Besluit verlening besluitmoratorium en vertrekmoratorium asielzoekers afkomstig uit Ivoorkust

[Regeling vervallen per 27-11-2005.]
Geldend van 03-06-2005 t/m 26-11-2005

Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 27 mei 2005, nr. 5349656/05/DVB, tot het verlengen van een besluitmoratorium en een vertrekmoratorium voor asielzoekers afkomstig uit Ivoorkust

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Gelet op artikel 43, aanhef onder b, en artikel 45, lid 4 van de Vreemdelingenwet 2000;

Overwegende:

dat de verwachting bestaat dat de situatie in Ivoorkust, ten gevolge waarvan asielzoekers stellen bescherming te behoeven, van korte duur zal zijn;

dat als gevolg hiervan een besluitmoratorium voor asielaanvragen van personen afkomstig uit Ivoorkust zal worden verlengd tot 27 november 2005;

dat in deze situatie voor Ivoorkust een vertrekmoratorium nog immer is geïndiceerd en derhalve wordt verlengd, eveneens tot 27 november 2005.

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 27-11-2005]

De termijn, bedoeld in artikel 42 van de Vreemdelingenwet 2000, wordt voor vreemdelingen afkomstig uit Ivoorkust, die een aanvraag hebben ingediend tot verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel, verlengd met één jaar.

Artikel 2

[Vervallen per 27-11-2005]

De verstrekkingen voorzien bij of krachtens de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers of een ander wettelijk voorschrift dat soortgelijke verstrekkingen regelt, worden voor vreemdelingen afkomstig uit Ivoorkust niet beëindigd.

Artikel 3

[Vervallen per 27-11-2005]

Overeenkomstig artikel 4, tweede lid, onder b van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen (RVA 2005), geeft de indiening van een tweede of volgende asielaanvraag door asielzoekers afkomstig uit Ivoorkust recht op opvang.

Artikel 5

[Vervallen per 27-11-2005]

Artikel 1, 2, en 3 van dit besluit zijn niet van toepassing op vreemdelingen afkomstig uit Ivoorkust op wie de volgende bepalingen van toepassing zijn: artikel 30, dan wel artikel 31, tweede lid, onder h, i, en k van de Vreemdelingenwet 2000 en het beleid hieromtrent zoals neergelegd in C1/6.4 Vreemdelingencirculaire 2000.

Artikel 6

[Vervallen per 27-11-2005]

Dit besluit treedt in werking twee dagen na publicatie in de Staatscourant en geldt tot 27 november 2005.

De

Minister

voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M.C.F. Verdonk

Terug naar begin van de pagina