Regeling aanvulling schoolbudget VO augustus 2005 - december 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-07-2005 t/m 31-12-2006

Regeling aanvulling schoolbudget VO augustus 2005 - december 2006

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

Besluit

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 2. Toekenning van middelen

[Vervallen per 01-01-2007]

  • 1 Het bevoegd gezag van een school heeft ten behoeve van de periode 1 augustus 2005 tot en met 31 december 2006 aanspraak op een aanvullende bekostiging voor het versterken van het beleidsvoerend vermogen en het realiseren van vernieuwingen in het voortgezet onderwijs. Deze aanvullende bekostiging is gebaseerd op een bedrag van €  38,- per leerling.

  • 2 De hoogte van de aanvullende bekostiging wordt eenmalig berekend op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober 2004.

Artikel 3. Betaling

[Vervallen per 01-01-2007]

  • 1 Het bevoegd gezag van een school ontvangt in oktober 2005 een éénmalig besluit omtrent de toekenning van de aanvullende bekostiging.

  • 2 De aanvullende bekostiging wordt in twee termijnen betaald: in november 2005 32% en in april 2006 de resterende 68%.

Artikel 4. Geen aanvraagprocedure

[Vervallen per 01-01-2007]

Scholen ontvangen de aanvullende bekostiging zonder voorafgaande aanvraagprocedure.

Artikel 5. Financiële verantwoording

[Vervallen per 01-01-2007]

  • 1 De subsidie wordt verstrekt als tegemoetkoming in uitgaven die zijn verbonden aan het in deze regeling omschreven doel. Verrekening van eventueel niet-bestede middelen of overschotten vindt niet plaats.

  • 2 De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van deze subsidie.

Artikel 6. Inwerkingtreding en expiratie

[Vervallen per 01-01-2007]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Gele katern waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvulling schoolbudget VO augustus 2005 - december 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in het Gele katern worden geplaatst.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina