EZ-intrekkingsregeling 2005

Geldend van 26-06-2005 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 1 juni 2005, nr. WJZ 5028518, houdende intrekking van diverse regelingen op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken (EZ-intrekkingsregeling 2005)

De Minister van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, voor zover het betreft artikel XVIII;

Gelet op de artikelen 49q en 69 van het Algemene Rijksambtenarenreglement, artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 4 van het Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997, de artikelen 4, 7 en 8, tweede lid, van het Besluit instelling, gebiedsindeling en bestuursgrootte kamers van koophandel en fabrieken, de artikelen 2, 7, eerste en tweede lid, 9, tweede lid, 16, tweede lid, 19 en 30 van het Besluit stimulering ruimte voor economische activiteit, artikel 6 van het Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologiestimulering internationale programma’s, artikel 5 van het Besluit subsidies civiele vliegtuigontwikkeling, de artikelen 1, onder f, 6, eerste lid, en 7 van het Besluit subsidies CO2-reductieplan, de artikelen 2, tweede lid, 3, tweede lid, 4, derde lid, 5, 6, 9, 14, tweede lid, en 17 van het Besluit subsidies energieprogramma’s, de artikelen 3, 9, 16, tweede en derde lid, en 19 van het Besluit subsidies exportfinancieringsarrangementen, artikel 7 van het Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000, de artikelen 4, 5, 6, 11, en 12 van het Besluit subsidies zeescheepsnieuwbouw 1994, de artikelen 3 en 4, derde lid, van het Besluit uitkeringen Interreg 1993/94, artikel 4 van het Besluit uitkeringen regioprogramma’s Zuid-Limburg 1993/1994, de artikelen 4 en 17 van de Distributiewet 1939, de artikelen 31, zevende lid, 36, tweede lid, onderdeel d, 40, 48 en 58 van de Elektriciteitswet 1998, artikel 46, tweede lid, van de Grondwet, artikel 10 van de In- en uitvoerwet, artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies, artikel 2 van de Kaderwet verstrekking financiële middelen EZ, artikel 13a, tweede lid, van het Koninklijk besluit van 8 mei 1959 (Stb. 287), houdende regelen betreffende de schadeloosstelling, bedoeld in artikel 5 van de wet van 10 juli 1952 (Stb. 407), ter verzekering van het beschikbaar blijven van goederen voor het geval van oorlog, oorlogsgevaar, daaraan verwante of daarmede verband houdende buitengewone omstandigheden, artikel 6 van de Kredietregeling milieugerichte productontwikkeling 1998, artikel 6a, eerste lid, van de Regeling certificaten warmtekrachtkoppeling Elektriciteitswet 1998, artikel 8 van de Regeling exportfinancieringsarrangement Indonesië, artikel 10 van de Regeling exportfinancieringsarrangement lichte matching, de artikelen 9, eerste lid, en 10 van de Regeling exportfinancieringsarrangement rente-overbruggingsfaciliteit, artikel 12, eerste lid, van de Regeling exportfinancieringsarrangement zware matching, artikel 6, tweede lid, van de Regeling innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten opkomende markten, artikel III, vierde lid, van de Regeling kooldioxide-index warmtekrachtkoppeling Elektriciteitswet 1998, artikel 4, eerste lid, van de Subsidieregeling branchecentra voor technologie 1998, artikel 5, eerste lid, van de Subsidieregeling energie-efficiency- en milieuadviezen Schoner produceren, artikel 5, eerste lid, van de Subsidieregeling erkenningsregelingen, de artikelen 5, 6, eerste lid, 13, derde lid, en 18, tweede lid, van de Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma’s, artikel 5, eerste lid, van de Subsidieregeling kennisoverdracht brancheorganisaties MKB, artikel 9, eerste lid, van de Subsidieregeling kennisoverdracht ondernemers MKB, artikel 5, eerste lid, van de Subsidieregeling managementcursussen Midden- en Oost-Europa 1998, de artikelen 6, eerste lid, en 7, eerste lid, van de Subsidieregeling ondernemerschap en onderwijs, artikel 6, eerste lid, van de Subsidieregeling referentieprojecten milieutechnologie 1998, de artikelen 6, eerste lid, en 7, eerste lid, van de Subsidieregeling scholingsimpuls, artikel 6, eerste lid, van de Subsidieregeling zaaiprojecten life sciences, artikel 20 van de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving, de krachtens artikel 4, eerste lid, van de Vestigingswet Bedrijven 1954 vastgestelde vestigingsbesluiten, artikel 3 van de wet van 25 januari 1951 (Stb. 24), houdende nadere voorzieningen in verband met de uitvoering van de ambten van minister zonder portefeuille en van staatssecretaris en de artikelen 1, derde lid, onder c, en 24, achtste lid, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen;

