Aanwijzingsregeling boeteopleggers arbeidstijden vervoer

Geldend van 19-01-2018 t/m heden

Aanwijzingsregeling boeteopleggers arbeidstijden vervoer

De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 10:5, tweede lid, van de Arbeidstijdenwet;

Besluiten:

Artikel 1

Het hoofd van het Bureau Bestuurlijke Boete van de Inspectie Leefomgeving en Transport wordt aangewezen als de ambtenaar, bedoeld in artikel 10:5, tweede lid, van de Arbeidstijdenwet voorzover het de in artikel 5:12, tweede lid, van die wet onderscheiden categorieën van arbeid betreft.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop artikel II van het koninklijk besluit van 10 september 2004 tot wijziging van het Arbeidstijdenbesluit en het Arbeidstijdenbesluit vervoer in verband met de invoering van de bestuurlijke boete (Stb. 487) in werking treedt.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzingsregeling boeteopleggers arbeidstijden vervoer.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina