Besluit vaststelling formulieren verzoek om toewijzing broeikasgasemissierechten aan nieuwkomers in het systeem van handel in emissierechten

Geldend van 01-06-2005 t/m heden

Besluit van 25 mei 2005, nr. KVI2005042221, houdende vaststelling van de formulieren voor het verzoek om toewijzing van broeikasgasemissierechten aan nieuwkomers in het systeem van handel in emissierechten

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

Artikel 1

De formulieren voor een verzoek om toewijzing van broeikasgasemissierechten, bedoeld in artikel 16.32, tweede lid, van de Wet milieubeheer, wordt vastgesteld overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlagen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 mei 2005

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Bijlagen

Formulier 1. Adresgegevens en status van de inrichting

Bijlage 158976.png

Formulier 2. CO2-verbrandingsemissies

Bijlage 158977.png

Formulier 3. CO2-procesemissies

Bijlage 158978.png

Formulier 4. Niet-eenduidig klassificeerbare emissies

Bijlage 158979.png

Formulier 5. Verklaring van degene die de inrichting drijft

Bijlage 158980.png
Terug naar begin van de pagina