Besluit:

§ 1. Intrekking regelingen betreffende subsidies

Artikel I. Bedrijfsgericht technologisch onderzoek

De Regeling van de Minister van Economische Zaken van 30 januari 1995, nr. 94096150, houdende wijziging Subsidieregeling bedrijfsgericht technologisch onderzoek door collectiviteiten 1994 en vaststelling van het voor 1995 beschikbare budget (Stcrt. 23) wordt ingetrokken.

Artikel II. Bedrijfsgerichte technologiestimulering internationale programma’s

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 21 april 1995, nr. WJA/JZ 95027721, houdende wijziging Uitvoeringsregeling BTIP en vaststelling budget 1995 (Stcrt. 81);

 • b. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 29 januari 1996, nr. WJA/JZ 95085312, houdende vaststelling van het beschikbare budget voor het doen van subsidietoezeggingen op in 1996 ontvangen aanvragen op grond van het Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologiestimulering internationale programma’s (Stcrt. 21).

Artikel III. Besluit subsidies energieprogramma’s

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Uitvoeringsregeling BSE-Demos;

 • b. Uitvoeringsregeling BSE-duurzame energie;

 • c. Uitvoeringsregeling BSE-gebouwde omgeving en ruimtelijke aspecten;

 • d. Uitvoeringsregeling BSE-NECST;

 • e. Uitvoeringsregeling BSE 1998-I;

 • f. Uitvoeringsregeling BSE 1998-II;

 • g. Uitvoeringsregeling BSE 1998-III;

 • h. Uitvoeringsregeling BSE 1999-I;

 • i. Uitvoeringsregeling BSE 1999-II;

 • j. Uitvoeringsregeling BSE 1999-III;

 • k. Uitvoeringsregeling BSE 1999-IV;

 • l. Uitvoeringsregeling BSE 1999-V;

 • m. Uitvoeringsregeling BSE 2000-I;

 • n. Uitvoeringsregeling BSE 2000-IA;

 • o. Uitvoeringsregeling BSE 2000-II;

 • p. Uitvoeringsregeling BSE 2000-IIA;

 • q. Uitvoeringsregeling BSE 2000-III;

 • r. Uitvoeringsregeling BSE 2000-IIIA;

 • s. Uitvoeringsregeling BSE 2001-I;

 • t. Uitvoeringsregeling BSE 2001-II;

 • u. Uitvoeringsregeling BSE 2002-CRUST;

 • v. Uitvoeringsregeling BSE-2002 duurzame energie;

 • w. Uitvoeringsregeling BSE-2002 programma energiebesparing door innovatie;

 • x. Uitvoeringsregeling BSE-2003 duurzame energie;

 • y. Uitvoeringsregeling BSE-2003 programma energiebesparing door innovatie;

 • z. Uitvoeringsregeling BSE-2004 duurzame energie;

 • aa. Uitvoeringsregeling BSE-2004 programma energiebesparing door innovatie;

 • bb. Uitvoeringsregeling energieprogramma’s;

 • cc. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 4 april 1995, nr. WJA/JZ 95024380, houdende vaststelling van enige energieprogramma's, de daarvoor beschikbare bedragen en de periodes in 1995 waarin aanvragen om subsidie met betrekking tot die programma's kunnen worden ingediend (Stcrt. 69);

 • dd. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 3 mei 1995, nr. WJA/JZ 95030145, houdende vaststelling enige energieprogramma’s (tweede tranche) 1995 (Stcrt. 87);

 • ee. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 3 juli 1995, nr. WJA/JZ 95039936, houdende vaststelling energieprogramma’s (derde tranche) (Stcrt. 126);

 • ff. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 14 december 1995, nr. WJA/JZ 95079714, houdende vaststelling energieprogramma’s en beschikbare bedragen (Stcrt. 247);

 • gg. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 22 april 1996, nr. WJA/JZ96023832, houdende vaststelling van enige energieprogramma’s, de daarvoor beschikbare bedragen en de periodes in 1996 waarin aanvragen om subsidie met betrekking tot die programma’s kunnen worden ingediend (eerste tranche) (Stcrt. 79);

 • hh. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 3 juni 1996, nr. WJA/JZ 96031826, houdende vaststelling enige energieprogramma’s (tweede tranche) 1996 (Stcrt. 105);

 • ii. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 14 augustus 1996, nr. 96048564, houdende vaststelling van enige energieprogramma’s, de daarvoor beschikbare bedragen en de periodes in 1996 waarin aanvragen om subsidie met betrekking tot die programma’s kunnen worden ingediend (derde tranche) (Stcrt. 156);

 • jj. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 17 oktober 1996, nr. WJA/JZ 96063339, houdende wijziging vaststelling energieprogramma’s (tweede tranche) (Stcrt. 202);

 • kk. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 18 december 1996, nr. WJA/JZ 96077533, houdende wijziging enige energieprogramma’s en vaststelling energieprogramma (Stcrt. 246);

 • ll. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 13 maart 1997, nr. 97010306, houdende vaststelling energieprogramma’s (eerste tranche) (Stcrt. 52);

 • mm. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 3 juli 1997, nr. WJA/JZ 97039454, houdende vaststelling energieprogramma’s en beschikbare bedragen 1997 (tweede tranche) (Stcrt. 126);

 • nn. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 11 december 1997, nr. WJA/JZ 97075680, houdende wijziging van een energieprogramma, wijziging van voor reeds eerder vastgestelde energieprogramma’s beschikbare bedragen alsmede wijzigingen van de periodes in 1997 dat aanvragen om subsidies voor die energieprogramma’s kunnen worden ingediend (Stcrt. 242);

 • oo. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 11 juni 2001, nr. WJZ 01026365, houdende delegatie bevoegdheid besluiten te nemen o.g.v. Uitvoeringsregeling BSE-duurzame energie en Uitvoeringsregeling BSE-Demos (Stcrt. 125);

 • pp. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 20 november 2003, nr. WJZ 3062795, houdende wijziging van de BSE-formulieren in verband met gewijzigde interpretatie van het Milieusteunkader (Stcrt. 226).

Artikel IV. Borgstelling MKB-kredieten

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 9 december 1999, nr. WJZ/JZ 99074162, houdende subsidieplafond 2000 borgstelling MKB-kredieten (Stcrt. 245);

 • b. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 30 november 2000, nr. WJZ 00071498, houdende subsidieplafond 2001 Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997 (Stcrt. 238);

 • c. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 december 2001, nr. WJZ 01061676, houdende subsidieplafond 2002 Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997(Stcrt. 243);

 • d. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 9 december 2002, nr. WJZ 02059577, houdende subsidieplafond 2003 Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997(Stcrt. 240);

 • e. Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 14 december 2003, nr. WJZ 3071559, houdende vaststelling van het subsidieplafond voor 2004 op grond van het Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997 (Stcrt. 249).

Artikel V. Branchegewijze informaticastimulering

De Subsidieregeling branchegewijze informaticastimulering wordt ingetrokken.

Artikel VI. Civiele vliegtuigontwikkeling

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 20 augustus 2001, nr. WJZ 01038884, houdende subsidieplafond 2001 Besluit subsidies civiele vliegtuigontwikkeling (Stcrt. 161);

 • b. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 10 december 2001, nr. WJZ 01063100, houdende subsidieplafond 2002 Besluit subsidies civiele vliegtuigontwikkeling (Stcrt. 242);

 • c. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 5 december 2003, nr. WJZ 3071123, tot wijziging van het subsidieplafond voor 2003 en vaststelling van het subsidieplafond voor 2004 op grond van het Besluit subsidies civiele vliegtuigontwikkeling (Stcrt. 243).

Artikel VII. Co2-reductieplan

De Regeling van de Minister van Economische Zaken van 8 oktober 2002, nr. WJZ 02047464, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidies CO2-reductieplan 2001 en het uitschrijven van een nieuwe tender (Stcrt. 194) wordt ingetrokken.

Artikel VIII. Energie-efficiënte combinaties met w/k systemen

De Subsidieregeling nieuwe energie-efficiënte combinaties met w/k-systemen 1998 wordt ingetrokken.

Artikel IX. Erkenningsregelingen

De Regeling van de Minister van Economische Zaken van 18 oktober 1994, nr. 94067303, houdende beschikbaar bedrag Subsidieregeling erkenningsregelingen (Stcrt. 201) wordt ingetrokken.

Artikel X. Exportfinanciering

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 30 december 1993, nr. 93097372, houdende wijziging Subsidieregeling exportfinanciering (Stcrt. 252);

 • b. Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 17 december 1998, nr. WJZ/JZ 98083105, houdende wijziging Regeling exportfinancieringsarrangement lichte matching (Stcrt. 249);

 • c. Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 17 december 1998, nr. WJZ/JZ 98083109, houdende wijziging Regeling exportfinancieringsarrangement rente-overbruggingsfaciliteit (Stcrt. 249);

 • d. Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 17 december 1998, nr. WJZ/JZ 98083241, houdende wijziging Regeling exportfinancieringsarrangement Indonesië (Stcrt. 249);

 • e. Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 14 december 1999, nr. WJZ/JZ 99075801, houdende subsidieplafonds 2000 regelingen exportfinancieringsarrangement (Stcrt. 243);

 • f. Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 13 december 2000, nr. WJZ 00076018, houdende vaststelling subsidieplafonds 2001 op grond van enkele regelingen exportfinancieringsarrangement (Stcrt. 244);

 • g. Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 11 december 2001, nr. WJZ 01061966, houdende vaststelling van de subsidieplafonds voor 2002 op grond van de Regeling exportfinancieringsarrangement lichte matching, de Regeling exportfinancieringsarrangement zware matching en de Regeling exportfinancieringsarrangement rente-overbruggingsfaciliteit (Stcrt. 242);

 • h. Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 1 december 2002, nr. WJZ 02060103, houdende vaststelling van de subsidieplafonds voor 2003 op grond van de Regeling exportfinancieringsarrangement rente-overbruggingsfaciliteit 2002 en de Regeling exportfinancieringsarrangement zware matching (Stcrt. 234);

 • i. Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 10 december 2003, WJZ 3071774, houdende intrekking van de Regeling exportfinancieringsarrangement rente-overbruggingsfaciliteit 2002 en vaststelling van het subsidieplafond voor 2004 van de Regeling exportfinancieringsarrangement zware matching (Stcrt. 245).

Artikel XI. Exportmedewerkers midden- en kleinbedrijf

De Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 4 december 1998, nr. WJA/JZ 98074589, houdende wijziging Subsidieregeling exportmedewerkers midden- en kleinbedrijf en uitvoering van artikel 4, eerste lid, (Stcrt. 240) wordt ingetrokken.

Artikel XII. Innovatiegerichte onderzoekprogramma’s

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 5 februari 1999, nr. 99006179 WJZ/JZ, houdende wijziging Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma’s 1999 (Stcrt. 30);

 • b. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 14 februari 2000, nr. WJZ 00009781, houdende wijziging Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma’s en vaststelling subsidieplafonds 2000 (Stcrt. 34);

 • c. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 9 maart 2001, nr. WJZ 01013058, houdende vaststelling subsidieplafonds 2001 Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma’s (Stcrt. 50);

 • d. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 21 september 2001, nr. WJZ 01048057, houdende wijziging Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma’s (Stcrt. 184);

 • e. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 2 oktober 2003, nr. WJZ 3052654, houdende vaststelling van perioden voor het aanvragen van een IOP-preadvies (Stcrt. 197);

 • f. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 27 januari 2004, nr. WJZ 4005103, houdende vaststelling van enkele aanvraagperioden en subsidieplafonds krachtens de Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma’s (Stcrt. 23);

 • g. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 9 juli 2004, nr. WJZ 4045932, houdende vaststelling van perioden voor het aanvragen van een IOP-preadvies (Stcrt. 138).

Artikel XIII. Innovatiestimulering

De Regeling van de Minister van Economische Zaken van 2 juli 1991, nr. WJA/JZ 91056241, houdende wijziging Subsidieregeling innovatiestimulering 1989 (Stcrt. 126) wordt ingetrokken.

Artikel XIV. Kaderwet EZ-subsidies

De Regeling van de Minister van Economische Zaken van 10 december 2002, nr. WJZ 02061353, houdende vaststelling van een aantal subsidieplafonds voor 2003 (Stcrt. 244) wordt ingetrokken.

Artikel XV. Kennisoverdracht ondernemers MKB

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 december 2001, nr. WJZ 01063179, houdende subsidieplafonds 2002 Subsidieregeling kennisoverdracht ondernemers MKB (Stcrt. 242);

 • b. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 14 december 2002, nr. WJZ 02062498, houdende vaststelling van de subsidieplafonds voor 2003 op grond van de Subsidieregeling kennisoverdracht ondernemers MKB (Stcrt. 243);

 • c. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 8 december 2003, nr. WJZ 3071802, houdende vaststelling van het subsidieplafond voor 2004 op grond van de Subsidieregeling kennisoverdracht ondernemers MKB (Stcrt. 242).

Artikel XVI. Kennisoverdracht brancheorganisaties MKB

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 december 2001, nr. WJZ 01063068, houdende vaststelling subsidieplafond 2002 Subsidieregeling kennisoverdracht brancheorganisaties MKB (Stcrt. 242);

 • b. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 14 december 2002, nr. WJZ 02062504, houdende vaststelling van de subsidieplafonds voor 2003 op grond van de Subsidieregeling kennisoverdracht brancheorganisaties MKB (Stcrt. 243);

 • c. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 8 december 2003, nr. WJZ 3071789, houdende vaststelling van het subsidieplafond voor 2004 op grond van de Subsidieregeling kennisoverdracht brancheorganisaties MKB (Stcrt. 242).

Artikel XVII. Managementcursussen Midden- en Oost-Europa 1998

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 16 december 1997, nr. WJA/JZ 97076180, houdende Subsidieregeling managementcursussen Midden- en Oost-Europa 1998 (Stcrt. 243);

 • b. Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 17 december 1998, nr. WJZ/JZ 98083299, houdende subsidieplafond 1999 Subsidieregeling managementcursussen Midden- en Oost-Europa 1998 (Stcrt. 243).

Artikel XVIII. Milieugerichte productontwikkeling

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 11 december 1998, nr. 98077403, houdende wijziging Kredietregeling milieugerichte productontwikkeling 1998 en vaststelling subsidieplafonds 1999 (Stcrt. 240);

 • b. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 6 december 1999, nr. WJZ/JZ 99072873, houdende wijziging Kredietregeling milieugerichte productontwikkeling 1998 en vaststelling kredietplafond MPO 2000 (Stcrt. 237);

 • c. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 27 november 2000, nr. WJZ 00070219, houdende vaststelling subsidieplafond MPO 2001 (Stcrt. 234).

Artikel XIX. Ondernemerschap en onderwijs

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Uitvoeringsregeling ondernemerschap en onderwijs 2001;

 • b. Uitvoeringsregeling ondernemerschap en onderwijs 2001-II;

 • c. Uitvoeringsregeling ondernemerschap en onderwijs 2002.

Artikel XX. Referentieprojecten milieutechnologie

De Regeling van de Minister van Economische Zaken van 26 november 1997, nr. WJA/JZ 97067700, houdende tweede wijziging Subsidieregeling referentieprojecten milieutechnologie (Stcrt. 230) wordt ingetrokken.

Artikel XXI. Regionale investeringsprojecten

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 20 november 2000, nr. WJZ 00069262, houdende vaststelling subsidieplafond Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000 (Stcrt. 228);

 • b. Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 12 december 2001, nr. WJZ 01063486, houdende subsidieplafond 2002 Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000 (Stcrt. 245);

 • c. Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 10 december 2002, nr. WJZ 02061285, houdende uitvoering van artikel 7 van het Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000 (Stcrt. 241);

 • d. Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 12 december 2003, nr. WJZ 3063370, houdende uitvoering van artikel 7 van het Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000 (Stcrt. 248).

Artikel XXII. Regioprogramma’s Zuid-Limburg

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 9 juli 1993, nr. WJA/JZ 93032420, houdende uitkeringen regioprogramma’s Zuid-Limburg (Stcrt. 129);

 • b. Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 16 mei 1994, nr. ES/RBM/RSB/RP/94024662.b05, houdende vaststelling subsidiebedrag Besluit uitkeringen regioprogramma Zuid-Limburg 1993/1994 (Stcrt. 96).

