Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang sector Rechterlijke Macht

[Regeling vervallen per 15-10-2014.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 14-10-2014

Regeling van de Minister van Justitie van 31 mei 2005, nr. 5352396/805, met betrekking tot de werkgeversbijdrage kinderopvang voor de sector Rechterlijke Macht

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 38j van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 15-10-2014]

De Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang rijkspersoneel is van overeenkomstige toepassing op de rechterlijke ambtenaren die zijn aangesteld of aangewezen voor het vervullen van een volledige of gedeeltelijke taak en de rechterlijke ambtenaren in opleiding met dien verstande dat wordt verstaan onder:

  • a. ambtenaar: rechterlijk ambtenaar en rechterlijk ambtenaar in opleiding die tevens ouder is;

  • b. bevoegd gezag: de Minister van Veiligheid en Justitie, indien het een rechterlijk ambtenaar werkzaam bij een parket of een rechterlijk ambtenaar in opleiding betreft of indien het een rechterlijk ambtenaar werkzaam bij de Hoge Raad betreft respectievelijk het gerechtsbestuur, indien het een rechterlijk ambtenaar werkzaam bij een ander gerecht betreft;

  • c. sector Rijk: sector Rechterlijke Macht of anderszins onder het gezagsbereik van de Minister van Veiligheid en Justitie.

Artikel 2

[Vervallen per 15-10-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina