Regeling aanvullende formatie preventieve ambulante begeleiding (PAB), bijstelling [...] bedragen bekostiging REC’s voor het schooljaar 2005 - 2006

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 04-06-2005 t/m 31-07-2008

Regeling aanvullende formatie preventieve ambulante begeleiding (PAB), bijstelling bedragen leerlinggebonden budget in het basis- en voortgezet onderwijs en bijstelling bedragen bekostiging REC’s voor het schooljaar 2005 - 2006

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. WEC:

  Wet op de expertisecentra

 • b. REC:

  Regionaal expertisecentrum als bedoeld in artikel 28b van de WEC

 • c. PAB:

  preventieve ambulante begeleiding: begeleiding als bedoeld in artikel 8a, derde lid onder a, van de WEC

 • d. SO:

  speciaal onderwijs

 • e. VSO:

  voortgezet speciaal onderwijs

 • f. SH:

  slechthorende leerlingen

 • g. ESM:

  ernstige spraak moeilijkheden

 • h. LG:

  lichamelijk gehandicapte leerlingen

 • i. ZMLK:

  zeer moeilijk lerende kinderen

 • j. LZ cluster 3:

  langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap

 • k. Cluster 4:

  scholen voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs die onderwijs verzorgen aan langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handicap, zeer moeilijk opvoedbare kinderen en kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten

 • l. aanvullende formatie:

  formatie die wordt toegekend boven de formatie waarop de school op basis van het Formatiebesluit WEC recht heeft.

Hoofdstuk 2. Preventieve ambulante begeleiding

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 2. Toekenning

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Aan scholen voor speciaal onderwijs aan slechthorende kinderen, aan scholen voor voortgezet speciaal en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan dove kinderen, aan scholen voor speciaal en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden, aan scholen voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan kinderen met een lichamelijke handicap, aan scholen voor speciaal en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen, scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap en aan scholen voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan cluster 4 kinderen worden formatierekeneenheden toegekend ten behoeve van het verzorgen van preventieve ambulante begeleiding in het schooljaar 2005 - 2006.

 • 2 Het aantal formatierekeneenheden bedraagt per ingeschreven leerling voor scholen voor:

  Schooltype

  Onderwijssoort

  Aantal formatierekeneenheden

  Doof

  VSO

  2,390

  SH

  SO

  2,227

  ESM

  SO

  2,240

  LG

  SO

  10,775

  LG

  VSO

  2,828

  LZ cluster 3

  SO

  0,102

  ZMLK

  SO

  0,229

  Cluster 4

  SO

  0,818

  Cluster 4

  VSO

  1,585

Artikel 3. Vaststelling

[Vervallen per 01-08-2008]

Voor de vaststelling van het aantal formatierekeneenheden bedoeld in artikel 2, wordt uitgegaan van het aantal leerlingen op 1 oktober 2004 dan wel op 16 januari 2005 ingeval op die datum de formatie van de school wordt herberekend in verband met een aanzienlijke tussentijdse toename van het aantal leerlingen, bedoeld in artikel 9 van het Formatiebesluit WEC. Het totale aantal formatierekeneenheden dat is berekend wordt per school rekenkundig afgerond op een geheel getal.

Hoofdstuk 3. Bijstelling bedragen

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 4. Bedragen

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De bedragen, bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Bekostigingsbesluit WPO, worden per 1 augustus 2005 volgens de onderstaande tabel aangepast:

  Toelaatbaar verklaard tot speciaal onderwijs aan/ van:
     

  Bedrag

  Waarvan verplicht her te besteden o.g.v. art 70a, lid 4, WPO

     

  euro

  euro

  a.

  Dove kinderen

  1.995

  1.023

  b.

  Slechthorende kinderen

  1.176

  307

  c.

  Kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden die niet tevens behoren tot de onder a of b bedoelde kinderen

  1.176

  307

  d.

  Lichamelijk gehandicapte

  kinderen

  1.228

  358

  e.

  Langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap

  1.176

  307

  f.

  Zeer moeilijk lerende kinderen

  972

  153

  g.

  Meervoudig gehandicapte kinderen

  1.176

  307

  h.

  cluster 4

  1.176

  307

 • 3 De bedragen bedoeld in artikel 56a, eerste lid, van het Bekostigingsbesluit WEC, worden per 1 augustus 2005 als volgt aangepast:

  De vergoeding voor een regionaal expertisecentrum bedraagt €  28.148,- vermeerderd met €  9. 417,- voor elke aan het regionaal expertisecentrum deelnemende school en vermeerderd met €  160,- voor elke leerling die in de periode van 12 maanden direct voorafgaand aan 1 oktober van het voorafgaande schooljaar een bevestigende beoordeling als bedoeld in artikel 28c, eerste lid, van de wet, heeft ontvangen, welk aantal leerlingen wordt verhoogd met 15%.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van het Gele Katern waarin deze regeling bekend is gemaakt.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende formatie preventieve ambulante begeleiding (PAB), bijstelling bedragen leerlinggebonden budget in het basis- en voortgezet onderwijs en bijstelling bedragen bekostiging REC’s voor het schooljaar 2005 - 2006.

Deze regeling zal in het Gele Katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina