Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur/MBO 2005 - 2006

[Regeling vervallen per 01-08-2010.]
Geldend van 18-06-2005 t/m 31-07-2010

Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur/MBO 2005 - 2006

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap,Handelende in overeenstemming met de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Gelet op:

artikel 12.1a.1, zesde lid en

artikel 12.1a.2, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs

Besluit

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. bevoegd gezag:

  bevoegd gezag van een instelling als bedoeld in artikel 12.1a.1, eerste lid, of artikel 12.1a.2, eerste lid van de wet;

 • b. Coördinatiepunt:

  een door Colo georganiseerd werkverband ter beoordeling van kwalificatieprofielen;

 • c. experimentele opleiding:

  een beroepsopleiding als bedoeld in artikel 12.1a.1, eerste lid of 12.1a.2, eerste lid, van de wet;

 • d. kenniscentrum:

  het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven als bedoeld in artikel 1.5.1 van de wet, dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de kwalificatieprofielen voor (experimentele) opleidingen;

 • e. kwalificatieprofiel:

  het geheel van eindtermen als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, van de wet waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken om in beroeps-, leer- en maatschappelijke situaties op adequate wijze te kunnen handelen, en

 • f. minister:

  de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap en, voor zover het betreft het beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en natuurlijke omgeving, de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit;

 • g. bekostigd onderwijs:

  onderwijs waarvoor aanspraak bestaat op bekostiging uit ’s Rijks kas;

 • h. niet-bekostigd onderwijs:

  onderwijs waarvoor geen aanspraak bestaat op bekostiging uit ’s Rijks kas;

 • i. procesmanagement:

  het gemeenschappelijk procesmanagement herontwerp kwalificatiestructuur/MBO, bedoeld in artikel 11 van deze regeling, dat belast is met de taken, genoemd in de artikel 6 en 10 van deze regeling;

 • j. wet:

  de Wet educatie en beroepsonderwijs.

Artikel 2. Doelomschrijving

[Vervallen per 01-08-2010]

Het doel van deze regeling is het bevorderen dat twee soorten experimenten in het middelbaar beroepsonderwijs worden gerealiseerd, te weten experimenten:

 • a. die tot doel hebben het uittesten van de uitvoerbaarheid van nieuwe kwalificatieprofielen van de beroepsopleidingen en de daarop gebaseerde opleidingen in het kader van het herontwerp van het middelbaar beroepsonderwijs,

 • b. die tot doel hebben het uittesten van het desbetreffende kwalificatieprofiel van de arbeidsmarktgekwalificeerde assistentopleiding.

Artikel 3. Algemene waarborgen deelnemer aan experimentele opleidingen

[Vervallen per 01-08-2010]

 • 1 Het bevoegd gezag geeft de deelnemer, alvorens deze wordt ingeschreven in een experimentele opleiding, voldoende informatie over de inhoud van de betreffende opleiding en de consequenties van het volgen van een experimentele opleiding voor die deelnemer.

 • 2 Inschrijving vindt slechts plaats voorzover aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • a. de instelling draagt er zorg voor dat de deelnemer geen nadelige gevolgen ondervindt van het experimentele karakter van de opleiding,

  • b. in de onderwijsovereenkomst met de deelnemer is mede opgenomen dat, indien een experiment voortijdig moet worden beëindigd, de deelnemer in de gelegenheid wordt gesteld in te stromen in een verwante opleiding waarvoor eindtermen zijn vastgesteld, van een gelijke duur, een gelijk niveau, een gelijke leerweg en een gelijkwaardige beroepspraktijkvorming als de opleiding in het kader van het experiment.

Artikel 4. Beëindiging experimentele opleiding

[Vervallen per 01-08-2010]

Indien het belang van de deelnemer dit noodzakelijk maakt, kan de minister, na advies van het procesmanagement of de inspectie, besluiten dat een aanspraak op bekostiging op grond van artikel 12.1a.1 wordt ingetrokken of/en de experimentele opleiding aan een instelling wordt beëindigd.

Artikel 5. Aanvragen instellingen bekostigd en niet-bekostigd onderwijs

[Vervallen per 01-08-2010]

 • 1 Het bevoegd gezag dient ten behoeve van een experimentele opleiding voor het studiejaar 2005 - 2006, uiterlijk 13 mei 2005 een aanvraag voor een experimentele opleiding in bij het procesmanagement.

 • 2 Naast hetgeen in artikel 12.1a.1 van de wet is bepaald bevat de aanvraag voor een experimentele opleiding in het bekostigd onderwijs tenminste informatie over:

  • a. het niveau van de opleiding,

  • b. de naam van de vervangende verwante opleiding, bedoeld in artikel 12.1a.1 van de wet, en

  • c. de beoogde producten en de resultaten van de experimentele opleiding en de wijze waarop de instelling deze beschikbaar stelt voor derden, waaronder onder andere het betreffende kenniscentrum, dan wel de betreffende kenniscentra.

 • 4 Instellingen als bedoeld in artikel 12.1a.2 van de wet die nog niet beschikken over een erkende opleiding kunnen aan de goedkeuring door het procesmanagement tot het geven van een experimentele opleiding geen rechten ontlenen ten aanzien van de erkenning van de opleiding.

Artikel 6. Goedkeuring van aanvragen

[Vervallen per 01-08-2010]

 • 1 Het procesmanagement verleent op aanvragen uiterlijk op 1 juli 2005 toestemming tot het verzorgen van experimentele opleidingen op basis van deze regeling.

 • 2 De voorwaarden, bedoeld in het vorige lid, hebben in ieder geval betrekking op:

  • a. voldoende spreiding van de experimentele opleidingen over de sectoren van de opleidingen,

  • b. voldoende spreiding van de experimentele opleidingen over de vier niveaus van de opleidingen,

  • c. voldoende landelijke spreiding van de experimenten,

  • d. voldoende spreiding van de experimenten over inhoudelijke ontwikkelingsaspecten voor de opleidingen

  • e. voor het studiejaar 2005 - 2006 mag maximaal 20% van het totaal aantal deelnemers binnen de BVE-sector deelnemen aan een experiment, waarbij per instelling in principe maximaal 20% van het aantal deelnemers wordt ingeschreven in een experimentele opleiding.

 • 3 Aanvragen voor experimentele opleidingen worden door het procesmanagement alleen goedgekeurd, voorzover de opleidingen:

  • a. een onderbouwde bijdrage leveren aan de doelen als bedoeld in artikel 2 van deze regeling,

  • b. leiden tot optimalisering van het herontwerp kwalificatiestructuur/MBO, dan wel tot opleidingen arbeidsmarktgekwalificeerd assistent, en

  • c. overeenstemmen met de voorwaarden als bedoeld in het eerste lid.

 • 5 Het uitvoeren van een onderdeel van een experiment door een andere instelling dan de instelling die goedkeuring heeft verkregen voor het verzorgen van een experimentele opleiding, geschiedt slechts op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen deze instellingen. In deze samenwerkingsovereenkomst wordt in ieder geval geregeld dat:

  • a. de deelnemers uitsluitend worden ingeschreven bij de instelling die goedkeuring heeft verkregen voor het verzorgen van een experimentele opleiding, en

  • b. de onder a vermelde instelling verantwoordelijk is voor het resultaat van de experimentele opleiding.

Artikel 7. Onderwijs en examen

[Vervallen per 01-08-2010]

 • 1 De onderwijs- en examenregeling voor een experimentele opleiding in het kader van deze regeling wordt vastgesteld vóór 1 december 2005.

 • 2 Het bevoegd gezag maakt uiterlijk op 1 december 2005 de onderwijs- en examenregeling bekend, zodat de deelnemer zich een goed beeld kan vormen van de inhoud en inrichting van het onderwijs en het examens van de experimentele opleiding.

Artikel 8. Registratie Centraal register beroepsopleidingen

[Vervallen per 01-08-2010]

Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, registreert de minister op het tijdstip van het vaststellen van het kwalificatieprofiel de opleiding in het Centraal register. Dit geldt als registratie voor het register van het jaar 2005 - 2006.

Artikel 9. Vaststelling kwalificatieprofielen experimentele opleidingen

[Vervallen per 01-08-2010]

 • 1 Een kenniscentrum legt uiterlijk op 14 juni 2005 een voorstel aan de minister voor tot vaststelling van kwalificatieprofielen voor experimentele opleidingen 2005 -2006.

 • 2 Voorstellen tot vaststelling van kwalificatieprofielen worden uitsluitend aan de minister aangeboden na goedkeuring door het Coördinatiepunt in overleg met ACOA.

 • 3 Goedkeuring zoals vermeld in lid 2 vindt plaats op basis van een door de Minister goedgekeurd toetsingskader.

 • 4 De minister stelt uiterlijk op 1 augustus 2005 de kwalificatieprofielen van de in het tweede lid vermelde opleidingen, de daarbijbehorende codes en de prijsfactoren vast.

Artikel 10. Procesmanagement

[Vervallen per 01-08-2010]

 • 1 Er is een gemeenschappelijk procesmanagement herontwerp kwalificatiestructuur/MBO, dat belast is met de taken, bedoeld in artikel 6 en 10 van deze regeling.

 • 3 Het procesmanagement dient voor 1 januari 2006 een tussenrapportage en voor 1 september 2006 een eindrapportage in bij de minister inzake de voortgang van de experimentele opleidingen studiejaar 2005 - 2006.

 • 4 De rapportages, bedoeld in het tweede lid, behelzen tenminste een overzicht van:

  • a. het aantal experimentele opleidingen dat instellingen mogen verzorgen en het aantal experimentele opleidingen die daadwerkelijk door instellingen worden verzorgd;

  • b. de aard van de experimentele opleidingen;

  • c. de op te leveren producten van de experimentele opleidingen;

  • d. het aantal deelnemers dat op 1 oktober 2005 deelneemt aan de onderscheiden experimentele opleidingen, en

  • e. eventuele knelpunten en verbetervoorstellen ten behoeve van de kwalificatieprofielen en experimentele opleidingen 2006 - 2007.

 • 5 De minister kan bij beschikking nadere voorwaarden stellen inzake de in het derde lid vermelde rapportages.

Artikel 11. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2010]

Deze regeling treedt in werking op de derde dag na datum van uitgifte van het Gele Katern waarin de regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2005.

Artikel 12. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur/MBO 2005 - 2006.

Deze regeling zal met toelichting in het Gele Katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

drs. M. Rutte

Terug naar begin van de pagina