Regeling vrijstelling nachtarbeid wegvervoer

Geraadpleegd op 15-04-2024.
Geldend van 10-06-2007 t/m heden

Regeling vrijstelling nachtarbeid wegvervoer

De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2.6:1, eerste lid, onderdeel a, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer;

Besluiten:

Artikel 1

  • 2 Het eerste lid is uitsluitend van toepassing voorzover daarover in collectief overleg overeenstemming is bereikt.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 23 maart 2005.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vrijstelling nachtarbeid wegvervoer.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Naar boven