Regeling vergoedingen register handel in emissierechten

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 04-07-2009 t/m 31-12-2011

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 23 mei 2005, nr. KVI2005052794, houdende vaststelling van een vergoeding voor het openen en onderhouden van rekeningen in het register voor handel in broeikasgasemissierechten (Regeling vergoedingen register handel in emissierechten)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 16.46, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder persoonstegoedrekening: rekening als bedoeld in artikel 19 van de EG-verordening registratie van handel in broeikasgasemissierechten.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

Voor het openen en onderhouden van een persoonstegoedrekening is degene op wiens verzoek de rekening wordt geopend, een vergoeding verschuldigd. De vergoeding bedraagt eenmalig € 100. De vergoeding is verschuldigd in verband met het openen van een persoonstegoedrekening.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoedingen register handel in emissierechten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 mei 2005

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina