Ondermandaatbesluit HBAG 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 03-05-2006 t/m 31-12-2014

Ondermandaatbesluit HBAG 2005

De secretaris van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel en de secretarissen van de commissies van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel;

gelet op de artikelen 107 en 127, tweede lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie, de artikelen 4, 6 en 7, tweede lid van de Verordening HBAG bevoegdheden en werkwijze organen en secretaris 2005 en de daarbij behorende bijlage;

overwegende, dat het om redenen van efficiëntie en motivatie wenselijk is binnen de grenzen van het "Mandaatbesluit HBAG 2005" gebruik te maken van ondermandaat;

Besluit:

[Vervallen per 01-01-2015]

  • I Hun daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden zoals deze zijn vermeld de bijlage behorende bij de Verordening HBAG bevoegdheden en werkwijze HBAG 2005" onder te mandateren aan de in dit overzicht vermelde functionarissen welke zijn opgenomen in de "Tabel Ondermandataris".

  • II De inwerkingtreding van dit besluit te stellen op 3 juni 2005. Dit besluit kan worden aangehaald als "Ondermandaatbesluit HBAG 2005".

Aalsmeer, 2 juni 2005

P.M.M. van Ostaijen

secretaris van het hoofdbedrijfschap

secretaris van de commissie bloemkwekerijproducten

D.J. Immenga

secretaris van de commissie pootaardappelen

L.M. Eijssen

secretaris van de commissie consumptie-, fabrieks- en voeraardappelen

J.E.R. van der Vorm

secretaris van de commissie groenten en fruit

Terug naar begin van de pagina