Besluit aanwijzing toezichthouders Kaderwet EZ-subsidies

[Regeling vervallen per 04-03-2011 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2011.]
Geldend van 08-01-2010 t/m 31-12-2010

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 7 juni 2005, nr. WJZ 5034730, houdende aanwijzing van personen belast met het toezicht als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Kaderwet EZ-subsidies (Besluit aanwijzing toezichthouders Kaderwet EZ-subsidies)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 8, eerste lid, van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 04-03-2011]

Als personen, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Kaderwet EZ-subsidies bepaalde, worden aangewezen:

  • a. de ambtenaren van de Auditdienst van het Ministerie van Economische Zaken;

  • b. de taakmanagers, de manager speciale controles en handhaving van het taakveld fiscale en regionale innovatiestimulering en het hoofd van de afdeling Interne Controle van het Agentschap NL van het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel 3

[Vervallen per 04-03-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 04-03-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Kaderwet EZ-subsidies.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 juni 2005

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina