Verordening HBAG Pootgoedfonds 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 18-09-2005 t/m 31-12-2014

Verordening van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel van 2 juni 2005, houdende instelling van het Pootgoedfonds (Verordening HBAG Pootgoedfonds 2005)

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel;

Gelet op de artikelen 93 en 95 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 3, 5, 10 en 11 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel (Staatsblad 2002 nr. 155), in werking getreden met ingang van 1 januari 2003 (Staatsblad 2002 nr. 386);

Gehoord de commissie pootaardappelen;

Besluit:

§ 1. Pootgoedfonds

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Er is een Pootgoedfonds, dat deel uitmaakt van het vermogen van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel.

 • 2 Het dagelijks bestuur van het hoofdbedrijfschap beheert dit fonds.

 • 3 De baten van het fonds bestaan uit:

  • a) de opbrengst van de heffing uit hoofde van de jaarlijks vast te stellen Heffíngsverordening HBAG Pootgoedfonds

   (voorheen genaamd: Verordening heffingen pootaardappelen);

  • b) de van de middelen van het fonds gekweekte rente.

 • 4 Ten laste van het fonds kan het bestuur van het hoofdbedrijfschap, op voorstel van de commissie pootaardappelen, subsidies en bijdragen verlenen ter financiering van maatregelen en projecten in het belang van de pootaardappelteelt en -afzet.

§ 2. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2003.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening HBAG Pootgoedfonds 2005.

Aalsmeer, 2 juni 2005

R.H. Kamstra

voorzitter

P.M.M. van Ostaijen

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 21 juli 2005.

Terug naar begin van de pagina