilde soortgenoten:

    • volwassen runderen: 1;

    • andere runderen alsmede gedomesticeerde edelherten: 0,5;

   • 2°. andere diersoorten en gedomesticeerde soortgenoten:

    • een schaap, een geit of een gedomesticeerd damhert: 0,10;

    • een lam, een jonge geit, een big, van minder dan 15 kg levend gewicht: 0,05;

  • gevoelige soort: gevoelige soort als bedoeld in bijlage I, onderdeel n, van richtlijn nr. 2006/88/EG;

  • grootouderdier: vermeerderingsdier dat wordt gehouden voor de productie van andere vermeerderingsdieren;

  • hygiënesluis: ruimte die zodanig gesitueerd is dat zij gepasseerd moet worden voordat een epidemiologische eenheid op een runderverzamelcentrum of erkend paardenverzamelcentrum betreden kan worden;

  • kalkoenen: dieren van de soort Meleagris gallopavo;

  • keuringsdierenarts: bevoegde, door de NVWA met werkzaamheden belaste dierenarts;

  • kippen: dieren van de soort Gallus gallus;

  • koppel: groep dieren met dezelfde gezondheids- en immuniteitsstatus en van dezelfde leeftijd, die in eenzelfde lokaal of een zelfde uitloopruimte wordt opgefokt of gehouden en die een epizoötiologische eenheid vormen;

  • kwartels: dieren van het geslacht Cortunix;

  • kweekgebied van weekdieren: kweekgebied van weekdieren als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel j, van richtlijn nr. 2006/88/EG;

  • kwekerij: kwekerij als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel h, van richtlijn nr. 2006/88/EG;

  • leghennen: dieren bestemd voor productie van consumptie-eieren;

  • lidstaat: lidstaat van de Europese Unie, niet zijnde Nederland;

  • loopvogels: dieren van de orde Struthioniformes;

  • mesterij: bedrijf of onderdeel van een bedrijf waar uitsluitend runderen, schapen of geiten worden gehouden die zijn bestemd om rechtstreeks of via een erkend verzamelcentrum te worden afgevoerd naar een al dan niet in Nederland gelegen slachthuis of naar een niet in Nederland gelegen bestemming;

  • mestgeiten: geiten die zijn bestemd om te worden afgevoerd naar een mesterij of een niet in Nederland gelegen bedrijf om te worden gemest voor de slacht;

  • mestrunderen: runderen die zijn bestemd om te worden afgevoerd naar een mesterij of een niet in Nederland gelegen bedrijf om te worden gemest voor de slacht;

  • mestschapen: schapen die zijn bestemd om te worden afgevoerd naar een mesterij of een niet in Nederland gelegen bedrijf om te worden gemest voor de slacht;

  • minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • NVWA: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

  • paardachtigen: als huisdier gehouden of in het wild levende paarden, zebra’s, ezels of kruisingen daarvan;

  • paardenverzamelcentrum: plaats in Nederland ten behoeve van de verzameling van paardachtigen die kennelijk zijn bestemd om te worden verhandeld;

  • parelhoenders: dieren van het geslacht Numididae;

  • pluimveebedrijf: inrichting die wordt gebruikt voor het anders dan voor recreatieve of educatieve doeleinden fokken, opfokken of houden van fokdieren, vleesdieren of legdieren;

  • reinigings- en ontsmettingsplaats voor vervoermiddelen: geheel aan installaties en voorzieningen nodig voor het reinigen en ontsmetten van vervoermiddelen;

  • richtlijn 2005/94/EG: richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EG, bijlage I (PbEU 2006, L10);

  • richtlijn 92/119/EEG: richtlijn nr. 92/119/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 december 1992 tot vaststelling van algemene communautaire maatregelen voor de bestrijding van bepaalde dierziekten en van specifieke maatregelen ten aanzien van de vesculaire varkensziekte (PbEG 1993, L 62);

  • richtlijn nr. 2003/99/EG: richtlijn nr. 2003/99/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 november 2003 inzake de bewaking van zoönoses en zoönoseverwekkers en houdende wijziging van Beschikking 90/424/EEG van de Raad van de Europese Unie en intrekking van richtlijn nr. 92/117/EEG van de Raad van de Europese Unie (PbEG L 325);

  • richtlijn nr. 2006/88/EG: richtlijn nr. 2006/88/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 oktober 2006, betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren (PbEG L 328);

  • richtlijn nr. 64/432/EEG: richtlijn nr. 64/432/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (PbEG L 121);

  • richtlijn nr. 91/68/EEG: richtlijn nr. 91/68/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in schapen en geiten (PbEG L 46);

  • richtlijn nr. 92/117/EEG: richtlijn nr. 92/117/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 december 1992 inzake maatregelen voor de bescherming tegen bepaalde zoönoses en bepaalde zoönoseverwekkers bij dieren en in producten van dierlijke oorsprong teneinde door voedsel overgedragen infecties en vergiftigingen te voorkomen (PbEG 1993 L 62);

  • richtlijn nr. 92/65/EEG: richtlijn nr. 92/65/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo’s waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van richtlijn nr. 90/425/EEG geldt (PbEG L 268);

  • richtlijn nr. 92/66/EEG: richtlijn nr. 92/66/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 juli 1992 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van de ziekte van Newcastle (PbEG L 260);

  • ronde: periode waarbinnen vogels vanaf het uitkomen of aanvoeren op een bedrijf worden opgefokt of gehouden tot het moment waarop zij slachtrijp zijn;

  • runderverzamelcentrum: plaats in Nederland ten behoeve van de verzameling van runderen;

  • schapenverzamelcentrum: plaats in Nederland ten behoeve van de verzameling van schapen;

  • slachtgeiten: geiten die kennelijk zijn bestemd voor de slacht;

  • slachtrunderen: runderen die kennelijk zijn bestemd voor de slacht;

  • slachtschapen: schapen die kennelijk zijn bestemd voor de slacht;

  • slachtvarkens: varkens die kennelijk zijn bestemd voor de slacht;

  • UBN: UBN als bedoeld in de Regeling identificatie en registratie van dieren;

  • varkensverzamelcentrum: plaats in Nederland ten behoeve van de verzameling van varkens;

  • vermeerderingsdieren: vogels bestemd voor productie van broedeieren;

  • verordening (EG) nr. 1/2005: verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van de Europese Unie van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97 (PbEU L 3);

  • verordening (EG) nr. 1069/2009: verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (PbEU L 300);

  • verordening (EG) nr. 175/2010: verordening (EG) nr. 175/2010 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 2 maart 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2006/88/EG van de Raad wat betreft maatregelen ter bestrijding van de verhoogde mortaliteit bij oesters van de soort Crassostrea gigas in samenhang met de detectie van het Ostreid herpesvirus 1 µvar (OsHV-1 µvar);

  • verordening (EG) nr. 178/2002: verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PbEG L 31);

  • verordening (EG) nr. 2160/2003: verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 november 2003 inzake de bestrijding van salmonella en andere specifieke door voedsel overgedragen zoönoseverwekkers (PbEG L 325);

  • verordening (EG) nr. 589/2008: verordening (EG) nr. 589/2008 van de Commissie van 23 juni 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat betreft de handelsnormen voor eieren (PbEU 2008, L 163);

  • verordening (EG) nr. 599/2004: verordening (EG) nr. 599/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 30 maart 2004 tot vaststelling van een geharmoniseerd model voor een certificaat en inspectieverslag voor het intracommunautaire handelsverkeer in dieren en producten van dierlijke oorsprong (Pb L EU 94);

  • verordening (EG) nr. 616/2009: verordening (EG) nr. 616/2009 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 13 juli 2009 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 2005/94/EG wat betreft de goedkeuring van compartimenten voor pluimvee en compartimenten voor andere in gevangenschap levende vogels ten aanzien van aviaire influenza en aanvullende voorzorgsmaatregelen op het gebied van de bioveiligheid in dergelijke compartimenten (PbEU L 181);

  • verordening (EG) nr. 999/2001: verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (PbEU L 147);

  • Verordening (EU) nr. 576/2013: Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 998/2003 (PbEU L 178);

  • verordening nr. (EG) 1760/2000: verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 juli 2000 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad van de Europese Unie (PbEG L 204);

  • verordening (EU) 2019/627: uitvoeringsverordening (EU) 2019/627 van de commissie van 15 maart 2019 tot vaststelling van eenvormige praktische regelingen voor de uitvoering van officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong overeenkomstig Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2074/2005 van de Commissie wat officiële controles betreft (PbEU L 131).

  • vervoeren van een vervoermiddel: het voortbewegen of doen voortbewegen van een vervoermiddel;

  • vervoermiddel: voertuig, waaronder mede begrepen een combinatie van een voertuig met één of meer door dat voertuig voortbewogen aanhangwagens, opleggers of containers;

  • vervoerseenheid: voertuig dat of aanhangwagen, oplegger of container die deel uitmaakt of kan uitmaken van een combinatie als bedoeld in onderdeel n;

  • vleeseenden: eenden van 72 uur en ouder die worden opgefokt of gehouden voor de productie van vlees;

  • vleeskalkoenen: kalkoenen van 72 uur en ouder die worden opgefokt of worden gehouden voor de productie van vlees;

  • vleeskuikens: kippen van 72 uur en ouder die worden opgefokt of worden gehouden voor de productie van vlees;

  • waterdier: waterdier als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel e, van richtlijn nr. 2006/88/EG, met uitzondering van de waterdieren, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van richtlijn nr. 2006/88/EG;

  • waterdier voor sierdoeleinden: waterdier voor sierdoeleinden als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel k, van richtlijn nr. 2006/88/EG;

  • wet: Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.

 • 2 Voor de toepassing van artikel 13 wordt onder abortus verstaan: het spontaan meer dan 21 dagen eerder dan de gemiddelde draagtijd van het desbetreffende runderras ter wereld brengen van een vrucht of vruchten door een rund, ingeval de dracht meer dan 100 dagen heeft geduurd.

Hoofdstuk 2. Besmettelijke dierziekten

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

§ 1. Aanwijzing besmettelijke dierziekten

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Als besmettelijke dierziekten als bedoeld in artikel 15 van de wet bij vee worden aangewezen:

 • a. runderpest;

 • b. mond- en klauwzeer;

 • c. klassieke varkenspest;

 • d. Afrikaanse varkenspest;

 • e. rabies;

 • f. dourine;

 • g. kwade droes;

 • h. virale paardenencefalomyelitiden;

 • i. infectieuze anemie;

 • j. miltvuur;

 • k. Afrikaanse paardepest;

 • l. vesiculaire stomatitis;

 • m. trichinellose;

 • n. brucellose;

 • o. endemische leukose bij runderen;

 • p. tuberculose ten gevolge van Mycobacterium tuberculosis complex;

 • q. [Red: vervallen;]

 • r. bovine spongiforme encefalopathie, scrapie en andere overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE’s);

 • s. besmettelijke bovine pleuropneumonie;

 • t. Teschener-ziekte (besmettelijke varkensverlamming);

 • u. vesiculaire varkensziekte;

 • v. ziekte van Aujeszky;

 • w. blue tongue;

 • x. pest van de kleine herkauwer;

 • y. Rift Valley koorts;

 • z. schape- en geitepokken;

 • aa. nodulaire dermatose (lumpy skin disease);

 • ab. enzoötische hemorraghische ziekte bij herten;

 • ac. Q-koorts.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Als besmettelijke dierziekten als bedoeld in artikel 15 van de wet bij pluimvee worden aangewezen:

 • a. vogelpest (Aviaire Influenza);

 • b. pseudo-vogelpest (Newcastle Disease);

 • c. Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma meleagridis en Mycoplasma synoviae;

 • d. Salmonella arizonae, Salmonella Gallinarum en Salmonella Pullorum.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Als besmettelijke dierziekten als bedoeld in artikel 15 van de wet bij bijen worden aangewezen:

 • a. Amerikaans vuilbroed;

 • b. kleine bijenkastkever (Aethina tumida);

 • c. Tropilaelapsmijt (Tropilaelaps spp).

Artikel 5

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Als besmettelijke dierziekten als bedoeld in artikel 15 van de wet bij nertsen worden aangewezen:

 • a. rabies;

 • b. ziekte van Aujeszky;

 • c. overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE’s);

 • d. brucellose;

 • e. tuberculose ten gevolge van Mycobacterium tuberculosis complex;

 • f. miltvuur;

 • g. SARS-CoV-2.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Als besmettelijke dierziekten als bedoeld in artikel 15 van de wet bij zoogdieren niet zijnde vee en nertsen worden aangewezen:

 • a. rabies;

 • b. mond- en klauwzeer;

 • c. vesiculaire stomatitis;

 • d. ziekte van Aujeszky;

 • e. overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE’s);

 • f. brucellose;

 • g. tuberculose ten gevolge van Mycobacterium tuberculosis complex;

 • h. hemorragische koortsen, Ebola en Marburg, veroorzaakt door virussen van de familie Filoviridae;

 • i. simian immunodeficiency virusinfecties;

 • j. tularaemie;

 • k. miltvuur;

 • l. apenpokken.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Als besmettelijke dierziekten als bedoeld in artikel 15 van de wet bij andere vogels dan pluimvee worden aangewezen:

 • a. psittacose;

 • b. pseudo-vogelpest (Newcastle Disease);

 • c. vogelpest (Aviaire Influenza).

Artikel 8

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Als besmettelijke dierziekten, bedoeld in artikel 15 van de wet, bij gevoelige soorten van aquacultuurdieren worden aangewezen:

 • a. de exotische ziekten vermeld in bijlage IV, deel II van richtlijn nr. 2006/88/EG voor de bijbehorende, in dezelfde bijlage vermelde gevoelige soorten,

 • b. de niet-exotische ziekten vermeld in bijlage IV, deel II van richtlijn nr. 2006/88/EG voor de bijbehorende, in dezelfde bijlage vermelde gevoelige soorten;

 • c. OsHV-1 µvar als bedoeld in verordening (EG) nr. 175/2010.

§ 2. Verplichting tot kennisgeving door de dierenarts

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 10

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Als andere besmettelijke dierziekten als bedoeld in artikel 100 van de wet worden aangewezen:

 • a. salmonellose;

 • b. campylobacteriose;

 • c. listeriose;

 • d. toxoplasmose;

 • e. echinococcose;

 • f. yersiniose;

 • g. leptospirose ten gevolge van Leptospira hardjo;

 • h. zwoegerziekte.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 De verplichting tot kennisgeving, bedoeld in artikel 100 van de wet, van verschijnselen van BSE geldt in elk geval met betrekking tot runderen ouder dan twintig maanden, die gedragsstoornissen of neurologische symptomen vertonen en waarbij de ziekte op grond van een reactie op een behandeling of op grond van een laboratoriumonderzoek niet kan worden uitgesloten.

 • 2 De verplichting tot kennisgeving, bedoeld in artikel 100 van de wet, van verschijnselen van scrapie geldt in elk geval met betrekking tot schapen en geiten ouder dan twaalf maanden, die gedragsstoornissen of neurologische symptomen vertonen en waarbij de ziekte op grond van een reactie op een behandeling of op grond van een laboratorium-onderzoek niet kan worden uitgesloten.

Artikel 11a

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

De verplichting tot kennisgeving, bedoeld in de artikelen 19 en 100 van de wet, geldt in elk geval indien uit het onderzoek, bedoeld in artikel 5.1.4 van de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten, de aanwezigheid van de bacterie Coxiella burnetii, die Q-koorts veroorzaakt, is aangetoond in de schapen- of geitenmelk die wordt bewaard in een melkkoeltank.

§ 2a. Melding van ziekten

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 11b

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 De personen, bedoeld in het tweede lid, doen onmiddellijk melding aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 114, tweede lid, van de wet van de volgende situaties:

  • a. een waterdier vertoont verschijnselen van een ziekte, bedoeld in artikel 8;

  • b. er kan redelijkerwijs worden aangenomen dat een waterdier in de gelegenheid is geweest om te worden besmet met een ziekte, bedoeld in onderdeel a;

  • c. besmetting van een waterdier met een ziekte, bedoeld in onderdeel a, en

  • d. een verhoogde sterfte onder aquacultuurdieren.

 • 2 De personen, bedoeld in het eerste lid, zijn:

  • a. de eigenaar van het dier;

  • b. personen die het dier verzorgen;

  • c. personen die het dier tijdens vervoer begeleiden;

  • d. dierenartsen en andere bij diensten voor de gezondheid van waterdieren werkzame personen;

  • e. officiële dierenartsen;

  • f. leidinggevend personeel van veterinaire of andere officiële of particuliere laboratoria, en

  • g. andere personen die beroepshalve betrokken zijn bij waterdieren van gevoelige soorten of de producten van dergelijke dieren.

§ 3. Vrijstellingen

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 13

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Aan de houder van een rund wordt ingeval een rund abortus ondergaat vrijstelling verleend van de verplichting tot kennisgeving van dit verschijnsel van brucellose, bedoeld in artikel 19 van de wet, indien wordt voldaan aan het tweede en derde lid.

 • 3 Zodra de houder ervan op de hoogte is gesteld dat de abortus blijkens het in het tweede lid bedoelde onderzoek vermoedelijk aan brucellose te wijten is, geeft de houder terstond kennis van dit vermoeden aan de ambtenaar, bedoeld in artikel 114, tweede lid, van de wet.

 • 4 Het eerste tot en met het derde lid zijn van overeenkomstige toepassing op de verplichting tot kennisgeving door de dierenarts, bedoeld in artikel 100 van de wet, van brucellose bij een rund.

Artikel 13a

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Vrijstelling van de verplichting tot kennisgeving, bedoeld in artikel 19 van de wet, van verschijnselen van Q-koorts, wordt verleend aan:

  • a. de houder van een rund;

  • b. de houder van een eenhoevige, en

  • c. de houder van een varken.

 • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de verplichting tot kennisgeving, bedoeld in artikel 100 van de wet, van verschijnselen van Q-koorts door de dierenarts.

Hoofdstuk 3. Aanwijzing databanken

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 15a

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • a. databank: geautomatiseerde gegevensbank;

 • b. persoonsgegevens, verwerking, verwerkingsverantwoordelijke, betrokkene onderscheidenlijk verwerker: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 15b

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 De minister kan databanken aanwijzen waarin de registratie van gegevens, bedoeld in artikel 98h, eerste lid, plaatsvindt.

 • 2 De gegevens worden verwerkt met als doel het ten behoeve van de bescherming van de dier- en volksgezondheid verkrijgen van inzicht in de gezondheidsstatus van dieren waarop de registratieverplichting van toepassing is en een effectief systeem van toezicht op en handhaving van de op deze dieren en de houders daarvan van toepassing zijnde regelgeving door de minister te bevorderen.

 • 3 De minister is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de databank.

 • 4 Een beheerder van een databank is verwerker van de persoonsgegevens.

 • 5 De minister en de beheerder van een databank verstrekken elkaar over en weer alle benodigde informatie teneinde een goede naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming en andere privacywetgeving mogelijk te maken. Op verzoek van de minister toont de beheerder aan dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen.

 • 6 De beheerder van de databank stelt de minister te allen tijde kosteloos in de gelegenheid alle benodigde controles, gericht op de uitvoering van dit hoofdstuk en de naleving van privacywetgeving zoals de Algemene verordening gegevensbescherming, uit te voeren of uit te doen voeren.

Artikel 15c

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Een aanwijzing als bedoeld in artikel 15b, eerste lid, vindt plaats, indien:

 • a. de beheerder van de databank een onderneming heeft als bedoeld in artikel 5 van de Handelsregisterwet 2007 of een rechtspersoon is in de zin van artikel 54 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, die in een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte is gevestigd;

 • b. de databank schriftelijk of elektronisch voldoende bereikbaar is voor houders;

 • c. de beheerder van de databank de geregistreerde gegevens elektronisch en tijdig kan uitwisselen met de minister;

 • d. de beheerder van de databank passende technische en organisatorische maatregelen neemt om de geregistreerde gegevens afdoende te beveiligen teneinde verlies en onrechtmatige of onnodige verwerking hiervan te voorkomen;

 • e. de beheerder van de databank de geregistreerde gegevens overeenkomstig dit hoofdstuk verwerkt, en slechts voor andere doelen gebruikt dan verwerking overeenkomstig deze paragraaf nadat toestemming is verkregen van de betrokkene;

 • f. de beheerder van de databank zorg draagt voor de kwaliteit van de gegevens.

Artikel 15d

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 2 Een aanvraag tot aanwijzing lid gaat vergezeld van:

  • a. bewijsstukken dat voldaan wordt aan de artikelen 15c en 15e, en

  • b. een verklaring dat een bewerkersovereenkomst en een gegevensleveringsovereenkomst met de minister worden gesloten, indien de databank wordt aangewezen.

 • 4 Op een aanvraag tot aanwijzing wordt binnen zes weken na de datum van ontvangst van de aanvraag beslist.

 • 5 De minister kan de termijn, bedoeld in het vierde lid, eenmaal met zes weken verlengen.

Artikel 15e

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 De beheerder van een aangewezen databank:

 • 2 De beheerder bewaart de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, drie jaar, te rekenen vanaf de dag na de datum waarop de gegevens zijn geregistreerd.

 • 3 Op verzoek van de houder verstrekt de beheerder informatie aan de houder om hem zijn rechten te kunnen laten uitoefenen en de plichten na te leven als bedoeld in hoofdstuk III van de Algemene verordening gegevensbescherming, waaronder in elk geval wordt verstaan dat hij de houder inzage geeft in de gegevens die met betrekking tot die houder en door hem gehouden dieren geregistreerd zijn.

 • 4 Indien de beheerder meent dat de gegevens van een houder correct zijn vastgelegd, maar de houder van een dier dit standpunt bestrijdt, registreert de beheerder dat de houder zijn gegevens als niet correct beschouwt.

 • 5 De beheerder van een databank die vanwege een onvoorziene situatie niet kan voldoen aan dit artikel of artikel 15c stelt de minister daarvan onverwijld op de hoogte.

Artikel 15f

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 De minister kan de aanwijzing, bedoeld in artikel 15b intrekken, indien deze niet voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in de artikelen 15b, vijfde en zesde lid, 15c of 15e.

 • 2 Indien de aanwijzing van een databank wordt ingetrokken of beëindigd:

  • a. verstrekt de beheerder van de databank de geregistreerde gegevens aan de minister of geeft de minister de opdracht aan de beheerder van een databank de gegevens te vernietigen, en

  • b. verleent de beheerder van de databank alle medewerking aan de minister of de beheerder van een andere op grond van artikel 15b, eerste lid, aangewezen databank ter zake van de overdracht van de werkzaamheden inzake de verwerking van de gegevens.

Artikel 15g

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Tarieven voor een vergoeding die de beheerder van een databank in rekening brengt voor het verwerken van een regsitratie als bedoeld in artikel 15b behoeven de goedkeuring van de minister.

 • 2 De goedkeuring, bedoeld in het eerste lid, wordt onthouden indien de tarieven hoger zijn dan noodzakelijk, uitgaande van een redelijke toerekening van de totale kosten en opbrengsten, waarbij de vergoeding van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, niet meer bedraagt dan de kosten die de beheerder maakt bij de uitvoering van die werkzaamheden.

 • 3 De tarieven worden per kalenderjaar goedgekeurd.

 • 5 Van een besluit tot goedkeuring van tarieven wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Titel 2. Preventie van besmettelijke dierziekten

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Hoofdstuk 1. Algemene voorschriften

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 16

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Het is verboden om in strijd te handelen met de bepalingen van deze titel.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Degene die ingevolge deze titel gegevens moet bijhouden of vermelden op daartoe bestemde bescheiden, doet dit volledig, juist en naar waarheid.

 • 2 Het bijhouden of vermelden van de in het eerste lid bedoelde gegevens geschiedt onverwijld nadat de gegevens bekend zijn bij degene die zij ingevolge deze regeling moet bijhouden of vermelden.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Indien een of meer evenhoevigen worden aangevoerd op een verzamelcentrum dient het verzamelcentrum te zijn erkend ingevolge artikel 21, eerste of vijfde lid.

 • 2 Indien een of meer evenhoevigen worden aangevoerd op een slachthuis dient deze te beschikken over een reinigings- en ontsmettingsplaats voor vervoermiddelen die is erkend ingevolge artikel 26, eerste lid.

 • 3 In afwijking van het tweede lid mogen een of meer evenhoevigen worden aangevoerd op een slachthuis met geringe capaciteit indien deze beschikt over een voorziening met voldoende capaciteit in relatie tot de werkzaamheden van het slachthuis, die zodanig is ingericht dat een deugdelijke en efficiënte reiniging en ontsmetting van vervoermiddelen kan plaatsvinden ongeacht het type vervoermiddel en voldoet aan de eisen, bedoeld in bijlage 9. De reiniging en ontsmetting wordt overeenkomstig een door de minister goedgekeurd protocol op zodanige wijze uitgevoerd dat de bioveiligheid niet in gevaar komt.

 • 4 De eigenaar of exploitant van een slachthuis met geringe capaciteit als bedoeld in het derde lid, houdt een register bij met daarin de gegevens, bedoeld in artikel 28, tweede lid en bewaart dit overeenkomstig artikel 28, derde lid.

 • 5 De eigenaar of exploitant van een slachthuis met geringe capaciteit als bedoeld in artikel 59, tweede lid, van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s zoals deze luidde op het moment van inwerkingtreding van deze regeling, dient uiterlijk binnen drie maanden het protocol, bedoeld in het derde lid, ter goedkeuring in bij de minister en werkt uiterlijk zes maanden na inwerkingtreding van deze regeling overeenkomstig het door de minister goedgekeurde protocol.

 • 6 In afwijking van het tweede lid mogen een of meer evenhoevigen worden aangevoerd op een slachthuis met geringe capaciteit die bij inwerkingtreding van deze regeling over een vergunning beschikt die is afgegeven op grond van artikel 59, vijfde lid, van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s deze zoals deze luidde op het moment van inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel 19

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

De eigenaar of exploitant, dan wel diens vertegenwoordiger, van een plaats of een bedrijf waar evenhoevigen worden aangevoerd, verleent alle medewerking aan de reiniging en ontsmetting van het vervoermiddel waarmee de evenhoevigen naar zijn plaats of bedrijf zijn vervoerd.

Artikel 20

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Een plaats of bedrijf waar tien of meer evenhoevigen worden gehouden dient te beschikken over een eenvoudige reinigings- en ontsmettingsplaats die voldoet aan de eisen, bedoeld in bijlage 9.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op een plaats of bedrijf waar vanaf 1 januari 2010 geen evenhoevigen, niet zijnde varkens, zijn aangevoerd.

Hoofdstuk 2. Erkenningen

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

§ 2.1. Verzamelcentra

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 21

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Een varkensverzamelcentrum of een runderverzamelcentrum kan door de minister worden erkend indien:

  • a. het verzamelcentrum voldoet aan de eisen, genoemd in artikel 11, eerste lid, onderdeel d, van richtlijn nr. 64/432/EEG;

  • b. het verzamelcentrum zodanig is gelegen, ontworpen en geconstrueerd en op zodanige wijze wordt geëxploiteerd dat de bioveiligheid groot genoeg is om te voorkomen dat er ernstige besmettelijke dierziekten naar andere bedrijven of tussen opeenvolgende partijen dieren die het verzamelcentrum passeren, verspreid worden;

  • c. op het verzamelcentrum een of meer reinigings- en ontsmettingsplaatsen die allen voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 26, aanwezig zijn om vervoermiddelen te reinigen en ontsmetten.

 • 2 Een paardenverzamelcentrum wordt door de minister erkend indien:

  • a. het verzamelcentrum voldoet aan de eisen genoemd in artikel 11, eerste lid, onderdeel d, van richtlijn 64/432;

  • b. het verzamelcentrum zodanig is gelegen, ontworpen en op zodanige wijze wordt geëxploiteerd dat de bioveiligheid groot genoeg is om te voorkomen dat er ernstige besmettelijke dierziekten naar andere bedrijven of tussen opeenvolgende partijen paardachtigen die op het verzamelcentrum passeren, verspreid worden;

  • c. op het verzamelcentrum één of meer reinigings- en ontsmettingsplaatsen aanwezig zijn die allen voldoen aan de eisen, bedoeld in bijlage 9.

 • 3 Indien een runderverzamelcentrum of paardenverzamelcentrum bestaat uit meer epidemiologische eenheden, voldoen al deze eenheden aan artikel 1, onderdeel u, en wordt het aantal eenheden vermeld in de erkenning.

 • 5 Een schapen- en geitenverzamelcentrum wordt door de minister erkend indien:

  • a. het verzamelcentrum voldoet aan de eisen, genoemd in artikel 8bis, eerste lid, onderdeel d, van richtlijn nr. 91/68/EEG;

  • b. het verzamelcentrum zodanig is gelegen, ontworpen en geconstrueerd en op zodanige wijze wordt geëxploiteerd dat de bioveiligheid groot genoeg is om te voorkomen dat er ernstige besmettelijke dierziekten naar andere bedrijven of tussen opeenvolgende partijen dieren die het verzamelcentrum passeren, verspreid worden;

  • c. op het verzamelcentrum een of meer reinigings- en ontsmettingsplaatsen die allen voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 26, aanwezig zijn om vervoermiddelen te reinigen en ontsmetten.

 • 6 Bij de verlening van de erkenning, bedoeld in het eerste, tweede en vijfde lid, kan door de minister rekening gehouden worden met de antecedenten van de eigenaar of exploitant van het verzamelcentrum met betrekking de voorschriften, genoemd in artikel 23 of 24.

 • 7 De wijze waarop een verzamelcentrum wordt geëxploiteerd, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, tweede lid, onderdeel b, en vijfde lid, onderdeel b, en de wijze van reiniging en ontsmetting worden vastgelegd in een protocol dat door de minister wordt goedgekeurd.

Artikel 22

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 3 Indien een runderverzamelcentrum of erkend paardenverzamelcentrum bestaat uit meer epidemiologische eenheden, wordt op de aanvraag het aantal eenheden vermeld.

Artikel 23

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 2 De eigenaar of exploitant van een verzamelcentrum dat is erkend ingevolge artikel 21, houdt een voor de toezichthouder toegankelijk register bij met daarin de gegevens, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van richtlijn nr. 64/432/EEG, en de gegevens, bedoeld in artikel 28, tweede lid.

 • 3 Het register, bedoeld in het tweede lid, wordt minimaal drie jaren bewaard.

Artikel 23a

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 2 De eigenaar of exploitant van het paardenverzamelcentrum, bedoeld in het eerste lid houdt een voor de toezichthouder toegankelijk register bij met daarin dezelfde gegevens over paardachtigen die op grond van artikel 11, tweede lid, van richtlijn 64/432/EEG voor runderen zijn vereist.

 • 3 Het register, bedoeld in het tweede lid, wordt minimaal drie jaren bewaard.

Artikel 24

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 2 De eigenaar of exploitant van een verzamelcentrum dat is erkend ingevolge artikel 21, vijfde lid, houdt een voor de toezichthouder toegankelijk register bij met daarin de gegevens, bedoeld in artikel 8bis, tweede lid, van richtlijn nr. 91/68/EEG, en de gegevens, bedoeld in artikel 28, tweede lid.

 • 3 Het register, bedoeld in het tweede lid, wordt minimaal drie jaren bewaard.

Artikel 25

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Indien een verzamelcentrum niet of niet meer aan de eisen, bedoeld in artikel 21, eerste tot en met vijfde lid en zevende lid, voldoet, of niet aan de verplichtingen opgenomen in artikel 23, respectievelijk 23a en 24 voldoet, kan de minister:

  • a. nadere voorschriften verbinden aan de erkenning;

  • b. de erkenning met onmiddellijke ingang schorsen of intrekken.

 • 2 De minister kan de nadere voorschriften intrekken of een schorsing beëindigen indien ten genoegen van de minister is aangetoond dat het verzamelcentrum volledig aan alle eisen voldoet.

 • 3 De minister kan bepalen dat aan een verzamelcentrum voor een bepaalde periode volgend op de intrekking van een erkenning, geen nieuwe erkenning wordt verleend.

§ 2.2. Reinigings- en ontsmettingsplaats

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 26

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Erkenning van een reinigings- en ontsmettingsplaats door de minister vindt plaats, indien:

  a. de plaats zodanig is ingericht en wordt geëxploiteerd dat een deugdelijke en efficiënte reiniging en ontsmetting van vervoermiddelen kan plaatsvinden ongeacht het type vervoermiddel en onder alle klimatologische omstandigheden. De reiniging en ontsmetting wordt zodanig uitgevoerd dat de bioveiligheid niet in gevaar komt.

 • 2 De wijze van exploitatie en van reiniging en ontsmetting wordt vastgelegd in een protocol dat moet worden goedgekeurd door de minister.

 • 3 Een reinigings- en ontsmettingsplaats die onderdeel uitmaakt van een ingevolge artikel 21, eerste of vijfde lid, erkende verzamelplaats, wordt beschouwd als een ingevolge het eerste lid erkende reinigings- en ontsmettingsplaats.

Artikel 27

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 De aanvraag om een erkenning als bedoeld in artikel 26, eerste lid, wordt schriftelijk ingediend bij de minister.

 • 3 De minister houdt een register bij van erkende reinigings- en ontsmettingsplaatsen dat ter inzage ligt bij de NVWA.

Artikel 28

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 De eigenaar of exploitant van een ingevolge artikel 26 erkende reinigings- en ontsmettingsplaats:

  • a. draagt er zorg voor dat de exploitatie en de reiniging en ontsmetting van de vervoermiddelen geschiedt overeenkomstig het door de minister goedgekeurde protocol;

  • b. draagt er zorg voor dat elke reiniging en ontsmetting plaatsvindt onder zijn toezicht of onder toezicht van een vertegenwoordiger van de eigenaar of exploitant;

  • c. voorziet het register van de vervoerder, bedoeld in artikel 32, van een stempel en handtekening. Indien de reiniging en ontsmetting onder toezicht van een vertegenwoordiger wordt uitgevoerd als bedoeld in onderdeel b, voorziet deze het register van een stempel en een handtekening.

 • 2 De eigenaar of exploitant van een reinigings- en ontsmettingsplaats die is erkend ingevolge artikel 26, eerste lid, houdt een register bij waarin ten aanzien van elke reiniging en ontsmetting van een vervoermiddel wordt vermeld:

  • a. de datum en het tijdstip waarop de reiniging en ontsmetting heeft plaatsgevonden;

  • b. het kenteken van het desbetreffende vervoermiddel en bij gebreke daarvan de naam, het adres en de woonplaats van de vervoerder.

 • 3 De eigenaar of exploitant van een reinigings- en ontsmettingsplaats bewaart de gegevens die zijn opgenomen in het register, bedoeld in het tweede lid, gedurende drie jaren.

Artikel 29

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Indien een reinigings- en ontsmettingsplaats niet of niet meer aan de eisen, bedoeld in artikel 26, eerste lid, voldoet, of niet aan de verplichtingen opgenomen in artikel 28 voldoet, kan de minister de erkenning met onmiddellijke ingang schorsen of intrekken.

 • 2 De minister kan een schorsing beëindigen indien ten genoegen van de minister is aangetoond dat de reinigings- en ontsmettingsplaats volledig aan alle eisen voldoet.

§ 2.3. Aanwijzing van varkenshouderijbedrijven

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 29a. Definities

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

In deze paragraaf en paragraaf 4.3.1 wordt verstaan onder:

 • a. varkenshouderijbedrijf: locatie van een landbouwbedrijf, niet zijnde een erkend varkensspermawincentrum als bedoeld in artikel 3 van het Besluit eisen dierlijk sperma en spermawincentrum, waar slechts één varkenshouder actief is en waar, anders dan voor educatieve doeleinden, vijf of meer varkens worden gehouden dan wel een locatie die daarvoor bestemd is;

 • b. cluster: combinatie van ten hoogste drie C-bedrijven als bedoeld in artikel 29d, die uitsluitend van één en hetzelfde A-bedrijf als bedoeld in artikel 29b of E-bedrijf als bedoeld in artikel 29e varkens ontvangt;

 • c. toevoegstal: stal, die is afgescheiden van de rest van het varkenshouderijbedrijf en waarvan inrichting en gebruik voldoen aan de in bijlage I opgenomen voorschriften;

 • d. big: pasgeboren varken, niet zijnde speenbig;

 • e. speenbig: varken van ten minste drie en ten hoogste twaalf weken oud dat niet meer wordt gezoogd door zijn moeder.

Artikel 29b. Aanwijzing A-bedrijf

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 De minister wijst op aanvraag een varkenshouderijbedrijf aan als een A-bedrijf, indien het bedrijf ten genoegen van de minister aantoont te voldoen aan de in het tweede lid gestelde voorwaarden.

 • 2 Een A-bedrijf voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • a. vrouwelijke varkens worden gehouden voor het produceren van biggen;

  • b. indien het bedrijf beschikt over een toevoegstal, voldoen inrichting en gebruik aan de in bijlage 24 opgenomen eisen;

  • c. een dierenarts neemt eenmaal per maand monsters van de aanwezige varkens overeenkomstig de procedure van bijlage 25 ten behoeve van serologisch onderzoek door een erkend laboratorium als bedoeld in artikel 2 van de Regeling erkenning en aanwijzing veterinaire laboratoria als het gaat om de ziekte van Aujeszky en door Wageningen Bioveterinary Research als het gaat om klassieke varkenspest;

  • d. op het bedrijf is een douche aanwezig, die is gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de ingang van het varkenshouderijbedrijf, waarvan bezoekers van het varkenshouderijbedrijf voorafgaand aan het betreden van de stallen gebruik maken;

  • e. het bedrijf is voorzien van een erfafscheiding waardoor het betreden van het varkenshouderijbedrijf zonder de medewerking van de varkenshouder niet mogelijk is;

  • f. op het bedrijf is een voorziening voor reiniging en ontsmetting van vervoermiddelen aanwezig.

 • 3 De varkenshouder stelt de uitslag van het serologisch onderzoek beschikbaar aan de minister waaruit moet blijken dat geen varkens zijn aangetroffen waarvan het bloed antilichamen tegen klassieke varkenspest of gB-antilichamen tegen de ziekte van Aujeszky bevat.

Artikel 29c. Aanwijzing B-bedrijf

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

De minister wijst op aanvraag een varkenshouderijbedrijf aan als een B-bedrijf, indien op het varkenshouderijbedrijf vrouwelijke varkens worden gehouden voor het produceren van biggen.

Artikel 29d. Aanwijzing C-bedrijf

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

De minister wijst op aanvraag een varkenshouderijbedrijf aan als een C-bedrijf, indien het bedrijf biggen opfokt tot geslachtsrijpe varkens en ten genoegen van de minister aantoont te voldoen aan de in artikel 29b, tweede lid, onderdelen c tot en met f en derde lid, gestelde voorwaarden.

Artikel 29e. Aanwijzing E-bedrijf

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

De minister wijst op aanvraag een varkenshouderijbedrijf aan als een E-bedrijf, indien het bedrijf speenbiggen houdt, uitsluitend afkomstig van één A-bedrijf waarmee een vaste relatie is aangegaan en het bedrijf ten genoegen aantoont te voldoen aan de in artikel 29b, tweede lid, onderdelen c tot en met f en derde lid, gestelde voorwaarden.

Artikel 29f. Aanwijzing F-bedrijf

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

De minister wijst op aanvraag een varkenshouderijbedrijf aan als een F-bedrijf, indien het bedrijf speenbiggen houdt, uitsluitend afkomstig van één B-bedrijf waarmee een vaste relatie is aangegaan.

Artikel 29g. Aanwijzing RE-bedrijf

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

De minister wijst op aanvraag een locatie waar varkens worden gehouden aan als een RE-bedrijf, indien op die locatie minder dan 5 varkens met hun biggen worden gehouden.

Artikel 29h. Bedrijven met een D-status

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Een varkenshouderijbedrijf of een locatie waar 5 of meer varkens worden gehouden waarvoor geen aanvraag voor een status bij de minister is ingediend, heeft de status D-bedrijf.

Artikel 29ha. Clusters

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Indien sprake is van een cluster wordt dit bij de aanvraag, bedoeld in artikel 29b, eerste lid, of artikel 29e, gemeld met gebruikmaking van een middel dat daartoe door de minister beschikbaar is gesteld, waarbij wordt opgegeven de samenstelling van het cluster en de verdeling van het aantal afvoeradressen onder de C-bedrijven.

 • 2 De samenstelling van een cluster en de verdeling van het aantal afvoeradressen kunnen in een periode van twaalf maanden eenmaal worden gewijzigd. Een wijziging van de samenstelling van het cluster en de verdeling van het aantal afvoeradressen wordt voorafgaand aan de toepassing van de wijziging aan de minister gemeld met gebruikmaking van een middel, dat daartoe door de minister beschikbaar is gesteld.

Artikel 29hb. Vaste relaties

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Indien sprake is van een vaste relatie tussen een A-bedrijf en een E-bedrijf of tussen een B-bedrijf en een F-bedrijf, wordt dit aan de minister gemeld met gebruikmaking van een middel dat daartoe door de minister beschikbaar is gesteld.

 • 2 Een vaste relatie als bedoeld in het eerste lid kan eenmaal per twaalf maanden wijzigen. Een wijziging wordt voorafgaand aan de toepassing van de wijziging aan de minister gemeld met gebruikmaking van een middel, dat daartoe door de minister beschikbaar is gesteld.

Artikel 29i. Schorsen van een aanwijzing varkenshouderijbedrijf

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 De minister kan de aanwijzing als A-bedrijf, B-bedrijf, C-bedrijf, E-bedrijf of F-bedrijf met onmiddellijke ingang schorsen voor een termijn van ten hoogste 12 weken, indien het varkenshouderijbedrijf:

 • 2 In geval van schorsing van de aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, mogen geen varkens meer worden aangevoerd of afgevoerd anders dan naar een slachthuis of naar een varkensbedrijf buiten Nederland, hetzij rechtstreeks, hetzij via een verzamelcentrum.

Artikel 29j. Intrekken van een aanwijzing varkenshouderijbedrijf

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

De minister kan de aanwijzing als A-bedrijf, B-bedrijf, C-bedrijf, E-bedrijf of F-bedrijf intrekken, indien het varkenshouderijbedrijf:

 • a. niet voldoet aan de voorwaarden voor de aanwijzing, bedoeld in de artikelen 29b, 29c, 29d, 29e, onderscheidenlijk 29f, nadat de varkenshouder in de gelegenheid is gesteld binnen een termijn van ten hoogste zes weken alsnog aan de voorwaarden te voldoen en deze termijn inmiddels is verstreken,

 • b. na afloop van de schorsing, bedoeld in artikel 29i, aanhef en onderdeel a, nog steeds niet voldoet aan de gestelde eisen, of

 • c. in een periode van twaalf maanden na de schorsing, bedoeld in artikel 29i, aanhef en onderdeel b, opnieuw varkens van het varkenshouderijbedrijf afvoert of op het bedrijf ontvangt in strijd met de onderscheiden artikelen 40c tot en met 40h, 40j en 40k.

 • d. ligt in een vaccinatiegebied dat is ingesteld na een uitbraak van de ziekte van Aujeszky. De minister kan voorwaarden stellen voor de aan- en afvoer van varkens.

Artikel 29k. Intrekken van een aanwijzing RE-bedrijf

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • a. De minister kan de aanwijzing als RE-bedrijf intrekken, indien de varkenshouder van de betreffende locatie niet voldoet aan de voorwaarden voor de aanwijzing, bedoeld in artikel 29g, nadat de varkenshouder in de gelegenheid is gesteld binnen een termijn van ten hoogste zes weken alsnog aan de voorwaarden te voldoen en deze termijn inmiddels is verstreken.

 • b. De intrekking als bedoeld in het eerste lid heeft een minimale duur van twaalf maanden.

Hoofdstuk 3. Voorschriften voor het vervoeren van evenhoevigen

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

§ 3.1. Algemeen

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 30

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Het is verboden om een ongeladen vervoermiddel waarmee een of meer evenhoevigen zijn vervoerd, op de openbare weg te brengen, dan wel op een plaats of bedrijf waar evenhoevigen worden gehouden, op een slachthuis of op een verzamelcentrum voor evenhoevigen.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing indien het vervoermiddel is gereinigd en ontsmet overeenkomstig de artikelen 31, 34 of 35.

Artikel 31

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 De vervoerder is verplicht een vervoermiddel of vervoerseenheid, met inbegrip van de daarbij behorende voorwerpen, waarmee een of meer evenhoevigen zijn vervoerd terstond na de lossing, in ieder geval voordat de vervoerseenheid of het vervoermiddel op de openbare weg wordt gebracht, op de plaats van lossing te reinigen en te ontsmetten met een toegelaten ontsmettingsmiddel op zodanige wijze dat de bioveiligheid niet in gevaar komt.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op het vervoer van evenhoevigen, niet zijnde varkens, die rechtstreeks van de stal of de weide naar een andere weide van hetzelfde bedrijf worden vervoerd met een vervoermiddel, voor zover het vervoermiddel zo spoedig mogelijk na dit vervoer wordt gereinigd en ontsmet.

 • 3 Het eerste lid is niet van toepassing op het vervoer van evenhoevigen, niet zijnde varkens, die rechtstreeks van een bedrijf naar een weide van ander bedrijf worden vervoerd met een vervoermiddel, voor zover het vervoermiddel zo spoedig mogelijk na dit vervoer wordt gereinigd en ontsmet.

 • 4 Het eerste lid is niet van toepassing op het vervoer van een vervoermiddel over de openbare weg vanaf een slachtplaats met geringe capaciteit, waarvan de eigenaar of exploitant beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 18, zesde lid, indien het vervoermiddel direct na lossing op de slachtplaats rechtstreeks, langs de kortste weg naar de in de vergunning aangewezen reinings- en ontsmettingsplaats rijdt om aldaar gereinigd en ontsmet te worden.

Artikel 32

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 De vervoerder van een vervoermiddel waarmee evenhoevigen worden vervoerd, houdt een register bij met daarin de volgende gegevens:

  • a. een aantekening van de datum en het tijdstip van elke reiniging en ontsmetting die heeft plaatsgevonden ingevolge de artikelen 31, 34 of 35;

  • b. voor zover de reiniging en ontsmetting heeft plaatsgevonden op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats als bedoeld in artikel 26, is de aantekening, bedoeld in onderdeel a, voorzien van het stempel van de eigenaar of exploitant van de plaats, alsmede van een de handtekening van de eigenaar of exploitant of zijn vertegenwoordiger;

  • c. in het geval het vervoer van runderen of varkens betreft, de gegevens, bedoeld in artikel 12, tweede lid, van richtlijn nr. 64/432/EEG;

  • d. in het geval het vervoer van schapen of geiten betreft de gegevens, bedoeld in artikel 8 quater, tweede lid, van richtlijn nr. 91/68/EEG.

 • 2 Uit het register, bedoeld in het eerste lid, blijkt op welk vervoermiddel het register betrekking heeft.

 • 3 De vervoerder draagt er zorg voor dat de gegevens met betrekking tot de reiniging en ontsmetting die laatstelijk heeft plaatsgevonden op het desbetreffende vervoermiddel aanwezig zijn.

 • 4 De vervoerder bewaart de gegevens die zijn opgenomen in het register, bedoeld in het eerste lid, gedurende drie jaren.

Artikel 33

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Een vervoermiddel waarmee een of meer evenhoevigen worden vervoerd, wordt na aankomst op de plaats van bestemming geheel gelost.

 • 2 Indien een vervoermiddel bestaat uit twee of meer vervoerseenheden, mogen de vervoerseenheden in afwijking van het eerste lid op verschillende plaatsen worden gelost, mits iedere vervoerseenheid in één keer geheel wordt gelost.

 • 3 In afwijking van het eerste en tweede lid, mag een vervoersmiddel, onderscheidenlijk een vervoerseenheid op twee verschillende plaatsen worden gelost, indien de vervoerder deelneemt aan een ingevolge artikel 56 erkend kwaliteitssysteem.

 • 4 Het tweede lid is niet van toepassing op varkens, voor zover het gaat om het lossen op een varkenshouderijbedrijf.

§ 3.2. Veewagens afkomstig uit het buitenland

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 34

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Een vervoermiddel waarmee een of meer evenhoevigen in Nederland worden gebracht, afkomstig uit een lidstaat of een derde land, en dat wordt gelost op een plaats die niet beschikt over een ingevolge artikel 26, eerste lid, erkende reinigings- en ontsmettingsplaats, wordt na reiniging en ontsmetting als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onmiddellijk vervoerd naar een ingevolge artikel 26, eerste lid, erkende reinigings- en ontsmettingsplaats, om aldaar te worden gereinigd en ontsmet.

