Besluit Beleidsregels SVB 2005

[Regeling vervallen per 18-05-2006.]
Geldend van 11-06-2005 t/m 17-05-2006

Besluit Beleidsregels SVB 2005

Artikel 1

[Vervallen per 18-05-2006]

Bij de uitvoering van de in artikel 34 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen genoemde wetten, de Remigratiewet, de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000 en de Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers, past de Sociale verzekeringsbank het beleid toe dat is neergelegd in de als bijlage bij dit besluit gevoegde publicatie SVB Beleidsregels 2005.

Artikel 2

[Vervallen per 18-05-2006]

Het Besluit Beleidsregels SVB 2004, zoals vastgesteld door de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank bij besluit van 23 april 2004 (Stcrt. 2004, 81), wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 18-05-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 18-05-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit Beleidsregels SVB 2005.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Amstelveen, 27 mei 2005

De

voorzitter Raad van bestuur SVB

,

E.F. Stoové

Terug naar begin van de pagina