Regeling vrijstelling overdrachtsbelasting voor investeringen in stedelijke herstructurering

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Regeling vrijstelling overdrachtsbelasting voor investeringen in stedelijke herstructurering

De Staatssecretaris van Financiën,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 15, eerste lid, onderdeel n, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer;

Besluit:

Artikel 1

 • 2 Deze regeling verstaat onder:

  • a. wet: Wet op belastingen van rechtsverkeer;

  • b. herstructureringsgebied: gebied waarin een activiteit plaatsvindt in het kader van stedelijke vernieuwing als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Woningwet;

  • c. toegelaten instelling: een instelling als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Woningwet;

  • d. fonds: een in Nederland gevestigde landelijk werkende toegelaten instelling die geen winstoogmerk heeft, die hoofdzakelijk tot doel heeft de aankoop van woningen van toegelaten instellingen die daadwerkelijk uitvoering geven aan stedelijke herstructurering en de verkoop van deze woningen aan natuurlijke personen, en die als zodanig is aangewezen door de Minister voor Wonen en Rijksdienst;

  • e. investeren: de feitelijke besteding door de toegelaten instelling van middelen ten behoeve van de stedelijke herstructurering in een herstructureringsgebied.

Artikel 2

De vrijstelling is van toepassing indien:

 • a. de buiten een herstructureringsgebied gelegen woningen door het fonds worden verkregen van een toegelaten instelling die onroerende zaken in eigendom heeft in een herstructureringsgebied;

 • b. de toegelaten instelling de bij de verkoop van woningen verkregen middelen binnen zeven kalenderjaren na afloop van het kalenderjaar waarin de woningen zijn verkregen door het fonds, investeert; en

 • c. het fonds binnen acht maanden na afloop van elk kalenderjaar aan de belastingdienst een door een accountant gewaarmerkt overzicht verstrekt waaruit de investeringen in herstructureringsgebieden in het kader van de uitvoering van deze regeling blijken.

Artikel 3

De belasting die door toepassing van deze regeling niet is geheven, is alsnog verschuldigd:

 • a. voorzover niet wordt aangetoond dat de bij de verkoop van woningen verkregen middelen binnen zeven kalenderjaren na afloop van het kalenderjaar waarin de woningen zijn verkregen door het fonds, zijn geïnvesteerd; of

 • b. indien gegronde twijfel bestaat dat de middelen die bij de verkoop van woningen aan het fonds verkregen zijn, binnen zeven kalenderjaren na afloop van het kalenderjaar waarin de woningen verkocht zijn aan het fonds, geïnvesteerd zullen worden.

Artikel 4

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vrijstelling overdrachtsbelasting voor investeringen in stedelijke herstructurering.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

J.G. Wijn

Terug naar begin van de pagina