Artikel XXIII. Samenwerkingsprojecten opkomende markten

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 30 mei 2004, nr. WJZ 4034459, houdende vaststelling van een subsidieplafond krachtens de Regeling innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten opkomende markten (Stcrt. 109);

 • b. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 19 november 2004, nr. WJZ 4073267, houdende vaststelling van een subsidieplafond krachtens de Regeling innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten opkomende markten (2004-III) (Stcrt. 227).

Artikel XXIV. Scholingsimpuls

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 25 februari 2002, nr. WJZ 02009869, houdende wijziging Subsidieregeling scholingsimpuls en vaststelling tenderperiodes en subsidieplafonds als bedoeld in die regeling (Stcrt. 41);

 • b. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 16 december 2002, nr. WJZ 02063760, houdende wijziging Subsidieregeling scholingsimpuls en vaststelling tenderperiodes en subsidieplafonds (Stcrt. 244).

Artikel XXV. Stimulering ruimte voor economische activiteit

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Uitvoeringsregeling StiREA;

 • b. Uitvoeringsregeling StiREA 1997;

 • c. Uitvoeringsregeling StiREA 1998;

 • d. Uitvoeringsregeling StiREA 1999.

Artikel XXVI. Technische ontwikkelingskredieten

De Regeling van de Minister van Economische Zaken van 31 januari 1994, nr. WJA/JZ 94007281, houdende wijziging Regeling technische ontwikkelingskredieten (Stcrt. 43) wordt ingetrokken.

Artikel XXVII. Toeleveren en uitbesteden

De Regeling van de Minister van Economische Zaken van 30 januari 1995, nr. WJA/JZ 94096479, houdende wijziging Uitvoeringsregeling T&U en vaststelling van het voor 1995 beschikbare budget (Stcrt. 24) wordt ingetrokken.

Artikel XXVIII. Uitkeringen Interreg

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 24 maart 1993, nr. 93014122, houdende vaststelling modellen aanvraagformulieren Besluit uitkeringen Interreg 1993/94 (Stcrt. 60);

 • b. Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 16 mei 1994, nr. ES/RBM/RSB/RP 94024663.b05, houdende vaststelling subsidiebedrag Besluit uitkeringen Interreg 1993/94 (Stcrt. 95).

Artikel XXIX. Warmtekrachtkoppeling

Het Besluit van de Minister van Economische Zaken van 2 maart 2004, nr. WJZ 4013860, tot vaststelling van de tabel ter bepaling van de kooldioxide-index van WKK-installaties met als krachtbron uitsluitend een of meerdere gasmotoren ten behoeve van het kalenderjaar 2004 (Stcrt. 45) wordt ingetrokken.

Artikel XXX. Waterschade

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Regeling borgstelling waterschadekredieten 1995;

 • b. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 16 augustus 1995, nr. 95057280 WJA/JZ , houdende verlenging Regeling borgstelling waterschadekredieten 1995 (Stcrt. 157).

Artikel XXXI. Zaaiprojecten life sciences

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 6 december 2001, nr. WJZ 01060960, houdende subsidieplafond 2002 Subsidieregeling zaaiprojecten life sciences (Stcrt. 240);

 • b. Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 16 december 2002, nr. WJZ 02060490, houdende subsidieplafond 2003 Subsidieregeling zaaiprojecten life sciences (Stcrt. 243);

 • c. Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 10 december 2003, nr. WJZ 3072764, houdende vaststelling van het subsidieplafond, bedoeld in de Subsidieregeling zaaiprojecten life sciences, voor het jaar 2004 (Stcrt. 245).

Artikel XXXII. Zeescheepsnieuwbouw

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Uitvoeringsregeling BSZ 1995;

 • b. Uitvoeringsregeling BSZ 1996;

 • c. Uitvoeringsregeling BSZ 1997;

 • d. Uitvoeringsregeling BSZ 1998;

 • e. Uitvoeringsregeling BSZ 1999;

 • f. Uitvoeringsregeling BSZ 2000;

 • g. Uitvoeringsregeling BSZ 2001.

§ 2. Intrekking overige regelingen

Artikel XXXIV. Distributiewet

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Beschikking van de Minister van Economische Zaken van 31 oktober 1973, nr. 573/822/MP/EVV, houdende aanwijzing aardolie en aardolieprodukten als distributiegoederen (Stcrt. 211);

 • b. Beschikking van de Minister van Economische Zaken van 7 november 1973, nr. 673/584, houdende buitentoepassingverklaring artikel 17 Distributiewet 1939 (Stcrt. 217).

Artikel XXXV. Elektriciteitswet

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Regeling leveringsvergunning Elektriciteitswet 1998;

 • b. Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 18 december 2002, nr. WJZ 02063206, houdende tweede wijziging van de Regeling groencertificaten Elektriciteitswet 1998 in verband met de wijziging van de artikelen 36a en 36i van de Wet belastingen op milieugrondslag (Stcrt. 246);

 • c. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 6 juni 2003, nr. WJZ 3019600, houdende derde wijziging van de Regeling groencertificaten Elektriciteitswet 1998 in verband met de wet van 5 juni 2003 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ten behoeve van de stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie (Stb. 235) (Stcrt. 116).

Artikel XXXVI. In- en uitvoerwet

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Beschikking van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 30 augustus 1991, nr. WJA/JZ 91074423, houdende intrekking uitvoervergunningen voor voor Joegoslavië bestemde militaire goederen (Stcrt. 169);

 • b. Beschikking van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 19 augustus 1993, nr. 93061463, houdende intrekking invoervergunning aluminiumprodukten uit ex-Sowjetstaten (Stcrt. 158).

Artikel XXXVII. Kamers van Koophandel

De Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 17 december 1997, nr. 97080093 WJA/W, houdende uitvoering van de artikelen 4, 7 en 8, tweede lid, van het Besluit instelling, gebiedsindeling en bestuursgrootte kamers van koophandel en fabrieken (Stcrt. 249) wordt ingetrokken.

Artikel XXXVIII. Opheffing

Het besluit van de Minister van Economische Zaken van 2 juni 1997, nr. WJA/JZ 97030278, houdende opheffing Rijks Geologische Dienst en programma-adviescommissie Rijks Geologische Dienst (Stcrt. 103) wordt ingetrokken.

Artikel XXXIX. Schadeloosstelling

De Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 1 maart 1963, nr. 663/313, houdende Uitvoering van artikel 13a, tweede lid, van het Koninklijk besluit van 8 mei 1959 (Stb. 287), houdende regelen betreffende de schadeloosstelling, bedoeld in artikel 5 van de wet van 10 juli 1952 (Stb. 407) (Stcrt. 45) wordt ingetrokken.

Artikel XL. Speur- en ontwikkelingswerk

De Regeling van de Minister van Economische Zaken van 16 december 2003, nr. WJZ 3073713, tot wijziging van de Afbakeningsregeling speur- en ontwikkelingswerk 1997 met het oogmerk binnen het begrip speur- en ontwikkelingswerk eerdere inperkingen ten dele op te heffen (Stcrt. 250) wordt ingetrokken.

Artikel XLI. Taakomschrijving staatssecretaris

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 24 augustus 1994, nr. WJA/JZ 94062708, houdende vaststelling taken van de minister zonder portefeuille en de staatssecretaris (Stcrt. 161);

 • b. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 17 augustus 1998, nr. WJA/JZ 98052801, houdende taakomschrijving Staatssecretaris van Economische Zaken (Stcrt. 156);

 • c. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 25 oktober 2002, nr. WJZ 02053078, houdende taakomschrijving Staatssecretaris van Economische Zaken (Stcrt. 208).

Artikel XLII. Vestigingswet Bedrijven 1954

De Regeling van de Minister van Economische Zaken van 17 september 1990, nr. 90084704 DMO/DMKB/VO, houdende intrekking aanwijzing Belgische getuigschriften (ex artikel 4 Vestigingswet Bedrijven 1954) (Stcrt. 184) wordt ingetrokken.

Artikel XLIII. Willekeurige afschrijving

De Regeling van de Minister van Economische Zaken van 20 november 1998, nr. 98076040 WJA/JZ, houdende vaststelling aanvraagformulier ten behoeve van willekeurige afschrijving voortbrengingskosten filmproducties (Stcrt. 239) wordt ingetrokken.

§ 3. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel XLIV. Overgangsbepaling

 • 1 Voor zover nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze overeenkomstig de regelingen, bedoeld in de artikelen I tot en met XLIII, plaats.

 • 2 Bestaande aanspraken en verplichtingen bij, op grond of in het kader van de regelingen, bedoeld in de artikelen I tot en met XLIII, blijven in stand.

Artikel XLV. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 juni 2005

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina