Regeling vaststelling tenderperiode en subsidieplafond 2005 krachtens Besluit innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 09-06-2005 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 30 mei 2005, nr. WJZ 5031636, houdende vaststelling van een nieuwe tenderperiode en subsidieplafond voor het jaar 2005 krachtens het Besluit innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten en wijziging van de Uitvoeringsregeling innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 3 en 7 van het Besluit innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Als periode in 2005 na afloop waarvan de aanvragen op grond van artikel 7 van het Besluit, niet betrekking hebbend op een internationaal IS-project, die in die periode zijn ontvangen, worden behandeld, wordt vastgesteld: de periode die aanvangt op het tijdstip waarop deze regeling in werking treedt en eindigt op 9 september 2005, om 18:00 uur.

 • 2 Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies op aanvragen als bedoeld in het eerste lid, ontvangen in de daar genoemde periode, die betrekking hebben op onderzoek en ontwikkeling inzake:

  • a. activiteiten op het sleutelgebied ‘Food & Flowers’, hetgeen activiteiten omvat die kunnen worden gerekend tot veredeling, sierteelt, tuinbouw, voedings- en genotmiddelen en toeleverende industrie;

  • b. activiteiten op het sleutelgebied ‘High Tech Systemen & Materialen’, hetgeen kennisintensieve activiteiten omvat die kunnen worden gerekend tot de gebieden embedded systemen, mechatronica, micro- en nano-electronica, chemische industrie (voor zover technisch/technologisch georiënteerd, niet zijnde basischemie), lucht- en ruimtevaartindustrie, de ontwikkeling van gasturbines en medische apparaten;

  • c. activiteiten op het sleutelgebied ‘Water’, hetgeen activiteiten omvat die kunnen worden gerekend tot waterbouw, waterbeheer, waterzuivering, waterbehandeling en het maritieme cluster,

  wordt vastgesteld op € 19 000 000.

 • 3 Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies op aanvragen als bedoeld in het eerste lid, ontvangen in de daar genoemde periode, die geen betrekking hebben op de in het tweede lid genoemde sleutelgebieden wordt vastgesteld op € 0.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten.] .

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

Op aanvragen om subsidie die vóór de inwerkingtreding van artikel 4 zijn ingediend en op subsidies die vóór bedoeld tijdstip zijn verstrekt, blijft de Uitvoeringsregeling innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten van toepassing zoals die onmiddellijk vóór dat tijdstip luidde.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 mei 2005

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina