Vaststellingsregeling selectielijst neerslag handelingen Algemene Raad Nederlandse [...] beleidsterrein rechtspleging en rechtshulp vanaf 1952

[Regeling vervallen per 28-10-2012.]
Geldend van 18-06-2005 t/m 27-10-2012

Vaststellingsregeling selectielijst neerslag handelingen Algemene Raad Nederlandse Orde van Advocaten en Raden van Toezicht van Orde van Advocaten, beleidsterrein rechtspleging en rechtshulp vanaf 1952

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 11 februari 2005, nr. arc-2004.01919/3);

Besluit:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 25 mei 2005

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

Basisselectiedocument 1952–heden

[Vervallen per 28-10-2012]

Orden van Advocaten

definitieve versie: april 2003, gewijzigd: mei 2005

1. Inleiding

[Vervallen per 28-10-2012]

1.1. Verantwoording

[Vervallen per 28-10-2012]

In 2002 is bij de Orden van Advocaten een institutioneel onderzoek uitgevoerd dat heeft geleid tot het rapport institutioneel onderzoek (RIO) De Orden van Advocaten, een institutioneel onderzoek naar het handelen van de Orden van Advocaten, 1952–heden. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de methode van het Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn (PIVOT). Eén van de uitgangspunten van deze methode is dat een verantwoorde keuze voor het bewaren of vernietigen van archiefbescheiden pas mogelijk is indien bekend is in welke context ze tot stand gekomen zijn. Deze context is beschreven in het bovengenoemde RIO. Op basis van dit RIO is het Basisselectiedocument (BSD) samengesteld.

In het BSD wordt voor de Raden van Toezicht en de Algemene Raad als zorgdrager aangegeven of de neerslag voortvloeiend uit handelingen die in het RIO beschreven zijn voor blijvende bewaring dan wel voor vernietiging in aanmerking komt. In het eerste geval wordt de handeling voorzien van een ‘B’ en wordt de bijbehorende neerslag overgebracht naar het Nationaal Archief of een rijksarchief in de provincie. In het tweede geval wordt de handeling gewaardeerd met een ‘V’ en kan de neerslag na verloop van de in het BSD vastgestelde termijn vernietigd worden. De vernietigingstermijn is een minimumeis: archiefbescheiden mogen niet eerder dan na het verstrijken van die termijn worden vernietigd.

Het BSD is een selectielijst conform art. 2, eerste lid van het Archiefbesluit 1995 en is daarmee het wettelijk voorgeschreven instrument voor de selectie van de archiefbescheiden van de Orden van Advocaten.

Het eerste concept van het BSD is besproken in de projectgroep archief van de Orden van Advocaten, waarna enkele aanpassingen zijn aangebracht. Deze aanpassingen hebben geleid tot meer uniformiteit in de vernietigingstermijnen. Op 2 juni 2004 heeft het driehoeksoverleg plaatsgevonden tussen de vertegenwoordigers van de Nederlandse Orde van Advocaten, de negentien Raden van Toezicht, een vertegenwoordiger van de Algemeen Rijksarchivaris en een materiedeskundige. Het driehoeksoverleg heeft geleid tot een aantal kleine aanpassingen met name met betrekking tot de waardering van de handelingen. [passage over de verdere vaststelling van het BSD, nog op te stellen]

Voorafgaand aan de eigenlijke selectielijst wordt in de inleiding enige aanvullende informatie gegeven. Ten eerste worden de hoofdlijnen van het taakgebied van de Orden van Advocaten aangegeven. Vervolgens wordt ingegaan op de doelstellingen van en de criteria voor de selectie. Tenslotte volgt een aantal praktische aanwijzingen en opmerkingen ten behoeve van het gebruik van dit BSD.

1.2. Hoofdlijnen van het handelen van de Orden van Advocaten

[Vervallen per 28-10-2012]

Korte geschiedenis van de Orden van Advocaten

De organisatiestructuur van de Orden van Advocaten in Nederland vertoont een grote gelijkenis met die van de Franse balie. Deze verwantschap stamt uit het Napoleontisch tijdperk. Per keizerlijk decreet, van 14 december 1810, werd de Nederlandse balie georganiseerd in Raden van Toezicht, die onder streng toezicht van de rechterlijke macht stonden.

Kenmerkend voor de Nederlandse balie in de periode voor 1952 was haar decentrale karakter. De Raden van Toezicht hadden alleen gezag binnen hun eigen arrondissement. Een centrale beroepsorganisatie die de belangen van haar leden op nationaal en internationaal gebied kon behartigen ontbrak. Om in deze lacune te voorzien werd in 1915 de Nederlandse Advocaten-Vereniging (NAV) opgericht. Het merendeel der advocaten sloot zich hierbij aan. Drie jaar later kreeg de vereniging een eigen orgaan, het Advocatenblad. Dit nog steeds bestaande periodiek heeft steeds een sleutelrol vervuld in de discussievorming en de informatievoorziening binnen de advocatuur.

In de periode van het interbellum werd de balie geconfronteerd met een groeiend aantal problemen. Het aantal advocaten nam toe, terwijl door de economische crisis de hoeveelheid betaalde zaken afnam. Daarnaast was het aanzien van de advocatuur laag, zowel bij het publiek als bij de rechterlijke macht. Tenslotte constateerde de NAV dat de balie haar stem te weinig liet horen op het gebied van de wetgeving die haar direct of indirect aanging. De NAV was van mening dat dit gebrek aan daadkracht, verbondenheid en aanzien van advocaten voor een belangrijk deel te wijten was aan de organisatiestructuur van de balie. Het ontbrak de balie aan een centrale, gezaghebbende organisatie. De Raden van Toezicht waren wel ingesteld krachtens publiekrecht en omvatten met elkaar de hele balie, maar hun bevoegdheden overstegen het arrondissementsniveau niet. De NAV trachtte enigszins in dit manco te voorzien door in 1941 een permanent bureau op te richten. Zo hoopte de vereniging haar dienstverlening te professionaliseren en haar slagvaardigheid te vergroten.

Tegelijkertijd gingen er binnen de NAV stemmen op voor een meer fundamentele aanpak van de problemen der balie: een reorganisatie van de beroepsgemeenschap werd door velen wenselijk geacht. Om onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden op dit gebied werd in 1942 de commissie-Drost ingesteld. In 1946 bracht de commissie verslag uit over haar bevindingen in een rapport dat tevens een ontwerp-Advocatenwet bevatte. De commissie stelde voor een landelijke publiekrechtelijke organisatie met verordenende bevoegdheid op te richten. De lokale Raden van Toezicht moesten naast deze Nederlandse Orde van Advocaten blijven bestaan. De Nederlandse Orde van Advocaten zou onder bestuur staan van een Algemene Raad, waarvan de leden benoemd werden door een College van Afgevaardigden. De leden van het College van Afgevaardigden werden op hun beurt benoemd door de Raden van Toezicht. De commissie bepleitte tevens een hervorming van de tuchtrechtspraak. Zij wenste de tuchtrechtspraak in hoger beroep niet langer te laten uitoefenen door de Gerechtshoven, maar door een speciaal daarvoor in te stellen centraal appèlcollege, het Hof van Discipline genaamd. Op 12 maart 1952 nam de Tweede Kamer het tweemaal geamendeerde wetsontwerp aan. Goedkeuring door de Eerste Kamer volgde op 18 juni 1952. Op 1 oktober 1952 trad de Advocatenwet in werking en daarmee zag de Nederlandse Orde van Advocaten het daglicht.

Handelen van de Orden van Advocaten

De Orden van Advocaten bestaan uit de Nederlandse Orde van Advocaten, die bestuurd wordt door de Algemene Raad, en negentien Orden van Advocaten in het arrondissement, die elk onder bestuur staan van een Raad van Toezicht. Alle advocaten in Nederland zijn zowel lid van de Nederlandse Orde als van de Orde in hun arrondissement. De Orden van Advocaten zijn publiekrechtelijke beroepsorganisaties (pbo’s) en zijn dientengevolge zelfstandige overheidslichamen.

De handelingen van de Orden van Advocaten zijn gericht op twee hoofddoelen. Het eerste doel is het behartigen van de belangen van advocaten door bij voorbeeld overleg te voeren met instanties die direct of indirect in relatie staan met de advocatuur. Het tweede doel is het bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening van de beroepsgroep. Dit gebeurt onder meer door het vaststellen van verordeningen op het gebied van de beroepsuitoefening en de opleiding van advocaten en door het toezien op de naleving daarvan.

Binnen de Orden van Advocaten kunnen verschillende actoren worden onderscheiden. In PIVOT-termen is een actor het orgaan dat formeel verantwoordelijk is voor de uitvoering van een handeling. Onderstaand worden de verschillende actoren genoemd. Achter de actor staat vermeld onder welke archiefwettelijke zorgdrager hij ressorteert.

Actor

Zorgdrager

Vergadering van de Orde van Advocaten in het arrondissement

Raad van Toezicht

Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Vergadering van de Nederlandse Orde van Advocaten

Algemene Raad

College van Afgevaardigden

Algemene Raad

Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten

Algemene Raad

Algemene Raad

Algemene Raad

Examencommissie

Algemene Raad

Voor een nadere toelichting op het taakgebied en de handelingen van de Orden van Advocaten wordt verwezen naar het RIO De Orden van Advocaten, een institutioneel onderzoek naar het handelen van de Orden van Advocaten, 1952–heden.

1.3. Doelstelling van de selectie en selectiecriteria

[Vervallen per 28-10-2012]

De beslissing of de neerslag van een handeling al dan niet voor blijvende bewaring in aanmerking komt, wordt genomen tegen de achtergrond van de selectiedoelstelling van de Rijksarchiefdienst/PIVOT, die inhoudt dat een reconstructie van het overheidshandelen op hoofdlijnen mogelijk moet zijn. Hierdoor worden bronnen voor de kennis van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig gesteld voor permanente bewaring.

In dit BSD wordt deze selectiedoelstelling uitgewerkt voor het taakgebied van de Orden van Advocaten. De vraag die daarbij centraal staat is van welke handelingen de neerslag permanent bewaard dient te blijven om het handelen van de Orden van Advocaten op hoofdlijnen te reconstrueren.

Om gestalte te geven aan bovengenoemde selectiedoelstelling is in het kader van het PIVOT-project een aantal algemene selectiecriteria (zie onderstaand schema) opgesteld, dat op elk beleidsterrein of taakgebied toepasbaar is. Deze selectiecriteria zijn positief geformuleerd, hetgeen inhoudt dat ze uitsluitend aangeven van welke handelingen de neerslag voor permanente bewaring in aanmerking komt. Handelingen die aan één van de criteria voldoen, worden gewaardeerd met een ‘B’ (bewaren) met vermelding van het desbetreffende criterium. De overige handelingen zijn niet noodzakelijk voor de reconstructie van het overheidshandelen op hoofdlijnen en worden dientengevolge gewaardeerd met een ‘V’ (vernietigen).

De in de lijst genoemde termijnen worden voor wat zaaksgewijs geordende archiefbescheiden betreft geacht in te gaan na beëindiging van de zaak waartoe de bescheiden behoren, te rekenen vanaf het jongste document in het dossier.

Algemene selectiecriteria

Handelingen die worden gewaardeerd met B (Bewaren)

1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen.

Toelichting: Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en selecteren van de doeleinden en de instrumenten.

2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen.

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces en de effecten van beleid. Hieronder valt ook het toetsen van en het toezien op beleid. Hieruit worden niet zondermeer consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid.

3. Handelingen die betrekking hebben op verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren.

Toelichting: Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren ter publicatie.

4. Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met beleid op hoofdlijnen.

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan.

5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt.

Toelichting: Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.

6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten.

Toelichting: Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving.

Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd.

Op 11 augustus 2004 is het ontwerp-BSD door de heer drs. N. Hupkes van de Nederlandse Orde van Advocaten aan de Staatssecretaris van OC&W aangeboden, waarna deze het ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het BSD naar de RvC is verstuurd. Vanaf 4 oktober 2004 lag de selectielijst gedurende acht weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van het Nationaal Archief evenals in de bibliotheken van de Nederlandse Orde van Advocaten, het Ministerie van OC&W en de rijksarchieven in de provincie/regionaal historische centra, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant en in het Archievenblad.

Vaststelling BSD

Op 11 februari 2005 bracht de RvC advies uit (kenmerk arc-2004.01919/3), hetwelk [naast enkele tekstuele correcties] aanleiding heeft gegeven tot de volgende wijzigingen in de ontwerp-selectielijst:

 • de waardering van de handelingen 1 en 8 zal worden gewijzigd in ‘B 1 voor regelgeving’ en ‘V 10 jaar voor de overige neerslag’;

 • de waardering van handeling 45 zal worden gewijzigd in ‘B 3 voor het eindproduct’ en ‘V 5 jaar voor de overige neerslag’;

 • de waardering van de handelingen 56 en 57 zal worden gewijzigd in ‘V 10 jaar’;

 • de waardering van handeling 98 zal worden opgesplitst in ‘B 1 voor de vergaderingen van de Raden van Toezicht en de Orde van Advocaten in het arrondissement’ en ‘V 10 jaar voor de overige neerslag’;

 • de waardering van handeling 118 zal worden gewijzigd in ‘V 5 jaar na afloop stage’;

 • de waardering van handeling 145 zal worden gewijzigd in ‘V 5 jaar’;

 • de waardering van handeling 190 zal worden gewijzigd in ‘B 5 voor beslissingen op beroepschriften’ en ‘V 10 jaar voor de overige neerslag’.

Daarop werd het BSD op 25 mei 2005 door de Algemene Rijksarchivaris, namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, vastgesteld C/S&A/05/1110.

1.4. Aanwijzingen voor de gebruiker

[Vervallen per 28-10-2012]

In dit BSD zijn de handelingen uit het RIO ingedeeld op actor. De handelingen zijn weergegeven in handelingsblokken die als volgt zijn opgebouwd:

(x.)

Handeling

Periode

Grondslag

Product

Opmerking

Waardering

(x.): Dit is het volgnummer van de handeling. Het nummer in dit BSD komt overeen met het handelingsnummer in het RIO.

Handeling: het complex van activiteiten die een actor verricht ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid. In de praktijk komt een handeling meestal overeen met een procedure of een werkproces. Niet alle handelingen worden daadwerkelijk uitgevoerd. Dit komt omdat een actor soms geen gebruik maakt van bepaalde bevoegdheden.

Periode: het tijdvak gedurende welke de handeling is verricht. Wanneer geen eindjaar staat vermeld, wordt de handeling nog steeds uitgevoerd.

Grondslag/Bron: de wettelijke basis op grond waarvan de actor de handeling verricht. Indien een handeling geen wettelijke grondslag heeft, kan de bron worden genoemd waarin de handeling staat vermeld.

Product: de documentaire neerslag die voortkomt of zou moeten voortkomen uit de handeling. Indien geen product bekend is, is dit gegeven weggelaten.

Opmerking: hieronder wordt de strekking van een handeling indien noodzakelijk nader toegelicht.

Waardering: waardering van de handeling in B (bewaren) of V (vernietigen). Bij de handelingen die met een B zijn gewaardeerd, wordt aangegeven op grond van welk selectiecriterium of dit geschied is. Als meerdere selectiecriteria van toepassing zijn, worden deze alle vermeld. Bij handelingen die als vernietigbaar zijn aangemerkt, wordt de vernietigingstermijn aangegeven.

1.5. Lijst van afkortingen

[Vervallen per 28-10-2012]

B: Bewaren

BSD: Basisselectiedocument

Pbo: Publiekrechtelijke beroepsorganisatie

PIVOT: Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn

RIO: Rapport Institutioneel Onderzoek

V: Vernietigen

2. Selectielijst

[Vervallen per 28-10-2012]

2.1. Actor: Vergadering van de Nederlandse Orde van Advocaten

[Vervallen per 28-10-2012]

Beleid, regelgeving en advisering wetgeving

(75.)

Handeling: Het vaststellen van huishoudelijke reglementen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Periode: 1952–

Grondslag: Advocatenwet, 23 juni 1952, (Stb. 1952, 365), art. 36

Waardering: B (4)

2.2. Actor: Vergadering van de Orde van Advocaten in het arrondissement

[Vervallen per 28-10-2012]

Organisatie van de Orden van Advocaten

(1.)

Handeling: Het kiezen van de deken en de overige leden van de Raad van Toezicht.

Periode: 1952–

Grondslag: Advocatenwet, 23 juni 1952, (Stb. 1952, 365), art. 22, lid 2

Waardering: Regelgeving van verkiezingen, kandidaatstelling en vaststelling uitslag: B (4)

Overige stukken: V, 10 jaar

(6.)

Handeling: Het kiezen van de (plaatsvervangende) afgevaardigden in het College van Afgevaardigden.

Periode: 1952–

Grondslag: Advocatenwet, 23 juni 1952, (Stb. 1952, 365), art. 20, lid 1

Waardering: V, 5 jr.

(27.)

Handeling: Het benoemen van bestuursleden van stichtingen.

Periode: 1952–

Bron: Gesprek met mw. mr. A.P. van Putten, dd. 22 mei 2002

Product: Benoemingsbrieven

Waardering: V, 5 jr.

(29.)

Handeling: Het houden van toezicht op stichtingen door de Vergadering van de Orde van Advocaten in het arrondissement.

Periode: 1952–

Bron: Statuten van de Stichting ondersteuningsfonds van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam, 5 maart 1973, art. 8

Product: jaarrekeningen e.d.

Waardering: V, 5 jr.

(31.)

Handeling: Het vaststellen van de hoogte van de hoofdelijke omslag voor de Orde in het arrondissement.

Periode: 1952–

Grondslag: Advocatenwet, 23 juni 1952, (Stb. 1952, 365), art. 32, lid 2

Waardering: V, 5 jr. na vervanging besluit

(37.)

Handeling: Het vaststellen van begrotingen voor de Orde van Advocaten in het arrondissement.

Periode: 1952–

Grondslag:

Waardering: B (1) en (3)

(42.)

Handeling: Het aanwijzen van leden voor de commissie tot nazien van de rekening en verantwoording van de Orde in het arrondissement.

Periode: 1952–

Grondslag: Advocatenwet, 23 juni 1952, (Stb. 1952, 365), art. 32, lid 3

Waardering: V, 5 jr.

(43.)

Handeling: Het goedkeuren van jaarrekeningen van de Orde in het arrondissement.

Periode: 1952–

Grondslag: Advocatenwet, 23 juni 1952, (Stb. 1952, 365), art. 32, lid 3

Product: accountantsverslag, verslag van de commissie tot nazien van de rekening en verantwoording

Waardering: B (3)

Beleid, regelgeving en advisering wetgeving

(78.)

Handeling: Het vaststellen van huishoudelijke reglementen van de Orde in het arrondissement.

Periode: 1952–

Grondslag: Advocatenwet, 23 juni 1952, (Stb. 1952, 365), art. 36

Waardering: B (4)

2.3. Actor: Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement

[Vervallen per 28-10-2012]

Opleiding

(149.)

Handeling: Het toezien op de naleving van de verplichtingen gesteld in de Verordening Permanente Opleiding.

Periode: 1996–

Grondslag: Verordening permanente opleiding, 16 september 1994, (Stcrt. 1994, 187), art. 9

Verordening permanente opleiding, 24 november 1999, (Stcrt. 1999, 243), art. 6

Product: aangifteformulieren, bewijsstukken, correspondentie, rapportages

Waardering: V, 5 jr.

Beroepsuitoefening

(152.)

Handeling: Het toezien op de naleving van de verplichtingen gesteld in de Boekhoudverordening.

Periode: 1958–

Grondslag: Boekhoudverordening, 25 mei 1957, (Stcrt. 1957, 110), art. 3

Boekhoudverordening, 25 januari 1990, (Stcrt.1990, 25) art. 6

Boekhoudverordening, 22 september 1998, (Stcrt. 1998, 207), art. 5 en 6

Voorbeeldstatuten voor een stichting tot beheer van derdengelden, Bijlage Boekhoudverordening 1990, art. 4, lid 1e en lid 2

Model statuten Stichting Derdengelden, Bijlage A bij boekhoudverordening 1998, art 5, lid 1e en lid 2, art. 6, lid 3, art. 8, lid 4

Product: O.m. inlichtingen eigen verklaringen, statuten stichtingen derdengelden, accountantsverklaringen en -⁠rapporten, rekeningen, declaraties

Opmerking: Onder deze handeling is mede begrepen:

 • het (doen) verrichten van nader onderzoek naar de boekhouding en het derdengeldbeheer van advocaten;

 • het vergoeden of declareren van de kosten hiervan;

 • het houden van toezicht op stichtingen derdengelden.

Waardering: V, 5 jr.

(154.)

Handeling: Het toezien op de naleving van de verplichtingen gesteld in de Verordening op de beroepsaansprakelijkheid.

Periode: 1986–

Grondslag: Verordening op de beroepsaansprakelijkheid, 22 maart 1985, (Stcrt. 1985, 160), art. 5

Verordening op de beroepsaansprakelijkheid, 22 maart 1991, (Stcrt. 1991, 85), art. 5

Product: verklaringen van verzekering, vrijwaringsverklaringen

Waardering: V, 5 jr.

Voorlichting, promotie en informatieverstrekking

(171.)

Handeling: Het houden van spreekuren.

Periode: 1952–

Grondslag/Bron: Advocatenwet, zoals gewijzigd op 12 september 1984, (Stb. 1984, 417), art. 46c, lid 5

Product: O.m. verslagen

Waardering: Verslagen, B(5)

Overige stukken V, 5 jr.

Voorzieningen en activiteiten

(183.)

Handeling: Het adviseren van de deken van de Nederlandse Orde van Advocaten omtrent een verzoek om geldelijke steun aan de Stichting Ondersteuningsfonds Advocatuur.

Periode: 1952–

Bron: Statuten van de Stichting Ondersteuningsfonds Advocatuur, zoals gewijzigd op 28 augustus 2001, art. 8A, lid 1

Product: Adviezen

Waardering: V, 5 jr.

Bemiddeling, klachtenbehandeling en advisering

(191.)

Handeling: Het verlenen van bemiddeling ten behoeve van de beroepsuitoefening van advocaten.

Periode: 1955–

Grondslag: Advocatenwet, zoals gewijzigd op 16 maart 1968, (Stb. 1968, 161), art. 35, lid 1

Stageverordening, 8 januari 1955, (Stcrt. 1955, 11), art. 3, lid 1

Stageverordening, 9 juni 1988, (Stcrt. 1988, 127), art. 4, lid 2

Verordening op de praktijkoefening in dienstbetrekking, 27 november 1996, (Stcrt. 1996, 239), art. 5, lid 3

Waardering: V, 5 jr.

(194.)

Handeling: Het behandelen van verzoeken van een rechtzoekende tot aanwijzing van een advocaat.

Periode: 1968–

Grondslag: Advocatenwet, zoals gewijzigd op 16 maart 1968, (Stb. 1968, 161), art. 13, lid 1 en 2

Waardering: V, 10 jr.

(199.)

Handeling: Het adviseren van advocaten inzake hun beroepsuitoefening door de Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement.

Periode: 1952–

Grondslag: Advocatenwet, 23 juni 1952, (Stb. 1952, 365), art. 35

Product: Correspondentie

Waardering: V, 5 jr.

Tucht

(201.)

Handeling: Het behandelen van klachten tegen advocaten.

Periode: 1952–

Grondslag/Bron: Advocatenwet, 23 juni 1952, (Stb. 1952, 365), art. 35, lid 1

Advocatenwet, zoals gewijzigd op 12 september 1984, (Stb. 1984, 417), art. 46c, lid 3

Product: verklaring van minnelijke schikking, inlichtingen, correspondentie

Opmerking: Deze handeling omvat:

 • het assisteren bij het op schrift zetten van de klacht;

 • het instellen van een onderzoek naar de klacht (instructie);

 • het in der minne schikken van de klacht.

Waardering: B (5)

(205.)

Handeling: Het ter kennis brengen van klachten en bezwaren over advocaten aan de Raad van Discipline.

Periode: 1986–

Grondslag: Advocatenwet, zoals gewijzigd op 12 september 1984, (Stb. 1984, 417), art. 46d, lid 3 en 4, art. 46e, 46f en. 46h

Opmerking: Bij deze handeling is inbegrepen het verzet doen bij de Raad van Discipline tegen een beslissing tot het afwijzen van een klacht.

Waardering: B (5)

(206.)

Handeling: Het openbaar maken van tuchtmaatregelen die opgelegd zijn door de Raad van Discipline.

Periode: 1986–

Grondslag: Advocatenwet, zoals gewijzigd op 12 september 1984, (Stb. 1984, 417), art. 59, lid 2

Waardering: B (5)

(207.)

Handeling: Het indienen van een verzoek bij de voorzitter van de Raad van Discipline tot het instellen van een onderzoek naar de toestand waarin de praktijk van een advocaat zich bevindt.

Periode: 2002–

Grondslag: Advocatenwet, zoals gewijzigd op 28 maart 2002, (Stb. 2002, 184), art. 60c

Opmerking: Deze handeling omvat tevens het verzet van de deken tegen de beslissing van de voorzitter van de Raad van Discipline op dit verzoek.

Waardering: V, 10 jr.

(208.)

Handeling: Het indienen van een verzoek bij de voorzitter van de Raad van Discipline tot het treffen van een voorlopige voorziening tijdens het onderzoek.

Periode: 2002–

Grondslag: Advocatenwet, zoals gewijzigd op 28 maart 2002, (Stb. 2002, 184), art. 60f

Product:

Opmerking: Deze handeling omvat tevens het verzet van de deken tegen de beslissing van de voorzitter van de Raad van Discipline op dit verzoek.

Waardering: V, 10 jr.

(209.)

Handeling: Het toezien op de naleving van de bijzondere voorwaarden die door de Raad van Discipline bij de oplegging van een tuchtmaatregel zijn gesteld en op de naleving van de voorzieningen die de Raad van Discipline treft met betrekking tot de praktijkuitoefening van een advocaat.

Periode: 1986–

Grondslag: – Advocatenwet, zoals gewijzigd op 12 september 1984, (Stb. 1984, 417), art. 48c-f

– Advocatenwet, zoals gewijzigd op 28 maart 2002, (Stb. 2002, 184), art. 60b, lid 6

Opmerking: Deze handeling omvat ook:

 • het ter kennis brengen van het niet naleven van de voorwaarden aan de Raad van Discipline;

 • het vorderen dat een opgelegde voorwaardelijke maatregel alsnog wordt uitgevoerd;

 • het vorderen dat gedurende de proeftijd de bijzondere voorwaarden worden gewijzigd;

 • het ontvangen van een oproep tot verhoor van de Raad van Discipline.

Waardering: V, 10 jr.

(212.)

Handeling: Het instellen van hoger beroep in een tuchtzaak bij het Hof van Discipline.

Periode: 1986–

Grondslag:

 • Advocatenwet, zoals gewijzigd op 12 september 1984, (Stb. 1984, 417), art. 56, lid 1, art. 56b.

 • Advocatenwet, zoals gewijzigd op 28 maart 2002, (Stb. 2002, 184), art. 60b, lid 4

Product: memorie, verzet

Opmerking: Bij deze handeling is inbegrepen het verzet doen tegen de beslissing van de voorzitter van het Hof tot afwijzing van het beroep. De plaatselijk deken heeft dit recht alleen indien hij het beroep heeft ingesteld.

Waardering: V, 10 jr.

(213.)

Handeling: Het verschaffen van nadere inlichtingen aan het Hof van Discipline omtrent een tuchtzaak.

Periode: 1952–

Grondslag: Advocatenwet, 23 juni 1952, (Stb. 1952, 365), art. 57, lid 3

Waardering: V, 5 jr.

2.4. Actor: Raad van Toezicht

[Vervallen per 28-10-2012]

Organisatie van de Orden van Advocaten

(2.)

Handeling: Het vaststellen van roosters voor het aftreden van de leden van de Raad van Toezicht.

Periode: 1952–

Grondslag: Advocatenwet, 23 juni 1952, (Stb. 1952, 365), art. 22, lid 4

Product: roosters van aftreden

Waardering: V, 5 jr. na vervanging rooster

(3.)

Handeling: Het aanwijzen van een penningmeester en een secretaris voor de Raad van Toezicht.

Periode: 1952–

Grondslag: Advocatenwet, 23 juni 1952, (Stb. 1952, 365), art. 23, lid 2

Product: Beschikkingen

Waardering: V, 5 jr. na vervanging

(4.)

Handeling: Het mandateren van bevoegdheden van de Raad van Toezicht.

Periode: 1952–

Product: Mandaatbesluiten

Waardering: V, 5 jr. na vervanging besluit

(5.)

Handeling: Het delegeren van bevoegdheden van de Raad van Toezicht.

Periode: 1952–

Product: Delegatiebesluiten

Waardering: B (4)

(7.)

Handeling: Het vaststellen van roosters voor het aftreden van de afgevaardigden in het College van Afgevaardigden.

Periode: 1952–

Grondslag: Gesprek met mw. mr. C.W.A. van der Stelt, d.d. 24 mei 2002

Product: roosters van aftreden

Waardering: V, 5 jr. na vervanging rooster

(18.)

Handeling: Het instellen van commissies en werkgroepen voor bepaalde aangelegenheden door de Raad van Toezicht.

Periode: 1952–

Bron: Orde van Advocaten arrondissement Arnhem, Jaarverslag 2000/2001, p. 9 e.v.

Orde van Advocaten arrondissement Rotterdam, Jaarverslag 1999/ 2000, p. 19 e.v.

Product: Beschikkingen

Waardering: B (4)

(19.)

Handeling: Het benoemen van leden van commissies en werkgroepen door de Raad van Toezicht.

Periode: 1952–

Grondslag:

Product: voordrachten, benoemingsbrieven

Waardering: V, 5 jr.

(25.)

Handeling: Het oprichten van bijzondere organisatievormen door de Raad van Toezicht.

Periode: 1952–

Bron: O.m.

 • Orde van Advocaten arrondissement Arnhem, Jaarverslag 2000/2001, p. 8

 • Orde van Advocaten arrondissement Rotterdam, Jaarverslag 1999/2000, p. 10

Product: instellingsbeschikking, statuten

Opmerking: Onder deze handeling valt ook het aanbrengen van wijzigingen in de statuten van een stichting.

Waardering: B (4)

(26.)

Handeling: Het voordragen of benoemen van bestuursleden van stichtingen.

Periode: 1952–

Bron: Statuten van de Stichting Opleiding Advocaten in het arrondissement Amsterdam, 3 oktober 1986, art. 4, lid 2

Gesprek met mw. mr. A.P. van Putten, dd. 22 mei 2002

Product: benoemingsbrieven, voordrachten

Waardering: V, 5 jr.

(28.)

Handeling: Het houden van toezicht op stichtingen door de Raad van Toezicht.

Periode: 1952

Bron: Statuten van de Stichting Opleiding Advocaten in het arrondissement Amsterdam, 3 oktober 1986, art. 5, lid 2, art. 11, lid 2, art. 12, lid 1

Product: jaarrekeningen e.d.

Waardering: V, 5 jr.

(33.)

Handeling: Het innen van de hoofdelijke omslag voor de Orde in het arrondissement.

Periode: 1952–

Product: facturen etc.

Waardering: V, 7 jr.

(36.)

Handeling: Het opstellen van begrotingen voor de Orde van Advocaten in het arrondissement.

Periode: 1952–

Grondslag:

Product: Begrotingen

Waardering: V, 5 jr.

(41.)

Handeling: Het opstellen van jaarrekeningen van de Orde in het arrondissement.

Periode: 1952–

Grondslag: Advocatenwet, 23 juni 1952, (Stb. 1952, 365), art. 32, lid 3

Product: rekening en verantwoording

Opmerking: V, 5 jr.

(45.)

Handeling: Het opstellen en vaststellen van jaarverslagen van de Orde in het arrondissement.

Periode: 1952–

Grondslag: Advocatenwet, zoals gewijzigd op 12 september 1984, (Stb. 1984, 417), art. 32, lid 4

Product: Jaarverslagen

Waardering: Eindproduct: B (4)

Overige stukken: V, 5 jr.

(48.)

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen, coördineren en evalueren van beleid ten aanzien van het financieel beheer van de Orde in het arrondissement.

Periode: 1952–

Grondslag:

Product: rapporten, regels e.d.

Waardering: B (4)

(49.)

Handeling: Het voeren van het financieel beheer van de Orde in het arrondissement.

Periode: 1952–

Grondslag:

Product: financiële bescheiden, grootboeken, bank- en giroafschriften

Waardering: V, 7 jr.

(53.)

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen, coördineren en evalueren van personeelsbeleid van de Orde in het arrondissement.

Periode: 1952–

Grondslag:

Product: regels, rapporten etc.

Waardering: B (4)

(55.)

Handeling: Het uitvoeren van het personeelsbeleid van de Orde in het arrondissement.

Periode: 1952–

Grondslag:

Product: O.m. personeelsdossiers, correspondentie

Waardering: Personeelsdossiers: V, 10 jr. na uitdiensttreding

Overige stukken: V, 5 jr.

(57.)

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen, coördineren en evalueren van het huisvestingsbeleid van de Orde in het arrondissement.

Periode: 1952–

Grondslag:

Product: rapporten, correspondentie etc.

Waardering: V, 10 jaar

(59.)

Handeling: Het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen door de Orde in het arrondissement.

Periode: 1952–

Grondslag:

Product: overeenkomsten, akten

Waardering: V, 10 jr. na vervreemding of afbraak

(61.)

Handeling: Het zorgdragen voor beheer en onderhoud van gebouwen, terreinen en (gebruiks)goederen van de Orde in het arrondissement.

Periode: 1952–

Grondslag:

Product: correspondentie, verzekeringspolissen, aankoop- en garantiebewijzen e.d.

Waardering: Overeenkomsten, contracten, polissen e.d.: V, 5 jr. na verval

Overige stukken: V, 10 jr.

(64.)

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen, coördineren en evalueren van beleid met betrekking tot informatie- en communicatieaangelegenheden van de Orde in het arrondissement.

Periode: 1952–

Grondslag:

Product: regelingen, rapporten

Waardering: B (4)

(65.)

Handeling: Het uitvoeren van beleid met betrekking tot informatie- en communicatieaangelegenheden van de Orde in het arrondissement.

Periode: 1952–

Grondslag:

Waardering: Automatiseringsprocessen: V, 15 jr.

Overige stukken: V, 5 jr.

Beleid, regelgeving en advisering wetgeving

(69.)

Handeling: Het voorbereiden, (mede)vaststellen, coördineren en evalueren van beleid inzake de advocatuur door de Orde in het arrondissement.

Periode: 1952–

Bron: Algemene handelingen ARA

Product: beleidsnota’s, rapporten, evaluaties

Waardering: B (1) en (2)

(71.)

Handeling: Het beoordelen van ontwerpverordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Periode: 1952–

Grondslag: Advocatenwet, 23 juni 1952, (Stb. 1952, 365), art. 28, lid 2

Product: brieven, notities

Waardering: B (1)

(79.)

Handeling: Het stellen van regelingen, reglementen, richtlijnen en modellen door Orde in het arrondissement.

Periode: 1952–

Bron: O.m. Advocatenwet, 23 juni 1952, (Stb. 1952, 365), art. 36

Waardering: B (1)

Onderzoek

(94.)

Handeling: Het door de Raad van Toezicht vaststellen van de opdracht voor en het eindproduct van intern of extern onderzoek.

Periode: 1952–

Bron: Algemene handelingen ARA

Product: Offertes, brieven, rapporten

Opmerking: Onder vaststellen van het eindproduct wordt ook het in ontvangst nemen van het eindproduct verstaan.

Waardering: B (1) en (2)

(95.)

Handeling: Het door de Raad van Toezicht begeleiden van intern of extern onderzoek.

Periode: 1952–

Bron: Algemene handelingen ARA

Product: Notities, notulen, brieven

Waardering: V, 5 jr.

(96.)

Handeling: Het door de Raad van Toezicht verzamelen en bewerken van gegevens ten behoeve van intern onderzoek.

Periode: 1952–

Bron: Algemene handelingen ARA

Waardering: V, 5 jr.

Overleg

(98.)

Handeling: Het voorbereiden en verslagleggen van vergaderingen van de Raad van Toezicht, de Orde van Advocaten in het arrondissement, werkgroepen, commissies en overige interne overlegkaders.

Periode: 1952–

Grondslag: Advocatenwet, 23 juni 1952, (Stb. 1952, 365), art. 37, lid 1

Product: agenda’s, convocaties, notulen, vergaderstukken

Waardering: Vergaderingen Raad van Toezicht en Orde van Advocaten in het arrondissement: B (1) en (2)

Overige stukken: V, 10 jaar

(102.)

Handeling: Het voeren van periodiek overleg met derden in een overlegkader waarvan het voorzitterschap en/of secretariaat bij de Orde van Advocaten in het arrondissement berust.

Periode: 1952–

Bron: Algemene handelingen ARA

Product: agenda’s, convocaties, notulen, vergaderstukken

Waardering: B (1) en (2)

(103.)

Handeling: Het voeren van periodiek overleg met derden in een overlegkader waarvan het voorzitterschap en/of secretariaat niet bij de Orde van Advocaten in het arrondissement berust.

Periode: 1952–

Bron: Algemene handelingen ARA

Product: agenda’s, convocaties, notulen, vergaderstukken

Waardering: V, 5 jr.

Inschrijving en schrapping tableau

(104.)

Handeling: Het beoordelen van verzoeken om inschrijving tot advocaat.

Periode: 1952–

Grondslag: Advocatenwet, 23 juni 1952, (Stb. 1952, 365), art. 4-6

Advocatenwet, zoals gewijzigd op 16 maart 1968, (Stb. 1968, 161), art 9

Product: o.m. verzoeken, verklaringen, beschikkingen, kennisgevingen

Opmerking: Deze handeling omvat:

 • het onderzoeken van verzoeken tot inschrijving;

 • het verklaren van geen bezwaar tegen de beëdiging;

 • het nemen van een beschikking houdende verzet tegen de inschrijving;

 • het bekend maken van deze beschikking aan de verzoeker en de arrondissementsrechtbank;

 • het kennisnemen van het beklag van de verzoeker bij het Hof van Discipline;

 • het ontvangen van een oproep tot verhoor van het Hof van Discipline;

 • het kennisnemen van de beslissing van het Hof van Discipline op het beklag;

 • het besluiten tot de inwerkingstelling van de procedures tot het schrappen van een advocaat van een tableau binnen één jaar na diens beëdiging (art. 9 Advocatenwet).

Waardering: V, 70 jr. na eerste inschrijving

Indien geen inschrijving plaatsvindt, V, 15 jr.

(105.)

Handeling: Het afgeven van een document aan een advocaat waaruit blijkt dat hij al dan niet tuchtrechtelijk is veroordeeld dan wel of hij in staat van faillissement heeft verkeerd of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is geweest.

Periode: 1994–

Grondslag: Advocatenwet, zoals gewijzigd op 15 december 1993, (Stb. 1994, 29), art. 2, lid 2

Product: Verklaring

Waardering: V, 5 jr.

(106.)

Handeling: Het registreren van EU-advocaten die onder hun eigen beroepstitel de praktijk uitoefenen in Nederland.

Periode: 1998–

Grondslag: Richtlijn 98/5/EG van het Europees Parlement en de Europese Unie, 16 februari 1998, art. 3.

Product:

Waardering: V, 5 jr. na beëindiging registratie

(107.)

Handeling: Het adviseren van de rechtbank indien het Openbaar Ministerie de schrapping van een advocaat vordert.

Periode: 1952–

Grondslag: Advocatenwet, 23 juni 1952, (Stb. 1952, 365), art. 8, lid 2

Product: Adviezen

Waardering: V, 5 jr.

(108.)

Handeling: Het aanmanen van advocaten die niet aan de vestigingseisen uit de Advocatenwet voldoen.

Periode: 1952–

Grondslag: Advocatenwet, 23 juni 1952, (Stb. 1952, 365), art. 12, lid 5

Product: Aanmaningen

Waardering: V, 5 jr.

(111.)

Handeling: Het bijhouden van de ledenadministratie door de Orde in het arrondissement.

Periode: 1952–

Grondslag:

Product: o.m. mutaties

Waardering: V, 70 jr.

Onderliggende stukken: V, 1 jr.

Opleidingen

(112.)

Handeling: Het houden van toezicht op het verloop van de stage.

Periode: 1955–

Grondslag: Stageverordening, 30 oktober 1955, (Stcrt. 1955, 211), art. 6, lid 1

Stageverordening, 9 juni 1988, (Stcrt. 1988, 127), art. 3, art.5, lid 3 en art.8, lid 2

Product: stagedossiers met daarin verslagen over het verloop van de stage, begeleidingsplannen e.d.

Waardering: V, 5 jr. na afloop stage

(113.)

Handeling: Het (tijdelijk) aanwijzen van een patroon aan een stagiaire.

Periode: 1955–

Grondslag: Stageverordening, 8 januari 1955, (Stcrt. 1955, 11), art. 3, lid 2

Advocatenwet, zoals gewijzigd op 2 februari 1989, (Stb. 1989, 15), art. 9b, lid 4

Stageverordening, 9 juni 1988, (Stcrt. 1988, 127), art. 4, lid 5

Waardering: V, 5 jr. na afloop stage

(114.)

Handeling: Het goedkeuren van patronaten.

Periode: 1955–

Grondslag: Stageverordening, 8 januari 1955, (Stcrt. 1955, 11), art. 5, lid 1

Stageverordening, 9 juni 1988, (Stcrt. 1988, 127), art. 4, lid 1

Opmerking: Hieronder valt mede het toetsen van de verhouding tussen stagiaire en patroon, waaronder de arbeidsovereenkomst (en een eventueel daarin opgenomen concurrentiebeding).

Waardering: V, 5 jr. na afloop stage

(115.)

Handeling: Het goedkeuren van een tussentijdse opzegging van de stageverhouding door de patroon.

Periode: 1955–

Grondslag: Stageverordening, 8 januari 1955, (Stcrt. 1955, 11), art. 6, lid 3

Stageverordening, 9 juni 1988, (Stcrt. 1988, 127), art. 9, lid 1

Waardering: V, 5 jr. na afloop stage

(116.)

Handeling: Het nemen van een beslissing tot tussentijdse beëindiging van de verhouding tussen patroon en stagiaire.

Periode: 1955–

Grondslag: Stageverordening, 8 januari 1955, (Stcrt. 1955, 11), art. 6, lid 3

Stageverordening, 9 juni 1988, (Stcrt. 1988, 127), art. 9, lid 1

Waardering: V, 5 jr. na afloop stage

(117.)

Handeling: Het, gehoord de patroon en de stagiaire, afgeven van een verklaring van voltooiing van de stage.

Periode: 1955–

Grondslag: Stageverordening, 8 januari 1955, (Stcrt. 1955, 11), art. 9, lid 1

Stageverordening, 9 juni 1988, (Stcrt. 1988, 127), art. 10

Product: stageverklaringen

Waardering: V, 70 jr. na eerste inschrijving advocaat

(118.)

Handeling: Het verlengen of verkorten van de duur van de stage van een stagiaire.

Periode: 1955–

Grondslag: Stageverordening, 8 januari 1955, (Stcrt. 1955,11), art. 10, lid 2

Advocatenwet, zoals gewijzigd op 2 februari 1989, (Stb. 1989, 15), art.9b, lid 2

Waardering: V, 5 jr. na afloop stage

(120.)

Handeling: Het (doen) uitvoeren van opleidingsmaatregelen voor stagiaires.

Periode: 1955–

Grondslag: Stageverordening, 8 januari 1955, (Stcrt. 1955, 11), art. 7, lid 2

Stageverordening, 9 juni 1988, (Stcrt. 1988, 127), art. 11

Waardering: V, 5 jr.

(148.)

Handeling: Het uitvoeren van opleidingsactiviteiten in het kader van de permanente opleiding.

Periode: 1996–

Bron: Gesprek met mw. mr. A.P. van Putten, Orde van Advocaten in het arrondissement Den Bosch, dd. 22 mei 2002

Opmerking: Deze handeling is van toepassing indien de Orde in het arrondissement is erkend als opleidingsinstelling.

Waardering: V, 5 jr.

Beroepsuitoefening

(158.)

Handeling: Het toezien op de naleving van de verplichtingen gesteld in de samenwerkingsverordening.

Periode: 1973–

Grondslag: Samenwerkingsverordening, 24 november 1972, (Stcrt. 1972, 252), art. 3, lid 2

Samenwerkingsverordening, zoals gewijzigd op 19 juni 1981, (Stcrt. 1981, 139), art. 2, lid 5, art. 3, lid 3, art. 4, lid 3–5

Samenwerkingsverordening, 23 september 1993, (Stcrt. 1993, 193), art. 8, lid 2c en art. 9

Product: inlichtingen, brieven

Waardering: V, 5 jr.

(159.)

Handeling: Het toezien op de naleving van de verplichtingen gesteld in de verordeningen op de praktijkvennootschap en de praktijkrechtspersoon.

Periode: 1973–

Grondslag: Verordening op de praktijkvennootschap, 24 november 1972 (Strct. 1972, 252), art. 5

Verordening op de praktijkvennootschap, zoals gewijzigd op 19 juni 1981, (Stcrt. 1981, 139), art. 7a

Verordening op de praktijkrechtspersoon, 27 november 1996, (Stcrt. 1996, 241), art. 6c en art. 9, lid 1–5

Product: Inlichtingen, gegevens over aandeelhouders, akte van oprichting, statuten

Opmerking: Deze handeling omvat ook het goedkeuren van (rechts)personen die bij liquidatie van een praktijkstichting de uitkering van het overschot ontvangen.

Waardering: V, 5 jr.

(162.)

Handeling: Het toezien op de naleving van de verplichtingen gesteld in de verordeningen op de advocaat in dienstbetrekking en op de praktijkuitoefening in dienstbetrekking.

Periode: 1977–

Grondslag: Verordening op de advocaat in dienstbetrekking, 17 juni 1977, (Stcrt, 1977, 459), art. 7

Verordening op de praktijkuitoefening in dienstbetrekking, 27 november 1996, (Stcrt. 1996, 239), art. 5, lid 1 en 2

Product: Inlichtingen, verklaringen van werkgevers, professionele statuten voor de advocaat in dienstbetrekking

Waardering: V, 5 jr.

(164.)

Handeling: Het toezien op de naleving van de verplichtingen gesteld in de verordening op de belastingspecialisatie.

Periode: 1959–1997

Grondslag: Verordening op de belastingspecialisatie, 22 november 1958, (Stcrt. 1958, 233), art. 1, lid 2

Product: bewijsstukken

Waardering: V, 5 jr.

(166.)

Handeling: Het door de Raad van Toezicht verlenen van toestemming aan advocaten voor het bedrijven van publiciteit ten behoeve van de advocatuur in het algemeen.

Periode: 1985–1988

Grondslag: Verordening op de publiciteit, 21 juni 1985, (Stcrt, 1985, 129), art. 3

Waardering: V, 5 jr. na intrekking

Voorlichting, promotie en informatieverstrekking

(168.)

Handeling: Het door de Raad van Toezicht (periodiek) informeren van de leden omtrent organisatorische en andere voor hen van belang zijnde zaken.

Periode: 1952–

Grondslag:

Product: website, informatiebulletin etc.

Waardering: V, 5 jr.

Eén exemplaar van het eindproduct B (5)

(173.)

Handeling: Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen betreffende het werkterrein van de Orde van Advocaten in het arrondissement.

Periode: 1952–

Bron: Algemene handelingen ARA

Product: Brieven, notities

Waardering: V, 3 jr.

Voorzieningen en activiteiten

(176.)

Handeling: Het organiseren van lezingen en symposia.

Periode: 1952–

Bron: Orde van Advocaten arrondissement Arnhem, Jaarverslag 2000/2001, p. 9

Waardering: V, 3 jr.

(178.)

Handeling: Het organiseren van activiteiten met een sociaal en/of representatief karakter door de Raad van Toezicht.

Periode: 1952–

Waardering: V, 3 jr.

(180.)

Handeling: Het verstrekken van subsidies en financiële bijdragen door de Raad van Toezicht.

Periode: 1952–

Waardering: V, 7 jr.

Ontheffingen, vrijstellingen, bezwaren en beroepen

(185.)

Handeling: Het door de Raad van Toezicht verlenen van vrijstellingen en ontheffingen en het beslissen op bezwaren.

Periode: 1952–

Grondslag: O.m.

 • Samenwerkingsverordening, 23 september 1993, (Stcrt. 1993, 193), art. 7, lid 2

 • Verordening op de praktijkrechtspersoon, 27 november 1996, (Stcrt. 1996, 241), art. 4, lid 4

 • Stageverordening, 8 januari 1955, (Stcrt. 1955, 11), art. 2, lid 2

 • Advocatenwet, zoals gewijzigd op 2 februari 1989, (Stb. 1989, 15), art.9b, lid 3

Product: ontheffingen, vrijstellingen, correspondentie

Opmerking: Onder deze handeling valt ook het inwinnen van adviezen alvorens de vrijstelling te verlenen.

Waardering: Vrijstellingen en ontheffingen: V, 5 jr. na intrekking.

Bezwaren: V, 10 jr.

(187.)

Handeling: Het adviseren van de Algemene Raad of de minister van Justitie bij een beslissing op een vrijstellings- of ontheffingsverzoek.

Periode: 1989–

Grondslag: Advocatenwet, 23 juni 1952, (Stb. 1952, 365), art. 12, lid 4

Stageverordening, 9 juni 1988, (Stcrt. 1988, 127), art. 15, lid 5;

Verordening permanente opleiding, 16 september 1994, (Stcrt. 1994, 187), art. 7;

Verordening permanente opleiding, 24 november 1999, (Stcrt. 1999, 243), art. 5, lid 2

Product: Adviezen

Opmerking: Advies aan de minister van Justitie werd uitsluitend uitgebracht over het verlenen van ontheffingen op grond van het vestigingsvoorschrift ex art. 12 van de Advocatenwet. Deze ontheffing wordt sinds 2002 door de Algemene Raad verleend.

Waardering: V, 2 jr.

Bemiddeling, klachtenbehandeling en advisering

(191.)

Handeling: Het door de Raad van Toezicht verlenen van bemiddeling ten behoeve van de beroepsuitoefening van advocaten.

Periode: 1955–

Grondslag: Advocatenwet, zoals gewijzigd op 16 maart 1968, (Stb. 1968, 161), art. 35, lid 1

Stageverordening, 8 januari 1955, (Stcrt. 1955, 11), art. 3, lid 1

Stageverordening, 9 juni 1988, (Stcrt. 1988, 127), art. 4, lid 2

Verordening op de praktijkoefening in dienstbetrekking, 27 november 1996, (Stcrt. 1996, 239), art. 5, lid 3

Waardering: V, 5 jr.

(192.)

Handeling: Het begroten van declaraties.

Periode: 1952–

Grondslag: Wet tarieven in burgerlijke zaken, 28 augustus 1843, (Stb. 1843, 41), art. 32

Product: begrotingen, correspondentie

Waardering: V, 5 jr.

(196.)

Handeling: Het behandelen van klachten over de uitvoering of de gevolgen van het beleid van de Orde van Advocaten in het arrondissement.

Periode: 1952–

Bron: Algemene handelingen ARA

Vademecum advocatuur 2002, Wet- en regelgeving, p. 518

Product: correspondentie

Waardering: V, 5 jr.

(198.)

Handeling: Het informeren van de Nationale Ombudsman of de Commissie gelijke behandeling naar aanleiding van klachten over de uitvoering of de gevolgen van het beleid van de Orde van Advocaten in het arrondissement.

Periode: 1952–

Bron: Algemene handelingen ARA

Vademecum advocatuur 2002, Wet- en regelgeving, p. 518

Product: brieven, notities

Waardering: V, 5 jr.

Tucht

(202.)

Handeling: Het behandelen van tuchtzaken in eerste aanleg.

Periode: 1952–1985

Grondslag: Advocatenwet, 23 juni 1952, (Stb. 1952, 365), art. 46, 48, 49 en 59, lid 1

Advocatenwet, 16 maart 1968, (Stb. 1968, 161), art. 16, lid 2-5

Advocatenwet, zoals gewijzigd op 15 oktober 1980, (Stb. 1980, 558), art. 60a, lid 4

Product:

Opmerking: Hieronder valt ook:

 • Het verhoren of behoorlijk oproepen van de klager en de aangeklaagde advocaat;

 • Het oproepen van getuigen en deskundigen;

 • Het verzoeken aan de officier van Justitie tot dagvaarding van getuigen en deskundigen;

 • Het beëdigen van getuigen en deskundigen;

 • Het, ingeval van een tuchtzaak tegen een EU-advocaat, overleg plegen met de bevoegde autoriteit in diens staat van herkomst;

 • Het nemen van een beslissing over de klacht;

 • Het versturen van afschriften van de beslissing aan de advocaat, de deken en de klager;

 • Het meedelen van de tuchtmaatregelen schorsing of schrapping aan de rechtbank.

Waardering: V, 15 jr.

Uitspraak: B (5)

(203.)

Handeling: Het voordragen van (plaatsvervangende) leden-advocaten voor de Raad van Discipline.

Periode: 1986–

Grondslag: Advocatenwet, zoals gewijzigd op 12 september 1984, (Stb. 1984, 417), art.46b, lid 4

Product: voordrachten

Waardering: V, 5 jr.

2.5. Actor: College van Afgevaardigden

[Vervallen per 28-10-2012]

Organisatie van de Orden van Advocaten

(8.)

Handeling: Het kiezen van de deken en de overige leden van de Algemene Raad.

Periode: 1952–

Grondslag: Advocatenwet, 23 juni 1952, (Stb. 1952, 365), art. 19, lid 1

Waardering: Regelgeving van verkiezingen, kandidaatstelling en vaststelling uitslag: B (4)

Overige stukken: V, 10 jaar

(9.)

Handeling: Het bepalen van het aantal leden van de Algemene Raad.

Periode: 2002–

Grondslag: Advocatenwet, zoals gewijzigd op 28 maart 2002, (Stb. 2002, 184), art. 18, lid 1

Waardering: B (4)

(22.)

Handeling: Het door het College van Afgevaardigden voordragen of benoemen van bestuursleden van door de Nederlandse Orde opgerichte stichtingen.

Periode: 1952–

Bron: O.m.

 • Statuten van de Stichting Pensioenfonds Nederlandse Orde van Advocaten. art. 5, lid 2

 • Statuten Stichting Ondersteuningsfonds Advocatuur, zoals gewijzigd op 28 augustus 2001, art. 4, lid 3

Product: benoemingsbrieven, voordrachten

Waardering: V, 5 jr.

(24.)

Handeling: Het door het College van Afgevaardigden toezien op en adviseren van door de Nederlandse Orde opgerichte stichtingen.

Periode: 1952–

Bron: O.m. Statuten Stichting Pensioenfonds Nederlandse Orde van Advocaten, art. 7, art. 12, lid 2 en 3, art. 13, lid 2, art. 15, lid 2 en 3

Product: jaarrekeningen e.d.

Waardering: V, 5 jr.

(30.)

Handeling: Het vaststellen van de hoogte van de hoofdelijke omslag voor de Nederlandse Orde van Advocaten.

Periode: 1952–

Grondslag: Advocatenwet, 23 juni 1952, (Stb. 1952, 365), art. 32, lid 2

Product: Besluiten tot financiële bijdrage

Waardering: V, 5 jr. na vervanging besluit

(35.)

Handeling: Het vaststellen van begrotingen voor de Nederlandse Orde van Advocaten.

Periode: 1952–

Grondslag: Huishoudelijk reglement voor het College van Afgevaardigden der Nederlandse Orde van Advocaten, vastgesteld op 15 november 1952, art. 3, lid b

Waardering: B (1) en (3)

(39.)

Handeling: Het aanwijzen van leden voor de commissie tot nazien van de rekening en verantwoording van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Periode: 1952–

Grondslag: Advocatenwet, 23 juni 1952, (Stb. 1952, 365), art. 32, lid 3

Waardering: V, 5 jr.

(40.)

Handeling: Het goedkeuren van jaarrekeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Periode: 1952–

Grondslag: Advocatenwet, 23 juni 1952, (Stb. 1952, 365), art. 32, lid 3

Product: accountantsverslag, verslag van de commissie tot nazien van de rekening en verantwoording

Waardering: B (3)

Beleid, regelgeving en advisering wetgeving

(68.)

Handeling: Het (mede)vaststellen van beleid inzake de advocatuur.

Periode: 1952–

Bron: Algemene handelingen ARA

Product: beleidsnota’s, rapporten, evaluaties

Waardering: B (1)

(72.)

Handeling: Het voorbereiden en vaststellen van verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten

Periode: 1952–

Grondslag: Advocatenwet, 23 juni 1952, (Stb. 1952, 365), art. 28, lid 1

Advocatenwet, zoals gewijzigd op 12 september 1984, (Stb. 1984, 417), art. 28, lid 2

Product: (ontwerp)verordeningen

Opmerking: Het College van Afgevaardigden is pas vanaf 1984 bevoegd tot het doen van voorstellen voor verordeningen.

Waardering: B (1)

(77.)

Handeling: Het stellen van regelingen, reglementen, richtlijnen en modellen door het College van Afgevaardigden.

Periode: 1952–

Grondslag: O.m.

 • Advocatenwet, 23 juni 1952, (Stb. 1952, 365), art. 36

 • Verordening op de publiciteit, zoals gewijzigd op 24 november 1989, (Stcrt. 1990, 5), art. 5, lid 3

 • Statuten van de Stichting Pensioenfonds Nederlandse Orde van Advocaten, art. 13, lid 1

Waardering: B (1)

Opleidingen

(137.)

Handeling: Het benoemen van leden voor het curatorium.

Periode: 1989–

Grondslag: Advocatenwet, zoals gewijzigd op 2 februari 1989, (Stb. 1989, 15), art.9d, lid 1

Waardering: V, 5 jr.

(145.)

Handeling: Het vaststellen van het aantal opleidingspunten dat advocaten per kalenderjaar in het kader van de permanente opleiding dienen te behalen.

Periode: 1995–1999

Grondslag: Verordening permanente opleiding, 16 september 1994, (Stcrt. 1994, 187), art. 3

Product:

Opmerking: In 1999 is dit puntenaantal opgenomen in de Verordening permanente opleiding.

Waardering: V, 5 jr.

Beroepsuitoefening

(157.)

Handeling: Het adviseren van de Algemene Raad inzake het erkennen van (delen van) beroepsgroepen als beroepsgroepen waarmee advocaten een samenwerkingsverband mogen aangaan.

Periode: 1993–

Grondslag: Samenwerkingsverordening, 23 september 1993, (Stcrt. 1993, 193), art. 6, lid 3

Product: adviezen

Waardering: B (5)

Tucht

(204.)

Handeling: Het kiezen van (plaatsvervangende) leden-advocaten van de Raad van Discipline.

Periode: 1986–

Grondslag: Advocatenwet, zoals gewijzigd op 12 september 1984, (Stb. 1984, 417), art.46b, lid 4

Waardering: V, 5 jr.

(210.)

Handeling: Het kiezen van de (plaatsvervangende) leden-advocaten van het Hof van Discipline.

Periode: 1952–

Grondslag: Advocatenwet, 23 juni 1952, (Stb. 1952, 365), art. 51, lid 2

Waardering: V, 5 jr.

2.6. Actor: Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten

[Vervallen per 28-10-2012]

Beroepsuitoefening

(153.)

Handeling: Het controleren van en verrichten van nader onderzoek naar de boekhouding van een advocaat.

Periode: 1958–1999

Grondslag: Boekhoudverordening, 25 mei 1957, (Stcrt. 1957, 110), art.3, lid 6

Boekhoudverordening, 25 januari 1990, (Stcrt. 1990, 25) art. 6, lid 6

Product: o.m. accountantsverklaringen en -rapporten

Waardering: Onderzoeken naar fraude: B

Overige zaken: V, 5 jr.

Voorzieningen en activiteiten

(182.)

Handeling: Het indienen van verzoeken om geldelijke steun bij het bestuur van de Stichting Ondersteuningsfonds Advocatuur.

Periode: 1952–

Bron: Statuten van de Stichting Ondersteuningsfonds Advocatuur, zoals gewijzigd op 28 augustus 2001, art. 8A, lid 1

Product: verzoek, advies

Opmerking: hieronder valt ook het onderzoeken van het verzoek en het inwinnen van advies hieromtrent bij de plaatselijk deken.

Waardering: V, 5 jr.

Tucht

(211.)

Handeling: Het instellen van hoger beroep in een tuchtzaak bij het Hof van Discipline.

Periode: 1952–

Grondslag: Advocatenwet, 23 juni 1952, (Stb. 1952, 365), art. 56, lid 2, art. 56 b

Advocatenwet, zoals gewijzigd op 28 maart 2002, (Stb. 2002, 184), art. 60b, lid 4

Product: memorie, verzet

Opmerking: Bij deze handeling is inbegrepen het verzet doen tegen de beslissing van de voorzitter van het Hof tot afwijzing van het beroep.

Waardering: V, 10 jr.

2.7. Actor: Algemene Raad

[Vervallen per 28-10-2012]

Organisatie van de Orden van Advocaten

(10.)

Handeling: Het vaststellen van roosters voor het aftreden van de leden van de Algemene Raad.

Periode: 1952–

Grondslag: Advocatenwet, 23 juni 1952, (Stb. 1952, 365), art. 19, lid 3

Product: roosters van aftreden

Waardering: V, 5 jr. na vervanging rooster

(11.)

Handeling: Het benoemen van een secretaris voor de Algemene Raad.

Periode: 1952–

Grondslag: Advocatenwet, 23 juni 1952, (Stb. 1952, 365), art. 34

Product: Beschikkingen

Waardering: Benoemingsbesluit: B (4)

Overige stukken: V, 5 jr. na vervanging

(12.)

Handeling: Het stellen van regels betreffende salaris, vervanging, taken en bevoegdheden van de secretaris van de Algemene Raad.

Periode: 1952–

Grondslag: Advocatenwet, 23 juni 1952, (Stb. 1952, 365), art. 34

Waardering: V, 5 jr. na vervanging

(13.)

Handeling: Het mandateren van bevoegdheden van de Algemene Raad.

Periode: 1952–

Grondslag:

Product: Mandaatbesluiten

Waardering: V, 5 jr. na vervanging besluit

(14.)

Handeling: Het delegeren van bevoegdheden van de Algemene Raad.

Periode: 1952–

Grondslag: O.m. reglement advisering wetgeving, art. 8

Product: Delegatiebesluiten

Waardering: B (4)

(15.)

Handeling: Het instellen van commissies en werkgroepen voor bepaalde aangelegenheden door de Algemene Raad.

Periode: 1952–

Grondslag: Reglement advisering wetgeving, art. 2 en 3

Product: Beschikkingen

Waardering: B (4)

(16.)

Handeling: Het benoemen van leden van commissies en werkgroepen door de Algemene Raad.

Periode: 1952–

Grondslag/Bron: O.m.

 • Examenreglement beroepsopleiding, 4 juli 1988, (Advocatenblad 1989, pp. 19-21), art. 5, lid 1-4

 • Wijziging examenreglement beroepsopleiding, 7 december 1994, (Advocatenblad 1995, pp. 354-355), art. 5, lid 7

 • Gesprek met mr. P-P.M. Vester, d.d. 13 februari 2002

 • Reglement advisering wetgeving, art. 11

Product: voordrachten, benoemingsbrieven

Waardering: V, 5 jr.

(20.)

Handeling: Het oprichten van bijzondere organisatievormen door de Algemene Raad.

Periode: 1952–

Bron: O.m. Vademecum Advocatuur 2002, Wet- en regelgeving, p. 520

Product: instellingsbeschikking, statuten

Opmerking: Onder deze handeling valt ook het aanbrengen van wijzigingen in de statuten van een stichting.

Waardering: B (4)

(21.)

Handeling: Het voordragen of benoemen van bestuursleden van door de Nederlandse Orde opgerichte stichtingen door de Algemene Raad.

Periode: 1952–

Bron: O.m.

– Statuten van de Stichting Pensioenfonds Nederlandse Orde van Advocaten. art. 5, lid 2

– Statuten Stichting Ondersteuningsfonds Advocatuur, zoals gewijzigd op 28 augustus 2001, art. 4, lid 3

Product: benoemingsbrieven, voordrachten

Waardering: V, 5 jr.

(23.)

Handeling: Het toezien op en adviseren van door de Nederlandse Orde opgerichte stichtingen door de Algemene Raad.

Periode: 1952–

Bron: O.m.

 • Statuten van de Stichting Pensioenfonds Nederlandse Orde van Advocaten. art. 11, lid 3

 • Statuten Stichting Ondersteuningsfonds Advocatuur, zoals gewijzigd op 28 augustus 2001, art. 7, lid 6, art. 9, lid 2 en 3

Product: afschriften van jaarrekeningen, accountantsrapporten

Waardering: V, 5 jr.

(32.)

Handeling: Het innen van de hoofdelijke omslag voor de Nederlandse Orde van Advocaten.

Periode: 1952–

Product: facturen etc.

Waardering: V, 7 jr.

(34.)

Handeling: Het opstellen van begrotingen voor de Nederlandse Orde van Advocaten.

Periode: 1952–

Bron: Nederlandse Orde van Advocaten, Jaarverslag 2000, p. 28

Product: Ramingen

Waardering: B (1) en (3)

(38.)

Handeling: Het opstellen van jaarrekeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Periode: 1952–

Grondslag: Advocatenwet, 23 juni 1952, (Stb. 1952, 365), art. 32, lid 3

Product: rekening en verantwoording

Waardering: B (3)

(44.)

Handeling: Het opstellen en vaststellen van jaarverslagen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Periode: 1972–

Grondslag: Advocatenwet, zoals gewijzigd op 12 september 1984, (Stb. 1984, 417), art. 32, lid 4

Product: Jaarverslagen

Waardering: B (3)

(46.)

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen, coördineren en evalueren van beleid ten aanzien van het financieel beheer van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Periode: 1952–

Grondslag:

Product: rapporten, regels e.d.

Waardering: B (4)

(47.)

Handeling: Het voeren van het financieel beheer van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Periode: 1952–

Grondslag:

Product: financiële bescheiden, grootboeken, bank- en giroafschriften

Waardering: V, 7 jr.

(50.)

Handeling: Het vaststellen van onkostenvergoedingen.

Periode: 1952–

Grondslag: O.m. Advocatenwet, 23 juni 1952, (Stb. 1952, 365), art. 60, lid 2

Product: Reisbesluit

Waardering: V, 5 jr. na intrekking besluit

(51.)

Handeling: Het uitkeren van onkostenvergoedingen.

Periode: 1952–

Grondslag: O.m.

 • Advocatenwet, 23 juni 1952, (Stb. 1952, 365), art. 60, lid 2 en 3

 • Advocatenwet, zoals gewijzigd op 12 september 1984, (Stb. 1984, 417), art.50a, lid 2

 • Reglement advisering wetgeving, art. 14 en 15

Product: Declaraties

Waardering: V, 7 jr.

(52.)

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen, coördineren en evalueren van personeelsbeleid van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Periode: 1952–

Grondslag:

Product: regels, rapporten etc.

Waardering: B (4)

(54.)

Handeling: Het uitvoeren van het personeelsbeleid van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Periode: 1952–

Grondslag:

Product: O.m. personeelsdossiers, correspondentie

Waardering: Personeelsdossiers: V, 10 jr. na uitdiensttreding

Overige stukken: V, 5 jr.

(56.)

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen, coördineren en evalueren van het huisvestingsbeleid van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Periode: 1952–

Grondslag:

Product: rapporten, correspondentie etc.

Waardering: V, 10 jr.

(58.)

Handeling: Het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Periode: 1952–

Grondslag:

Product: overeenkomsten, akten

Waardering: V, 10 jr. na vervreemding of afbraak

(60.)

Handeling: Het zorgdragen voor beheer en onderhoud van gebouwen, terreinen en (gebruiks)goederen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Periode: 1952–

Grondslag:

Product: correspondentie, verzekeringspolissen, aankoop- en garantiebewijzen e.d.

Waardering: Overeenkomsten, contracten, polissen e.d.: V, 5 jr. na verval

Overige stukken: V, 10 jr.

(62.)

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen, coördineren en evalueren van beleid met betrekking tot informatie- en communicatieaangelegenheden van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Periode: 1952–

Grondslag:

Product: Regelingen, rapporten

Waardering: B (4)

(63.)

Handeling: Het uitvoeren van beleid met betrekking tot informatie- en communicatieaangelegenheden van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Periode: 1952–

Grondslag:

Waardering: Automatiseringsprocessen: V, 15 jr.

Overige stukken: V, 5 jr.

(66.)

Handeling: Het maken van beeldmateriaal met betrekking tot het functioneren van de Nederlandse Orde van Advocaten en het Bureau.

Periode: 1952–

Grondslag: Het historisch belang voor de Nederlandse Orde van Advocaten

Product: Foto’s, video’s en ander mogelijk beeldmateriaal

Opmerking:

Waardering: B (5)

Beleid, regelgeving en advisering wetgeving

(67.)

Handeling: Het voorbereiden, (mede)vaststellen, coördineren en evalueren van beleid inzake de advocatuur door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Periode: 1952–

Bron: Algemene handelingen ARA

Product: beleidsnota’s, rapporten, evaluaties

Waardering: B (1) en (2)

(70.)

Handeling: Het voorbereiden en evalueren van verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Periode: 1952–

Grondslag: Advocatenwet, 23 juni 1952, (Stb. 1952, 365), art. 28, lid 2

Product: ontwerpverordeningen, adviesrapporten

Waardering: B (1) en (2)

(73.)

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen en evalueren van beleid met betrekking tot de Centrale Controle op de Verordeningen.

Periode: 2000–

Grondslag: Verordening Mandaat Centrale Controle Verordeningen (Stcrt 2001, 245), inwerkingtreding 1 januari 2002

Product:

Opmerking:

Waardering: B (1) en (2)

(74.)

Handeling: Het controleren van de door de advocaten ingestuurde Centrale Controle Verordening.

Periode: 2001–

Grondslag: Verordening Mandaat Centrale Controle Verordeningen (Stcrt 2001, 245), inwerkingtreding 1 januari 2002

Product: Opgaveformulieren

Opmerking: De opgaveformulieren worden aan het einde van de controle periode overgedragen aan de Raden van Toezicht.

Waardering: V, 4 jr.

(76.)

Handeling: Het stellen van regelingen, reglementen, richtlijnen en modellen door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Periode: 1952–

Grondslag: O.m.

 • Advocatenwet, 23 juni 1952, (Stb. 1952, 365), art. 36

 • Stageverordening, 9 juni 1988, (Stcrt. 1988, 127), art. 14, lid 5

 • Verordening op de proeve van bekwaamheid, 25 november 1994, (Stcrt. 1994, 249), art. 2 en 3

 • Verordening permanente opleiding, 16 september 1994, (Stcrt. 1994, 187), art. 5

Waardering: B (1)

(80.)

Handeling: Het uitbrengen van adviezen en aanbevelingen inzake de wetgeving en beleidsaangelegenheden de advocatuur betreffende.

Periode: 1952–

Grondslag: Reglement advisering wetgeving, art. 1 en 8

Product: Adviesrapporten, en -nota’s, correspondentie

Waardering: B (1) en (2)

Internationale samenwerking

(81.)

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse standpunten en bijdragen in de vergaderingen van de CCBE.

Periode: 1952–

Product: bijdragen, verslagen

Waardering: B (5)

(82.)

Handeling: Het deelnemen aan en leveren van bijdragen aan door de CCBE georganiseerde congressen.

Periode: 1952–

Waardering: V, 5 jr.

(83.)

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse standpunten en bijdragen in de vergaderingen van de IBA.

Periode: 1952–

Product: bijdragen, verslagen

Waardering: B (5)

(84.)

Handeling: Het deelnemen aan en leveren van bijdragen aan door de IBA georganiseerde congressen.

Periode: 1952–

Waardering: V, 5 jr.

(85.)

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse standpunten en bijdragen in de vergaderingen van de UIA.

Periode: 1952–

Product: bijdragen, verslagen

Waardering: B (5)

(86.)

Handeling: Het deelnemen aan en leveren van bijdragen aan door de UIA georganiseerde congressen.

Periode: 1952–

Waardering: V, 5 jr.

(87.)

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse standpunten en bijdragen in de vergaderingen van overige internationale organisaties.

Periode: 1952–

Product: bijdragen, verslagen

Waardering: B (5)

(88.)

Handeling: Het deelnemen aan en leveren van bijdragen aan door overige internationale organisaties georganiseerde congressen.

Periode: 1952–

Waardering: V, 5 jr.

(89.)

Handeling: Het onderhouden van contacten met buitenlandse balies.

Periode: 1952–

Bron: Nederlandse Orde van Advocaten, Jaarverslag 1991

Waardering: V, 5 jr.

(90.)

Handeling: Het op verzoek van mensenrechtenorganisaties interveniëren bij overheden van landen waar de mensenrechten worden geschonden.

Periode: 1952–

Bron: Nederlandse Orde van Advocaten, Jaarverslag 1996

Product: Brieven

Waardering: V, 5 jr.

Onderzoek

(91.)

Handeling: Het door de Algemene Raad vaststellen van de opdracht voor en het eindproduct van intern of extern onderzoek.

Periode: 1952–

Bron: Algemene handelingen ARA

Product: Offertes, brieven, rapporten

Opmerking: Onder vaststellen van het eindproduct wordt ook het in ontvangst nemen van het eindproduct verstaan.

Waardering: B (1) en (2)

(92.)

Handeling: Het door de Algemene Raad begeleiden van intern of extern onderzoek.

Periode: 1952–

Bron: Algemene handelingen ARA

Product: Notities, notulen, brieven

Waardering: V, 5 jr.

(93.)

Handeling: Het door de Algemene Raad verzamelen en bewerken van gegevens ten behoeve van intern of extern onderzoek.

Periode: 1952–

Bron: Algemene handelingen ARA

Waardering: V, 5 jr.

Overleg

(97.)

Handeling: Het voorbereiden en verslagleggen van vergaderingen van de Algemene Raad, de Nederlandse Orde van Advocaten, het College van Afgevaardigden, commissies, werkgroepen en overige interne overlegkaders.

Periode: 1952–

Grondslag: Advocatenwet, 23 juni 1952, (Stb. 1952, 365), art. 37, lid 1

Product: agenda’s, convocaties, notulen, vergaderstukken

Waardering: B (1) en (2)

(100.)

Handeling: Het voeren van periodiek overleg met derden in een overlegkader waarvan het voorzitterschap en/of secretariaat bij de Nederlandse Orde van Advocaten berust.

Periode: 1952–

Bron: Algemene handelingen ARA

Product: agenda’s, convocaties, notulen, vergaderstukken

Waardering: B (1) en (2)

(101.)

Handeling: Het voeren van periodiek overleg met derden in een overlegkader waarvan het voorzitterschap en/of secretariaat niet bij de Nederlandse Orde van Advocaten berust.

Periode: 1952–

Bron: Algemene handelingen ARA

Product: verslagen

Waardering: V, 5 jr.

Inschrijving en schrapping tableau

(109.)

Handeling: Het kennisgeven aan de rechtbank dat een voorwaardelijk ingeschreven advocaat het examen van de beroepsopleiding niet tijdig heeft behaald.

Periode: 1989–

Grondslag: Advocatenwet, zoals gewijzigd op 2 februari 1989, (Stb. 1989, 15), art.8, lid 3

Product: Kennisgeving

Waardering: V, 5 jr.

(110.)

Handeling: Het bijhouden van de ledenadministratie door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Periode: 1952–

Grondslag:

Product: o.m. mutaties

Waardering: V, 70 jr.

Onderliggende stukken: V. 1 jr.

Opleiding

(119.)

Handeling: Het goedkeuren van een beslissing van de Raad van Toezicht tot verkorting van de stageduur van een stagiaire.

Periode: 1955–

Grondslag: Stageverordening, 8 januari 1955, (Stcrt. 1955,11), art. 10, lid 2

Advocatenwet, zoals gewijzigd op 2 februari 1989, (Stb. 1989, 15), art.9b, lid 2

Waardering: V, 5 jr.

(121.)

Handeling: Het stellen van opleidingsmaatregelen.

Periode: 1960–1986

Grondslag:

Product:

Opmerking: na 1988 is de Beroepsopleiding en de Voortgezette Stagiaire Opleiding (VSO) ingevoerd;

vanaf 1996 is de Permanente Opleiding ingevoerd.

Waardering: Beleidsstukken B (1) en (2)

Overige stukken, V, 5 jr

(122.)

Handeling: Het stellen van opleidingsmaatregelen voor stagiaires.

Periode: 1987–

Grondslag: Stageverordening, 9 juni 1988, (Stcrt. 1988, 127), art. 11 en 12

Advocatenwet, zoals gewijzigd op 2 februari 1989, (Stb. 1989, 15), art. 9c

Product:

Opmerking: Deze handeling omvat mede het bepalen van de inhoud en inrichting van de opleiding.

Waardering: B (5)

(123.)

Handeling: Het (doen) uitvoeren van opleidingsmaatregelen voor stagiaires.

Periode: 1987–

Grondslag: Stageverordening, 9 juni 1988, (Stcrt. 1988, 127), art. 11 en 12

Advocatenwet, zoals gewijzigd op 2 februari 1989, (Stb. 1989, 15), art. 9c

Waardering: V, 5 jr.

(124.)

Handeling: Het (gedeeltelijk) buiten werking stellen van opleidingsmaatregelen van de Raad van Toezicht, indien en voor zover deze strijdig zijn met opleidingsmaatregelen door de Algemene Raad genomen.

Periode: 1987–

Grondslag: Stageverordening, 9 juni 1988, (Stcrt. 1988, 127), art. 11

Waardering: V, 5 jr.

(125.)

Handeling: Het vaststellen van het examengeld voor de beroepsopleiding.

Periode: 1988–

Grondslag: Stageverordening, 9 juni 1988, (Stcrt. 1988, 127), art. 16

Examenreglement beroepsopleiding, 4 juli 1988, (Advocatenblad, 1989, pp. 19-21), art. 4

Reglement op de proeve van bekwaamheid, 7 december 1994, (Stcrt. 1994, 249), art. 10

Waardering: V, 5 jr. na intrekking besluit

(126.)

Handeling: Het innen van het examengeld voor de beroepsopleiding.

Periode: 1988–

Grondslag: Stageverordening, 9 juni 1988, (Stcrt. 1988, 127), art. 16

Examenreglement beroepsopleiding, 4 juli 1988, (Advocatenblad, 1989, pp. 19-21), art. 4

Reglement op de proeve van bekwaamheid, 7 december 1994, (Stcrt. 1994, 249), art. 10

Product: o.m. facturen

Waardering: V, 7 jr.

(138.)

Handeling: Het afgeven van (voorlopige) EG-verklaringen voor de uitoefening van het beroep van advocaat in Nederland.

Periode: 1994–

Grondslag: Regeling EG-verklaring advocaten, 31 oktober 1994 nr. 464984/94/6, (Stcrt. 1994, 215), art. 2 en 3, lid 1–3

Besluit houdende aanwijzing van de bevoegde autoriteit voor de afgifte van een EG-verklaring voor het beroep van advocaat, 15 juni 1994, (Stb. 1994, 457)

Reglement op de proeve van bekwaamheid als bedoeld in de algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma’s, 7 december 1994, (Stcrt. 1994, 249), art.12

Reglement op de proeve van bekwaamheid als bedoeld in de algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma’s, 14 oktober 1996, art. 8.

Product: aanvragen, inlichtingen, (voorlopige) EG-verklaringen

Opmerking: Onder deze handeling valt ook het innen van de kosten die aan de EG-verklaring verbonden zijn.

Waardering: EG-verklaringen: V, 70 jr.

Overige stukken: V, 5 jr.

(139.)

Handeling: Het doen afnemen en corrigeren van de examens die deel uitmaken van de proeve van bekwaamheid.

Periode: 1996–

Grondslag: Reglement op de proeve van bekwaamheid, 14 oktober 1996, (Stcrt. 1996, 216), art. 2, lid 4, art. 3, lid 1, art. 5-7

Product:

Opmerking: Hieronder valt o.m.:

 • Het vaststellen van de wijze van toetsing van de examenonderdelen;

 • Het aanwijzen van correctoren en examinatoren;

 • Het meedelen van de uitslagen aan de kandidaten.

Waardering: V, 5 jr.

(140.)

Handeling: Het vaststellen van de uitslag van de examenonderdelen van de proeve van bekwaamheid.

Periode: 1996–

Grondslag: Reglement op de proeve van bekwaamheid als bedoeld in de algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma’s, 14 oktober 1996, (Stcrt. 1996, 216), art. 5 en 6

Waardering: V, 10 jr.

(141.)

Handeling: Het vaststellen van de hoogte van het examengeld voor de proeve van bekwaamheid.

Periode: 1996–

Grondslag: Reglement op de proeve van bekwaamheid als bedoeld in de algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma’s, 14 oktober 1996, (Stcrt. 1996, 216), art. 3, lid 2

Waardering: V, 5 jr. na intrekking besluit

(142.)

Handeling: Het innen van het examengeld voor de examenonderdelen van de proeve van bekwaamheid.

Periode: 1996–

Grondslag: Reglement op de proeve van bekwaamheid als bedoeld in de algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma’s, 14 oktober 1996, (Stcrt. 1996, 216), art. 4

Waardering: V, 7 jr.

(143.)

Handeling: Het stellen van maatregelen met betrekking tot de Permanente Opleiding

Periode: 1995–

Grondslag: Verordening Permanente Opleiding 2000 (Stcrt 1999, 243)

Product:

Opmerking:

Waardering: B (5)

(144.)

Handeling: Het nemen van uitvoeringsbesluiten inzake de permanente opleiding.

Periode: 1995–

Grondslag: Verordening permanente opleiding, 16 september 1994, (Stcrt. 1994, 187), art. 3 en 4

Verordening permanente opleiding, 24 november 1999, (Stcrt. 1999, 243), art. 3, lid 2

Product: o.m. uitvoeringsbesluit, Besluit aanmerken als opleiding

Opmerking: Deze handeling omvat o.m.:

 • Het voordragen van het aantal opleidingspunten dat jaarlijks moet worden behaald (dit gebeurde slechts tot 2000; daarna werd het verplichte puntenaantal vastgelegd in de verordening);

 • Het vaststellen van het maximum aantal opleidingspunten dat voor een opleidingsactiviteit behaald mag worden;

 • Het (al dan niet onder voorwaarden) aanmerken van handelingen als opleiding in het kader van de permanente opleiding.

Waardering: B (5)

(146.)

Handeling: Het erkennen van onderwijsinstellingen.

Periode: 1996–

Grondslag: Verordening permanente opleiding, 16 september 1994, (Stcrt. 1994, 187), art. 4 lid 2 en 3

Product:

Opmerking: Onder deze handeling valt ook:

 • het toetsen of opleidingsinstellingen aan de erkenningscriteria voldoen;

 • het heffen van een vergoeding voor de erkenning.

Waardering: Erkenningen: V, 5 jr. na intrekking

Stukken betreffende de financiële vergoeding: V, 7 jr.

Overige stukken: V, 3 jr.

(147.)

Handeling: Het (doen) uitvoeren van opleidingsactiviteiten in het kader van de permanente opleiding.

Periode: 1952–

Bron: Memorie van Toelichting bij de verordening permanente opleiding, 16 september 1994, Advocatenblad 1994, bijlage bij nr. 15;

Nota van Toelichting bij de verordening permanente opleiding, 24 november 1999, Advocatenblad 2000, p 42 e.v;

Nederlandse Orde van Advocaten, Jaarverslag 1998;

Nederlandse Orde van Advocaten, Jaarverslag 1999.

Product: o.m. correspondentie

Waardering: V, 5 jr.

Beroepsuitoefening

(150.)

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen en evalueren van het beleid met betrekking tot de uitvoering van kwaliteitsaudits op advocatenkantoren.

Periode: 2000–

Grondslag: Convenant integraal kwaliteitszorgsysteem d.d. 4 maart 2002

Product:

Opmerking: Vanaf 1 januari 2004 zijn advocaten die toevoegingszaken willen behandelen verplicht om geaudit zijn.

Waardering: B (1) en (2)

(151.)

Handeling: Het toewijzen van auditers en het afgeven van auditverklaringen.

Periode: 2001–

Grondslag:Convenant integraal kwaliteitszorgsysteem d.d. 4 maart 2002

Product: Auditverklaringen

Opmerking: Vanaf het najaar van 2001 worden er audits verstrekt aan advocatenkantoren.

De geldigheidsduur van een auditverklaring is per 1 januari 2004 gesteld op drie jaar.

Waardering: V, 6 jr

(155.)

Handeling: Het erkennen van buitenlandse organisaties van advocaten als organisaties waarvan de leden een samenwerkingsverband mogen aangaan.

Periode: 1973–

Grondslag: Samenwerkingsverordening, 24 november 1972, (Stcrt. 1972, 252), art. 2, lid 2

Samenwerkingsverordening, 23 september 1993, (Stcrt. 1993, 193), art. 5, lid 1

Product: erkenningsbesluit

Waardering: B (5)

(156.)

Handeling: Het erkennen van (delen van) beroepsgroepen als beroepsgroepen waarmee advocaten een samenwerkingsverband mogen aangaan.

Periode: 1973–

Grondslag: Samenwerkingsverordening, 24 november 1972, (Stcrt. 1972, 252), art. 2, lid 3

Samenwerkingsverordening, 23 september 1993, (Stcrt. 1993, 193), art. 6, lid 2

Product: erkenningsbesluit

Waardering: B (5)

(160.)

Handeling: Het adviseren van de minister van Justitie bij het beslissen op verzoeken tot oprichting of statutenwijziging van praktijkvennootschappen.

Periode: 1971–

Bron: Vademecum Advocatuur 2002, Wet- en regelgeving, p. 163, voetnoot 22 bij de verordening op de praktijkrechtspersoon

Waardering: V, 5 jr.

(161.)

Handeling: Het beoordelen of advocaten die wensen over te gaan tot deelname aan, oprichting van of wijziging van de statuten van een vennootschap naar buitenlands recht aan de wettelijke voorschriften voldoen.

Periode: 1997–

Grondslag: Verordening op de praktijkrechtspersoon, 27 november 1996, (Stcrt. 1996, 241), art. 9, lid 6

Product: inlichtingen, adviezen

Waardering: V, 5 jr.

(163.)

Handeling: Het gelijkstellen van examens aan het examen aan de Rijksbelastingacademie.

Periode: 1959–1997

Grondslag: Verordening op de belastingspecialisatie, 22 november 1958, (Stcrt. 1958, 233), art. 1, lid 1

Product: uitvoeringsbesluit

Waardering: B (5)

(165.)

Handeling: Het door de Algemene Raad verlenen van toestemming aan advocaten voor het bedrijven van publiciteit ten behoeve van de advocatuur in het algemeen.

Periode: 1985–1988

Grondslag: Verordening op de publiciteit, 21 juni 1985, (Stcrt, 1985, 129), art. 3

Product:

Waardering: V, 5 jr. na intrekking toestemming

Voorlichting, promotie en informatieverstrekking

(167.)

Handeling: Het door de Algemene Raad (periodiek) informeren van de leden omtrent organisatorische en andere voor hen van belang zijnde zaken.

Periode: 1952–

Grondslag: Advocatenwet, 23 juni 1952, (Stb. 1952, 365), art. 33

Product: Advocatenblad, OrdeVanDeDag, Balienet en overige websites, Vademecum Advocatuur, Orde-knipselkrant, advocatendossier etc.

Waardering: V, 5 jr.

Eén exemplaar eindproduct: B (5)

(169.)

Handeling: Het verstrekken en verkopen van promotieartikelen.

Periode: 1952–

Bron: Vademecum Advocatuur 2001, Wet- en Regelgeving, p. 540

Product: bestellingen, facturen

Waardering: V, 2 jr.

Financiële stukken: V, 7 jr.

(170.)

Handeling: Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het terrein van de advocatuur.

Periode: 1952–

Grondslag: Advocatenwet, 23 juni 1952, (Stb. 1952, 365), art. 33

Product: Brochures, persberichten, persconferenties, websites en overig voorlichtingsmateriaal

Waardering: V, 3 jr.

Eén exemplaar eindproduct: B (5)

(172.)

Handeling: Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen betreffende het werkterrein van de Nederlandse Orde.

Periode: 1952–

Bron: Algemene handelingen ARA

Product: Brieven, notities

Waardering: V, 3 jr.

(174.)

Handeling: Het beantwoorden van Kamervragen en het anderszins op verzoek incidenteel informeren van leden van of commissies uit de Kamers der Staten Generaal betreffende het werkterrein van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Periode: 1952–

Grondslag: Grondwet 1938/1946/1948, art. 97

Grondwet 1953/1956/1963/1972, art. 104

Grondwet 1983/1987/1995, art. 68

Product: Brieven, notities

Waardering: B (2) en (3)

Voorzieningen en activiteiten

(175.)

Handeling: Het organiseren van congressen, werkconferenties, symposia en lezingen.

Periode: 1952–

Bron: Nederlandse Orde van Advocaten, Jaarverslag 1998

Product: verslagen, bundels, uitnodigingen

Waardering: Eindproduct: B

Overige stukken: V, 3 jr.

(177.)

Handeling: Het organiseren van activiteiten met een sociaal en/of representatief karakter door de Algemene Raad.

Periode: 1952–

Waardering: V, 2 jr.

(179.)

Handeling: Het verstrekken van subsidies en financiële bijdragen door de Algemene Raad.

Periode: 1952–

Waardering: V, 7 jr.

(181.)

Handeling: Het afgeven van advocatenpaspoorten.

Periode: 1952–

Grondslag: Vademecum Advocatuur 2002, Wet- en regelgeving, p. 409

Product: aanvragen

Waardering: V, 5 jr.

Ontheffingen, vrijstellingen, bezwaren en beroepen

(184.)

Handeling: Het verlenen van vrijstellingen en ontheffingen en het beslissen op bezwaren door de Algemene Raad.

Periode: 1952–

Grondslag: O.m.

 • Advocatenwet, zoals gewijzigd op 28 maart 2002 (Stb. 2002, 184), art. 12, lid 4

 • Verordening permanente opleiding, 16 september 1994, (Stcrt. 1994, 187), art. 7

 • Verordening permanente opleiding, 24 november 1999, (Stcrt. 1999, 243), art.5

 • Stageverordening, 9 juni 1988, (Stcrt. 1988, 127), art. 15, lid 1 en 4

 • Verordening weduwen-, weduwnaars- en wezenpensioen, 20 november 1970, (Stcrt. 1970, 253), art. 39

 • Besluit Zwangerschap en bevalling en advocaten in het buitenland (Vademecum 2003, blz. 419 en 420)

Product: ontheffingen, vrijstellingen, correspondentie

Opmerking: Onder deze handeling valt ook het inwinnen van adviezen alvorens de vrijstelling te verlenen.

Waardering: Vrijstellingen en ontheffingen: V, 5 jr. na intrekking

Bezwaren: V, 10 jr.

(189.)

Handeling: Het goedkeuren van beslissingen van de Raad van Toezicht tot het verlenen van vrijstellingen en ontheffingen.

Periode: 1955–1997

Grondslag: Stageverordening, 8 januari 1955, (Stcrt. 1955, 11), art. 2, lid 3

Verordening op de belastingspecialisatie, 22 november 1958, (Stcrt. 1958, 233), art. 2, lid 2

Waardering: V, 5 jr.

(190.)

Handeling: Het beslissen op beroepschriften naar aanleiding van beschikkingen van de Raad van Toezicht en het voeren van verweer in beroepschriftprocedures voor administratief rechterlijke organen.

Periode: 1952–

Grondslag: O.m.

 • Stageverordening, 8 januari 1955, (Stcrt. 1955, 11), art. 5, lid 2 en art. 13

 • Advocatenwet, zoals gewijzigd op 2 februari 1989, (Stb. 1989, 15), art. 9b, lid 5

 • Stageverordening, 9 juni 1988, (Stcrt. 1988, 127), art. 18 en 19

 • Verordening op de advocaat in dienstbetrekking, 17 juni 1977, (Stcrt, 1977, 459), art. 8

 • Verordening op de belastingspecialisatie, 22 november 1958, (Stcrt. 1958, 233), art. 2

Product: Beschikkingen

Waardering: Beslissingen: B (5)

Overige stukken: V, 10 jaar

Bemiddeling, klachtenbehandeling en advisering

(193.)

Handeling: Het door de Algemene Raad verlenen van bemiddeling ten behoeve van de beroepsuitoefening van advocaten.

Periode: 1955–

Grondslag: Stageverordening, 8 januari 1955, (Stcrt. 1955, 11), art. 3, lid 1

Verordening op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, 22 maart 1985, (Stcrt. 1985, 160), art. 4

Verordening op de beroepsaansprakelijkheid, 22 maart 1991, (Stcrt. 1991, 85), art. 4

Waardering: V, 5 jr.

(195.)

Handeling: Het behandelen van klachten over de uitvoering of de gevolgen van het beleid van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Periode: 1952–

Bron: Algemene handelingen ARA

Vademecum advocatuur 2002, Wet- en regelgeving, p. 518

Product: Correspondentie

Waardering: V, 5 jr.

(197.)

Handeling: Het informeren van de Nationale Ombudsman of de Commissie gelijke behandeling naar aanleiding van klachten over de uitvoering of de gevolgen van het beleid van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Periode: 1952–

Bron: Algemene handelingen ARA

Vademecum advocatuur 2002, Wet- en regelgeving, p. 518

Product: brieven, notities

Waardering: V, 5 jr.

(200.)

Handeling: Het adviseren van advocaten inzake hun beroepsuitoefening door de Algemene Raad.

Periode: 1952–

Bron: Advocatenblad 2002, nr. 10, p. 442

Product: Correspondentie

Waardering: V, 5 jr.

2.8. Actor: Algemene Raad (Commissies)

[Vervallen per 28-10-2012]

Organisatie van de Orden van Advocaten

(17.)

Handeling: Het uitbrengen van adviezen aan de Algemene Raad.

Periode: 1952–

Grondslag: Reglement advisering wetgeving, art. 4

Examenreglement beroepsopleiding, 4 juli 1988, (Advocatenblad 1989, pp. 19-21), art. 6, lid 7

Product: Adviezen

Waardering: B (1)

2.9. Actor: Examencommissie

[Vervallen per 28-10-2012]

Overleg

(99.)

Handeling: Het voorbereiden en verslagleggen van vergaderingen van de Examencommissie en de daaronder ressorterende vakkamers.

Periode: 1988–

Product: agenda’s, convocaties, notulen, vergaderstukken

Waardering: B (1) en (2)

Opleiding

(127.)

Handeling: Het vaststellen van roosters van aftreden voor leden van de examencommissie.

Periode: 1988–

Grondslag: Examenreglement beroepsopleiding, 4 juli 1988, (Advocatenblad 1989, pp. 19-21), art. 5, lid 6

Product: roosters van aftreden

Waardering: V, 5 jr. na vervanging rooster

(128.)

Handeling: Het doen ontwikkelen en vaststellen van examenopgaven ten behoeve van de beroepsopleiding.

Periode: 1988–

Grondslag: Examenreglement beroepsopleiding, 4 juli 1988, (Advocatenblad 1989, pp. 19-21), art. 6, lid 1

Product: adviezen, brieven, notities, examenopgaven

Waardering: V, 5 jr.

(129.)

Handeling: Het instellen van (vak)kamers.

Periode: 1988–

Grondslag: Examenreglement beroepsopleiding, 4 juli 1988, (Advocatenblad 1989, pp. 19-21), art. 7, lid 1 en 2

Product: instellingsbeschikking

Waardering: B (4)

(130.)

Handeling: Het benoemen van leden voor de (vak)kamers.

Periode: 1988–

Grondslag: Examenreglement beroepsopleiding, 4 juli 1988, (Advocatenblad 1989, pp. 19-21), art. 7, lid 1

Product: benoemingsbrieven

Waardering: V, 5 jr.

(131.)

Handeling: Het oordelen en beslissen over aangelegenheden en besluiten van beleidsmatige of ingewikkelde aard welke door de kamers zijn voorgelegd.

Periode: 1988–

Grondslag: Examenreglement beroepsopleiding, 4 juli 1988, (Advocatenblad 1989, pp. 19-21), art. 7, lid 1, 2 en 5

Waardering: B (1)

(132.)

Handeling: Het toelaten van stagiaires tot het examen.

Periode: 1988–

Grondslag: Examenreglement beroepsopleiding, 4 juli 1988, (Advocatenblad 1989, pp. 19-21), art. 6, lid 5

Reglement op de proeve van bekwaamheid, 7 december 1994, (Stcrt. 1994, 249), art. 5, lid 1

Waardering: V, 3 jr.

(133.)

Handeling: Het doen afnemen en corrigeren van het examen.

Periode: 1988–

Grondslag: Examenreglement beroepsopleiding, 4 juli 1988, (Advocatenblad 1989, pp. 19-21), art. 2, 6 , 8, 10 en 12

Reglement op de proeve van bekwaamheid, 7 december 1994, (Stcrt. 1994, 249), art. 6, lid 1, art. 7 en 8

Opmerking: Hieronder valt o.m.:

 • Het vaststellen van de tijdsduur van de toetsen en examens;

 • Het vaststellen van toets- en examendata;

 • Het aanstellen van surveillanten;

 • Het vaststellen van de normering, de weging en de wijze van becijfering van de (onderdelen van) het examen;

 • Het aanwijzen van correctoren en examinatoren;

 • Het oordelen over verschillen in de beoordeling tussen examinatoren of correctoren;

 • Het ter kennisneming ontvangen van de beoordelingen van examinatoren en correctoren;

 • Het meedelen van de uitslagen aan de kandidaten.

Waardering: V, 5 jr.

(134.)

Handeling: Het vaststellen van de uitslag van het examen.

Periode: 1988–

Grondslag: Examenreglement beroepsopleiding, 4 juli 1988, (Advocatenblad 1989, pp. 19-21), art. 10, lid 6

Reglement op de proeve van bekwaamheid, 7 december 1994, (Stcrt. 1994, 249), art. 6, lid 1

Waardering: V, 10 jr.

(135.)

Handeling: Het afgeven van het bewijs dat het examen voor de beroepsopleiding met goed gevolg is afgelegd.

Periode: 1988–

Grondslag: Stageverordening, 9 juni 1988, (Stcrt. 1988, 127), art. 14, lid 6

Waardering: V, 70 jr. na eerste inschrijving advocaat

(136)

Handeling: Het informeren en adviseren van de Algemene Raad over aangelegenheden het examen voor de beroepsopleiding betreffende.

Periode: 1988–

Grondslag: Examenreglement beroepsopleiding, 4 juli 1988, (Advocatenblad 1989, pp. 19-21), art. 6, lid 7

Product: correspondentie, adviezen

Waardering: V, 5 jr.

Ontheffingen, vrijstellingen, bezwaren en beroepen

(186.)

Handeling: Het verlenen van vrijstellingen en het beslissen op bezwaren en beroep.

Periode: 1989–

Grondslag: Stageverordening, 9 juni 1988, (Stcrt. 1988, 127), art. 15, lid 6

Examenreglement beroepsopleiding, 4 juli 1988, (Advocatenblad 1989, p 19-21), art 14

Reglement op de proeve van bekwaamheid, 7 december 1994, (Stcrt. 1994, 249), art. 13, lid 1

Product: vrijstellingen, correspondentie

Opmerking: Onder deze handeling valt ook het inwinnen van adviezen alvorens de vrijstelling te verlenen.

Tegen de beslissing van de examencommissie op bezwaarschriften staat beroep open bij het curatorium.

Waardering: Beroepszaken: B (5)

Vrijstellingen en ontheffingen: V, 5 jr. na intrekking

Bezwaren: V, 10 jr.

(188.)

Handeling: Het adviseren van de Algemene Raad bij een beslissing op een vrijstellingsverzoek.

Periode: 1989–

Grondslag: Stageverordening, 9 juni 1988, (Stcrt. 1988, 127), art. 15, lid 5

Product: Adviezen

Waardering: V, 5 jr.

Terug naar begin van de pagina