Verordening HBAG bevoegdheden en werkwijze HBAG 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 03-06-2005 t/m 31-12-2014

Verordening van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel van 2 juni 2005, houdende regels ter zake van de bevoegdheden van de organen en de secretarissen van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel (Verordening HBAG bevoegdheden en werkwijze HBAG 2005)

Het bestuur van hel Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel;

Gelet op de artikelen 92, 95, 98, 118 en 124 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel (Staatsblad 2002 nr. 155), in werking getreden met ingang van 1 januari 2003 (Staatsblad 2002 nr. 386);

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In deze verordening wordt de terminologie van de Wet op de bedrijfsorganisatie en van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel overgenomen en wordt voorts verstaan onder:

a. voorzitter:

de voorzitter van het hoofdbedrijfschap

b. secretaris:

de secretaris van het hoofdbedrijfschap

c. commissie-voorzitter:

de voorzitter van de commissie van het hoofdbedrijfschap die de betreffende aangelegenheid in het bijzonder aangaat

d. commissie-secretaris:

de secretaris van de commissie van het hoofdbedrijfschap die de betreffende aangelegenheid in het bijzonder aangaat

§ 2. Dagelijks Bestuur

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Het dagelijks bestuur is, onverminderd het bepaalde in de wet, bevoegd:

 • a. te beslissen dat het hoofdbedrijfschap optreedt als eisende partij in een rechtsgeding voor de burgerlijke of administratieve rechter of voor arbiters;

 • b. richtlijnen vast te stellen voor het financieel beheer, de werkwijze van het secretariaat, het aangaan van verplichtingen jegens derden en het uitbesteden van werkzaamheden aan derden.

§ 3. Voorzitter

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De voorzitter houdt bestuurlijk toezicht op de goede werking van het secretariaat en de uitvoering door de secretaris van de verordeningen en besluiten van het (dagelijks) bestuur en de voorzitter. Hij is bevoegd de secretaris daaromtrent nadere aanwijzingen te geven.

 • 2 De voorzitter tekent namens het bestuur bij indienstneming of ontslag van de secretaris.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De voorzitter is bevoegd:

  • a. te beslissen over het voeren van verweer door het hoofdbedrijfschap voor de burgerlijke of administratieve rechter of voor arbiters en de secretaris of een commissie-secretaris hiertoe te mandateren;

  • b. het voeren van verweer voor de burgerlijke of administratieve rechter of voor arbiters en de secretaris of een commissie-secretaris hiertoe te mandateren;

  • c. de secretaris of een commissie-secretaris te mandateren om besluiten te nemen en deze besluiten en andere schriftelijke bescheiden van het hoofdbedrijfschap, voor zover dit niet reeds door het bestuur bij verordening is bepaald, te ondertekenen;

  • d. een commissie-secretaris te mandateren om een aanmaning te doen uitgaan als bedoeld in artikel 127, tweede lid van de wet. Deze commissie-secretaris kan deze bevoegdheid aan functionarissen in ondermandaat geven.

 • 2 Een (onder) mandaatbesluit behoeft vooraf de goedkeuring van het dagelijks bestuur en kan te allen tijde worden gewijzigd en ingetrokken.

§ 4. Secretaris

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Op de indienstneming, het ontslag, het loon en de andere arbeidsvoorwaarden van de secretaris en het overige personeel van het hoofdbedrijfschap zijn van toepassing de in de Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie vastgestelde regelen.

 • 2 De secretaris draagt zorg voor indienstneming en ontslag van het overige personeel van het hoofdbedrijfschap.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

1. De secretaris is namens het bestuur bevoegd tot dan wel belast met:

 • a. de voorbereiding van voorstellen voor begroting en jaarrekening aan het dagelijks bestuur;

 • b. de voorbereiding - waar nodig in overleg met de commissiesecretarissen - van beleids- en adviesvoorstellen, verordeningen en besluiten voor het bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter;

 • c. de dagelijkse leiding van het secretariaat van het hoofdbedrijfschap, terwijl de commissie-secretarissen namens het bestuur belast zijn met de dagelijkse leiding van het secretariaat van hun commissie;

 • d. het vaststellen van interne procedures en instructies;

 • e. het (doen) uitvoeren van

  • -

   het bepaalde in de wet, het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel, in verordeningen en besluiten

  • -

   van alle voorkomende taken en werkzaamheden door het (dagelijks) bestuur vastgesteld,

  voorzover deze uitvoering niet van rechtswege of krachtens verordening of besluit aan het dagelijks bestuur of de voorzitter toekomt- De secretaris kan deze bevoegdheid aan een commissie-secretaris of functionarissen in ondermandaat geven.

 • f. het nemen van beslissingen, verband houdende met het dagelijks beheer van het vermogen en van de inkomsten en uitgaven, onverminderd het bepaalde in artikel 123 van de wet. Hij legt daaromtrent verantwoording af aan het dagelijks bestuur;

 • g. het onder het stellen van nadere voorwaarden aan derden uitbesteden van taken en werkzaamheden, indien het dagelijks bestuur hier vooraf goedkeuring aan heeft verleend;

 • h. het namens het hoofdbedrijfschap of één van de commissies van het hoofdbedrijfschap afgeven van verklaringen ter vaststelling van hem bekend zijnde feiten, verband houdende met de werkzaamheden van het hoofdbedrijfschap of van één van de commissies van het hoofdbedrijfschap;

 • j. het nemen van beslissingen op bezwaarschriften aangaande het hoofdbedrijfschap en de commissie-secretarissen tot het nemen van beslissingen op bezwaarschriften aangaande hun commissie, met dien verstande dat - ingeval de secretaris c.q. commissie-secretaris de in bezwaar bestreden beslissing in mandaat heeft genomen -zijn voorzitter respectievelijk commissie-voorzitter is gemandateerd te beslissen op bezwaarschriften.

§ 5. (Onder)mandaat

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De voorzitter kan zijn daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden zoals deze zijn vermeld in de als bijlage bij deze verordening opgenomen "Mandaat- en Ondermandaatoverzicht HBAG 2005 mandateren aan een commissie-secretaris.

 • 2 Een commissie-secretaris kan de daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden zoals deze zijn vermeld in de als bijlage bij deze verordening opgenomen "Mandaat- en Ondermandaatoverzicht HBAG 2005 ondermandateren aan de in dit overzicht vermelde functionarissen welke zijn opgenomen in de "Tabel ondermandateris".

 • 4 Indien een bevoegdheid krachtens (onder)mandaat wordt uitgeoefend, worden de daarop betrekking hebbende documenten als volgt ondertekend: Namens .....(het bestuursorgaan)........van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel, gevolgd door de naam en functie, alsmede de handtekening van de (onder)mandataris.

Aalsmeer, 2 juni 2005

R.H. Kamstra

voorzitter

P.M.M. van Ostaijen

secretaris

Bijlage behorende bij de Verordening HBAG bevoegdheden en werkwijze HBAG 2005

[Vervallen per 01-01-2015]

Mandaat-en Ondermandaatoverzicht HBAG 2005

Tabel Mandataris:

Overzicht van de door het bestuur en de voorzitter van het hoofdbedrijfschap gemandateerde bevoegdheden aan de secretaris van het hoofdbedrijfschap c.q. de secretaris van de commissie van het hoofdbedrijfschap die de betreffende aangelegenheid in het bijzonder aangaat.

Tabel Ondermandataris:

Overzicht van de door de secretaris van het hoofdbedrijfschap c.q. de secretaris van de commissie van het hoofdbedrijfschap die de betreffende aangelegenheid in het bijzonder aangaat ondergemandateerde bevoegdheden.

nr.

omschrijving bevoegdheid

juridische grondslag

bevoegd orgaan

Tabel mandataris

Tabel Onder- mandataris

1.

Te beslissen over het voeren van verweer door het hoofd bedrijfschap voor de burgerlijke- of administratieve rechter of voor arbiters

Artikel 4, eerste lid sub a van de Verordening HBAG bevoegdheden en werkwijze HBAG 2005

voorzitter

secretaris / commissie -secretaris

 

2.

Het voeren van verweer door het hoofdbedrijfschap voor de burgerlijke- of administratieve rechter of voor arbiters

Artikel 107 van de Wet op de bedrijfsorganisatie; Artikel 4, eerste lid sub b van de Verordening HBAG bevoegdheden en werkwijze HBAG 2005

voorzitter

secretaris / commissie -secretaris

 

3.

Het nemen van besluiten en ondertekenen van deze en andere schriftelijke bescheiden van het hoofdbedrijfschap, voor zover dit niet reeds door het bestuur bij verordening is bepaald

Artikel 4, eerste lid sub c van de Verordening HBAG bevoegdheden en werkwijze HBAG 2005

voorzitter

secretaris / commissie -secretaris

 

4.

De bevoegdheden met betrekking tot het ondertekenen en doen uitgaan van dwangbevelen

Artikel 127, eerste lid Wet op de bedrijfsorganisatie

voorzitter

commissie -secretaris

 

5.

Het ondertekenen en doen uitgaan van aanmaningen

Artikel 127, tweede lid Wet op de bedrijfsorganisatie; Artikel 4, eerste lid sub d van de Verordening HBAG bevoegdheden en werkwijze HBAG 2005

voorzitter

commissie-

secretaris

betrokken (plv.) administrateur

6.

Het vertegenwoordigen van het hoofdbedrijfschap in en buiten rechte

Artikel 107 Wet op de bedrijfsorganisatie

voorzitter

secretaris/commissie

 

7.

Het (doen) uitvoeren van het bepaalde in de wet, het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschsp Agrarische Groothandel, verordeningen en besluiten

Artikel 6, eerste lid sub e, eerste gedachtenstreepje van de Verordening HBAG bevoegdheden en werkwijze HBAG 2005

bestuur

secretaris

secretaris van de commissie consumptie-, fabrieks- en voeraadappeten

8.

Het (doen) uitvoeren van alle voorkomende taken en werkzaamheden door het (dagelijks) bestuur vastgesteld, voorzover deze uitvoering niet van rechtswege of krachtens verordening of besluit aan het dagelijks bestuur of de voorzitter toekomt.

Artikel 6, eerste lid sub e, tweede gedachtenstreepje van de Verordening HBAG bevoegdheden en werkwijze HBAG 2005

bestuur

secretaris

commissie- secretaris

9.

Het nemen van beslissingen, verband houdende met het dagelijks beheer van het vermogen en van de inkomsten en uitgaven, onverminderd het bepaalde in artikel 123 van de wet. Hij legt daaromtrent verantwoording af aan het dagelijks bestuur

Artikel 6. eerste lid sub f van de Verordening HBAG bevoegdheden en werkwijze HBAG 2005

bestuur

secretaris / commissie -secretaris

betrokken (plv.) administrateur

10.

Het onder het stellen van nadere voorwaarden aan derden uitbesteden van laken en werkzaamheden

Artikel 6, eerste lid sub g van de Verordening HBAG bevoegdheden en werkwijze HBAG 2005

bestuur

secretaris / commissie- secretaris

 

11.

Het afgeven van verklaringen ter vaststelling van hem bekend zijnde feiten, verband houdende met de werkzaamheden van het hoofdbedrijfschap of van één van de commissies

Artikel 6, eerste lid sub h van de Verordening HBAG bevoegdheden en werkwijze HBAG 2005

bestuur

secretaris / commissie- secretaris

betrokken (plv.) administrateur

12.

Het nemen van beslissingen op bezwaarschriften

Artikel 95, eerste lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie; Artikel 6, eerste lid sub i van de Verordening HBAG bevoegdheden en werkwijze HBAG 2005

bestuur

secretaris / commissie -secretaris; Zijn voorzitter / commissie

 
Terug naar begin van de pagina