Overdrachtsbesluit coördinatie reductie administratieve lasten voor bedrijfsleven

Geldend van 17-06-2005 t/m heden

Besluit van 30 mei 2005, houdende de overdracht van de coördinatie van de reductie van administratieve lasten voor het bedrijfsleven

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 20 mei 2005, nr. 05M474370;

Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De zorg voor de coördinatie van de reductie van administratieve lasten voor het bedrijfsleven gaat over van Onze Minister van Economische Zaken naar Onze Minister van Financiën.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 7 februari 2004.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en Onze Ministers van Economische Zaken en van Financiën zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 mei 2005

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken ,

J. P. Balkenende

Uitgegeven de zestiende juni 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina