Regeling controleprotocol scholen en organisaties VO-sector 2005

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 23-04-2006 t/m 31-07-2008

Regeling controleprotocol scholen en organisaties VO-sector 2005

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

• de artikelen 14a , derde lid en

artikel 18, zesde lid, van het Bekostigingsbesluit W.V.O.;

Besluit

Artikel 1. Vaststelling leidraad voor de controle door de accountant 2005

[Vervallen per 01-08-2008]

De leidraad voor de controle door de accountant over het jaar 2005 is als bijlage opgenomen bij deze regeling. Deze leidraad wordt in de bijlage als ”controleprotocol” aangeduid.

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Gele Katern waarin deze regeling is geplaatst.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling controleprotocol scholen en organisaties VO-sector 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in het Gele Katern worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Van deze plaatsing en ter inzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage

[Vervallen per 01-08-2008]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Terug naar begin van de pagina