 • 2 Indien het vervoermiddel, bedoeld in het eerste lid, afkomstig is vanuit een lidstaat waar een uitbraak van een besmettelijke dierziekte als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, b, c, d, l, s, t, u, v, x, y, z, is bevestigd, overlegt de vervoerder binnen 24 uur na binnenkomst in Nederland bij de minister een bewijs van de reiniging en ontsmetting waaruit in ieder geval blijkt welk lokaal referentienummer en voor zover van toepassing welk referentienummer van het certificaat, bedoeld in verordening (EG) nr. 599/2004, het meest recentelijk voor het desbetreffende vervoermiddel is afgegeven.

Artikel 35

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1

Een vervoermiddel dat kennelijk is gebruikt voor het vervoeren van evenhoevigen in derde landen, alsmede in lidstaten waar een uitbraak van een besmettelijke dierziekte als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, b, c, d, l, s, t, u, v, x, y of z, bij gehouden dieren is bevestigd, en vanuit deze derde landen of lidstaten, anders dan in doorvoer leeg in Nederland wordt gebracht, wordt onmiddellijk gereinigd en ontsmet op een ingevolge artikel 26, eerste lid, erkende reiniging- en ontsmettingsplaats voor vervoermiddelen. De vervoerder overlegt binnen 24 uur na binnenkomst in Nederland bij de minister een bewijs van de reiniging en ontsmetting waaruit in ieder geval blijkt welk lokaal referentienummer en voor zover van toepassing welk referentienummer van het certificaat, bedoeld in verordening (EG) nr. 599/2004, het meest recentelijk voor het desbetreffende vervoermiddel is afgegeven.

 • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een vervoermiddel dat kennelijk is gebruikt voor het vervoeren van evenhoevigen in Litouwen, Polen of Estland en vanuit daar anders dan in doorvoer leeg in Nederland wordt gebracht.

Hoofdstuk 4. Voorschriften voor het bijeenbrengen van evenhoevigen

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

§ 4.1. Bijeenbrengen van evenhoevigen

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 36

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Het is verboden evenhoevigen afkomstig van verschillende plaatsen bijeen te brengen.

 • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing indien het bijeenbrengen betreft van diersoorten en diercategorieën genoemd in de artikelen 37 tot en met 52 en deze dieren worden aangevoerd, vervoerd en afgevoerd overeenkomstig die artikelen en wordt voldaan aan de verplichtingen opgenomen in die artikelen.

 • 3 Het is verboden evenhoevigen aan te voeren die in strijd met de in dit hoofdstuk opgenomen bepalingen zijn bijeengebracht, afgevoerd of vervoerd.

Artikel 37

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Evenhoevigen afkomstig van verschillende plaatsen mogen bijeen worden gebracht op:

  • a. een vervoerseenheid of vervoermiddel;

  • b. een slachthuis;

  • c. een bedrijf of elke andere plaats, niet zijnde een plaats als bedoeld in de onderdelen b, d of e;

  • d. een ingevolge artikel 21 voor de desbetreffende diersoort erkend verzamelcentrum, of

  • e. een tentoonstelling of een keuring.

 • 2 Het eerste lid, onderdeel a, is niet van toepassing op varkens, niet zijnde slachtvarkens.

 • 3 Het eerste lid, onderdeel d, is niet van toepassing op runderen, niet zijnde fokrunderen, slachtrunderen, mestrunderen of runderen jonger dan 12 maanden.

 • 4 Het eerste lid, onderdeel c, is niet van toepassing op varkens, niet zijnde slachtvarkens.

 • 5 Het eerste lid, onderdeel e, is niet van toepassing op varkens.

Artikel 37a

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Het overladen van evenhoevigen van een vervoerseenheid naar een andere vervoerseenheid is verboden.

 • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op het overladen van een voorwagen op een lege aanhangwagen, beide behorend tot hetzelfde vervoermiddel, dat geschiedt op een reinigings- en ontsmettingsplaats als bedoeld in artikel 20, eerste lid, of artikel 26, eerste lid, indien:

  • a. na het overladen de voorwagen van het vervoermiddel onmiddellijk gereinigd en ontsmet wordt op de reinigings- en ontsmettingsplaats waar het overladen heeft plaatsgevonden, en

  • b. voldaan wordt aan de artikelen 19, 28, 31, eerste lid, en 32, eerste lid.

Artikel 38

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Op een verzamelcentrum worden niet tegelijkertijd verschillende diersoorten, diercategorieën of evenhoevigen met een verschillende gezondheidsstatus bijeen gebracht.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op het tegelijkertijd bijeenbrengen op een schapen- en geitenverzamelcentrum van:

  • a. slachtschapen en slachtgeiten met dezelfde gezondheidsstatus;

  • b. fokschapen en fokgeiten met dezelfde gezondheidsstatus, en

  • c. mestschapen en mestgeiten met dezelfde gezondheidsstatus.

 • 3 Het eerste lid is niet van toepassing op het tegelijkertijd bijeenbrengen op een runderverzamelcentrum van fokrunderen met een verschillende gezondheidsstatus, mits de fokrunderen met een verschillende gezondheidsstatus in afzonderlijke epidemiologische eenheden afgescheiden van elkaar worden gehouden.

 • 4 Het eerste lid is niet van toepassing op het tegelijkertijd bijeenbrengen op een runderverzamelcentrum van fokrunderen met een verschillende gezondheidsstatus en runderen, jonger dan 12 weken, mits de fokrunderen met een verschillende gezondheidsstatus en de runderen, jonger dan 12 weken, in afzonderlijke epidemiologische eenheden afgescheiden van elkaar worden gehouden en er gedurende de blokperiode van de laatstgenoemde dieren geen fokrunderen worden aan- of afgevoerd.

 • 5 Het eerste lid is niet van toepassing op het tegelijkertijd bijeenbrengen op een runderverzamelcentrum van fokrunderen met een verschillende gezondheidsstatus en slachtrunderen, mits de fokrunderen en de slachtrunderen in afzonderlijke epidemiologische eenheden afgescheiden van elkaar worden gehouden en er gedurende de blokperiode van de slachtrunderen geen fokrunderen worden aan- of afgevoerd.

 • 6 Het eerste lid is niet van toepassing op het tegelijkertijd bijeenbrengen van runderen, schapen en geiten op een tentoonstelling of een keuring, mits deze zodanig is ingericht dat de verschillende diersoorten niet met elkaar in contact kunnen komen.

Artikel 38a

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 In afwijking van artikel 37, eerste lid, worden mestrunderen van een mesterij hetzij rechtstreeks, hetzij via een erkend verzamelcentrum, afgevoerd naar en bijeengebracht op:

  • a. een al dan niet in Nederland gelegen slachthuis;

  • b. één of meer niet in Nederland gelegen bedrijven.

 • 2 In afwijking van het eerste lid mogen mestrunderen jonger dan 16 weken en die zijn geboren op een mesterij, hetzij rechtstreeks, hetzij via een erkend verzamelcentrum, worden afgevoerd naar een andere mesterij indien er in de laatste 21 dagen voor de afvoer geen evenhoevigen meer zijn aangevoerd op de mesterij van herkomst.

 • 3 In afwijking van het eerste lid mogen mestrunderen ouder dan 6 weken en jonger dan 12 maanden eenmalig, hetzij rechtstreeks, hetzij via een erkend verzamelcentrum, worden afgevoerd naar een andere mesterij in Nederland.

Artikel 38b

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 De eigenaar of exploitant van een mesterij als bedoeld in artikel 38a meldt de mesterij aan bij de minister.

 • 2 De eigenaar of exploitant kan de mesterij afmelden bij de minister indien zich op de mesterij geen mestrunderen meer bevinden en er gedurende 21 dagen vóór de afmelding overeenkomstig de artikelen 38a of 46 geen evenhoevigen op de mesterij zijn aangevoerd.

 • 3 Het tweede lid is niet van toepassing op de eigenaar of exploitant van een mesterij die bedrijfsmatig mestrunderen jonger dan 12 maanden houdt.

 • 4 Voor de aan- en afmelding, bedoeld in het eerste en tweede lid, is de eigenaar of exploitant een retributie verschuldigd van 25 euro per melding.

§ 4.2. Bijeenbrengen van evenhoevigen op een slachthuis

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 39

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Indien evenhoevigen bijeen worden gebracht op een slachthuis, worden de evenhoevigen niet van het slachthuis afgevoerd.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing indien een besluit is genomen als bedoeld in artikel 43, zesde lid, tweede alinea, van verordening (EU) 2019/627.

§ 4.3. Bijeenbrengen van evenhoevigen, niet zijnde varkens, op een bedrijf of plaats

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 40

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Indien evenhoevigen, met uitzondering van varkens, bijeen worden gebracht op een bedrijf of plaats als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder c, of daar worden gelost vanaf een vervoerseenheid of een vervoermiddel, bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel a, verblijven die evenhoevigen ten minste 21 dagen op dat bedrijf of die plaats alvorens zij worden afgevoerd.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op evenhoevigen die na afloop van een tentoonstelling of keuring worden aangevoerd op een bedrijf of plaats en weer van dat bedrijf of die plaats worden afgevoerd ten behoeve van een tentoonstelling of keuring.

§ 4.3.1. Bijeenbrengen van varkens op een varkenshouderijbedrijf

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 40a. Verbod op aan- en afvoer

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Aan- of afvoer van één of meer varkens vanaf of naar een varkenshouderijbedrijf is verboden.

Artikel 40b

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Het verbod, bedoeld in artikel 40a, is niet van toepassing op het vervoer van:

 • a. één of meer varkens van of naar een A-bedrijf, B-bedrijf, C-bedrijf, E-bedrijf of F-bedrijf of naar een D-bedrijf met een toestemming als bedoeld in artikel 40l;

 • b. één of meer varkens van een varkenshouderijbedrijf naar een slachthuis, hetzij rechtstreeks, hetzij via een verzamelcentrum en uit het vervoersdocument, bedoeld in artikel 30, eerste lid, van de Regeling identificatie en registratie van dieren blijkt dat sprake is van vervoer van slachtvarkens;

 • c. één of meer mannelijke varkens van een varkenshouderijbedrijf naar een quarantaineruimte in een varkensspermawincentrum;

 • d. één of meer varkens van een varkenshouderijbedrijf naar een onderzoeksinstituut dat in het bezit is van een vergunning op basis van artikel 2 van de Wet op de dierproeven;

 • e. ten hoogste vier varkens per levering van een varkenshouderijbedrijf naar een RE-bedrijf;

 • f. één of meer varkens van een varkenshouderijbedrijf naar een varkenshouderijbedrijf buiten Nederland, hetzij rechtstreeks, hetzij via een verzamelcentrum;

 • g. één of meer varkens afkomstig van een varkenshouderijbedrijf of verzamelcentrum buiten Nederland die op een varkenshouderijbedrijf worden ontvangen.

Artikel 40c. Aanvoer naar A-bedrijf

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 In afwijking van artikel 40a is het vervoer naar een A-bedrijf toegestaan van vrouwelijke varkens afkomstig van ten hoogste één ander A-bedrijf, C-bedrijf, E-bedrijf, of één varkenshouderijbedrijf buiten Nederland en van mannelijke varkens afkomstig van ten hoogste één ander A-bedrijf, C-bedrijf, E-bedrijf, varkensspermawincentrum of één varkenshouderijbedrijf buiten Nederland en van biggen afkomstig van het E-bedrijf waaraan het betreffende A-bedrijf heeft geleverd, voor zover:

  • a. ten minste vijf weken voorafgaand aan de week van aanvoer geen varkens op het betreffende A-bedrijf zijn aangevoerd;

  • b. varkens na aanvoer in een toevoegstal van het betreffende A-bedrijf zijn gehouden totdat uit het serologisch onderzoek van monsters, die overeenkomstig de procedure van bijlage II door een dierenarts zijn genomen, blijkt dat in het bloed van de aangevoerde varkens geen antilichamen tegen klassieke varkenspest en gB-antilichamen tegen de ziekte van Aujeszky zijn aangetroffen, of

  • c. binnen zes weken na aanvoer geen varkens worden afgevoerd anders dan rechtstreeks naar een slachthuis dan wel via een verzamelcentrum indien er geen toevoegstal op het betreffende A-bedrijf aanwezig is of als geen gebruik is gemaakt van de toevoegstal van het betreffende A-bedrijf

 • 2 Een A-bedrijf kan eenmaal per twaalf maanden wijzigen van bedrijf als leverancier voor zowel zijn vrouwelijke als mannelijke varkens als bedoeld in het eerste lid. Een wijziging wordt voorafgaand aan de toepassing van de wijziging aan de minister gemeld met gebruikmaking van een middel dat daartoe door de minister beschikbaar is gesteld.

Artikel 40d. Afvoer vanaf A-bedrijf

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

In afwijking van artikel 40a is het vervoer van één of meer varkens vanaf een A-bedrijf toegestaan naar:

 • a. één of meer A-bedrijven, B-bedrijven of D-bedrijven;

 • b. één C-bedrijf of cluster of

 • c. één E-bedrijf, waarbij het A-bedrijf niet meer naar een bedrijf als bedoeld in onderdeel a of b mag afvoeren.

Artikel 40e. Aanvoer B-bedrijf

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 In afwijking van artikel 40a is het vervoer naar een B-bedrijf toegestaan van vrouwelijke varkens afkomstig van ten hoogste één A-bedrijf, C-bedrijf, E-bedrijf of één varkenshouderijbedrijf buiten Nederland en van mannelijke varkens afkomstig van ten hoogste één A-bedrijf, C-bedrijf, E-bedrijf, varkensspermawincentrum of één varkenshouderijbedrijf buiten Nederland en van biggen afkomstig van het F-bedrijf waaraan het betreffende B-bedrijf heeft geleverd, voor zover ten minste vijf weken voorafgaand aan de week van aanvoer geen varkens op het betreffende B-bedrijf zijn aangevoerd.

 • 2 Een B-bedrijf kan eenmaal per twaalf maanden wijzigen van bedrijf als leverancier voor zowel zijn vrouwelijke als mannelijke varkens als bedoeld in het eerste lid. Een wijziging wordt voorafgaand aan de toepassing van de wijziging aan de minister gemeld met gebruikmaking van een middel dat daartoe door de minister beschikbaar is gesteld.

Artikel 40f. Afvoer B-bedrijf

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

In afwijking van artikel 40a is het vervoer van één of meer varkens vanaf een B-bedrijf toegestaan naar:

 • a. een D-bedrijf, voor zover in een periode van zes weken slechts varkens worden afgevoerd naar ten hoogste zes D-bedrijven en in een periode van zestien weken slechts varkens worden afgevoerd naar ten hoogste twaalf D-bedrijven;

 • b. één F-bedrijf, waarbij niet meer naar een ander varkenshouderijbedrijf binnen Nederland kan worden afgevoerd.

Artikel 40g. Aanvoer C-bedrijf

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

In afwijking van artikel 40a is het vervoer van één of meer varkens naar een C-bedrijf toegestaan, voor zover afkomstig van ten hoogste één A-bedrijf, E-bedrijf of varkenshouderijbedrijf buiten Nederland.

Artikel 40h. Afvoer C-bedrijf

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

In afwijking van artikel 40a is het vervoer van één of meer varkens vanaf een C-bedrijf toegestaan, voor zover:

 • a. varkens worden afgevoerd naar één of meerdere A-bedrijven;

 • b. in een periode van twaalf maanden slechts varkens worden afgevoerd naar ten hoogste 40 B-bedrijven en D-bedrijven gezamenlijk;

 • c. indien het C-bedrijf deel uitmaakt van een cluster van twee of drie C-bedrijven, in een periode van twaalf maanden door het cluster slechts varkens worden afgevoerd naar ten hoogste 30 B-bedrijven en D-bedrijven.

Artikel 40i. Aanvoer D-bedrijf

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 In afwijking van artikel 40a is het vervoer van één of meer varkens naar een D-bedrijf toegestaan, voor zover in een periode van zestien weken slechts varkens worden aangevoerd, afkomstig van ten hoogste zes A-bedrijven, B-bedrijven, C-bedrijven, E-bedrijven of F-bedrijven of varkenshouderijbedrijven buiten Nederland, al dan niet via een verzamelcentrum.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het toegestaan één of meer varkens aan te voeren van ten hoogste twaalf A-bedrijven, B-bedrijven, C-bedrijven, E-bedrijven of F-bedrijven of varkenshouderijbedrijven buiten Nederland, al dan niet via een verzamelcentrum indien op het D-bedrijf:

  • a. in een periode van drie weken voorafgaand aan de dag van aanvoer geen varkens aanwezig waren en de stallen zijn gereinigd en ontsmet.

  • b. in een periode van acht weken voorafgaand aan de dag van aanvoer geen varkens op het D-bedrijf zijn aangevoerd.

Artikel 40j. Afvoer E-bedrijf

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

In afwijking van artikel 40a is het vervoer van één of meer varkens vanaf een E-bedrijf toegestaan naar de in artikel 40d, onder a en b, bedoelde bedrijven.

Artikel 40k. Afvoer F-bedrijf

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

In afwijking van artikel 40a is het vervoer van één of meer varkens vanaf een F-bedrijf toegestaan naar de in artikel 40f, onder a bedoelde bedrijven.

Artikel 40l. Melding en toestemming aan- en afvoer

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 De minister kan op aanvraag van een varkenshouder toestemming verlenen voor het afvoeren van varkens van zijn varkenshouderijbedrijf.

 • 3 Indien de minister geen databank heeft aangewezen, dient de houder de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, in bij de minister met gebruikmaking van een middel dat daartoe door de minister beschikbaar is gesteld.

 • 4 De toestemming wordt voorafgaand aan het voorgenomen transport aangevraagd en is geldig tot en met zeven dagen na het verlenen van de toestemming.

 • 5 De toestemming wordt door de varkenshouder die de aanvraag heeft gedaan, bewaard tot drie jaren na de datum waarop de varkens van het varkenshouderijbedrijf zijn afgevoerd.

 • 6 In geval van een uitbraak van een in artikel 2 van deze regeling aangewezen besmettelijke ziekte kan de minister overgaan tot intrekken van de op dat moment reeds uitgegeven toestemmingen.

Artikel 40m. Weigeren aanvoer

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Een varkenshouder weigert de ontvangst van varkens op zijn varkenshouderijbedrijf indien bij de aanvoer de toestemming met betrekking tot deze aanvoer ontbreekt.

Artikel 40n. Bijladen van varkens

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Het bijladen van varkens op één vervoermiddel is verboden.

 • 2 Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet ingeval het betrekking heeft op

  het bijladen op één vervoermiddel van varkens voor het vervoer naar een slachthuis, rechtstreeks of via een blokperiode voor slachtvarkens op een verzamelcentrum.

 • 3 Voor het bijladen geldt dat:

  • a. het vervoermiddel waarop de varkens worden bijgeladen, niet op het bedrijf wordt gebracht waarop de bij te laden varkens zich bevinden;

  • b. in het betrokken vervoermiddel door middel van een toegankelijk overzicht vanaf het moment van bijladen per vervoerseenheid wordt bijgehouden van welke bedrijven de varkens afkomstig zijn, welk overzicht gedurende zes maanden na de dag waarop het bijladen heeft plaatsgevonden, op het bedrijf of de onderneming van de vervoerder wordt bewaard.

 • 4 Op een vervoerseenheid bevinden zich per rit naar een slachthuis, onderscheidenlijk verzamelcentrum varkens van ten hoogste twee verschillende bedrijven, niet zijnde verzamelcentra.

 • 5 Op een vervoerseenheid bevinden zich per rit naar een slachthuis, onderscheidenlijk verzamelcentrum zeugen of speenbiggen van ten hoogste drie verschillende bedrijven, niet zijnde verzamelcentra.

Artikel 40o

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Voor iedere toestemming die wordt aangevraagd, is de varkenshouder van het varkenshouderijbedrijf een retributie verschuldigd aan de minister van maximaal € 2,50.

Artikel 40p. Overgangsbepalingen

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Een aanwijzing, schorsing of intrekking van een aanwijzing, of ontheffing verleend door de voorzitter van het Productschap voor Vee en Vlees wordt geacht te zijn verleend door de minister en blijft van toepassing, totdat de minister een ander besluit neemt.

 • 2 Een door het meldingsbureau van het Productschap voor Vee en Vlees afgegeven transportdocument wordt geacht een toestemming van de minister te zijn.

§ 4.4. Bijeenbrengen van evenhoevigen op een erkend verzamelcentrum

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

§ 4.4.1. Algemeen

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 41

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

De aanbieder meldt de aanvang en het einde van een blokperiode uiterlijk om 8.00 uur op de werkdag voorafgaande aan de blokperiode bij de minister.

§ 4.4.2. Varkens

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 42

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Varkens worden van een ingevolge artikel 21 erkend varkensverzamelcentrum rechtstreeks afgevoerd naar:

 • a. een in Nederland gelegen slachthuis;

 • b. naar een of meer bestemmingen buiten Nederland onder de volgende voorwaarden,

  ingeval de varkens afkomstig zijn:

  • uit Nederland gaan deze vergezeld van een of meer bewijsstukken als bedoeld in artikel 77, tweede lid, van de wet;

  • uit een lidstaat gaan deze vergezeld van de gezondheidscertificaten, bedoeld in artikel 5, eerste en vijfde lid, van richtlijn nr. 64/432/EEG.

§ 4.4.3. Runderen

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 43

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Fokrunderen worden van een ingevolge artikel 21 erkend runderverzamelcentrum rechtstreeks afgevoerd naar één of meer niet in Nederland gelegen bedrijven.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, worden de runderen, indien aan het einde van een blokperiode de fokrunderen niet zijn afgevoerd, na voorafgaande kennisgeving bij de minister met gebruikmaking van een daartoe ter beschikking gesteld formulier:

  • a. door de aanbieder rechtstreeks afgevoerd naar een slachthuis;

  • b. op het verzamelcentrum voor een periode van 21 dagen in een epidemiologische eenheid gescheiden gehouden van andere fokrunderen als zij nog niet ten minste 21 dagen in afzondering hebben gestaan waarna de fokrunderen rechtstreeks worden vervoerd naar een in Nederland gelegen bedrijf.

 • 3 De periode, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, vangt aan nadat het laatste fokrund aan de epidemiologische eenheid is toegevoegd.

 • 4 In afwijking van het eerste lid, worden de runderen, indien aan het einde van een blokperiode de fokrunderen niet zijn afgevoerd, op het verzamelcentrum gescheiden gehouden van andere fokrunderen voor ten hoogste de periode die benodigd is voor het verkrijgen van de resultaten van testen op besmettelijke dierziekten die bij de desbetreffende fokrunderen binnen de blokperiode zijn uitgevoerd, waarna de fokrunderen rechtstreeks worden vervoerd naar één of meer niet in Nederland gelegen bedrijven.

Artikel 44

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Slachtrunderen worden van een ingevolge artikel 21 erkend runderverzamelcentrum rechtstreeks afgevoerd naar een al dan niet in Nederland gelegen slachthuis.

Artikel 45

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Runderen, jonger dan 12 maanden, worden van een ingevolge artikel 21 erkend verzamelcentrum rechtstreeks afgevoerd naar:

  • a. één of meer niet in Nederland gelegen bedrijven;

  • b. een in Nederland gelegen mesterij;

  • c. een al dan niet in Nederland gelegen slachthuis.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, onderdeel b, is het toegestaan runderen af te voeren van een ingevolge artikel 21 erkend verzamelcentrum naar een in Nederland gelegen mesterij en onderweg eenmalig runderen bij te laden op een ander ingevolge artikel 21 erkend verzamelcentrum, indien dat verzamelcentrum beschikt over een bijlaadvoorziening aan de openbare weg, die voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • a. de voorziening is zodanig geconstrueerd dat de laadwerkzaamheden ongehinderd kunnen plaatsvinden en

  • b. de laadplaats is voorzien van een gesloten dakbedekking, windkerende wanden en een klimaatregelingssysteem, zodanig dat de laadplaats onder alle klimatologische omstandigheden deugdelijk en efficiënt gereinigd en ontsmet kan worden.

 • 3 In afwijking van het eerste lid kunnen runderen, jonger dan 12 weken, eenmaal van het in het eerste lid bedoelde runderverzamelcentrum worden afgevoerd naar een ander ingevolge artikel 21 erkend runderverzamelcentrum.

 • 4 Indien op het andere runderverzamelcentrum, bedoeld in het derde lid, de aangevoerde runderen afkomstig zijn van verschillende verzamelcentra of andere plaatsen in een blokperiode tegelijkertijd bijeen worden gebracht, worden alle in die blokperiode bijeengebrachte runderen rechtstreeks afgevoerd naar een in Nederland gelegen bedrijf.

Artikel 45a

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 De eigenaar of exploitant van een ingevolge artikel 21 erkend runderverzamelcentrum waarvandaan of waarop runderen onder toepassing van artikel 45, derde lid, respectievelijk worden afgevoerd en aangevoerd, meldt het runderverzamelcentrum bij de minister.

Artikel 46

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Mestrunderen worden van een ingevolge artikel 21 erkend runderverzamelcentrum rechtstreeks afgevoerd naar:

  • a. een al dan niet in Nederland gelegen slachthuis;

  • b. een mesterij als bedoeld in artikel 38b;

  • c. één of meer niet in Nederland gelegen bedrijven.

 • 2 Het eerste lid, aanhef en onder b, is alleen van toepassing op mestrunderen jonger dan 16 weken, die zijn geboren op een mesterij, indien die mestrunderen van een ingevolge artikel 21 erkend runderverzamelcentrum worden afgevoerd naar een mesterij indien er in de laatste 21 dagen voor de afvoer geen runderen meer zijn aangevoerd op de mesterij van herkomst.

 • 3 Het eerste lid, aanhef en onder b, is alleen van toepassing op mestrunderen ouder dan 6 weken en jonger dan 12 maanden, indien die mestrunderen eenmalig, van een ingevolge artikel 21 erkend runderverzamelcentrum worden afgevoerd naar een andere mesterij in Nederland.

§ 4.4.4. Schapen en geiten

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 47

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Slachtschapen en slachtgeiten worden van een ingevolge artikel 21 erkend schapen- en geitenverzamelcentrum rechtstreeks afgevoerd naar een al dan niet in Nederland gelegen slachthuis.

 • 2 In afwijking van het eerste lid kunnen slachtschapen en slachtgeiten eenmaal worden afgevoerd naar een schapen- en geitenverzamelcentrum als bedoeld in artikel 48c, eerste lid, indien de schapen- en geiten daarna rechtstreeks worden afgevoerd naar een al dan niet in Nederland gelegen slachthuis.

 • 3 In geval van afvoer als bedoeld in het tweede lid wordt voldaan aan artikel 4 quater, derde lid, onderdeel a, van richtlijn nr. 91/68/EEG.

Artikel 48

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Mestschapen en mestgeiten worden van een ingevolge artikel 21 erkend schapen- en geitenverzamelcentrum rechtstreeks afgevoerd naar:

  • a. een in Nederland gelegen mesterij als bedoeld in artikel 48a, eerste lid, of

  • b. een niet in Nederland gelegen bestemming.

 • 2 In afwijking van het eerste lid kunnen mestschapen en mestgeiten eenmaal worden afgevoerd naar een schapen- en geitenverzamelcentrum als bedoeld in artikel 48c, eerste lid, indien de schapen- en geiten daarna rechtstreeks worden afgevoerd naar een in Nederland gelegen mesterij als bedoeld in artikel 48a, eerste lid.

 • 3 Het eerste lid, onderdeel b, en het tweede lid zijn niet van toepassing op mestschapen en mestgeiten die overeenkomstig artikel 47, tweede lid, als slachtschapen of slachtgeiten zijn afgevoerd naar een schapen- en geitenverzamelcentrum als bedoeld in artikel 48c, eerste lid.

 • 4 In het geval van afvoer als bedoeld in het tweede lid is artikel 4 quater, derde lid, onderdeel a, van richtlijn nr. 91/68/EG, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in artikel 4 quater, derde lid, onderdeel a, onder iii, van richtlijn nr. 91/68/EG, voor ‘naar een slachthuis in de lidstaat van bestemming’ wordt gelezen ‘naar een in Nederland gelegen mesterij’.

Artikel 48a

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 2 De eigenaar of exploitant van een mesterij, bedoeld in het eerste lid, kan de mesterij bij de minister afmelden, indien zich op de mesterij geen schapen of geiten bevinden die gedurende 30 dagen vóór de afmelding overeenkomstig artikel 48, eerste of tweede lid, van een verzamelcentrum zijn afgevoerd naar de mesterij.

 • 3 Voor de meldingen, bedoeld in het eerste en tweede lid, is de eigenaar of exploitant aan de minister een bedrag verschuldigd van 25 euro per melding.

 • 4 Schapen en geiten worden van een mesterij als bedoeld in het eerste lid uitsluitend rechtstreeks of via een erkend verzamelcentrum afgevoerd naar een al dan niet in Nederland gelegen slachthuis of naar een niet in Nederland gelegen bestemming.

Artikel 48b

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Fokschapen en fokgeiten worden van een ingevolge artikel 21 erkend schapen- en geitenverzamelcentrum rechtstreeks afgevoerd naar een niet in Nederland gelegen bestemming.

Artikel 48c

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 De eigenaar of exploitant van een ingevolge artikel 21 erkend schapen- en geitenverzamelcentrum waarvandaan of waarop schapen of geiten met toepassing van de artikelen 47, tweede lid, of 48, tweede lid, respectievelijk worden afgevoerd en aangevoerd, meldt het schapen- en geitenverzamelcentrum aan bij de minister.

 • 3 Indien op het schapen- en geitenverzamelcentrum, bedoeld in het eerste lid, schapen of geiten afkomstig van meer verzamelcentra of andere plaatsen tegelijkertijd in een blokperiode worden bijeengebracht, worden alle in die blokperiode bijeengebrachte schapen en geiten afgevoerd overeenkomstig artikel 47, derde lid, of 48, vierde lid.

§ 4.5. Bijeenbrengen van evenhoevigen, met uitzondering van varkens, op tentoonstellingen en keuringen

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 49

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a. organisator: organisator van een tentoonstelling of keuring;

 • b. plaats: plaats waar tentoonstelling of keuring wordt gehouden.

Artikel 50

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 De organisator stelt ten minste 30 dagen voorafgaand aan de datum waarop de tentoonstelling of keuring zal plaatsvinden de NVWA schriftelijk in kennis van naam, adres en telefoonnummer van de organisator van de tentoonstelling of keuring, de datum en plaats, alsmede het UBN van de plaats, en het aantal runderen, schapen of geiten dat wordt tentoongesteld of gekeurd.

 • 2 De houder of eigenaar van de tentoon te stellen of te keuren runderen, schapen of geiten laat deze binnen vijf dagen voorafgaand aan de tentoonstelling of keuring door een dierenarts klinisch onderzoeken.

 • 3 Van het onderzoek, bedoeld in het tweede lid, wordt door de dierenarts en de houder of eigenaar van de runderen, schapen of geiten een verklaring opgesteld volgens het model in bijlage 8.

 • 4 De organisator laat runderen, schapen of geiten toe tot de plaats indien zij vergezeld gaan van de door de dierenarts en de houder of eigenaar ondertekende verklaring, bedoeld in het derde lid.

 • 5 De tentoon te stellen of te keuren runderen, schapen of geiten worden uitsluitend op de plaats aangevoerd en van de plaats afgevoerd met vervoermiddelen waarvoor krachtens de Wegenverkeerswet 1994 een kentekenbewijs of registratiebewijs is afgegeven.

 • 6 Runderen, schapen of geiten worden zo spoedig mogelijk na afloop van de tentoonstelling of keuring rechtstreeks vervoerd naar:

  • a. een in Nederland gelegen slachthuis, of

  • b. het bedrijf van herkomst.

Artikel 50a

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

In zoverre in afwijking van artikel 50, leden 2, 3 en 4, worden geiten of schapen toegelaten tot een tentoonstelling of keuring als de houder of eigenaar van de ten toon te stellen of te keuren geiten of schapen de dieren klinisch heeft laten onderzoeken door een dierenarts op het terrein van de tentoonstelling of keuring en de resultaten van het onderzoek geen belemmering vormen voor de tentoonstelling of keuring van de betrokken dieren.

Artikel 51

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Eenieder, die het deel van de plaats, waar runderen, schapen of geiten verblijven, betreedt of verlaat, ontsmet zijn schoeisel door middel van voorzieningen, die duidelijk zichtbaar aanwezig zijn bij elke in- en uitgang van voornoemd deel van de plaats.

 • 2 Op de plaats zijn voor de reiniging en ontsmetting van vervoermiddelen, waarmee evenhoevigen worden vervoerd, één of meer installaties aanwezig die water leveren van voldoende druk voor een deugdelijke en efficiënte reiniging en ontsmetting.

 • 3 Artikel 31, eerste lid, is niet van toepassing bij het uitladen van evenhoevigen op een plaats, onder de voorwaarde dat het vervoermiddel na het uitladen op de plaats aanwezig blijft en met dezelfde evenhoevigen wordt geladen.

 • 4 Voordat een vervoermiddel, dat geladen is met runderen, schapen of geiten, de plaats verlaat, reinigt en ontsmet de bestuurder de wielen en wielkasten van dat vervoermiddel met een toegelaten ontsmettingsmiddel op zodanige wijze dat de bioveiligheid niet in gevaar komt.

Artikel 52

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 2 De organisator bewaart de administratie, bedoeld in het eerste lid, tot ten minste drie maanden na afloop van de tentoonstelling of keuring.

 • 3 De organisator houdt de administratie zodanig bij dat de ambtenaren als bedoeld in artikel 114 van de wet op basis hiervan alle aan- en afgevoerde dieren en de gebruikte vervoermiddelen eenvoudig kunnen traceren.

Hoofdstuk 4a. Voorschriften voor het bijeenbrengen van paardachtigen op een erkend paardenverzamelcentrum en het afvoeren van paardachtigen van een erkend paardenverzamelcentrum

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 52a

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Op een erkend paardenverzamelcentrum worden niet tegelijkertijd verschillende paardachtigen met een verschillende gezondheidsstatus bijeen gebracht.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing indien paardachtigen met een verschillende gezondheidsstatus in afzonderlijke epidemiologische eenheden afgescheiden van elkaar worden gehouden.

Artikel 52b

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

De aanbieder meldt de aanvang en het einde van een blokperiode uiterlijk om 8:00 uur op de werkdag voorafgaand aan de blokperiode aan de minister.

Artikel 52c

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Vanaf een erkend paardenverzamelcentrum worden paardachtigen voor het einde van een blokperiode rechtstreeks afgevoerd naar één of meer in Nederland of in het buitenland gelegen bestemmingen.

Hoofdstuk 5. Bijeenbrengen van pluimvee, loopvogels en postduiven

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 53

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Markten waarop pluimvee, loopvogels of postduiven worden verhandeld zijn verboden.

 • 2 Het tijdelijk verzamelen op één plaats van pluimvee, loopvogels of postduiven die afkomstig zijn van verschillende plaatsen en vervolgens naar verschillende plaatsen, niet zijnde slachterijen, worden afgevoerd, is verboden.

 • 3 Het organiseren van wedvluchten met postduiven is verboden.

Artikel 54

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 De verboden, bedoeld in artikel 53, tweede en derde lid, zijn niet van toepassing op een keuring of tentoonstelling van sierpluimvee, loopvogels of postduiven of op een wedvlucht van postduiven indien wordt voldaan aan het tweede of derde lid.

 • 2 Op de tentoonstelling of keuring worden slechts pluimvee, loopvogels of postduiven toegelaten en tot de wedvlucht worden slechts postduiven toegelaten, die vergezeld gaan van een op hen betrekking hebbende, volledig ingevulde en ondertekende verklaring van enting tegen Newcastle Disease.

 • 3 Uit de in het tweede lid bedoelde verklaring, waarvan het model als bijlage 6 en bijlage 7 bij deze regeling is gevoegd, blijkt dat:

  • a. de hoenderachtigen en loopvogels van de desbetreffende houder, voorzover de dieren ouder zijn dan 30 dagen, ten minste twee weken en ten hoogste vijf maanden voor het begin van de tentoonstelling of de keuring op de in bijlage 6 omschreven wijze zijn geënt tegen Newcastle Disease;

  • b. de postduiven van de betreffende houder ten minste twee weken voor het begin van de tentoonstelling, keuring of wedvlucht op de in bijlage 7 omschreven wijze zijn geënt tegen Newcastle Disease overeenkomstig de bij de registratie van de entstof gegeven voorschriften betreffende het entschema en de dosering.

Artikel 55

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Onverminderd de artikelen 53 en 54 is het tijdelijk op één plaats bijeenbrengen van pluimvee, loopvogels of postduiven afkomstig van verschillende plaatsen toegestaan, indien is voldaan aan het tweede of derde lid.

 • 2 Degene, die voornemens is pluimvee, loopvogels of postduiven afkomstig van verschillende plaatsen tijdelijk op één plaats te bijeen te brengen, is gehouden:

  • a. van dit voornemen ten minste acht dagen van tevoren kennis te gegeven aan de minister;

  • b. de dieren, alvorens deze toe te laten, bij de plaats van aanvoer op zijn kosten te laten onderzoeken door één of meer dierenartsen.

 • 3 In afwijking van het tweede lid is degene die voornemens is postduiven voor een wedvlucht bijeen te brengen gehouden van dit voornemen jaarlijks een overzicht aan de minister te doen toekomen. De minister kan besluiten de postduiven, alvorens deze bij de wedvlucht worden toegelaten, bij de plaats van aanvoer te laten onderzoeken door één of meer dierenartsen, op kosten van degene die de postduiven voor de wedvlucht heeft bijeengebracht.

Hoofdstuk 6. Kwaliteitssystemen preventie

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 56

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Een kwaliteitssysteem kan door de minister worden erkend indien door een rechtspersoon als bedoeld in artikel 59, eerste lid, wordt aangetoond dat:

 • a. het beheer en de inrichting in handen is van een rechtspersoon die voldoet aan de voorschriften, bedoeld in de artikelen 59 en 62;

 • b. voldaan wordt aan de voorschriften, bedoeld in de artikelen 60 en 61;

 • c. voldaan wordt aan de eisen, bedoeld in artikel 63.

Artikel 57

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 De erkenning van een kwaliteitssysteem geschiedt op aanvraag van de in artikel 59, eerste lid, bedoelde rechtspersoon.

 • 2 De aanvraag wordt schriftelijk bij de minister ingediend.

 • 3 Op de aanvraag wordt binnen 90 dagen na ontvangst van de aanvraag een besluit genomen.

 • 4 Bij de aanvraag worden in elk geval de volgende gegevens verstrekt:

  • a. de naam en het adres van de rechtspersoon;

  • b. de naam en het adres van de in artikel 60, vierde lid, bedoelde instanties;

  • c. een opgave van de namen en adressen van de deelnemende personen, rechtspersonen en samenwerkingsverbanden;

  • d. een overzicht van:

Artikel 58

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Indien een kwaliteitssysteem niet meer aan de eisen, bedoeld in artikel 56, voldoet kan de minister:

  • a. nadere voorwaarden verbinden aan de erkenning;

  • b. de erkenning met onmiddellijke ingang schorsen of intrekken.

 • 2 De minister kan de nadere voorwaarden opheffen of een schorsing beëindigen indien ten genoegen van de minister is aangetoond dat het kwaliteitssysteem weer volledig aan alle eisen voldoet.

Artikel 59

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 2 De wijze van de inrichting en het beheer en alle overige werkprocessen van de in het eerste lid bedoelde rechtspersoon zijn overzichtelijk, duidelijk en volledig beschreven in één of meer schriftelijke stukken.

 • 3 De inrichting en het beheer van het kwaliteitssysteem voldoen aan de criteria van ISO 9001 zoals die zijn gedeponeerd bij het Nederlands Normalisatie-instituut te Delft.

Artikel 60

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 De rechtspersoon, bedoeld in artikel 59, eerste lid, verplicht de deelnemers om de eisen, bedoeld in artikel 63, en de daarop gebaseerde inhoudelijke normen, na te leven.

 • 2 De rechtspersoon, bedoeld in artikel 59, eerste lid, voorziet in een doeltreffend systeem van controle op de naleving van de in het kwaliteitssysteem vastgelegde verplichtingen.

 • 3 Het controlesysteem zal in elk geval bestaan uit adequate controles op de eisen, bedoeld in artikel 63, en de daarop gebaseerde inhoudelijke normen van het kwaliteitssysteem.

 • 4 De controles worden uitgevoerd door één of meer onafhankelijke, deskundige instanties.

 • 5 Een instantie als bedoeld in het vierde lid, is geaccrediteerd door de Nederlandse Raad voor Accreditatie of door een gelijkwaardige buitenlandse instantie is verklaard dat de instantie voldoet aan de relevante criteria van ISO 17021 zoals die zijn gedeponeerd bij het Nederlands Normalisatie-instituut te Delft.

Artikel 61

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 De rechtspersoon, bedoeld in artikel 59, eerste lid, voorziet in een doeltreffend systeem van oplegging van sancties bij niet-naleving van de eisen, bedoeld in artikel 63.

 • 2 De rechtspersoon, bedoeld in artikel 59, voorziet er in elk geval in dat de mogelijkheid bestaat om bij niet-naleving de volgende sancties op te leggen:

  • a. oplegging van een boete;

  • b. schorsing of uitsluiting van deelname het kwaliteitssysteem.

Artikel 62

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 2 De rechtspersoon, bedoeld in artikel 59, eerste lid, verstrekt maandelijks een overzicht van de opgelegde sancties, bedoeld in artikel 61, eerste lid, voor zover deze betrekking hebben op de eisen, bedoeld in artikel 63, waaronder de aanleiding en aard van de sanctie, aan de minister.

 • 3 Indien als gevolg van een beëindiging van de deelname aan een kwaliteitssysteem met wederzijds goedvinden een deelnemer niet langer deelneemt aan dat kwaliteitssysteem, maakt de rechtspersoon, bedoeld in artikel 59, eerste lid, daarvan onverwijld melding aan de minister.

 • 4 Indien als gevolg van een sanctie als bedoeld in artikel 61, eerste lid, een deelnemer is geschorst of uitgesloten van deelname aan een kwaliteitssysteem, maakt de rechtspersoon, bedoeld in artikel 59, eerste lid, daarvan onverwijld melding aan de minister.

 • 5 Het kwaliteitssysteem dient te beschikken over een geautomatiseerd systeem waarmee de minister op ieder moment inzage kan hebben in de deelnemers aan de kwaliteitssysteem.

Artikel 63

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Het doel van een kwaliteitssysteem is:

  • a. de preventie van insleep en verspreiding van besmettelijke dierziekten;

  • b. het waarborgen van de gezondheid van te vervoeren evenhoevigen;

  • c. het waarborgen van het welzijn van de evenhoevigen.

 • 2 Om het doel, bedoeld in het eerste lid, te bereiken dient het kwaliteitssysteem tenminste de volgende aspecten te omvatten:

  • a. de belading van vervoermiddelen;

  • b. de reiniging en ontsmetting van vervoermiddelen;

  • c. het bijhouden van registers van aantallen evenhoevigen en de identificatiegegevens van deze evenhoevigen;

  • d. welke maatregelen worden genomen indien het vermoeden bestaat van ziekte van te vervoeren evenhoevigen;

  • e. op welke wijze er wordt voldaan aan de voorschriften van Verordening (EG) nr. 1/2005;

 • 3 Voor zover het kwaliteitssysteem betrekking heeft op artikel 33, derde lid, dienen er minimaal 100 vervoerders deel te nemen.

 • 4 Voor zover het kwaliteitssysteem betrekking heeft op de artikelen 44, tweede lid, 45, vierde lid, of 46, tweede lid, dienen er minimaal 10 personen, rechtspersonen of samenwerkingsverbanden bestaande uit vervoerders en eigenaren of exploitanten van verzamelcentra, deel te nemen.

Titel 3. Monitoring en maatregelen dierziekten

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Hoofdstuk 1. Monitoring en maatregelen ziekten bij varkens en runderen

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

§ 1. Monitoring en maatregelen ziekten bij varkens

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 82

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Het is verboden:

  • a. een of meer varkens te ontvangen op een varkenshouderijbedrijf;

  • b. een of meer varkens op een varkenshouderijbedrijf te houden, of

  • c. een of meer varkens die zich op een varkenshouderijbedrijf bevinden, af te voeren.

 • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing indien:

  • a. de eigenaar of exploitant van het bedrijf, dan wel diens vertegenwoordiger, dan wel degene die op dat bedrijf een of meer varkens houdt, varkens die verschijnselen van een besmettelijke dierziekte vertonen, behandelt of laat behandelen en binnen 24 uur nadat die behandeling is ingesteld, bloed is afgenomen en is ingestuurd ten behoeve van onderzoek op de aanwezigheid van een besmettelijke dierziekte;

  • b. de eigenaar of exploitant van het bedrijf, dan wel diens vertegenwoordiger, dan wel degene die op dat bedrijf een of meer varkens houdt, voor zover op dat bedrijf varkens mogelijk ten gevolge van een besmettelijke dierziekte zijn gestorven, een representatief aantal van die dieren ter sectie heeft ingestuurd ten behoeve van onderzoek op de aanwezigheid van klassieke varkenspest.

§ 2. Monitoring ziekte van Aujeszky

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 82a

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 Een houder van varkens laat iedere viermaandelijkse periode die loopt van januari tot en met april, van mei tot en met augustus en van september tot en met december, ten minste 8 milliliter bloed afnemen bij drie varkens die:

  • a. ten minste 25 kg zwaar zijn, of

  • b. de zwaarste dieren zijn.

 • 2 Het is toegestaan om het bloed, bedoeld in het eerste lid, af te laten nemen nadat de dieren zijn gedood.

 • 3 Het eerste lid is niet van toepassing, indien het aantal gehouden varkens, uitgezonderd zogende biggen, gedurende de periode, bedoeld in het eerste lid, minder dan 31 bedraagt.

Artikel 82b

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 2 De monsters worden uiterlijk op de werkdag na de dag dat ze zijn genomen aangeleverd bij het laboratorium, bedoeld in het eerste lid.

 • 3 Bij aanlevering van de monsters worden in ieder geval de volgende gegevens aangegeven:

  • a. gegevens ter identificatie van de houder van de dieren, van degene die het monster heeft genomen en van de dieren die zijn bemonsterd;

  • b. gegevens omtrent de monsters;

  • c. de dagtekening;

  • d. de handtekening van de inzender van de monsters.

Artikel 82c

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 De houder bewaart de uitslag van het onderzoek, bedoeld in artikel 82b, eerste lid, en de gegevens, bedoeld in het derde lid van dat artikel, gedurende twee jaar.

 • 2 De houder registreert de uitslag, bedoeld in het eerste lid, bij de minister.

§ 3. Endemische leukose bij runderen

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 82d

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • rund: een rund ouder dan 24 maanden.

Artikel 82e

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 De eigenaar of exploitant van een slachthuis laat steekproefsgewijs aan de slachtlijn bloedmonsters nemen en staat deze af ten behoeve van de monitoring van endemische leukose bij runderen.

 • 2 Bloedmonsters worden van individuele runderen, ouder dan twee jaar, van niet-melk leverende bedrijven, genomen.

 • 3 Er worden geen monsters samengevoegd van verschillende runderen of bedrijven.

 • 5 De eigenaar of exploitant van een slachthuis houdt een administratie bij van de bemonstering.

Artikel 82f

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

De houder van runderen staat toe dat steekproefsgewijs een monster van de tankmelk door een daartoe aangewezen laboratorium wordt onderzocht ten behoeve van de monitoring van endemische leukose bij runderen.

Hoofdstuk 2. Monitoring en maatregelen ziekten bij pluimvee

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

§ 1. Monitoring en maatregelen ziekten bij pluimvee

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 83

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 2 Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet indien wordt voldaan aan artikel 84.

Artikel 84

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

 • 1 De ondernemer meldt onverwijld aan het landelijk telefoonnummer voor dierziekten elke verhoogde sterfte:

  • a. van leghennen, vermeerderingsdieren of vleeskuikens, die ouder zijn dan 10 dagen op twee opeenvolgende dagen van 0,5% of meer per koppel per dag;

  • b. van vleeskalkoenen op twee opeenvolgende dagen van 1% of meer per koppel per dag, en

  • c. van AI-gevoelige dieren van meer dan 3% per week.

 • 2 De ondernemer consulteert een dierenarts indien bij AI-gevoelige dieren:

  • a. een klinisch probleem zichtbaar is;

  • b. er op twee opeenvolgende dagen een reductie van voer- of drinkwateropname is van meer dan 5% per dag, en

  • c. voor zover het leghennen of vermeerderingsdieren betreft, er op twee opeenvolgende dagen een reductie van de eiproductie is van 5% of meer per dag.

 • 3 Indien er geen sprake is van aviaire influenza of Newcastle disease doet de dierenarts binnen acht uur melding van het klinische probleem van de desbetreffende dieren of van de omstandigheden, bedoeld in het tweede lid, onderdelen b en c, en van de naam- en adresgegevens van het bedrijf aan de Gezondheidsdienst voor Dieren.

§ 2. Monitoring aviaire influenza

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Artikel 85