Instellingsbesluit Comité Doelmatigheid, Inspectie-Effectiviteit en Transparantie

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 29-05-2005 t/m 31-12-2006

Instellingsbesluit Comité Doelmatigheid, Inspectie-Effectiviteit en Transparantie

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. het comité: het Comité Doelmatigheid, Inspectie-Effectiviteit en Transparantie;

 • b. de inspectie: de Inspectie Verkeer en Waterstaat;

 • c. de staatssecretaris: de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Er is een Comité Doelmatigheid, Inspectie-Effectiviteit en Transparantie.

 • 2 Het comité heeft tot taak het niveau van de dienstverlening en de daarmee verband houdende kosten van activiteiten waarvoor door de Luchtvaarttoezichteenheden van de Inspectie Verkeer en Waterstaat tarieven in rekening worden gebracht, te onderzoeken en te beoordelen.

 • 3 Het comité doet onderzoek naar de inspectieactiviteiten van de Inspectie Verkeer en Waterstaat en beoordeelt de daarmee verband houdende voorstellen voor tariefheffingen. Het comité gebruikt bij zijn onderzoek de volgende toetsingscriteria:

  • a. doelmatigheid,

  • b. kwaliteit,

  • c. inspectie-effectiviteit,

  • d. transparantie, en

  • e. kostendekkendheid.

 • 4 Het comité kan overleg voeren over de financiële aspecten van lange-termijnontwikkelingen die van belang zijn voor de Luchtvaarttoezichteenheden van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Daarbij kan tevens rekening worden gehouden met vooruitzichten, trends en verwachtingen vanuit de optiek van het luchtvaartbedrijfsleven en personen die actief zijn in de luchtvaart.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Het comité bestaat uit dertien leden, onder wie de voorzitter, en twaalf plaatsvervangende leden.

 • 2 De voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden handelen zonder last en ruggespraak.

 • 3 De voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden worden door de staatssecretaris benoemd en kunnen door de staatssecretaris worden geschorst en ontslagen.

 • 4 Als voorzitter, tevens lid, van het comité wordt benoemd de heer R.L.O. Linschoten.

 • 5 Als lid van het comité worden benoemd:

  • a. namens de grote commerciële luchtvaart: de heer Y. de Haan;

  • b. namens de kleine commerciële luchtvaart: mevrouw D. Eikelenboom en de heer S. Kooiman;

  • c. namens de recreatieve luchtvaart: de heer F. Paymans;

  • d. namens de luchthaven Schiphol: mevrouw M. Schermerhorn;

  • e. namens de regionale en kleine luchtvaartterreinen en heliplatforms: de heer P. Sterks;

  • f. namens de grote luchtvaarttechnische bedrijven: de heer F. Schaefers;

  • g. namens de kleine luchtvaarttechnische bedrijven: de heer F. Jansen;

  • h. namens de Inspectie Verkeer en Waterstaat: de heren J.H. Wilbrink, J. van Lieshout, S. Veenstra, en G.W.M. Beltman.

 • 6 De in het vijfde lid genoemde en bedoelde instellingen en organisaties wijzen ieder een of meer plaatsvervangers aan.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De bevindingen van het comité worden, zo vaak als het comité dit noodzakelijk acht, gerapporteerd aan de organisaties die in het comité zijn vertegenwoordigd, doch ten minste eenmaal per kalenderjaar.

 • 2 De bevindingen van het comité worden neergelegd in een rapport waarin aanbevelingen aan de staatssecretaris ten aanzien van de toekomstige tarieven, bedoeld in artikel 2, tweede lid, zijn opgenomen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2007]

De commissie kan zich laten bijstaan door externe deskundigen en instanties.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Het comité wordt bijgestaan door een secretaris. De secretaris is geen lid van het comité.

 • 2 Als secretaris van het comité wordt benoemd de heer I.B. Sneep van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

 • 3 De secretaris is voor zijn werkzaamheden voor het comité uitsluitend verantwoording schuldig aan de voorzitter van het comité.

 • 4 Na opheffing van het comité, of zoveel eerder als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden de archiefbescheiden van het comité overgedragen aan het centraal archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Behoudens de beperkingen die bij of krachtens wet zijn gesteld, verstrekken de leden van het comité elkaar de informatie die nodig is om hun werkzaamheden in het comité adequaat te kunnen uitvoeren.

 • 2 Een ieder die betrokken is bij de werkzaamheden van het comité en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijke voorschrift ter zake van de gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij deze werkzaamheden de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2007]

De staatssecretaris stelt vóór 1 januari 2007 een verslag op over de werking en de effectiviteit van het comité. Indien het verslag daartoe aanleiding geeft, kan de staatssecretaris de geldigheid van dit besluit telkens verlengen voor de duur van één jaar.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina