Regeling tarieven Spoorwegwet

[Regeling vervallen per 03-04-2012.]
Geldend van 01-04-2012 t/m 02-04-2012

Regeling tarieven Spoorwegwet

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 91 van de Spoorwegwet;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 03-04-2012]

Voor de behandeling van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de wet, is een tarief verschuldigd als opgenomen in onderstaande tabel:

Vergunning

Bedrijfsvergunning als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de wet

€ 8.701,–

Beperkte bedrijfsvergunning als bedoeld in artikel 28, tweede lid, van de wet en artikel 8, eerste lid, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidsattest

€ 1.242,–

Beperkte bedrijfsvergunning als bedoeld in artikel 28, tweede lid, van de wet en artikel 8, tweede lid, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidsattest

€ 4.050,–

Artikel 3

[Vervallen per 03-04-2012]

Voor de behandeling van een aanvraag tot het verlenen van een veiligheidsattest als bedoeld in artikel 32 van de wet is een tarief verschuldigd als opgenomen in onderstaande tabel:

Veiligheidsattest

Deel A

Deel B

Veiligheidsattest voor een spoorwegonderneming die minder dan 300 personeelsleden een veiligheidsfunctie laat uitoefenen

€ 11.933,–

€  7.954,–

Veiligheidsattest voor een spoorwegonderneming die 300 personeelsleden of meer een veiligheidsfunctie laat uitoefenen

€ 25.359,–

€ 16.906,–

Veiligheidsattest voor een spoorwegonderneming die gebruik maakt van de hoofdspoorweg op één locatie, ten behoeve van overgave van spoorvoertuigen of met zelfrijdend gereedschap of een daarmee vergelijkbaar voertuig om werkzaamheden aan of nabij de hoofdspoorweg uit te voeren op een deel van een hoofdspoorweg dat daartoe buiten dienst is gesteld

€  4.555,–

 

Artikel 4

[Vervallen per 03-04-2012]

Voor de behandeling van een aanvraag tot het opnieuw verlenen van een veiligheidsattest als bedoeld in artikel 32 van de wet, is een tarief verschuldigd als opgenomen in onderstaande tabel:

Hernieuwd veiligheidsattest

Deel A

Deel B

Hernieuwd veiligheidsattest voor een spoorwegonderneming die minder dan 300 personeelsleden een veiligheidsfunctie laat uitoefenen

€ 9.353,–

€ 7.060,–

Hernieuwd veiligheidsattest voor een spoorwegonderneming die 300 personeelsleden of meer een veiligheidsfunctie laat uitoefenen

€ 12.798,–

€ 5.967,–

Hernieuwd veiligheidsattest voor een spoorwegonderneming die gebruik maakt van de hoofdspoorweg op één locatie, ten behoeve van overgave van spoorvoertuigen of met zelfrijdend gereedschap of een daarmee vergelijkbaar voertuig om werkzaamheden aan of nabij de hoofdspoorweg uit te voeren op een deel van een hoofdspoorweg dat daartoe buiten dienst is gesteld

€ 4.555,–

 

Artikel 5

[Vervallen per 03-04-2012]

Voor de behandeling van een aanvraag tot wijziging van een veiligheidsattest als bedoeld in artikel 33, zesde lid, van de wet is een tarief verschuldigd als opgenomen in onderstaande tabel:

Wijziging veiligheidsattest

Deel A

Deel B

Wijziging van een veiligheidsattest voor een spoorwegonderneming die minder dan 300 personeelsleden een veiligheidsfunctie laat uitoefenen

€ 5.967,–

€  3.978,–

Wijziging van een veiligheidsattest voor een spoorwegonderneming die 300 personeelsleden of meer een veiligheidsfunctie laat uitoefenen

€ 8.950,–

€  5.967,–

Wijziging van een veiligheidsattest voor een spoorwegonderneming die gebruik maakt van de hoofdspoorweg op één locatie, ten behoeve van overgave van spoorvoertuigen of met zelfrijdend gereedschap of een daarmee vergelijkbaar voertuig om werkzaamheden aan of nabij de hoofdspoorweg uit te voeren op een deel van een hoofdspoorweg dat daartoe buiten dienst is gesteld

€ 1.518,–

 

Artikel 6

[Vervallen per 03-04-2012]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag tot verlening of wijziging van een inzetcertificaat voor spoorvoertuigen als bedoeld in artikel 36, vierde lid, van de wet, is een tarief verschuldigd als opgenomen in onderstaande tabel:

  Inzetcertificaat

  Inzetcertificaat of het op aanvraag wijzigen hiervan, indien het een spoorvoertuig betreft waarvan voor eenzelfde type niet eerder een inzetcertificaat is verleend

  € 5.192,–

  Inzet certificaat of het op aanvraag wijzigen hiervan, indien het een spoorvoertuig betreft waarvoor van eenzelfde type al eerder een inzetcertificaat is verleend

  € 217,–

 • 2 In afwijking van het eerste lid is voor een wijziging van het certificaat in verband met het toekennen van een identificatiecode als bedoeld in artikel 28, vijfde lid, van het Besluit keuring spoorvoertuigen voor de eerste inschrijving van een voertuig een tarief verschuldigd van € 27,–. Hierbij wordt bij samengestelde voertuigen elke voertuigbak als een afzonderlijk voertuig aangemerkt.

 • 3 Het in het tweede lid bedoelde tarief wordt bij het in één aanvraag in één keer inschrijven van een reeks identieke voertuigen voor het zesde en alle daarop volgende voertuigen verminderd tot € 16,– per voertuig.

 • 4 Voor wijzigingen met betrekking tot de gemeenschappelijke specificaties van het nationaal voertuigregister, bedoeld in beschikking nr. 2007/756/EG van de Europese Commissie van 9 november 2007 tot vaststelling van de gemeenschappelijke specificatie van het nationaal voertuigregister als bedoeld in de artikelen 14, leden 4 en 5, van de richtlijnen 96/48/EG en 2001/16/EG, is een tarief van € 2,– verschuldigd voor elk op 1 januari 2008 geregistreerd of te registreren voertuignummer.

 • 5 Het tarief, bedoeld in het vierde lid, is niet verschuldigd voor spoorvoertuigen met een andere landcode dan ‘NL’.

Artikel 7

[Vervallen per 03-04-2012]

Artikel 8

[Vervallen per 03-04-2012]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag tot het verlenen van een erkenning in verband met onderhoud en herstel van spoorvoertuigen als bedoeld in artikel 48, eerste lid, van de wet, is per locatie een tarief van € 6.713,– verschuldigd.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag tot het wijzigen van een erkenning als bedoeld in het eerste lid, is per locatie een tarief van € 1.945,– verschuldigd.

Artikel 9

[Vervallen per 03-04-2012]

 • 1 Voor de behandeling van de aanvraag voor een aanwijzing van een keuringsinstituut als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder b, van de wet is een tarief van € 1.739,– verschuldigd en voor een aanwijzing van een vestiging waar keuringen worden uitgevoerd is een tarief van €  1.080,– verschuldigd.

 • 2 Voor de behandeling van de aanvraag voor een wijziging van een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid, is een tarief van €  1.080,– verschuldigd en voor een aanwijzing van een vestiging waar keuringen worden uitgevoerd, is een tarief van €  1.080,– verschuldigd.

Artikel 10

[Vervallen per 03-04-2012]

 • 1 Voor de behandeling van de aanvraag voor een aanwijzing van een keuringsinstantie als bedoeld in artikel 93, eerste lid, van de wet, is een tarief van € 3.891,– verschuldigd.

 • 2 Voor de behandeling van de aanvraag voor een wijziging van een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid, is een tarief van € € 1.513,– verschuldigd.

Artikel 11

[Vervallen per 03-04-2012]

Voor de behandeling van de aanvraag van de goedkeuring van het systeem van personeelsbeheer als bedoeld in artikel 17 van het Besluit spoorwegpersoneel 2011, is een tarief van 3.891,– verschuldigd.

Artikel 11a

[Vervallen per 03-04-2012]

Voor de behandeling van de aanvraag van een machinistenvergunning als bedoeld in artikel 51a, eerste lid, van de wet, is een tarief verschuldigd van € 100,–.

Voor het verstrekken van het duplicaat van een machinistenvergunning als bedoeld in artikel 51a, achtste lid, van de wet, is een tarief verschuldigd van € 41,–.

Artikel 12

[Vervallen per 03-04-2012]

In afwijking van de bedragen genoemd in de eerste en tweede rij van de tabel behorende bij artikel 2 en de bedragen genoemd in de artikelen 3, 4, 5, 8, 9, en 10 is voor de behandeling van de aanvraag van de in die artikelen bedoelde beschikkingen een tarief van € 947,– verschuldigd, indien voor de beoordeling van de aanvraag een documentatiebeoordeling volstaat.

Artikel 12a

[Vervallen per 03-04-2012]

In afwijking van de genoemde bedragen in de artikelen 2 tot en met 12 van deze regeling bedraagt het tarief voor de behandeling van een aanvraag die uitsluitend betrekking heeft op een administratieve aanpassing, € 134,–.

Artikel 13

[Vervallen per 03-04-2012]

Bij een aanvraag van een beschikking als bedoeld in deze regeling door een organisatie die met historische spoorvoertuigen voor niet commerciële doeleinden gebruik maakt van de hoofdspoorweg, is een vergoeding van 10% van het voor de betreffende beschikking bepaalde tarief verschuldigd, met een minimum van € 215,– met uitzondering van administratieve aanpassingen als bedoeld in artikel 12a. Voor deze wijzigingen is geen tarief verschuldigd.

Artikel 14

[Vervallen per 03-04-2012]

De beslissing op een aanvraag om verlening van een beschikking als bedoeld in deze regeling wordt niet eerder genomen dan nadat het daarvoor verschuldigde tarief is voldaan.

Artikel 15

[Vervallen per 03-04-2012]

Deze regeling is niet van toepassing op aanvragen voor beschikkingenbesluiten die gedaan worden in verband met de vervanging van de Spoorwegwet 1875 door deze wet.

Artikel 15a

[Vervallen per 03-04-2012]

 • 1 Buitenlandse reis- en verblijfkosten die verband houden met de in deze regeling genoemde handelingen of werkzaamheden, worden tegen de werkelijke kosten in rekening gebracht en zijn separaat verschuldigd naast de in deze regeling genoemde tarieven. Binnenlandse reis- en verblijfkosten worden niet separaat in rekening gebracht.

 • 2 De in het eerste lid genoemde buitenlandse reis- en verblijfkosten worden voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag begroot en aan de aanvrager medegedeeld. De werkelijk gemaakte kosten mogen het begrote bedrag niet overstijgen.

Artikel 16

[Vervallen per 03-04-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 17

[Vervallen per 03-04-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven Spoorwegwet.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina