Inkomstenbelasting, voorkoming van dubbele belasting, voortwenteling van niet-verrekende buitenlandse belasting bij sporters en artiesten

[Regeling vervallen per 09-08-2008 met terugwerkende kracht tot en met 18-07-2008.]
Geldend van 01-06-2005 t/m 17-07-2008

Inkomstenbelasting, voorkoming van dubbele belasting, voortwenteling van niet-verrekende buitenlandse belasting bij sporters en artiesten

De directeur-generaal voor Fiscale Zaken heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Vanuit de praktijk zijn vragen gesteld over de voortwenteling van niet-verrekende buitenlandse (bron)belasting bij sporters en artiesten in verdragssituaties.

In vrijwel alle door Nederland gesloten belastingverdragen is een specifieke regeling opgenomen voor de inkomsten van sporters en artiesten. Uitgangspunt is hierbij dat de werkstaat heffingsbevoegd is. Nederland betrekt het gehele wereldinkomen van een Nederlandse sporter of artiest als binnenlands belastingplichtige in de belastingheffing. Ter voorkoming van dubbele belasting hanteert Nederland in beginsel de verrekeningsmethode: de in het buitenland verschuldigde belasting over de inkomsten van de sporter wordt verrekend met de daarover in Nederland verschuldigde belasting. De verrekening bedraagt maximaal de Nederlandse belasting over de buitenlandse inkomsten (tweede limiet). In tegenstelling tot het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 (hierna: Bvdb 2001), voorzien de belastingverdragen veelal niet in een mogelijkheid tot voortwenteling van de als gevolg hiervan in een jaar niet te verrekenen buitenlandse bronbelasting op inkomsten van sporters en artiesten. In dit kader wordt goedgekeurd dat, voorzover buitenlandse bronbelasting over voordelen en inkomsten uit persoonlijke werkzaamheden van een sporter of artiest onder de werking van de verdragen ter vermijding van dubbele belasting niet of niet geheel kan worden verrekend met de Nederlandse inkomstenbelasting, het niet-verrekende belastingbedrag overeenkomstig artikel 14 Bvdb 2001 onbeperkt in de tijd kan worden voortgewenteld naar volgende jaren. Zie hierbij de Resolutie van 21 juni 1996, IFZ96/619M.

Terug naar begin van de pagina